Quyết định số 52/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 52/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2005/QĐ-UB về việc ban hành quy định về một số biện pháp kiềm chế tai nạm giao thông đường bộ trên địa ba thành phố Đà nẵng do thành phố Đà nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2005/QĐ-UB

  1. THÀNH PH À N NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/2005/Q -UB Hà n i, ngày 28 tháng 04 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V M T S BI N PHÁP KI M CH TAI N N GIAO THÔNG ĐƯ NG B TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH ĐÀ N NG Y BAN NHÂN DÂN Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 15/2003/NĐ-CP, ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông đư ng b ; Căn c Ngh quy t s 16/2004/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2004 v nhi m v năm 2005 c a H i đ ng nhân dân thành ph khoá VII, nhi m kỳ 2004 - 2009, kỳ h p l n th 3; Theo đ ngh c a Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph và Giám đ c S Giao thông Công chính, QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành Quy đ nh v m t s bi n pháp ki m ch tai n n giao thông đư ng b trên đ a bàn thành ph Đà N ng. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 08/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph Đà N ng ban hành Quy đ nh v x ph t vi ph m hành chính và bi n pháp ki m ch tai n n giao thông đư ng b trên đ a bàn thành ph Đà N ng. Đi u 3: Trư ng ban Ban An toàn giao thông thành ph , Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c Công an thành ph , Giám đ c các S : Giao thông Công chính, N i v , Giáo d c - Đào t o, Xây d ng, Tư pháp, Văn hoá Thông tin, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, Th trư ng các cơ quan, đơn v liên quan căn c Quy t đ nh thi hành./. TM. UBND THÀNH PH ĐÀ N NG Nơi nh n: CH T CH - Như đi u 3; - B Giao thông v n t i (b/c), - TVTU, TT HĐND (b/c), - CT, các PCT UBND TP, - S Tư pháp, Hoàng Tu n Anh - Lưu: VT, QL Đô th , NC-PC. QUY Đ NH V M TS BI N PHÁP KI M CH TAI N N GIAO THÔNG ĐƯ NG B TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH ĐÀ N NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 52 /2005/QĐ- y ban ngày 28 tháng 4 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG
  2. i u 1: Quy nh này quy nh v m t s bi n pháp qu n lý và x lý i v i ngư i i u khi n xe mô tô, xe g n máy, xe ôtô tham gia giao thông vi ph m pháp lu t v giao thông ư ng b trên a bàn thành ph à N ng. Đi u 2: 1. Ngư i tham gia giao thông đư ng b trên đ a bàn thành ph ph i nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t v giao thông đư ng b và Quy đ nh này. 2. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính v giao thông đư ng b ngoài vi c b ph t m c cao nh t c a khung ti n ph t quy đ nh t i Ngh đ nh s 15/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông đư ng b và b áp d ng các ch tài khác theo quy đ nh còn b áp d ng các bi n pháp x lý theo Quy đ nh này. 3. Vi c x ph t vi ph m hành chính v giao thông đư ng b ph i tuân theo các nguyên t c đư c quy đ nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 c a y ban Thư ng v Qu c h i và Ngh đ nh s 15/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông đư ng b . Chương 2: QUY Đ NH C TH Đi u 3: Đi u ki n c p Gi y đăng ký xe mô tô, xe g n máy t i thành ph Đi u ki n c p Gi y đăng ký xe mô tô, xe g n máy t i thành ph bao g m: 1. Có h kh u thư ng trú t i thành ph Đà N ng. 2. Có Gi y phép lái xe theo quy đ nh. 3. M i công dân ch đư c đăng ký 01 xe môtô ho c 01 xe g n máy. Vi c đăng ký xe môtô, xe g n máy t i thành ph ph i tuân theo quy đ nh t i Đi u này, tr trư ng h p các cơ quan nhà nư c có th m quy n có quy đ nh khác. Đi u 4: Ph t 20.000 đ ng đ i v i ngư i đi u khi n, ngư i ng i trên xe môtô, xe g n máy không đ i mũ b o hi m trên đư ng quy đ nh ph i đ i mũ b o hi m. Đi u 5: T m gi xe môtô, xe g n máy 15 ngày đ i v i các hành vi sau: 1. Ch quá s ngư i quy đ nh, tr trư ng h p ch ngư i b nh đi c p c u, áp gi i ngư i ph m t i. 2. Ngư i đi u khi n ho c ngư i ng i trên xe kéo theo xe khác ho c v t khác ho c đ y xe khác, v t khác, d n d t súc v t, mang vác, ch v t c ng k nh; ngư i đi u khi n và ngư i ng i trên xe đư c kéo, đư c đ y. 3. Không g n bi n s , bi n s m , bi n s b b cong, bi n s b che l p, bi n s b h ng. 4. Không chuy n quy n s h u xe theo quy đ nh. 5. T ý thay đ i nhãn hi u c a xe. 6. S d ng còi ôtô ho c còi vư t quá âm lư ng quy đ nh. 7. Không có b ph n gi m thanh ho c có nhưng không đúng tiêu chu n k thu t. Đi u 6: T m gi xe môtô, xe g n máy 30 ngày đ i v i các hành vi sau: 1. S d ng Gi y phép lái xe không do cơ quan có th m quy n c p ho c Gi y phép lái xe b t y xoá. 2. Không có Gi y đăng ký xe theo quy đ nh (xe chưa đăng ký). 3. T ý thay đ i màu sơn c a xe. 4. Ch y quá t c đ quy đ nh trên 20%. 5. G n bi n s không đúng v i s ho c ký hi u trong gi y đăng ký; bi n s không do cơ quan có th m quy n c p.
  3. Đi u 7: T m gi xe môtô, xe g n máy 60 ngày đ i v i các hành vi sau: 1. S d ng rư u, bia mà trong máu ho c hơi th có n ng đ c n vư t quá quy đ nh ho c s d ng ch t kích thích khác mà pháp lu t c m. 2. Khi x y ra tai n n, ngư i đi u khi n phương ti n liên quan không d ng l i, không gi nguyên hi n trư ng, b tr n không đ n trình báo v i cơ quan có th m quy n, không tham gia c p c u ngư i b n n. 3. Đi u khi n xe vư t ngay trư c đ u xe khác ho c chuy n hư ng đ t ng t. 4. Dùng chân ch ng ho c v t khác qu t xu ng đư ng khi xe đang ch y. Đi u 8: T m gi xe môtô, xe g n máy 90 ngày đ i v i các hành vi sau: 3 1. S d ng xe mô tô có dung tích xi lanh t 175cm tr lên trái quy đ nh. 2. Đi u khi n xe l ng lách ho c đánh võng ho c đu i nhau trên đư ng b trong, ngoài đô th . 3 3. Ngư i t đ 16 tu i đ n dư i 18 tu i đi u khi n xe môtô có dung tích xi lanh t 50cm tr lên. 4. Đi u khi n xe ch y b ng m t bánh đ i v i xe hai bánh, ch y b ng hai bánh đ i v i xe ba bánh, buông c hai tay khi đang đi u khi n xe, dùng chân đi u khi n xe, ng i v m t bên đi u khi n xe, n m trên yên xe đi u khi n xe, đ ng trên xe đi u khi n xe, thay ngư i đi u khi n khi xe đang ch y, đi u khi n xe thành nhóm t hai xe tr lên ch y quá t c đ quy đ nh. Đi u 9: T m gi xe mô tô, xe g n máy 180 ngày đ i v i hành vi sau: Ngư i t đ 14 tu i đ n dư i 16 tu i đi u khi n xe mô tô, xe g n máy. Đi u 10: T ch thu xe môtô, xe g n máy đ i v i các hành vi sau: 1. Đi u khi n xe ch y l ng lách, đánh võng, đu i nhau trên đư ng b trong ho c ngoài đô th n u tái ph m. 2. Đi u khi n xe ch y b ng m t bánh đ i v i xe hai bánh, ch y b ng hai bánh đ i v i xe ba bánh, buông c hai tay khi đang đi u khi n xe, dùng chân đi u khi n xe, ng i v m t bên đi u khi n xe, n m trên yên xe đi u khi n xe, đ ng trên xe đi u khi n xe, thay ngư i đi u khi n khi xe đang ch y, đi u khi n xe thành nhóm t hai xe tr lên ch y quá t c đ quy đ nh mà không ch p hành l nh d ng xe c a ngư i thi hành công v ho c ch ng đ i ngư i thi hành công v ho c gây tai n n nhưng chưa đ n m c truy c u trách nhi m hình s . 3. Đ i v i t t c các trư ng h p đua xe trái phép. Đi u 11: T m gi ôtô 15 ngày đ i v i các hành vi sau: T y xoá ho c s a ch a Gi y đăng ký xe, h sơ đăng ký xe, Gi y ch ng nh n ho c tem ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng ho c các lo i gi y t khác v phương ti n nhưng chưa đ n m c truy c u trách nhi m hình s . Đi u 12: T m gi ôtô 30 ngày đ i v i các hành vi sau: 1. S d ng rư u, bia mà trong máu ho c hơi th có n ng đ c n vư t quá quy đ nh ho c s d ng ch t kích thích khác mà pháp lu t c m. 2. Khi x y ra tai n n giao thông, ngư i đi u khi n phương ti n liên quan không d ng l i, không gi nguyên hi n trư ng; b tr n không đ n trình báo v i cơ quan có th m quy n, không tham gia c p c u ngư i b n n. 3. L ng lách, đánh võng ho c đu i nhau trên đư ng b trong ho c ngoài đô th . 4. Đ i v i ngư i đi u khi n xe ch khách theo hình th c Taxi mà không có đăng ký kinh doanh Taxi. Đi u 13: T m gi ôtô 45 ngày đ i v i các hành vi sau: S d ng Gi y phép lái xe không do cơ quan có th m quy n c p ho c Gi y phép lái xe b t y xoá. Đi u 14: T ch thu, bán ph li u đ i v i các trư ng h p xe ôtô quá niên h n s d ng theo quy đ nh tham gia giao thông.
  4. Đi u 15: Đ i v i các trư ng h p b x ph t v i bi n pháp t m gi phương ti n, ngư i ra quy t đ nh x ph t ph i có văn b n thông báo v trư ng h c, cơ quan, đơn v , y ban nhân dân xã, phư ng nơi ngư i có hành vi vi ph m cư trú đ giáo d c và không xét thi đua. Đi u 16: Ngư i b áp d ng bi n pháp t ch thu xe theo quy đ nh t i Đi u 10 Quy đ nh này không đư c đăng ký xe m i trong th i h n hai năm, k t ngày ra Quy t đ nh x ph t. Đi u 17: T t c các trư ng h p b t m gi xe, n u ch phương ti n không n p ti n ph t thì gi xe cho đ n khi n p đ ti n ph t. N u đ n th i h n nh n xe, ch phương ti n không đ n nh n xe thì c 01 ngày xe lưu gi trong bãi gi xe, ch xe ph i tr thêm 10.000đ ng/ngày đ i v i xe môtô, xe g n máy; 100.000đ ng/ngày đ i v i ôtô và các lo i xe có k t c u tương t . Đi u 18: Tuy n đư ng b t bu c đ i mũ b o hi m đ i v i ngư i ng i trên xe môtô, xe g n máy Ngư i ng i trên xe môtô, xe g n máy trên các tuy n đư ng sau đây ph i đ i mũ b o hi m: 1. Tuy n Qu c l 1A: a/ Đo n đư ng t nút giao thông Qu c l 1A - đư ng vào Trung tâm Y t huy n Hoà Vang (Km 933+200 Qu c l 1A) đ n h t đ a ph n thành ph Đà N ng (Km 942 Qu c l 1A). b/ Đo n đư ng t đ nh đèo H i Vân (Km 904+800 Qu c l 1A) đ n chân đèo H i Vân (Km 914 Qu c l 1A). 2. Tuy n Qu c l 14B: Đo n đư ng t nút giao thông Qu c l 14B - đư ng ngang t i khu v c chân phía Tây c u vư t Hoà C m (Km 19+200 Qu c l 14B) đ n h t đ a ph n thành ph Đà N ng (Km 32+126 Qu c l 14B). 3. Các tuy n đư ng t nh (ĐT), bao g m: ĐT 601, ĐT 602, ĐT 604, ĐT 605). 4. Các tuy n đư ng đô th (ĐĐT), bao g m: đư ng Tr n Đ i Nghĩa (ĐT 603), đư ng Mai Đăng Chơn và đư ng Nguy n Duy Trinh. Chương 3: T CH C TH C HI N Đi u 19: Ban An toàn giao thông thành ph Phân công các cơ quan thành viên t ch c và tri n khai th c hi n các quy đ nh. Xây d ng k ho ch ho t đ ng c a ngành, đơn v mình, báo cáo y ban nhân dân thành ph và t ch c th c hi n có hi u qu . Đi u 20: Công an thành ph 1. T ch c công tác tu n tra, ki m soát thư ng xuyên, liên t c; kiên quy t x lý vi ph m. 2. Nghiên c u, đ xu t bi n pháp gi xe t i gia đình đ i v i ngư i vi ph m tr t t an toàn giao thông đ gi m s quá t i v kho bãi t m gi phương ti n. 3. Ch đ o l c lư ng C nh sát Giao thông tăng cư ng công tác ch huy, đi u khi n giao thông trên đư ng; hư ng d n, b t bu c ngư i tham gia giao thông ch p hành quy đ nh v giao thông đư ng b . 4. Đưa ra truy t , xét x công khai các đ i tư ng gây tai n n giao thông nghiêm tr ng, nh m răn đe các đ i tư ng có hành vi vi ph m. Đi u 21: S Giao thông Công chính 1. B o đ m h th ng đư ng giao thông an toàn thông su t. 2. Nâng cao ch t lư ng ki m đ nh phương ti n cơ gi i đư ng b , đào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe. Xây d ng Trung tâm sát h ch lái xe ôtô đ t tiêu chu n Qu c gia, đư c trang b h th ng ch m thi t đ ng đ s m đưa vào ho t đ ng trong th i gian t i. 3. Ch trì, ph i h p v i S N i v nghiên c u, xây d ng mô hình ho t đ ng m i c a cơ s qu n lý s a ch a th y - b tr c thu c S Giao thông Công chính. Đi u 22: S Giáo d c và Đào t o
  5. 1. Ch trì xây d ng chương trình giáo d c pháp lu t v tr t t an toàn giao thông phù h p v i t ng c p h c. 2. Hư ng d n các trư ng t ch c và v n đ ng sinh viên, h c sinh s d ng phương ti n giao thông công c ng. 3. Nghiêm c m h c sinh đi h c b ng mô tô, xe g n máy đ n trư ng. Đi u 23: Đ ngh M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph Ti p t c đ y m nh hơn n a công tác giáo d c, tuyên truy n ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông và v n đ ng các t ng l p nhân dân tích c c hư ng ng tham gia cu c v n đ ng "Toàn dân tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông" v i các hình th c phong phú, thi t th c. Đi u 24: S Tư pháp, S Văn hoá Thông tin Ch trì, ph i h p v i Đài Phát thanh Truy n hình Đà N ng, Trung tâm Truy n hình Vi t Nam t i Đà N ng thư ng xuyên t ch c các chuyên đ tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông. Đi u 25: y ban nhân dân qu n, huy n, phư ng, xã Tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n đ ng, giáo d c nh m nâng cao ý th c c a nhân dân đ a phương trong vi c tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông, tr t t đô th ; t ch c t t vi c qu n lý và b o v các công trình cơ s h t ng giao thông đô th b o đ m an toàn giao thông. Đi u 26: L c lư ng Thanh niên Xung kích Ch u trách nhi m xây d ng nhà gi xe có s c ch a l n, đ đi u ki n v qu n lý, b o v an toàn tài s n c a công dân. Đ ng th i, ph i h p ch t ch v i C nh sát giao thông và Công an qu n, huy n t ch c t t vi c lưu chuy n, b o qu n và thu phí lưu kho, lưu bãi các lo i xe vi ph m. Đi u 27: Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân k p th i ph n nh v Văn phòng Ban An toàn giao thông thành ph đ t t i S Giao thông Công chính (Đi n tho i: 818808) đ nghiên c u, t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph b sung, s a đ i cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản