Quyết định số 528-QĐ/BT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
6
download

Quyết định số 528-QĐ/BT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 528-QĐ/BT về quy chế làm việc của Tổ quản lý tài sản và Tổ thanh lý tài sản do Bộ tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 528-QĐ/BT

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 528-Q /BT Hà N i, ngày 13 tháng 6 năm 1995 QUY T NNH V QUY CH LÀM VI C C A T QU N LÝ TÀI S N VÀ T THANH TOÁN TÀI S N i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a T qu n lý tài s n và T thanh toán tài s n. i u 2. Chánh Văn phòng B Tư pháp, C c trư ng c c qu n lý thi hành án dân s , V trư ng v qu n lý Toà án a phương. Giám c các S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n ình L c ( ã ký) QUY CH LÀM VI C C A T QU N LÝ TÀI S N VÀ T THANH TOÁN TÀI S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 528 Q /BT ngày 13 tháng 6 năm 1995 c a B t rư ng B Tư pháp) A. V QUY CH LÀM VI C C A T QU N LÝ TÀI S N Ngay sau khi có Quy t nh m th t c gi i quy t yêu c u tuyên b phá s n doanh nghi p. T trư ng T qu n lý tài s n ph i t ch c phiên h p th nh t phân công nhi m v c th cho t ng nhân viên, thông báo a i m và k ho ch làm vi c c a T . Tuỳ theo tính ch t và n i dung c a t ng v vi c, T trư ng T qu n lý tài s n phân công các nhân viên thành các nhóm th c hi n các lo i công vi c theo quy nh t i i u 17 c a Lu t phá s n doanh nghi p, c th là: I. L P B NG KÊ TÀI S N C A DOANH NGHI P 1. B ng Kê Tài S n C a Doanh nghi p g m hai ph n: tài s n có và tài s n n .
  2. Tài s n có và tài s n n bao g m: tài s n dư i d ng hi n v t: tài s n là ti n m t và các quy n v tài s n. i v i tài s n dư i d ng hi n v t thì ph i ghi rõ tên, ch ng loai, s lư ng, tình tr ng, giá tr tài s n (nguyên giá và giá tr còn l i), ch th ang qu n lý tài s n và các gi y t có liên quan. ng th i v i vi c th ng kê tài s n là hi n v t , T qu n lý tài s n ph i th ng kê và ki m tra các kho n ti n m t, c phi u, trái phi u, các gi y t có giá khác và các quy n v tài s n khác c a doanh nghi p. B ng kê khai tài s n c a doanh nghi p ư c l p trên cơ s báo cáo tình hình kinh doanh c a doanh nghi p: báo cáo tài chính c a hai năm ho t ng cu i cùng c a doanh nghi p, s k toán và các gi y t khác có liên quan theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 9 c a Lu t phá s n doanh nghi p. Khi l p B ng kê tài s n, n u xét th y c n thi t, T trư ng T qu n lý tài s n có th c nhân viên ho c tr c ti p làm vi c v i ch doanh nghi p tư nhân ho c i di n k p pháp c a doanh nghi p và cá nhân, t ch c khác có liên quan làm rõ thêm v tình hình tài s n c a doanh nghi p. B ng kê tài s n ph i ư c trao i, quy t nh t i cu c h p c a T qu n lý tài s n và có ch ký c a T qu n lý tài s n trư c khi trình ThNm phán ph trách gia quy t yêu c u tuyên b phá s n doanh nghi p (sau ây g i t t là ThNm phán). Trong trư ng h p B ng kê tài s n ã ư c l p xong mà phát hi n thêm tài s n ho c tài s n không ph i là tài s n c a doanh nghi p thì ngư i phát hi n ph i báo cáo ngay v i T trư ng T qu n lý tài s n t ch c xác minh, quy t nh s a i, b sung vào B ng kê khai tài s n. N u B ng kê khai tài s n ã ư c trình ThNm phán, thì T trư ng T qu n lý tài s n báo cáo ThNm phán xem xét quy t nh. 2. Xác minh tài s n N u có d u hi u cho th y ngu n g c, giá tr , tình tr ng c a tài s n còn chưa rõ ràng, T trư ng T qu n lý tài s n ph i t ch c vi c xác minh. Vi c xác minh ch ư c ti n hành khi có s tham gia ít nh t c a 2 nhân viên. Khi xác minh, ngư i làm nhi m v xác minh ph i công b quy t nh c a ThNm phán v vi c xác minh tài s n. Trong quá trình xác minh, n u có s nghi ng v tính xác th c c a tài li u, ch ng c có liên quan n tài s n, ngư i làm xác minh ph i báo cáo ngay v i T trư ng T qu n lý tài s n. N u th y s nghi ng là có cơ s thì T trư ng T qu n lý tài s n ph i ngh ThNm phán xem xét, quy t nh vi c giám nh tài li u, ch ng c ó. Vi c xác minh tài s n ph i ư c l p thành biên b n, trong ó nói rõ k t qu xác minh. Biên b n này ph i có ch ký c a ngư i làm nhi m v xác minh, i di n t ch c, cá nhân ang qu n lý, s d ng tài s n . Trong trư ng h p ngư i ang qu n lý , s d ng tài s n t ch i ký vào biên b n xác minh ho c có ý ki n khác nhau v các v n c n
  3. xác minh thì i u này cũng ph i ư c ghi rõ vào biên b n và báo cáo ThNm phán xem xét, quy t nh. N u trong quá trình xác minh cho th y tài s n có th b m t mát ho c hư h ng thì ngư i làm nhi m v xác minh ph i báo cáo ngay v i T trư ng T qu n lý tài s n có bi n pháp x lý, k c vi c ngh ThNm phán ra quy t nh áp d ng các bi n pháp khNn cáp t m th i theo quy nh t i i u 16 c a Lu t phá s n doanh nghi p. 3. nh giá tài s n Vi c nh giá tài s n do T qu n lý tài s n ti n hành; trong trư ng h p c n thi t có th m i thêm chuyên gia nh giá. Căn c vào vi c nh giá là giá tr tài s n ư c ph n ánh trong s sách k toán và giá th trư ng. Trong trư ng h p s li u ư c ph n ánh trong s k toán không tin c y thì T qu n lý tài s n ph i nhóm h p nh giá c a tài s n. Trong quá trình nh giá, n u ch doanh nghi p tư nhân, i di n h p pháp c a doanh nghi p, các t ch c, cá nhân ang qu n lý, s d ng tài s n không t o i u ki n ho c gây khó khăn cho vi c nh giá thì ngư i làm nhi m v nh gía ph i báo cáo v i T trư ng T qu n lý tài s n T trư ng ngh ThNm phán có bi n pháp x lý. II. KI M TRA, GIÁM SÁT VI C QU N LÝ TÀI S N DOANH NGHI P Sau khi có quy t nh m th t c gi i quy t yêu c u tuyên b phá sán doanh nghi p, m i ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p v n ư c ti n hành bình thư ng nhưng ph i ch u s giám sát, ki m tra c a ThNm phán và T qu n lý tài s n. T trư ng T qu n lý tài s n phân công m t s ngư i có kinh nghi m trong lĩnh v c qu n lý ho t ng s n xu t kinh doanh th c hi n ch c năng ki m tra, giám sát vi c qu n lý tài s n c a doanh nghi p. S lư ng nhân viên ph trách công vi c này do T trư ng T qu n lý tài s n quy t nh, nhưng ít nh t là 3 ngư i , trong ó có i di n cơ quan tài chính, i di n Ngân hàng Nhà nư c. Ho t ng ki m tra, giám sát ư c th c hi n ch y u trong các lĩnh v c sau ây: - Ký k t, th c hi n h p ng; - S d ng, b o qu n và chuy n d ch tài s n ngoài h p ng; - Thanh toán các kho n n phát sinh sau khi có Quy t nh m th t c gi i quy t yêu c u tuyên b phá s n doanh nghi p. 1. Trong lính v c ký k t, th c hi n h p ng. T qu n lý tài s n ph i ki m tra toan b các h p ng mà doanh nghi p ã ký k t trư c ngày Toà án có Quy t nh m th t c gi i quy t yêu c u tuyên b phá s n doanh nghi p,xác nh rõ h p ng nào ư c ti p t c th c hi n, h p ng nào ph i
  4. thanh lý. K t ngàycó Quy t nh m th t c gi i quy t yêu c u tuyên b phá s n doanh nghi p, vi c ký k t h p ng ph i ư c s ng ý c a ThNm phán. Trong trư ng h p có s tăng, gi m v tài s n c a doanh nghi p do vi c ký k t và th c hi n h p ng thì các nhân viên c a t ph i báo cáo T trư ng T qu n lý tài s n trình ThNm phán s a i, b sung vào b ng kê tài s n c a doanh nghi p. Trong trư ng h p phát hi n th y có d u hi u vi ph m quy nh t i kho n 2 i u 18 c a Lu t phá s n doanh nghi p thì T trư ng T qu n lý tài s n ph i ti n hành xác minh. N u hành vi vi ph m ã ư c ch ng minh , T trư ng T qu n lý tài s n ph i ki n ngh v i ThNm phán có bi n pháp thu h i l i tài s n. 2. Trong lĩnh v c s d ng, b o qu n và chuy n d ch tài s n ngoài h p ng. T trư ng T qu n lý tài s n ph i phân công nhân viên có trách nhi m thư ng xuyên theo dõi quá trình s d ng, b o qu n các tài s n ã ư c l p trong B ng kê khai tài s n. T trư ng T qu n lý tài s n có quy n yêu c u ch doanh nghi p tư nhân, i di n h p pháp c a doanh nghi p báo cáo nh kỳ t xu t v tình hình s d ng và b o qu n tài s n c a doanh nghi p. Trong trư ng h p phát hi n có hành vi c t gi u, tNu tán và các hành vi khác gây m t mát, hư h ng tài s n c a doanh nghi p thì T trư ng T qu n lý tài s n có quy n yêu c u ch doanh nghi p tư nhân i di n h p pháp c a doanh nghi p và báo cáo t ch c, cá nhân khác ình ch ngay các hành vi này; trong trư ng h p c n thi t, ph i báo cáo ngay v i ThNm phán có bi n pháp x lý k c vi c áp d ng các bi n pháp khNn c p t m th i. 3. Trong lĩnh v c thanh toán n . T qu n lý tài s n có trách nhi m ki m tra các ho t ng thanh toán n c a doanh nghi p. Ch doanh nghi p tư nhân, i di n h p pháp c a doanh nghi p, trư c khi thanh toán các kho n n phát sinh t khi có Quy t nh m th t c gi i quy t yêu c u tuyên b phá s n doanh nghi p ph i báo cáo v i T trư ng T qu n lý tài s n T trư ng báo cáo ThNm phán. Vi c thanh toán ch ư c th c hi n saukhi ư c s ng ý c a ThNm phán, trong trương h p phát hi n có s vi ph m thì T trư ng T qu n lý tài s n yêu c u ch doanh nghi p tư nhân, i di n h p pháp c a doanh nghi p ình ch vi c thanh toán và báo cáo v i ThNm phán có bi n pháp x lý. III. L P DANH SÁCH CH N ng th i v i vi c phân công các nhân viên th c hi n các lo i công vi c nói t i m c I và m c II trên ây, T trư ng T qu n lý tài s n c m t nhân viên ch u trách nhi m l p Danh sách ch n và s n . Danh sách ch n và s n ư c l p trên cơ s s sách k toán c a doanh nghi p và các gi y báo n . Vi c l p Danh sách ch n và s n ph i ư c hoàn t t trong th i gian 60 ngày, k t ngày ăng s báo u tiên v Quy t nh m th t c gi i quy t yêu c u tuyên b phá s n doanh nghi p.
  5. M i vư ng m c phát sinh trong quá trình xác nh ch n và s n c a các bên có liên quan: trong trư ng h p không t ư c s th ng nh t ý ki n thì T trư ng T qu n lý tài s n ph i l p biên b n báo cáo ThNm phán xem xét quy t nh. T trư ng T qu n lý tài s n ph i ăng ký vào Danh sách ch n và s n trư c khi trình ThNm phán. Sau khi danh sách này ã ư c óng d u giáp lai c a Toà án. T trư ng T qu n lý tài s n phân công ngư i niêm y t t i các a i m theo quy nh t i i u 22 c a Lu t phá s n doanh nghi p. Vi c b sung,s a i Danh sách ch n và s n sau khi ư c niêm y t ch ư c ti n hành theo quy t nh c a ThNm phán khi có y nh ng căn c chính áng. IV. CH LÀM VI C VÀ LƯU GI S SÁCH T qu n lý tài s n ch ti n hành phiên h p khi có s tham gia c a ít nh t 2/3 t ng s nhân viên. Các quy t nh c a T qu n lý tài s n ch ư c thông qua khi có s ng ý cu a s nhân viên. Trong quá trình ti n hành công vi c, n u có ý ki n ph n ánh v s không trung th c ho c thi u khách quan c a nhân viên T qu n lý tài s n thì T trư ng T qu n lý tài s n ph i t ch c cu c hop c a T làm rõ v n ; n u th y s ph n ánh là úng s th t thì có quy n c ngư i khác thay th ti p t c công vi c ang ư c ti n hành và ki n ngh ThNm phán có bi n pháp x lý, k c vi c thay i nhân viên T qu n lý tài s n. S sách, gi y t liên quan n ho t ng c a T qu n lý tài s n do T trư ng qu n lý và ph i ư c lưu gi t i tr s Toà án. M i gi y t giao d ch liên quan n ho t ng c a T qu n lý tài s n ph i ư c ThNm phán ký tên, óng d u. B. QUY CH LÀM VI C C A T THANH TOÁN TÀI S N Ngay sau khi có quy t nh c a T thanh toán tài s n c a Trư ng phòng thi hành án. T trư ng T thanh toán tài s n ph i t ch c phiên h p th nh t thông báo v s phân công nhi m v cho t ng nhân viên c a T , thông báo a i m và k ho ch làm vi c c a T . Tuỳ theo tính ch t và quy mô c a t ng v vi c, T trư ng T thanh toán tài s n phân công các nhân viên c a T th c hi n vi c thu h i bán u giá tài s n và các công vi c khác c a T . I. THU H I TÀI S N Trư c khi ti n hành vi c thu h i tài s n. T trư ng T thanh toán tài s n ph i h p các nhân viên th ng nh t v k ho ch và bi n pháp th c hi n. K ho ch và bi n pháp ph i h p v i các cơ quan, t ch c khác trong vi c t ch c thu h i tài s n ph i ư c Trư ng phòng thi hành án xem xét, quy t nh. Vi c thu h i tài s n ch ư c ti n hành v i s tham gia c a ít nh t 2 nhân viên c a T thanh toán tài s n.
  6. Khi th c hi n vi c thu h i tài s n, T trư ng T qu n lý tài s n ph i công b Quy t nh tuyên b phá s n doanh nghi p, Quýêt nh thi hành , Quy t nh tuyên b phá s n doanh nghi p và quy t nh thu h i tài s n. Vi c thu h i tài s n ph i ư c l p thành biên b n trong ó nói rõ tên, s lư ng, ch ng lo i, tình tr ng tài s n. Biên b n này ph i ư c thành l p 3 b n và có ch ký c a các nhân viên thu h i tài s n: trong trư ng h p có s ph i h p c a các cơ quan khác thì ph i có ch ký c a i di n cơ quan ó. i v i tài s n b thu h i là b t ng s n ho c ng s n không th v n chuy n ư c thì ph i có bi n pháp b o qu n: trong trư ng h p vư t quá kh năng cho phép thì T trư ng T thanh toán tài s n ph i báo cáo ngay Trư ng phòng thi hành án có bi n pháp x lý. Cùng v i vi c thu h i tài s n. T thanh toán tài s n còn ph i thu h i các gi y t kèm theo như: gi y ch ng nh n quy n s h u, gi y ch ng nh n quy n s d ng, các b n thuy t minh và hư ng d n cách s d ng, v n hành... i v i quy n v tài s n thì vi c thu h i còn ph i ư c thông báo cho cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành và ngư i có quy n, l i ích liên quan bi t. II. BÁN U GIÁ TÀI S N Vi c thành l p H i ng nh giá, thành ph n H i ng và nhi m v , quy n h n c a H i ng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 33 c a Ngh nh s 189-CP ngày 23 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t phá s n doanh nghi p. T trư ng T thanh toán tài s n có nhi m v t ch c bán u giá tài s n c a doanh nghi p phá s n. Danh m c tài s n, th i gian và a i m bán u giá ph i ư c ăng trên báo a phương ho c báo hàng ngày c a Trung ương trong ba s liên ti p và niêm y t t i tr s Phòng thi hành án, tr s doanh nghi p phá s n, tr s U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, nơi có tài s n trong th i h n b y ngày trư c ngày t ch c bán u giá. Vi c bán u giá ch ư c ti n hành khi có ít nh t 2 ngư i tham gia mua. Thành viên c a H i ng nh giá, nhân viên T ch c thanh toán tài s n không ư c tham gia mua bán tài s n bán u giá. Tài s n ư c bán cho ngư i tr giá cao nh t . T trư ng T thanh toán tài s n có trách nhi m l p biên b n bán u giá thành bán u giá không thành và giao cho ngư i ã mua tài s n các gi y t liên quan n tài s n ó. III. THANH TOÁN N T thanh toán tài s n th c hi n vi c thanh toán các kho n l phí, chi phí phá s n và thanh toán n cho các ch n trên cơ s Quy t nh tuyên b phá s n doanh nghi p. Phương th c và th t c thanh toán ư c th c hi n theo quy nh t i i u 35, i u 36 c a Ngh nh s 189-CP ngày 23 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t phá s n doanh nghi p.
  7. IV. CH LÀM VI C VÀ LƯU GI S SÁCH T thanh toán tài s n ch ti n hành phiên h p khi có s tham c a ít nh t 2/3 t ng s nhân viên c a T . Các quy t nh c a T thanh toán tài s n ch ư c thông qua khi có s ng ý c a a s nhân viên. Trong quá trình ti n hành công vi c, n u có ý ki n ph n ánh v s không trung th c ho c thi u khách quan c a nhân viên c a T thanh toán tài s n thì T trư ng T thanh toán tài s n ph i t ch c cu c h p c a T làm rõ v n è, n u th y s ph n ánh là úng s th t thì có quy n c ngư i khác thay th ti p t c công vi c ang ư c ti n hành và ki n ngh Trư ng phòng thi hành án có bi n pháp x lý k c vi c thay i nhân viên T thanh toán tài s n. M i s sách gi y t liên quan n ho t ng c a T thanh toán tài s n do T trư ng qu n lý và ư c lưu gi t i tr s cơ quan thi hành án.
Đồng bộ tài khoản