Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 – 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 52/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V PHÂN C P NGU N THU, NHI M V CHI VÀ T L PH N TRĂM (%) PHÂN CHIA NGU N THU GI A CÁC C P NGÂN SÁCH THU C THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2009 – 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 15/2008/NQ-H ND ngày 10/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph v ph n c p ngu n thu, nhi m v chi gi a các c p ngân sách thành ph Hà N i giai o n 2009 – 2010; nh m c phân b d toán chi ngân sách thành ph Hà N i giai o n 2009 – 2010; Xét ngh c a S Tài chính Hà N i t i Công văn s 2312/STC-QLNS ngày 16/12/2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v phân c p ngu n thu, nhi m v chi và t l ph n trăm (%) phân chia ngu n thu gi a các c p ngân sách thu c thành ph Hà N i giai o n 2009 – 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2009 và thay th Quy t nh s 09/2008/Q -UBND ngày 12/9/2008 và các Quy t nh trư c ây c a UBND thành ph Hà N i v phân c p ngu n thu, nhi m v chi và t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a các c p ngân sách thu c thành ph Hà N i. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám sát S Tài chính; Giám c Kho b c Nhà nư c; C c trư ng C c Thu thành ph Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c; Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
 2. Nơi nh n: Nguy n Th Th o - Văn phòng Chính ph ; ( báo cáo) - Các B : Tài chính, Tư pháp ( báo cáo) - TT: Thành y, H ND TP;( báo cáo) - oàn i bi u QH TPHN;( báo cáo) - Các /c PCT UBND TP; - Như i u 3; - VPUB: các PVP, KT, TH; - Lưu VT, KTh. QUY NNH PHÂN C P NGU N THU, NHI M V CHI VÀ T L PH N TRĂM (%) PHÂN CHIA NGU N THU GI A CÁC C P NGÂN SÁCH THU C THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2009 – 2010 (ban hành kèm theo Quy t nh s 52/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 c a UBND Thành ph Hà N i) Ph n 1. QUY NNH V PHÂN C P NGU N THU, NHI M V CHI GI A CÁC C P NGÂN SÁCH THU C THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2009 – 2010 I. NGU N THU C A NGÂN SÁCH C P THÀNH PH G M: 1. Các kho n thu ngân sách Thành ph ư c hư ng 100% a. Thu môn bài thu t doanh nghi p Nhà nư c; doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài óng trên a bàn; các cơ s kinh t c a cơ quan hành chính, s nghi p, ng, oàn th , l c lư ng vũ trang Thành ph ; b. Thu tài nguyên t doanh nghi p Nhà nư c; doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (không k thu tài nguyên thu t ho t ng d u khí); c. Ti n s d ng t - u giá t các d án do thành ph t ch c th c hi n trên a bàn 29 qu n, huy n (k c d án 1,03 ha t sau Ph Tây H và khu t 18,6 ha Phú Thư ng – Tây H ); - u th u các d án s d ng t do Thành ph t ch c m i th u; d. Ti n cho thuê m t t, m t nư c c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (không k ti n thuê m t nư c t ho t ng d u khí); ) Ti n cho thuê và bán nhà thu c s h u Nhà nư c. Ti n bán tài s n khác thu c Thành ph qu n lý. e. L phí trư c b ô tô, tàu thuy n, tài s n khác;
 3. g. Thu t ho t ng x s ki n thi t. (Thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p, thu tiêu th c bi t và các kho n thu khác do Công ty TNHH Nhà nư c 1 thành viên X s ki n thi t Th ô n p ngân sách); h. Thu nh p t v n góp c a ngân sách Thành ph , ti n thu h i v n c a ngân sách Thành ph t i các cơ s kinh t , thu t qu d tr tài chính c a Thành ph ; i. Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho Thành ph theo quy nh c a pháp lu t; k. Các kho n phí, l phí (ph n n p ngân sách theo quy nh), do các cơ quan, ơn v thu c Thành ph thu, n p (không k phí xăng d u, phí b o v môi trư ng i v i nư c th i và l phí trư c b ); m. Các kho n ph t, t ch thu theo quy nh c a pháp lu t do ngư i có thNm quy n x ph t Trung ương và Thành ph quy t nh, n p ngân sách; n. Huy ng v n u tư xây d ng công trình k t c u h t ng theo Ngh quy t H ND Thành ph ; o. óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho ngân sách Thành ph ; p. Ti n n bù thi t h i i v i t giao cơ quan, ơn v thu c Thành ph qu n lý, doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; q. Thu s nghi p, ph n n p ngân sách theo quy nh c a các ơn v do Thành ph qu n lý. r. Thu k t dư ngân sách Thành ph , thu chuy n ngu n t ngân sách Thành ph năm trư c sang ngân sách năm sau. s. Các kho n thu khác c a ngân sách Thành ph theo quy nh c a pháp lu t; t. Thu b sung t ngân sách Trung ương; 2. Các kho n thu ngân sách Thành ph hư ng theo t l ph n trăm (%) g m: a. Thu giá tr gia tăng (không k thu giá tr gia tăng thu t hàng hóa nh p khNu, t ho t ng x s ki n thi t, t ho t ng thăm dò khai thác d u khí); b. Thu thu nh p doanh nghi p (không k thu thu nh p doanh nghi p c a các ơn v h ch toán toàn ngành, thu thu nh p t ho t ng x s ki n thi t, t ho t ng thăm dò khai thác d u khí); c. Thu thu nh p cá nhân; d. Thu tiêu th c bi t t hàng hóa, d ch v trong nư c (không k thu tiêu th c bi t t ho t ng x s ki n thi t);
 4. ) Phí xăng d u; e. Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i; g. Ti n s d ng t: - u giá các d án (tr d án nh l , xem k t không ti p giáp ư ng ph còn di n tích nh hơn 5.000 m2) giao c p huy n t ch c u th u (tr huy n Sóc Sơn); - u th u các d án s d ng t do c p huy n m i th u; - Giao t các d án có thu ti n s d ng t trên a bàn Hà Tây cũ (Quy t nh giao t trư c ngày 31/7/2008). II. NHI M V CHI C A NGÂN SÁCH THÀNH PH 1. Chi u tư phát tri n a. u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i do c p Thành ph qu n lý, trong ph m vi ngân sách Thành ph ư c phân c p; b. u tư và h tr các doanh nghi p, các t ch c kinh t , các t ch c tài chính c a Thành ph theo quy nh c a pháp lu t; c. Chi u tư phát tri n các chương trình m c tiêu qu c gia do c p Thành ph th c hi n; d. Các kho n chi u tư phát tri n khác theo quy nh c a pháp lu t. i v i nhi m v chi xây d ng cơ b n c a Thành ph , ph i ưu tiên b trí các d án theo m c tiêu, cơ c u u tư thu c k ho ch tài chính dài h n, trung h n và t ng năm, theo t ng lĩnh v c, ư c H i ng nhân dân Thành ph quy t ngh , phù h p v i quy ho ch phát tri n ô th , quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i và kh năng ngân sách Thành ph . 2. Chi thư ng xuyên a. Các ho t ng s nghi p giáo d c, ào t o, d y ngh , y t , xã h i, văn hóa thông tin, ngh thu t, phát thanh truy n hình, th d c th thao, khoa h c, công ngh do c p Thành ph qu n lý: - Giáo d c trung h c ph thông công l p, Trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trư ng chuyên bi t và s nghi p giáo d c khác do Thành ph qu n lý; - Giáo d c i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, b i dư ng lý lu n chính tr , ào t o ng n h n, ào t o ngh và các hình th c ào t o khác c a Thành ph ; - Phòng b nh, ch a b nh và các ho t ng y t khác;
 5. - Các tr i xã h i, c u t xã h i, ho t ng phòng ch ng t n n xã h i và các ho t ng xã h i khác; - B o t n b o tàng, thư vi n, bi u di n ngh thu t và các ho t ng văn hóa khác; - ài phát thanh, truy n hình và các ho t ng thông tin c a Thành ph qu n lý; - B i dư ng, hu n luy n các hu n huy n viên, v n ng viên các i tuy n c p Thành ph , ho t ng c a các cơ s th d c, th thao c a Thành ph ; - Nghiên c u, th c hi n chương trình, tài khoa h c c p Thành ph ; ng d ng ti n b khoa h c, công ngh và các ho t ng khoa h c, công ngh khác; - Các s nghi p văn hóa, xã h i khác. b. Các ho t ng s nghi p v môi trư ng theo phân c p c a Thành ph c. Các ho t ng s nghi p kinh t do c p Thành ph qu n lý: - S nghi p giao thông v n t i: duy tu, b o dư ng và s a ch a c u ư ng, h t ng k thu t v n t i hành khách công c ng (bi n báo, panô, nhà ch , i m d ng …), l p bi n báo và các bi n pháp b o m an toàn giao thông trên các tuy n ư ng, các công trình giao thông; - S nghi p nông nghi p, th y l i, lâm nghi p: duy tu, b o dư ng các tuy n ê, các công trình th y l i do c p Thành ph qu n lý; các tr m tr i nông nghi p, lâm nghi p; công tác khuy n lâm, khuy n nông, khuy n ngư; b o v , phòng ch ng cháy r ng; - Công tác khuy n công, khuy n khích du l ch c a Thành ph ; - S nghi p th chính: duy tu, b o dư ng h th ng èn chi u sáng công c ng; giao thông ô th ; v a hè, h th ng c p nư c, thoát nư c, h , công viên, cây xanh và các s nghi p th chính khác; - o c, l p b n , lưu tr h sơ a chính và các ho t ng s nghi p a chính khác; - Các s nghi p kinh t khác. c. Các nhi m v v qu c phòng, an ninh, b o m tr t t an toàn xã h i c p thành ph . d. Ho t ng c a các cơ quan Nhà nư c, cơ quan ng c ng s n Vi t Nam. - Ho t ng c a Văn phòng Thành y và các cơ quan ng tr c thu c Thành y; - Ho t ng c a H ND Thành ph ;
 6. - Ho t ng c a Văn phòng H i ng nhân dân Thành ph , Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ; ho t ng c a các S , Ban Ngành và các cơ quan qu n lý Nhà nư c khác thu c Thành ph . e. Ho t ng c a y ban M t tr n T qu c Thành ph và các t ch c chính tr - xã h i: oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh Thành ph ; H i C u chi n binh Thành ph ; H i Liên hi p ph n Thành ph ; H i Nông dân Thành ph ; g. H tr các t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i và t ch c xã h i – ngh nghi p Thành ph theo quy nh c a pháp lu t; h. Th c hi n các chính sách xã h i i v i các i tư ng do c p Thành ph qu n lý; i. Chi thư ng xuyên các chương trình Qu c gia do Chính ph giao cho a phương th c hi n; j. Tr giá, tr cư c theo chính sách c a Nhà nư c và Thành ph cho các i tư ng thu c c p Thành ph qu n lý. k. Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Chi tr g c, lãi ti n huy ng v n cho u tư c a Thành ph ; 4. Chi b sung qu d tr tài chính c a Thành ph ; 5. Chi h tr các qu c a Thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 6. Chi b sung cho ngân sách c p Qu n, Huy n; 7. Chi chuy n ngu n t ngân sách Thành ph năm trư c sang ngân sách năm sau. III. NGU N THU C A NGÂN SÁCH QU N, HUY N G M: 1. Các kho n thu ngân sách qu n, huy n hư ng 100%: a. Thu môn bài: - Thu t các Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n, Doanh nghi p tư nhân, h p tác xã; - Thu t cá nhân và h kinh doanh t b c 1 – 3 óng trên a bàn các phư ng; b. Thu tài nguyên t các Doanh nghi p ngoài qu c doanh và h s n xu t; c. Thu khác t khu v c công thương nghi p, d ch v ngoài qu c doanh; d. Thu s d ng t nông nghi p t các nông trư ng, tr m tr i nhà nư c qu n lý; e. Ti n s d ng t
 7. - u giá d án t nh , l xen k t nh hơn 500 m2 không ti p giáp v i m t ư ng ph giao c p huy n t ch c, th c hi n; - u giá t các d án do UBND huy n Sóc Sơn t ch c th c hi n; - Ti n s d ng t (không k thu t u giá, u th u và các d án giao t trên a bàn Hà Tây cũ). f. Ti n cho thuê m t t, m t nư c các doanh nghi p nhà nư c và khu v c ngoài qu c doanh; g. L phí trư c b xe máy; h. Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho qu n, huy n theo quy nh c a pháp lu t; i. Các kho n phí, l phí (ph n n p ngân sách theo quy nh) do các cơ quan, ơn v thu c qu n, huy n t ch c thu (không k phí xăng d u, l phí trư c b , phí b o v môi trư ng i v i nư c th i); j. Thu ph t vi ph m hành chính trong các lĩnh v c do các ơn v qu n, huy n ph t x lý; k. óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tr c ti p cho qu n, huy n. l. Thu s nghi p, ph n n p ngân sách theo quy nh c a các ơn v do qu n, huy n qu n lý; m. Thu k t dư ngân sách qu n, huy n; n. Thu b sung ngân sách c p trên; o. Thu chuy n ngu n t ngân sách qu n, huy n năm trư c sang ngân sách năm sau; p. Ti n bán tài s n c p huy n qu n lý; q. Ti n n bù thi t h i iv i t giao cơ quan, ơn v thu c c p huy n qu n lý; r. Các kho n thu khác c a ngân sách qu n, huy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các kho n thu c a ngân sách qu n, huy n hư ng theo t l ph n trăm (%) g m: a. Thu giá tr gia tăng thu t doanh nghi p ngoài qu c doanh, cá nhân h kinh doanh (không k thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu); b. Thu thu nh p doanh nghi p thu t doanh nghi p ngoài qu c doanh; c. Thu tiêu th c bi t hàng hóa, d ch v thu t khu v c kinh t ngoài qu c doanh (không k thu TT B hàng nh p khNu).
 8. d. Ti n s d ng t - u giá các d án (tr d án nh l , xen k t không ti p giáp ư ng ph có di n tích nh hơn 5.000m2) giao c p huy n t ch c u giá (tr huy n Sóc Sơn); - u th u các d án s d ng t do c p huy n m i th u; - Giao t các d án có thu ti n s d ng t trên a bàn Hà Tây cũ (Quy t nh giao trư c ngày 31/7/2008). e. Thu chuy n quy n s d ng t (trên a bàn phư ng); f. L phí trư c b nhà t (trên a bàn phư ng); IV. NHI M V CHI C A NGÂN SÁCH QU N, HUY N 1. Chi u tư phát tri n a. u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng thu h i v n, g n v i các nhi m v qu n lý kinh t - xã h i ã phân c p cho qu n, huy n, trong ph m vi ngân sách qu n huy n ư c phân c p. b. Các kho n chi u tư phát tri n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Chi thư ng xuyên. a. Các ho t ng s nghi p giáo d c, ào t o, d y ngh , y t , xã h i, văn hóa thông tin, ngh thu t, th d c th thao, khoa h c, công ngh và môi trư ng do qu n, huy n qu n lý: - Giáo d c m m non, ti u h c, trung h c cơ s công l p và s nghi p giáo d c khác; - D y ngh , ào t o ngh ; b i dư ng ki n th c do Trung tâm b i dư ng chính tr qu n, huy n m và các hình th c b i dư ng, ào t o khác; - Phòng b nh, ch a b nh và các ho t ng y t khác do qu n, huy n qu n lý; - Các tr i xã h i do qu n, huy n qu n lý, c u t xã h i, phòng ch ng các t n n xã h i và các ho t ng xã h i khác; - Nhà truy n th ng, thư vi n, nhà văn hóa và các ho t ng văn hóa khác; - Các di tích l ch s - văn hóa theo phân c p c a Thành ph ; - ài phát thanh và các ho t ng thông tin, tuyên truy n khác c a qu n, huy n; - B i dư ng, hu n luy n v n ng viên các i tuy n c p qu n, huy n trong th i gian t p trung thi u; ho t ng c a các trung tâm th d c, th thao do qu n, huy n qu n lý;
 9. - Chi nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; - Các s nghi p văn hóa, xã h i khác; b. Các ho t ng s nghi p kinh t do qu n, huy n qu n lý: - S nghi p giao thông: Duy tu, b o dư ng và s a ch a, nâng c p ư ng giao thông và các công trình giao thông do qu n, huy n qu n lý theo phân c p; x lý vi ph m trong m b o tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n, huy n; - S nghi p nông nghi p, lâm nghi p, khuy n nông, khuy n ngư do qu n, huy n qu n lý; Chi h tr gi ng cây tr ng, v t nuôi; chi h tr chuy n i cơ c u kinh t ; chi b o v , phòng ch ng cháy r ng; phòng ch ng l t bão theo phân c p c a Thành ph . - S nghi p th chính: Duy tu b o dư ng và s a ch a nâng c p h th ng èn chi u sáng, v a hè, c ng rãnh, thoát nư c, h , công viên, cây xanh và các s nghi p th chính khác do qu n, huy n qu n lý theo phân c p c a Thành ph . - o c, l p b n và lưu tr h sơ a chính; - Ho t ng qu n lý h th ng các ch , các trung tâm thương m i do c p qu n, huy n qu n lý theo phân c p; - Các s nghi p kinh t khác; c. Các ho t ng s nghi p v môi trư ng c p qu n huy n, qu n lý theo phân c p c a Thành ph (riêng công tác thu gom, v n chuy n x lý rác th i c a 4 qu n: Hoàn Ki m, Ba ình, ng a, Hai Bà Trưng do ngân sách Thành ph m nhi m chi); d. Các nhi m v v qu c phòng, an ninh, b o m tr t t an toàn xã h i c a c p qu n, huy n. e. Ho t ng c a các cơ quan Nhà nư c, cơ quan ng c ng s n Vi t Nam c p qu n, huy n: - Ho t ng c a Văn phòng qu n, huy n y và các cơ quan khác tr c thu c qu n, huy n y; - Ho t ng c a H ND c p qu n, huy n; - Ho t ng c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, huy n; các Phòng, Ban và các cơ quan qu n lý Nhà nư c khác thu c qu n, huy n; f. Ho t ng c a y ban M t tr n T qu c; oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh; H i c u chi n binh; H i Liên hi p ph n ; H i Nông dân; H i c u chi n binh. g. H tr các t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i và t ch c xã h i – ngh nghi p qu n, huy n theo quy nh c a pháp lu t; h. Th c hi n các chính sách xã h i i v i các i tư ng do qu n, huy n qu n lý;
 10. i. Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t; 3. Chi b sung cho ngân sách xã, phư ng, th tr n; 4. Chi chuy n ngu n t ngân sách qu n, huy n năm trư c sang ngân sách năm sau: V. NGU N THU C A NGÂN SÁCH XÃ, PHƯ NG, THN TR N 1. Các ngu n thu c p xã hư ng 100%, g m: a. Thu môn bài: - Thu môn bài thu t cá nhân, h kinh doanh óng trên a bàn các xã, th tr n - Thu môn bài thu t cá nhân, h kinh doanh t b c 4 n b c 6 trên a bàn phư ng; b. Thu nhà t; c. Thu s d ng t nông nghi p thu t các h s n xu t; d. Thu chuy n quy n s d ng t (áp d ng cho xã, th tr n); e. Các kho n thu phí, l phí (ph n n p ngân sách theo quy nh) do xã, phư ng, th tr n t ch c qu n lý thu (không k phí xăng d u, phí b o v môi trư ng t nư c th i, l phí trư c b ). f. L phí trư c b nhà t (áp d ng cho xã, th tr n); g. Ph t x lý vi ph m hành chính trong các lĩnh v c theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính (tr thu t các ho t ng ch ng buôn l u, kinh doanh trái pháp lu t, ph t vi ph m tr t t an toàn giao thông). h. Thu s nghi p, ph n n p ngân sách theo quy nh t các ho t ng s nghi p do xã, phư ng, th tr n qu n lý; i. Thu t s d ng qu t công, công ích và hoa l i công s n do xã, phư ng th tr n qu n lý; j. Ti n n bù thi t h i iv i t giao cơ quan, ơn v thu c xã, phư ng, th tr n qu n lý; k. óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho xã, phư ng, th tr n; l. Thu v qu n lý, s d ng tài s n công do xã phư ng, th tr n qu n lý: cho thuê tài s n không c n dùng, bán thanh lý tài s n; m. Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c và cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho xã, phư ng, th tr n;
 11. n. Thu k t dư ngân sách; o. Các kho n thu khác c a ngân sách xã, phư ng, th tr n theo quy nh c a pháp lu t. p. Thu b sung t ngân sách c p trên; q. Thu chuy n ngu n t ngân sách xã, phư ng, th tr n năm trư c sang ngân sách năm sau. r. Ngoài các kho n thu nêu trên, chính quy n xã, th tr n ư c huy ng s óng góp c a t ch c, cá nhân u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng c a xã, th tr n theo nguyên t c t nguy n. Vi c huy ng, qu n lý, s d ng kho n óng góp này ph i công khai, có ki m tra, ki m soát và m b o úng m c ích, úng ch theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các kho n thu ngân sách xã, phư ng, th tr n hư ng theo t l ph n trăm (%) g m: a. Thu chuy n quy n s d ng t (áp d ng i v i phư ng); b. L phí trư c b nhà t (áp d ng i v i phư ng); VI. NHI M V CHI C A NGÂN SÁCH XÃ, PHƯ NG, THN TR N: 1. Chi u tư phát tri n ( i v i xã, th tr n): Chi u tư xây d ng, c i t o các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, không có kh năng thu h i v n, g n v i các nhi m v qu n lý kinh t - xã h i ã phân c p cho xã, th tr n, trong ph m vi ngân sách xã, th tr n ư c phân c p. Riêng c p phư ng ư c chi u tư xây d ng, c i t o các công trình do phư ng qu n lý khi có ngu n tăng thu c a ngân sách phư ng, thu óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân cho ngân sách phư ng. 2. Chi thư ng xuyên: a. Các ho t ng s nghi p văn hóa thông tin, th d c th thao, giáo d c, y t : - H tr các ho t ng giáo d c ph thông trên a bàn theo quy nh c a Thành ph ; - H tr công tác phòng b nh, ch a b nh và các ho t ng s nghi p y t trên a bàn theo quy nh c a Thành ph ; - Nhà truy n th ng, thư vi n, nhà văn hóa, ài truy n thanh và các ho t ng văn hóa, thông tin, th d c th thao xã, phư ng, th tr n; - Chi s nghi p văn hóa, xã h i khác. b. Chi s nghi p kinh t g m:
 12. - Duy tu, s a ch a các tuy n ư ng, ngõ, ngách; s a ch a c i t o công trình c p, thoát nư c công c ng ( ư c th a thu n chuyên ngành) trong các khu dân cư do xã, th tr n qu n lý. Riêng c p phư ng ư c chi các công trình n 500 tri u ng; - H tr công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, nuôi dư ng phát tri n ngu n thu ngân sách xã. - Qu n lý t ai, o c, l p b n , lưu tr h sơ a chính và các ho t ng s nghi p a chính khác phân c p cho xã, phư ng, th tr n. - Các ho t ng s nghi p kinh t khác. c. Các ho t ng v môi trư ng theo phân c p c a Thành ph , bao g m: - Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c v pháp lu t v b o v môi trư ng trên a bàn xã, phư ng, th tr n; - Ph i h p ki m tra, ôn c th c hi n các nhi m v b o v môi trư ng i v i doanh nghi p, t ch c, cá nhân có cơ s s n xu t kinh doanh trên a bàn qu n lý; - H tr ho t ng thu gom rác th i thông thư ng trên a bàn do xã, th tr n qu n lý; d. S a ch a, c i t o các công trình phúc l i, các công trình h t ng cơ s do xã, th tr n qu n lý như: nhà văn hóa, thư vi n, ài tư ng ni m, cơ s th d c th thao… Riêng c p phư ng ư c chi các công trình n 500 tri u ng. e. Chi cho công tác dân quân, t v và b o m tr t t an toàn xã h i trên a bàn xã, phư ng, th tr n: - Hu n luy n dân quân t v ; ăng ký, t ch c thanh niên i làm nghĩa v quân s , ti p ón quân nhân hoàn thành nghĩa v quân s tr v ; t ch c h i ngh t p hu n, k ni m ngày truy n th ng dân quân t v và các ho t ng khác; - Tuyên truy n, v n ng và t ch c phong trào qu n chúng b o v an ninh tr t t trên a bàn (ngoài ph n s d ng qu b o tr an ninh); h tr các chi n d ch gi gìn an ninh, tr t t an toàn xã h i; h tr công tác phòng cháy ch a cháy; h tr sơ k t, t ng k t phong trào qu n chúng b o v an ninh và các ho t ng khác v b o m an ninh tr t t . f. Ho t ng c a cơ quan Nhà nư c xã, phư ng, th tr n: - Ho t ng c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n; - Ph c p i v i cán b không chuyên trách xã, phư ng, th tr n, thôn và t dân ph theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph ; - H tr ho t ng các khu dân cư. g. Ho t ng c a ng y xã, phư ng, th tr n;
 13. h. Ho t ng c a y ban M t tr n T qu c (k c ho t ng c a Ban Thanh tra nhân dân) và các t ch c chính tr - xã h i xã, phư ng, th tr n: oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh; H i C u chi n binh, H i Liên hi p ph n , H i Nông dân; H tr ho t ng H i Ngư i cao tu i, H i Ch th p , Ban Công tác M t tr n và các t ch c xã h i khác c a xã, phư ng, th tr n theo quy nh c a pháp lu t; Ho t ng tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t, ho t ng hòa gi i. i. Th c hi n các chính sách xã h i i v i các i tư ng do xã, phư ng, th tr n qu n lý; - Chi v công tác xã h i, phòng ch ng các t n n xã h i: Ma túy, m i dâm và các ho t ng xã h i khác do xã, phư ng, th tr n qu n lý; - Thăm h i gia ình chính sách, các ho t ng tình nghĩa nhân các ngày truy n th ng, l , t t; tr c p xã h i cho ngư i già cô ơn, tr m côi, ngư i tàn t t không nơi nương t a và th c hi n các chính sách xã h i khác i v i các i tư ng do xã, phư ng, th tr n qu n lý (không thu c i tư ng chính sách, hư ng tr c p thư ng xuyên do Phòng lao ng – Thương binh và Xã h i qu n, huy n c p). - Công tác xã h i khác như: tr c p c u ói, h a ho n, thiên tai, m t mùa, tai n n, v.v…; qu n lý nghĩa trang, ài tư ng ni m li t s . k. Các kho n chi thư ng xuyên khác theo quy nh c a pháp lu t; 3. Chi chuy n ngu n t ngân sách xã, phư ng, th tr n năm trư c sang ngân sách năm sau. Ph n 2. T L PH N TRĂM (%) PHÂN CHIA NGU N THU GI A CÁC C P NGÂN SÁCH THU C THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2009 – 2010 NS NS NS NS xã Trung Thành qu n phư ng STT N i dung ương ph huy n th tr n (%) (%) (%) (%) CÁC KHO N THU NGÂN SÁCH NA I PHƯƠNG HƯ NG 100% 1 Thu môn bài Thu môn bài thu t DNNN; DN có v n u tư nư c ngoài óng trên a bàn; các cơ s kinh t 1.1 100 c a cơ quan hành chính, s nghi p, ng, oàn th , l c lư ng vũ trang Thành ph . Thu môn bài thu t các Công ty c ph n, Công 1.2 ty trách nhi m h u h n, Doanh nghi p tư nhân, 100 h p tác xã.
 14. 1.3 Thu môn bài thu t cá nhân, h kinh doanh: - Trên a bàn xã, th tr n 100 - Trên a bàn phư ng + Thu môn bài t b c 1–3 100 + Thu môn bài t b c 4–6 100 2 Thu tài nguyên Thu tài nguyên t DNNN, DN có v n u tư 2.1 nư c ngoài (không k thu tài nguyên thu t 100 ho t ng khai thác d u khí) Thu tài nguyên t các doanh nghi p qu c 2.2 100 doanh và h s n xu t 3 Ti n s d ng t 3.1 u giá i v i d án UBND Thành ph giao S , a ngành, trung tâm phát tri n qu t và các ơn 100 v t ch c th c hi n u giá b i v i các d án giao qu n, huy n th c hi n: S thu u giá quy n s d ng t do UBND b1 100 huy n Sóc Sơn t ch c th c hi n S thu u giá quy n s d ng t t i khu t 1,03 ha sau Ph Tây H và khu t 18,6 ha Phú b2 100 Thư ng, Tây H do UBND qu n Tây H t ch c th c hi n. b3 Các d án còn l i - i v i các d án trên khu t có quy mô di n tích dư i 5.000 m2 (nh l , xen k t) không giáp 100 ư ng, ph - i v i các d án trên khu t có quy mô di n tích t 5.000 m2 tr lên; t dư i 5,000 m2 ti p 70 30 giáp ư ng, ph . 3.2 u th u d án có thu ti n SD t - u th u i v i các d án UBND thành ph giao các S ngành, Trung tâm phát tri n qu t a 100 thành ph và các ơn v c a Thành ph làm bên m i th u - u th u i v i các d án UBND thành ph b 70 30 giao UBND qu n huy n làm bên m i th u; Giao t có thu ti n s d ng t trên a bàn Hà 3.3 Tây cũ
 15. - Thu t n ng v giao t có thu ti n SD t 70 30 i v i các DNNN trư c 31/7/2008 - Thu t n ng v giao t có thu ti n SD t i v i các DN ngoài qu c doanh trư c 70 30 31/7/2008 - Thu t n ng v giao t có thu ti n SD t i v i các d án XD khu nhà , khu ô th m i 70 30 31/7/2008 Thu ti n SD t các d án còn l i (không k thu 3.4 t u giá, u th u, giao t d án trên a bàn 100 Hà Tây cũ) 4 Ti n cho thuê m t t, m t nư c Ti n cho thuê m t t, m t nư c c a DN có v n 4.1 u tư nư c ngoài (không k ti n thuê m t nư c 100 t ho t ng khai thác d u khí) Ti n cho thuê m t t, m t nư c (không k thu 4.2 t khu v c doanh nghi p có v n u tư nư c 100 ngoài và ho t ng khai thác d u khí) 5 Thu nhà, t 100 6 Thu chuy n quy n s d ng t 6.1 - Thu trên a bàn Phư ng 70 30 6.2 - Thu trên a bàn xã, th tr n 100 7 Thu s d ng t nông nghi p - Thu các h s n xu t t i a bàn xã, phư ng, th 7.1 100 tr n - Thu t các nông trư ng, tr m, tr i nhà nư c 7.2 100 qu n lý 8. Ti n n bù thi t h i t - Ti n n bù thi t h i i v i t giao cơ quan, 8.1 ơn v thành ph và DNNN, DN liên doanh có 100 v n nư c ngoài - Ti n n bù thi t h i i v i t giao cơ quan, 8.2 100 ơn v thu c c p huy n qu n lý - Ti n n bù thi t h i i v i t giao cơ quan, 8.3 100 ơn v thu c c p xã, phư ng, th tr n qu n lý Ti n cho thuê nhà, bán và thanh lý nhà thu c 9. s h u nhà nư c 9.1 - Nhà 100 9.2 - Không ph i là nhà :
 16. + Thành ph qu n lý 100 + C p huy n qu n lý 100 + C p xã qu n lý 100 10 L phí trư c b 10.1 L phí trư c b nhà t - Thu trên a bàn Phư ng 70 30 - Thu trên a bàn xã, th tr n 100 10.2 L phí trư c b xe máy 100 10.3 L phí trư c b ô tô, tàu thuy n, tài s n khác 100 11 Thu t ho t ng x s ki n thi t 100 Thu nh p t v n góp c a ngân sách a phương, ti n thu h i v n c a ngân sách a phương t i 12 100 các cơ s kinh t , thu t qu d tr tài chính c a c p t nh, TP Vi n tr không hoàn l i các t ch c, các cá 13 nhân nư c ngoài tr c ti p cho a phương theo quy nh c a pháp lu t - Thành ph 100 - C p huy n 100 - Xã, Phư ng, th tr n 100 Phí, l phí do các cơ quan ơn v thu c a phương t ch c thu (không k Phí Xăng d u; L 14 phí trư c b , Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i) - Do Thành ph qu n lý thu 100 - Do Qu n, huy n, Tp tr c thu c qu n lý thu 100 - Do Xã, phư ng, th tr n qu n lý thu 100 (Riêng phí th ng c nh giao UBND TP quy t nh c th , phù h p u tư, b o v khu di tích và t ch c l h i) Thu t qu t công, công ích và thu hoa l i 15 100 công s n xã, phư ng, th tr n qu n lý Thu s nghi p c a các ơn v do a phương 16 qu n lý - Thành ph 100 - C p huy n 100 - Xã, Phư ng, th tr n 100
 17. Huy ng, óng góp t nguy n t các t ch c, 17 cá nhân theo quy nh c a pháp lu t - Thành ph 100 - C p huy n 100 - Xã, Phư ng, th tr n 100 Huy ng v n u tư xây d ng công trình 18 k t c u h t ng theo quy nh t i kho n 3 i u 8 100 c a Lu t NSNN 19 Thu k t dư ngân sách - Thành ph 100 - C p huy n 100 - Xã, Phư ng, th tr n 100 Các kho n ph t, t ch thu và thu khác c a ngân 20 sách a phương theo quy nh c a pháp lu t (ph n thu c ngân sách nhà nư c theo quy nh) - Do cơ quan Trung ương, Thành ph x lý ph t 100 - Do cơ quan c p huy n x lý ph t 100 - Do c p xã, Phư ng, th tr n x lý ph t 100 21 Thu b sung t ngân sách c p trên - Thành ph 100 - C p huy n 100 - Xã, Phư ng, th tr n 100 Thu chuy n ngu n t ngân sách a phương 22 năm trư c sang ngân sách a phương năm sau - Thành ph 100 - C p huy n 100 - Xã, Phư ng, th tr n 100 CÁC KHO N THU PHÂN CHIA V I NGÂN III SÁCH TRUNG ƯƠNG 1 Thu giá tr gia tăng Thu t DNNN Trung ương (không k thu 1.1 GTGT hàng nh p khN u, ho t ng khai thác d u 55 45 khí) Thu t DNNN a phương (không k thu 1.2 GTGT hàng nh p khN u, ho t ng X s ki n 55 45 thi t) 1.3 Thu t DN có v n u tư nư c ngoài (không k 55 45
 18. thu GTGT hàng nh p khN u, ho t ng khai thác d u khí) Thu t ngoài qu c doanh (không k thu GTGT 1.4 hàng nh p khN u) Thu t các doanh nghi p ngoài qu c doanh (công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n, a Doanh nghi p tư nhân, h p tác xã), cá nhân và h kinh doanh có m c môn bài t b c 1–3 - Qu n Hoàn Ki m 55 28 17 - Qu n Ba ình 55 38 7 - Qu n ng a 55 24 21 - Qu n Hai Bà Trưng 55 19 26 - Qu n Thanh Xuân 55 12 33 - Qu n C u Gi y 55 11 34 - Các qu n, huy n còn l i 55 45 Thu t cá nhân, h kinh doanh có m c môn bài b 55 45 t b c4 nb c6 2 Thu thu nh p doanh nghi p Thu t DNNN Trung ương (không k thu 2.1 55 45 TNDN ơn v h ch toán toàn ngành) Thu t DNNN a phương (Không k thu 2.2 55 45 TNDN ho t ng X s ki n thi t) Thu t DN u tư nư c ngoài (không k thu 2.3 55 45 TNDN ho t ng khai thác d u khí) 2.4 Thu t khu v c ngoài qu c doanh Thu t các doanh nghi p ngoài qu c doanh (công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n, Doanh nghi p tư nhân, h p tác xã) - Qu n Hoàn Ki m 55 28 17 - Qu n Ba ình 55 38 7 - Qu n ng a 55 24 21 - Qu n Hai Bà Trưng 55 19 26 - Qu n Thanh Xuân 55 12 33 - Qu n C u Gi y 55 11 34 - Các qu n, huy n còn l i 55 45 Thu tiêu thu c bi t (không k TT B hàng 3 nh p khN u và X s KT)
 19. 3.1 Thu t DNNN Trung ương 55 45 Thu t DNNN a phương (Không k thu 3.2 55 45 TT B t ho t ng X s KT) 3.3 Thu t DN có v n u tư nư c ngoài 55 45 3.4 Thu t khu v c ngoài qu c doanh: Thu t các doanh nghi p ngoài qu c doanh (công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n, a Doanh nghi p tư nhân, h p tác xã), cá nhân và h kinh doanh có m c môn bài t b c 1 – 3 - Qu n Hoàn Ki m 55 28 17 - Qu n Ba ình 55 38 7 - Qu n ng a 55 24 21 - Qu n Hai Bà Trưng 55 19 26 - Qu n Thanh Xuân 55 12 33 - Qu n C u Gi y 55 11 34 - Các qu n, huy n còn l i 55 45 Thu t cá nhân, h kinh doanh có m c môn bài b 55 45 t b c4 nb c6 4 Thu khác khu v c ngoài qu c doanh 100 5 Thu thu nh p cá nhân 55 45 6 Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i 50 50 7 Phí xăng d u 55 45
Đồng bộ tài khoản