Quyết định số 52/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 52/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2006/QĐ-BYT về việc công nhận tỉnh Thừa Thiên- Huế đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2006 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N T NH TH A THIÊN- HU T TIÊU CHU N LO I TR B NH PHONG B TRƯ NG B YT Căn c vào Ngh nh s 49/2003/N - CP ngày 15/5/2003 c u chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 264/2002/Q - BYT ngày 29/01/2002 c a B trư ng B Y t ban hành 4 tiêu chu n m i v lo i tr b nh phong Vi t Nam; Xét báo cáo k t qu phúc tra công nh n lo i tr b nh phong trên quy mô toàn t nh c a t nh Th a Thiên- Hu ngày 27 tháng 12 năm 2005; Theo ngh c a ngh c a V trư ng V i u tr - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Nay công nh n t nh Th a Thiên- Hu t tiêu chuNn lo i tr b nh phong c a t nh ti p t c phát hi n, qu n lý, ph c h i ch c năng và phòng ch ng tàn ph cho b nh nhân phong. i u 2. Giám c S Y t , Giám c Trung tâm Phòng ch ng các b nh xã h i t nh Th a Thiên-Hu duy trì, phát huy và m r ng k t qu lo i tr b nh phong c a t nh ti p t c phát hi n, qu n lý, ph c h i ch c năng và phòng ch ng tàn ph cho b nh nhân phong. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V i u tr - B Y t , Vi n trư ng Vi n Da li u, Giám c B nh vi n Phong và Da li u Trung ương Quỳnh L p,Giám c S Y t t nh Th a Thiên- Hu , Giám c Trung tâm Phòng ch ng các b nh xã h i t nh Th a Thiên- Hu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Lê Ng c Tr ng
Đồng bộ tài khoản