Quyết định số 52/2003/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 52/2003/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2003/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******* Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* SỐ: 52/2003/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng, trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung hoc phổ thông. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Trung học và Vụ Giáo dục Quốc phòng; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Vọng DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.
  2. (ban hành theo Quyết định số 52/2003/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Số lượng cần cho Số 1 lớp Đơn vị Số thứ Tên thiết bị Ghi chú tính lượng Tối tự Tối đa thiểu 1 2 3 4 5 6 7 1 Tài liệu quyển 1 - Do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, mỗi sinh Giáo trình giáo dục quốc quyển 1 viên/bộ phòng - Đào tạo giáo viên Tập 1 sử dụng giáo trình riêng. Giáo trình giáo dục quốc phòng Tập 2 2 Tranh in bộ 7 tờ 1 1 Bộ tranh vũ khí bộ binh bộ 2– 1 1 (AK,CKC, RPĐ, B40, B41) bộ 3- 1 1 Thuốc nổ và đồ dùng gây nổ, kỹ thuật sử dụng Vũ khí hủy diệt lớn và cách phòng tránh 3 Bản đồ quân sự quyển 1– 1 2 Ký hiệu quân sự tờ 4- 1 2 Bản đồ địa hình quân sự chiếc 25 25 Ống nhòm chiếc 25 25 Địa bàn chiếc 25 50 Thước chỉ huy chiếc 25 50 Thước 3 cạnh 4 Vũ khí bộ 1 1 5 (Vũ khí cắt bổ) Súng AK, CKC, RPĐ, B40, khẩu 3 5 (Bằng nhựa) mỗi B41 sinh viên/khẩu khẩu 2
  3. Súng AK luyện tập khẩu Súng CKC luyện tập Súng AK luyện tập Súng ngắn K54 khẩu 5 5 Đào tạo giáo viên Đạn AK (K56) viên Bắn đạn thật theo tỷ lệ 3% SV, liên hệ vũ khí và đạn với Ban chỉ huy quân sự địa phương Đạn hơi K56 Viên 10 1000 (Liên thanh) Lựu đạn tập φ 1 qu ả 10 30 (Bằng gang) chiếc 5 30 Hòm gỗ: kính kiểm Bao đạn, túi đựng lựu đạn tra, đồng tiền di động, clê, tuvít, kìm, bộ 10 10 Bộ bia (khung + mặt bia 4a) mỏ lết. v.v… chiếc 5 20 Bao cát ứng dụng chiếc 1 5 Giá đặt bia đa năng bộ 1 Hộp dụng cụ huấn luyện Mô hình đường đạn trong chiếc 1 1 không khí 5 Thiết bị khác chiếc Mỗi lớp có thể dùng 1 trong 3 hoặc cả 3 loại máy bắn Máy bắn Laser LSBT - 02 Máy bắn Laser VK – 01 chiếc 1 1 Máy bắn điện tử BT – 95 chiếc Thiết bị tạo tiếng súng và chiếc tiếng nổ giả Đĩa hình huấn luyện chiếc 1 1 Dụng cụ băng bó chuyển bộ 2 5 thương 6 Đồng phục bộ Mỗi sinh viên 1 bộ Quần, áo (xuân, hè) chiếc Mỗi sinh viên 1 chiếc Mũ cứng đôi Mỗi sinh viên 1 đôi
  4. Giầy vải chiếc Mỗi sinh viên 1 chiếc Thắt lưng Ghi chú: Đối với Trung tâm giáo dục quốc phòng tính như trường đại học – cao đẳng, số lượng thiết bị dạy học nhân theo số lớp. II. TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP Số lượng cần Số cho 1 lớp Đơn vị Số thứ Tên thiết bị Ghi chú tính lượng Tối tự Tối đa thiểu 1 2 3 4 5 6 7 1 Tài liệu quyển - Do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, mỗi học sinh/bộ Giáo trình giáo dục quốc quyển phòng Tập 1 Giáo trình giáo dục quốc phòng Tập 2 2 Tranh in bộ 2 tờ 1 2 Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam Kỹ thuật băng bó cấp cứu bộ 3- 1 2 chuyển thương Súng AK bộ 2 1 2 Súng CKC bộ 2 1 2 Súng RPĐ bộ 1 1 1 Súng B40 bộ 1 1 1 Súng B41 bộ 1 1 1 Các tư thế, động tác bắn bộ 1 1 2 súng AK, CKC Cấu tạo và động tác sử bộ 1 1 2 dụng lựu đạn φ 1 Vũ khí tự tạo bộ 2 1 2
  5. Các động tác vận động bộ 2 1 2 trong chiến đấu Vũ khí hủy diệt lớn và cách bộ 4 1 2 phòng tránh 3 Bản đồ quân sự quyển 1 1 2 Ký hiệu quân sự bộ 4 1 2 Bản đồ địa hình quân sự chiếc 25 25 Ống nhòm chiếc 25 25 Địa bàn chiếc 25 30 Thước chỉ huy chiếc 25 30 Thước 3 cạnh 4 Vũ khí, mô hình, dụng cụ bộ 1 1 (Vũ khí cắt bổ) luyện tập khẩu 3 5 (Bằng nhựa) mỗi Súng AK, CKC, RPĐ, B40, học sinh/khẩu B41 khẩu 3 5 Súng AK luyện tập khẩu Súng CKC luyện tập Súng AK luyện tập Lựu đạn φ 1 qu ả 5 5 (cắt bổ) qu ả 10 20 (Bằng gang) Lựu đạn tập φ 1 hộp 1 1 Hòm gỗ: kính kiểm Hộp dụng cụ huấn luyện tra, đồng tiền di động, clê, tuvít, kìm, mỏ lết.v.v… Mô hình đường đạn trong chiếc 1 1 không khí Dụng cụ băng bó chuyển bộ 5 10 thương Bộ bia (khung + mặt bia 4a) bộ 5 10 Bao cát ứng dụng chiếc 5 10 Giá đặt bia đa năng chiếc 5 10 5 Thiết bị nghe, nhìn chiếc 1 1
  6. Đèn chiếu, máy chiếu chiếc 1 1 Đĩa hình huấn luyện 6 Thiết bị bắn tập chiếc Mỗi lớp có thể dùng 1 trong 3 hoặc cả 3 loại máy bắn Máy bắn Laser LSBT - 02 Máy bắn Laser VK – 01 chiếc Máy bắn điện tử BT – 95 chiếc 7 Đồng phục bộ Mỗi sinh viên 1 bộ Quần, áo (xuân, hè) chiếc Mỗi sinh viên 1 chiếc Mũ cứng đôi Mỗi sinh viên 1 đôi Giầy vải chiếc Mỗi sinh viên 1 chiếc Thắt lưng Ghi chú: Số lượng thiết bị dạy học nhân theo số lớp. III. TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Số lượng cần Số cho 1 lớp Đơn vị Số thứ Tên thiết bị Ghi chú tính lượng Tối tự Tối đa thiểu 1 2 3 4 5 6 7 1 Tài liệu quyển 1 - Do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, mỗi học sinh/quyển Sách giáo dục quốc phòng quyển 1 lớp 10 quyển 1 Sách giáo dục quốc phòng lớp 11 Sách giáo dục quốc phòng lớp 12 2 Tranh in bộ 4 tờ 1 bộ 5 Bộ tranh dùng cho lớp 10 (Đội ngũ từng người không có súng, đội ngũ đơn vị, một số loại bom, đạn, cấp cứu ban đầu và băng bó vết thương) Bộ tranh dùng cho lớp 11 bộ 12 1 5 (Súng trường CKC, tiểu liên
  7. AK, cách bắn súng AK, CKC, tư thế động tác bắn AK, CKC cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương) Bộ tranh dùng cho lớp 12 bộ 5 1 5 (Tổ chức hệ thống nhà trường quân đội, tư thế động tác vận động trong chiến đấu, lợi dụng địa hình địa vật, vũ khí hóa học, vũ khí lửa và cách phòng tránh, Giới thiệu quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam) 3 Vũ khí, mô hình, dụng cụ luyện tập Súng AK khẩu 1 1 (Cấu tạo, chuyển động) Súng CKC khẩu 1 1 (Cấu tạo, chuyển động) Súng AK luyện tập khẩu 3 5 Mượn vũ khí của cơ quan quân sự địa phương Súng CKC luyện tập khẩu 3 5 Mượn vũ khí của cơ quan quân sự địa phương Súng AK luyện tập khẩu (Bằng nhựa), mỗi học sinh/khẩu Lựu đạn φ 1 qu ả 5 10 (Cắt bổ) qu ả 10 30 (Bằng gang) Lựu đạn tập φ 1 bộ 10 30 Hòm gỗ: kính kiểm Bao đạn, túi đựng lựu đạn tra, đồng tiền di động, clê, tuvít, kìm, hộp 1 1 Hộp dụng cụ huấn luyện mỏ lết … Mô hình đường đạn trong chiếc 1 1 không khí Dụng cụ băng bó cứu bộ 10 10 thương Bộ bia (khung + mặt bia 4a) bộ 5 5 Bao cát ứng dụng chiếc 10 10 Giá đặt bia đa năng chiếc 5 5 4 Thiết bị nghe, nhìn chiếc 1 1
  8. Đĩa hình huấn luyện 5 Thiết bị bắn tập chiếc Mỗi lớp có thể dùng 1 trong 3 hoặc cả 3 loại máy Máy bắn Laser LSBT - 02 Máy bắn Laser VK – 01 chiếc Máy bắn điện tử BT – 95 chiếc 6 Đồng phục bộ Mỗi học sinh 1 bộ Quần, áo (xuân, hè) chiếc Mỗi học sinh 1 chiếc Mũ cứng đôi Mỗi học sinh 1 đôi Giầy vải chiếc Mỗi học sinh 1 chiếc Thắt lưng Ghi chú: Số lượng thiết bị dạy học nhân theo số lớp.
Đồng bộ tài khoản