Quyết định số 52/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 52/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2002/QĐ-UB về việc chuyển giao Công ty Cơ giới xây dựng Đông Anh thuộc UBND huyện Đông Anh sang Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội quản lý do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 52/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TY CƠ GIỚI XÂY DỰNG ĐÔNG ANH THUỘC UBND HUYỆN ĐÔNG ANH SANG TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI QUẢN LÝ" ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước; Xét Công văn số 09/CV-HC ngày 01/3/2002 của Công ty Cơ giới xây dựng Đông Anh xin tham gia làm thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và được sự chấp thuận của UBND huyện Đông Anh; Tờ trình số 196/TT-TGĐ ngày 02/3/2002 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đồng ý với đề nghị của Công ty Cơ giới xây dựng Đông Anh; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố; QUYẾT ĐỊNH Điều I : Chuyển Công ty Cơ giới xây dựng Đông Anh thuộc UBND huyện Đông Anh sang trực thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội quản lý. - Việc chuyển giao doanh nghiệp giữa UBND huyện Đông Anh và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội được thực hiện trên nguyên tắc : + Chuyển giao nguyên trạng tình hình doanh nghiệp bao gồm : tài chính, tài sản, cán bộ CNVC của doanh nghiệp. + Quá trình chuyển giao không để thất thoát tài sản và đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động bình thường. Điều II : - Giao Ban Tổ chức chính quyền Thành phố chủ trì việc bàn giao này. - Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc sở Tài chính - Vật giá thực hiện việc điều chỉnh và bàn giao vốn của doanh nghiệp cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội quản lý theo quy định của Pháp luật.
  2. Điều III : Chánh văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chi cục tài chính doanh nghiệp thuộc sở Tài chính - Vật giá, UBND huyện Đông Anh, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Cơ giới xây dựng Đông Anh thi hành quyết định này kể từ ngày ký. T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đỗ Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản