Quyết định số 524/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 524/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 524/2007/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 524/2007/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 524/2007/Q -CTN Hà N i, ngày 05 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 38/TTr-CP ngày 22/05/2007, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 12 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN CAMPUCHIA HI N ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM
  2. (kèm theo Quy t nh s 524/2007/Q -CTN ngày 05 tháng 6 năm 2007 c a Ch t ch nư c) 1. Tr n Siêu, sinh ngày 20/02/1962 t i Campuchia; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Siêu. Hi n trú t i: S 1522A PH M TH HI N, PHƯ NG 6, QU N 8, THÀNH PH H CHÍ MINH. 2. Lâm Kim Ánh, sinh ngày 12/10/1944 t i Campuchia; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Kim Ánh. Hi n trú t i: S 1413/6 PH M TH HI N, PHƯ NG 6, QU N 8, THÀNH PH H CHÍ MINH. 3. Lâm Kim Hu , sinh ngày 15/10/1968 t i Campuchia; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Kim Hu . Hi n trú t i: S 1413/6 PH M TH HI N, PHƯ NG 6, QU N 8, THÀNH PH H CHÍ MINH. 4. Tia Khmao, sinh ngày 20/5/1969 t i Campuchia; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Trương M ng Thúy. Hi n trú t i: S 1/22/1 Ư NG NHU N, PHƯ NG SƠN KỲ, QU N TÂN PHÚ, THÀNH PH H CHÍ MINH. 5. Chea BunChhai, sinh ngày 13/6/1962 t i Campuchia; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Hưng Tài. Hi n trú t i: S 109 GÒ CÔNG, PHƯ NG 13, QU N 5, THÀNH PH H CHÍ MINH. 6. Uch Lenh, sinh ngày 20/10/1957 t i Campuchia;
  3. Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: ThNm Di p Linh. Hi n trú t i: S 297/5A NƠ TRANG LONG, PHƯ NG 13, QU N BÌNH TH NH, THÀNH PH H CHÍ MINH. 7. Uy Te Ping, sinh ngày 14/4/1975 t i Campuchia; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Vi c Bình. Hi n trú t i: S 86/8/11 Ư NG 100 BÌNH TH I, PHƯ NG 14, QU N 11, THÀNH PH H CHÍ MINH. 8. Tr n Vĩnh Hòa, sinh ngày 18/12/1955 t i Campuchia; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Vĩnh Hòa. Hi n trú t i: 175/7 (191/3) PHÓ CƠ I U, PHƯ NG 6, QU N 11, THÀNH PH H CHÍ MINH. 9. Lim Long Hu t, sinh ngày 27/9/1965 t i Campuchia; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Lương Phúc. Hi n trú t i: G5.3 CHUNG CƯ CÁCH M NG THÁNG 8, PHƯ NG 12, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH. 10. Cao Ng c Hoan, sinh ngày 21/01/1969 t i Campuchia; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Cao Ng c Hoan. Hi n trú t i: G5.3 CHUNG CƯ CÁCH M NG THÁNG 8, PHƯ NG 12, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH. 11. Lim Vĩnh Phát, sinh ngày 20/8/1996 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Vĩnh Phát
  4. Hi n trú t i: G5.3 CHUNG CƯ CÁCH M NG THÁNG 8, PHƯ NG 12, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH. 12. Lim Vĩnh Phú, sinh ngày 23/9/1997 t i TP H Chí Minh; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Vĩnh Phúc Hi n trú t i: G5.3 CHUNG CƯ CÁCH M NG THÁNG 8, PHƯ NG 12, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH./.
Đồng bộ tài khoản