Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN c l p - T do - H nh phúc T NH TÂY NINH ------- ----- S : 52/2008/Q - Tây Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2008. UBND QUY T NNH BAN HÀNH B NG ƠN GIÁ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY D NG, V T KI N TRÚC TRÊN NA BÀN T NH TÂY NINH. Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 504/TTr-SXD ngày 11tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này B ng ơn giá nhà, công trình xây d ng, v t ki n trúc trên a bàn t nh Tây Ninh. B ng ơn giá này áp d ng trong Công tác b i thư ng, h tr , di d i tái nh cư nhà , công trình xây d ng, v t ki n trúc khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn t nh; tính l phí trư c b , chuy n quy n trong công tác sang như ng, c p gi y s h u nhà , công trình xây d ng; làm cơ s ph c v các công tác qu n lý nhà nư c v giá nhà, công trình xây d ng, v t ki n trúc có liên quan. i u 2. Quy t nh có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Quy t nh này thay th Quy t nh s 170/2007/Q -UBND ngày 19/3/2007 c a y ban nhân dân t nh Tây Ninh và các quy nh khác có liên quan. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S Xây d ng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Văn hóa - Th thao và Du l ch, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã và các ơn v , cá nhân có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN
  2. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Hùng Vi t B NG ƠN GIÁ N BÙ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY D NG, V T KI N TRÚC TRÊN NA BÀN T NH TÂY NINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 52/2008/Q -UBND ngày 30/6/2008 c a UBND T nh) ơn v tính: ng Niên h n Ghi STT Lo i VT Giá n bù s chú d ng 1 2 3 4 5 6 I NHÀ trên Nhà c p 1.D ng nhà bi t th 1t ng Xác nh theo 1 m2 80 ho c nhi u t ng th c t năm b n v ng Nhà c p 2A D ng nhà 1 ho c b c 2, 2 m2 3.135.000 70 nhi u t ng ch u l ab c 2,3 Nhà c p 2B D ng nhà 1 t ng ho c 3 m2 2.668.000 60 nhi u t ng Nhà c p 2C D ng nhà 1 t ng ho c 4 m2 2.484.000 55 nhi u t ng b n v ng Nhà c p 3A D ng nhà 1 t ng ho c b c 3, 5 m2 2.160.000 50 nhi u t ng ch u l ab c 4 Nhà c p 3B D ng nhà1 t ng ho c 6 m2 1.890.000 45 nhi u t ng
  3. Nhà c p 3C D ng nhà 1 t ng ho c 7 m2 1.800.000 42 nhi u t ng b n v ng b c 4, 8 Nhà c p 4A, D ng nhà tr t, 1 t ng m2 1.620.000 40 ch u l ab c 5 9 Nhà c p 4B, D ng nhà tr t 1 t ng m2 1.350.000 30 10 Nhà c p 4C, D ng nhà tr t, 1 t ng m2 1.080.000 20 11 Nhà t m A m2 408.000
  4. C t g ho c tr BTCT úc s n, mái tôn, lá, n n ximăng ho c g ch m2 150.000 không vách - K t c u c t g , mi tơn, khơng m2 80.000 ph n vch n n H tr di d i quán t m, s d ng tính 19 buôn bán không , c t g , mái m2 80.000 ring tôn, không vách K t c u khung s t ti n ch , mi tơn, khơng vch, n n XM, g ch tu, g ch m2 150.000 bơng. Khung s t ti n ch , mái tôn, vách tôn ho c g ch, n n ximăng, g ch m2 200.000 tàu, g ch bông Khung s t ti n ch , mái tôn, m2 100.000 không vách, n n t A. NHÀ XƯ NG (không xác nh ư c theo c p công trình II quy nh t i Ngh nh 209/N - CP) Nhà xư ng lo i 1: k t c u khung kèo c t bêtông c t thép ho c s t hình ho c k t c u khung kho ti p, 1 m2 1.520.000 mái tôn sóng vuông hay m màu, Ghi tư ng xây bao che, n n g ch bông chú: - ho c g ch men ho c bêtông Khi n Nhà xư ng lo i 2: k t c u khung bù tính kèo c t b ng g xây d ng ho c s t theo giá 2 hình ng, tư ng l ng & lư i B40, m2 1.170.000 tr còn mái tôn ho c ngói, n n xi măng l i theo ho c g ch men) t l ph n Xu ng lo i 3: (k t c u c t kèo g trăm ho c s t hình, tư ng l ng ho c (%) - vách tôn ho c ván x , mái tôn k m 3 m2 900.000 Khi tính ho c fibrô xi măng ho c ngói, n n l phí xi măng, g ch tàu) hay tương trư c ương b tính Xư ng lo i 4: (k t c u gi ng lo i theo giá 4 III, nhưng không xây bao che, n n m2 540.000 tr công t) trình m i. B. NHÀ XƯ NG (theo phân c p Ch s h u cung c p h sơ t i các quy nh v phân c p, phân ch ng t thanh quy t toán, h lo i công trìnht i Ngh nh sơ hoàn công ã ư c c p thNm 209/N -CP) quy n, cơ quan có ch c năng
  5. thNm nh xác nh giá. B. V T KI N TRÚC Tư ng quanh, c t xây g ch th , 1 m3 1.298.000 không tô,chi u dày b t kỳ Tư ng xây g ch ng,không 2 m2 787.000 tô,chi u dày b t ky 3 Mương dày 20 g ch th không tô, m2 256.000 4 Tô tư ng + c t v a xi măng M75 m2 24.000 Tô á r a 5 m2 88.000 tư ng,c t,sênô,ôvăng,lam Láng n n sàn, b c c p mương 6 m2 18.000 nư c Vách ván( 1-1,5cm),sàn g các 7 m2 78.000 lo i BT á 4x6 M100: móng, tư ng, 8 m3 468.000 c t, n n, b máy BT á 1x2 M200: Móng, c t, n n, 9 m3 850.000 b máy BTCT á 1x2 M200: Móng, n n, 10 m3 2.535.000 b máy, c t, à an, lam các lo i 11 Sân g ch bông ho c g ch men m2 78.000 Sân xi măng ho c g ch tàu ho c 12 m2 62.400 g ch th Sân n n á 4x6 chèn á dăm ( 13 m2 20.500 các tr m xăng d u) 14 Sân á mi m3 85.000 15 Móng tư ng,g ch th m3 661.500 16 Móng tư ng, á h c, á ong m3 484.000 Móng ư ng á ba ho c á h c 17 ho c á 4x6 + á mi ( các tr m m3 140.000 xăng d u) Hàng rào k m gai có tr bê 18 tông,s t L ho c g không có móng m2 39.000 hào rào Hàng rào lư i B40 tr BTCT s t L 19 ho c tr g ch( không có móng m2 78.000 hàng rào) Hàng rào song s t, móng xây g ch 20 m2 204.000 ho c á h c
  6. Hàng rào xây g ch ho c lam 21 BTCT, móng xây g ch ho c á m2 571.500 h c. Hàng rào lư i B40 móng xây g ch 22 m2 156.000 ho c á h c á ong vv… 23 Hàng rào cây ki ng m2 30.000 t tôn t o m t b ng kh i lư ng 24 Theo công b giá t p > 40m3 (d ng kh i r i) 3 VLXD hàng tháng c a (kh i lư ng t p nh ( t p m liên s TC-XD c ng n n nhà c a t ng h gia ình,c công p 30.000 /m3 ly v n chuy n trung bình 05km) t tơn t o m t b ng - san l p m t Ch s h u cung c p 25 b ng h sơ ch ng t thanh (Kh i lư ng t p l n, t m3 quy t toán ư c c p n n c a các công ty, xí nghi p, có thNm quy n phê các t ch c kinh t khác) duy t. 26 Công ào ao(k c nương r y) m3 30.000 Theo ch ng t c a ch s C u r a xe ô to, mô tô, b móng, h u ho c tính 27 c.trình h m b n xăng d u 2.535.000 /m3 k t c u công trình. theo cơng b ng c ng BTCT các lo i (k c gi hng thng 28 md ng c ng ly tâm) c a Lin S Ti chính-X D Gi ng xây: Có t 03 ng c ng tr 29 cái 2.000.000 lên, xây mi ng cao có sân gi ng Gi ng ào có ng c ng, không xây 63,000 ng/msâu + ph n ng 30 cái mi ng gi ng c ng 31 Gi ng ào (tính theo chi u sâu) m2 63.000 63,000 ng/msâu + 32 Gi ng ào xây mi ng có ng c ng msâu ng c ng + di n tích xây 31 Gi ng khoan dân d ng sâu20m cái 750.000 theo ch ng t thanh quy t toán ho c h p 33 Gi ng khoan công nghi p ng c a ch s h u v i ơn v thi công
  7. Gi ng th m (có t hai ng c ng 34 cái 1.040.000 tr lên,có n p y) 35 Mi u xây g ch có mái m2 367.000 Bàn thiên xây g ch,có an BTCT 36 cái 294.000 các lo i 37 Bàn thiên g các lo i cái 35.000 Bàn thiên xây g ch không có an 38 cái 73.500 BTCT các lo i p tư ng, c t, lam, an… b ng 39 g ch men, á p lát các lo i ( m2 200.000 ngoài ph m vi công trình) C. LÒ G CH CÁC LO I: a. Lò un: công su t 35.000/v/cái 1 60.000/v/cái (không tính k t c u cái theo ch ng t thanh bao che) quy t toán ho c h p ng nghi n thu c a b. Lò tàu ôi: công su t ch s h u v i ơn v 2 60.000v/cái- 70.000v/cái ( không cái thi công tính ph n k t c u bao che) D. M M Theo ch ng t thanh quy t toán Nhà m c bi t kiên c có ki n 1 cái c a ch s h u ho c 85% ơn trúc ph c t p giá nhà cùng lo i . M xây ng ki u hình tháp (chóp Theo ch ng t thanh quy t toán 2 ng) d ng ki n trúc có chân cái c a ch s h u ho c b ng 12 ư ng kính (1,5-2m) cao 02-03m tri u ng /m . K c 3 M xây p g ch, á r a cái 5.320.000 kim t nh Có kim 4 M xây g ch,cĩ hoa văn trang trí cái 2.850.000 t nh riêng Có kim 5 M ghép á , á xanh cái 1.875.000 t nh riêng Có kim 6 M t cái 792.000 t nh riêng 7 Kim t nh (xây b ng xi măng) cái 1.050.000 M c h tr hoàn thi n công trình 25% giá tr 8 b phá d m t ph n (ngoài ph n cái công trình phá n bù công trình b phá d ) d
  8. E. CÁC CÔNG TRÌNH C BI T Ghi chú: - Khi n ình, chùa, tr m xăng d u, tháp Ch s h u l p h sơ bù tính thu, phát sóng vi n thông, công ph c h i hi n tr ng theo giá 1 trình th thao dư i nư c, công cái ho c quy t toán ư c tr còn trình giao thông, công trình th y c p có thNm quy n l i theo l i, công trình h t ng. phê duy t. t l ph n trăm (%) F. CÁC H TR KHÁC V V T Ki N TRC 1 H tr d i anten truy n hình m 13.000 H tr di d i c ng rào b ng s t 2 m2 15.000 thép các lo i k c c ng chính,ph H tr di d i tr bơm xăng,d u 3 tr 440.000 các lo i 4 H tr di d i b n xăng < 5.000 lit b n 1.050.000 H trơ di d i b n xăng 5.000 - 5 b n 2.514.000 15.000lít 6 H tr di d i b ng hi u các lo i m2 10.000 Ch s h u cung c p H tr di d i i v i panô,áp tính % 7 m2 h sơ ho c ch ng t phích cnl i thanh quy t toán. 8 H tr di d i an BTCT các lo i cái + úc t i ch m2 43.000 + úc s n m2 20.000 9 H tr di d i hòn non b m3 850.000 10 H tr di d i h nư c,h cá ki ng m3 660.000 H tr di d i h nư c b ng ng 11 c ng BTCT úc s n ư ng kính cái 80.000 b t kỳ H tr di d i tr BTCT các lo i 12 cái 30.000 tr rào r i 13 HTDD ng h i n các lo i cái 250.000 t v trí này sang v
  9. trí khác ≤ 4m r i t v trí này 14 HTDD ng h nư c các lo i cái 150.000 sang v trí khác ≤ 4m HTDD ng nư c PVCho c s t Theo công b 15 tráng k m ư ng ng n m riêng cái giá VLXD l ngoài công trình hàng tháng. HTDD Tr i n BTCTho c g s t 16 hình = 4m cái 200.000 HTDD b n nư c nh a I nóc chân 17 cái 500,000 b ng s t hình HTDD ài nư c b ng thép hình, 18 cái 800.000 c ng M , chân b ng s t hình theo ch ng t thanh quy t toán HTDD ài nư c b ng k t c u 19 cái ho c b ng 2,600,000 ng/m3 k t BTCT c u công trình. HTDD h m BIOGA b ng g ch 20 cái 1.200.000 ho c BTCT HTDD chân i n tho i bàn các 21 cái 500.000 huy n HTDD chân i n tho i bàn t i Th 350.000 xã 22 HTDD ng h nư c sinh ho t cái 400.000 HTDD dây i n i v i i n sinh 23 ho t tính t ng h chính t i mdài 6.000 ng h ph Các công trình nhà c a, v t ki n trúc có c thù riêng: có các k t tính theo ch ng t thanh quy t công 24 c u, iêu kh c ph c t p, t m , n u toán ho c hi n tr ng th c t ư c trình không áp d ng ư c ơn giá trong c p có thNm quy n phê duy t. b ng này. (Ghi chú: Giá tr ph n trăm (%) còn l i c a tài s n trong áp giá n bù do h i ng n bù xác nh)
  10. III. CÁC LO I LÒ T: - Lò s y lúa, lò ư ng ơn giá tính căn c theo ch ng t thanh , quy t toán c a ch s h u v i ơn v thi công. Trư ng h p không có ch ng t thì căn c vào k t qu o c th c t tính toán theo ơn giá bình quân 900.000 ng/m3 lò xây. Lò heo quay, lò nư ng bánh mì, lò n u các lo i tính theo ch ng t thanh, quy t toán c a ch s h u v i ơn v thi công. Trư ng h p không có ch ng t thì căn c vào k t qu o c th c t tính theo ơn giá bình quân 900.000 ng/m3 lò xây. IV. NHÀ LI N K : Trư ng h p nhà c p 01, c p 02, c p 03, c p 04 và nhà t m (T) xây d ng liên k ơn giá ư c tính c th như sau: 1. Vách chung ơn giá nhà áp d ng theo b ng giá nhà cng c p , cùng lo i, h ng m c như nhà c l p nhân v i h s gi m 05% chung 01 vách; gi m 10% chung 02 vách. 2. Vách nh ơn giá tính theo b ng giá nhà cng c p cùng loai, h ng như nhà cl p nhân v i h s gi m 15% nh 01 vách ; gi m 20% nh 02 vách. 3. Nhà không vách ơn giá ư c tính b ng 70% nhà cng c p , cùng lo i, h ng như nhà c l p c a b ng quy nh này. V. H TH NG I N,NƯ C CÁC LO I: ơn giá tính theo giá d toán c a ngành i n, nư c ho c hĩa ơn, ch ng t thanh toán c a ngư i s d ng i n nư c. Trư ng h p không có d toán, hĩa ơn ho c ch ng t thanh toán thì căn c vào kh o sát th c t tính (giá v t tư và nhân công tính b ng ơn giá c a ngành i n, nư c t i th i i m tính giá).
Đồng bộ tài khoản