Quyết định số 524/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định số 524/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 524/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thể thao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 524/QĐ-TCTDTT

  1. B VĂN HOÁ TH THAO VÀ DU LNCH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C TH D C TH THAO c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 524/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A T P CHÍ TH THAO T NG C C TRƯ NG, T NG C C TH D C TH THAO Căn c u Lu t Báo chí ngày 28 tháng 02 năm 1989, Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh 66/2008/Q -TTg ngày 23 tháng 05 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c Th thao tr c thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a T ng Biên t p T p chí Th thao và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng T p chí Th thao là ơn v s nghi p có thu tr c thu c T ng c c Th d c th thao, có ch c năng tuyên truy n ch trương, ư ng l i c a ng, Chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c th d c th thao; nghiên c u, thông tin lý lu n th d c th thao. T p chí Th thao có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n t i kho b c nhà nư c và ngân hàng. Tr s chính t i Thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n. 1. Trình T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm c a T p chí Th thao và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. T ch c biên t p, xu t b n, phát hành báo và các n phNm khác c a T p chí Th thao theo Gi y phép ho t ng báo chí, nh hư ng c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch, T ng c c Th d c th thao và theo quy nh c a pháp lu t. 3. Thông tin, tuyên truy n ch trương, ư ng l i phát tri n th d c th thao c a ng; ph n ánh k p th i chính sách, pháp lu t c a nhà nư c và ch o c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch, T ng c c Th d c th thao v qu n lý và phát tri n s nghi p th d c th thao. 4. Thông tin tuyên truy n công tác nghiên c u lý lu n khoa h c k thu t, th c ti n v th d c th thao. 5. Ph n ánh và hư ng d n dư lu n xã h i, ph bi n ki n th c v th d c th thao; làm di n àn c a nhân dân trong vi c xây d ng và phát tri n s nghi p th d c th thao. 6. Nghiên c u, biên so n, xu t b n các công trình nghiên c u lý lu n v th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t.
  2. 7. Th c hi n h p tác qu c t v báo chí theo k ho ch c a T ng c c Th d c th thao và quy nh c a pháp lu t. 8. Ch trì, ph i h p t ch c các ho t ng c a th d c th thao, ho t ng xã h i, và ho t ng kinh doanh, d ch v theo quy nh c a pháp lu t. 9. Qu n lý tài chính, tài s n, b o toàn và phát tri n v n ư c c p t ngân sách Nhà nư c, s d ng các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 10. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , h sơ tài li u; th c hi n chính sách, ch i v i cán b , viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý theo phân c p c a T ng c c trư ng T ng c c th d c th thao và theo quy nh c a pháp lu t. 11. Th c hi n các nhi m v khác do T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. T ng biên t p, các Phó T ng biên t p. 2. Các Ban, Phòng, Trung tâm: a. Ban biên t p; b. Ban tr s ; c. Phòng qu ng cáo và phát hành; d. Văn phòng i di n t i TP HCM; 3. T ng biên t p t p chí Th thao quy nh ch c năng, nhi m v c a các phòng và t ch c tr c thu c, s p x p, b trí cán b , viên ch c và ngư i lao ng theo cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; ban hành quy ch làm vi c c a T p chí th thao. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành T ng Biên t p T p chí Th thao, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài chính, th trư ng các v , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c Th thao và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5 - B trư ng, các Th trư ng (BVHTTDL) - Các cơ quan, ơn v thu c T ng c c Nguy n Danh Thái - Lưu VT, TCCB, H(20)
Đồng bộ tài khoản