Quyết định số 52/2001/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 52/2001/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2001/QĐ-BKHCNMT về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2001/QĐ-BKHCNMT

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B KHOA H C, CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/2001/QĐ-BKHCNMT Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2001 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 52/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2001 V VI C QU N LÝ CH T LƯ NG MŨ B O HI M NH P KH U DÙNG CHO NGƯ I ĐI XE MÁY B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa; Căn c Ngh quy t phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 8 năm 2001 s 10/2001/NQ- CP ngày 31 tháng 8 năm 2001; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Mũ b o hi m nh p kh u dùng cho ngư i đi xe máy (dư i đây vi t t t là mũ b o hi m nh p kh u) ph i phù h p v i Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 5756-2001 "Mũ b o v cho ngư i đi mô tô và xe máy" ho c tiêu chu n qu c gia v mũ b o hi m c a nư c xu t kh u tương đương v i Tiêu chu n Vi t Nam. Đi u 2. Mũ b o hi m nh p kh u ph i đư c ki m tra ch t lư ng và ch ng nh n phù h p v i TCVN 5756-2001. Vi c ki m tra ch t lư ng mũ b o hi m nh p kh u đư c ti n hành b i m t trong các t ch c ch ng nh n ho c phòng th nghi m c a nư c xu t kh u đư c ch đ nh. Đi u 3. Vi c ki m tra ch t lư ng nói trên đư c th c hi n theo t ng lô hàng nh p kh u vào Vi t Nam. Mũ b o hi m nh p kh u đã đư c ch ng nh n/th nghi m phù h p TCVN 5756-2001 ph i đư c đư c in ho c dán tem ch ng nh n ho c lô gô c a t ch c ch ng nh n/phòng th nghi m đư c ch đ nh trư c khi nh p kh u vào Vi t Nam. Lô hàng mũ b o hi m nh p kh u đ đi u ki n v ch t lư ng đ nh p kh u khi toàn b s lư ng mũ b o hi m nh p kh u đư c in ho c dán tem ch ng nh n ho c lô gô c a t ch c ch ng nh n/phòng th nghi m đư c ch đ nh.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 4. Giao cho T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng ti n hành vi c ch đ nh các t ch c ch ng nh n/phòng th nghi m c a nư c xu t kh u th c hi n ki m tra ch t lư ng mũ b o hi m. T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng công b danh sách các t ch c ch ng nh n/phòng th nghi m nói trên cho các doanh nghi p nh p kh u và các cơ quan Nhà nư c h u quan đ ph i h p qu n lý. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày 01/12/2001. Các doanh nghi p nh p kh u mũ b o hi m ngư i đi xe máy ch u trách nhi m th c hi n Quy t đ nh này. T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng ch u trách nhi m t ch c và hư ng d n th c hi n Quy t đ nh này. Bùi M nh H i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản