Quyết định số 52/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 52/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/1998/QĐ-TTg về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 3 năm 1998 QUY T NNH V VI C TRI N KHAI K HO CH TÍN D NG U TƯ NĂM 1998 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; tri n khai k ho ch tín d ng u tư năm 1998 áp ng yêu c u v n u tư c a các ngành và a phương; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Giao nhi m v qu n lý, huy ng ngu n v n cho vay tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c năm 1998 cho các u m i cho vay quy nh t i ph l c kèm theo Quy t nh này. i u 2. i tư ng cho vay c a k ho ch tín d ng u tư năm 1998: - Các d án cho vay d dang, ho c ã ký h p ng tín d ng năm 1997, ư c ghi k ho ch cho vay 1998 và ph i b trí v n cho d án b o m ti n xây d ng. - D án u tư m i ưu tiên các ngành: i n; cơ khí; s n xu t hàng xu t khNu; ánh cá xa b ; ch bi n nông, lâm, h i s n; cây công nghi p dài ngày, r ng nguyên li u và cơ s h t ng giao thông, khu công nghi p, khu ô th m i có thu phí và có kh năng hoàn v n; ưu tiên các d án u tư c a các t nh, mi n núi, vùng sâu, vùng xa. i v i các d án có v n u tư l n (các d án thu c nhóm A, B) c a các T ng công ty thành l p theo Quy t nh 91 do các T ng công ty t huy ng v n u tư, v n tín d ng u tư c a nhà nư c ch cho vay h tr . B K ho ch và u tư quy nh cơ ch t u tư và cho vay h tr , B Tài chính hư ng d n các T ng công ty v phát hành trái phi u công trình cho d án u tư. - V n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c năm 1998 không cho vay góp v n liên doanh v i nư c ngoài. Không cho vay hoàn tr n vay trung và dài h n c a các t ch c tín d ng. i u 3. Lãi su t cho vay 0,81%/tháng i v i kho n vay b ng VN , và 8,5 %/năm i v i kho n vay b ng ngo i t . Th i h n cho vay bao g m c th i gian ân h n (th i gian xây d ng), th i h n tr n ư c xác nh phù h p v i th i h n thu h i v n c a
  2. d án và kh năng tr n c a doanh nghi p nhưng t i a không quá 10 năm, trư ng h p c bi t ph i có ý ki n c a Th tư ng Chính ph . i u 4. Các d án vay v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c ư c l y tài s n hình thành b ng v n vay b o m n vay. Trong th i gian chưa tr h t n , các doanh nghi p không ư c chuy n như ng, mua bán ho c th ch p i v i các tài s n thu c v n vay tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c... i u 5. Các d án vay v n tín d ng u tư nh t thi t ph i làm y th t c u tư theo quy nh t i Ngh nh s 42/CP và 92/CP c a Chính ph . D án vay v n tín d ng u tư thu c t ch c kinh t nào thì t ch c ó ph i t lo kinh phí chuNn b u tư, khi d án u tư hoàn thành s tính vào T ng m c v n c a d án. Cơ quan duy t d án u tư ph i ch u trách nhi m v hi u qu c a d án. Cơ quan cho vay ph i ch u trách nhi m giám sát vi c s d ng v n vay. Ch u tư ch u trách nhi m qu n lý s d ng v n vay và ti n th c hi n u tư c a d án; t ch c s n xu t kinh doanh và hoàn tr tr n theo cam k t. i u 6. B K ho ch và u tư ch u trách nhi m giao k ho ch vay v n cho t ng d án thu c nhóm A, danh m c các d án nhóm B và giao t ng m c v n cho các d án thu c nhóm B và C. Các B , y ban nhân dân t nh và thành ph thu c Trung ương, các T ng công ty thành l p theo Quy t nh 91 b trí v n cho t ng d án thu c nhóm B và C và ăng ký v i u m i cho vay. Vi c i u ch nh k ho ch vay v n ch th c hi n m t l n vào quý III/1998. i u 7. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam theo ch c năng hư ng d n thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản