Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/2001/Q -TTG Hà N i, ngày 19 tháng 04 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH I V I KHU KINH T C A KH U BIÊN GI I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B K ho ch và u tư t i t trình s 2933 BKH/QLKT ngày 18 tháng 5 năm 2000; ý ki n các B , ngành Trung ương và các t nh có liên quan, QUY T Đ NH: i u 1. Lo i hình kinh doanh trong Khu kinh t c a kh u. 1. T i các Khu kinh t c a khNu ư c áp d ng các lo i hình kinh doanh: xu t nh p khNu, t m nh p tái xu t, v n chuy n hàng hóa qúa c nh, kho ngo i quan, c a hàng mi n thu , h i ch tri n lãm, các c a hàng gi i thi u s n phNm, các cơ s s n xu t, gia công hàng xu t nh p khNu, các chi nhánh i di n các công ty trong nư c và ngoài nư c, ch c a khNu, u tư cơ s h t ng, d ch v , du l ch... 2. Cho phép thành l p Khu b o thu t i các Khu kinh t c a khNu, nhưng ph i cách bi t v i các khu ch c năng khác trong Khu kinh t c a khNu. i u 2. Các ưu ãi. 1. u tư xây d ng cơ s h t ng Khu kinh t c a khNu. a) Căn c s th c thu ngân sách nhà nư c hàng năm t i Khu kinh t c a khNu (không bao g m thu giá tr gia tăng và thu tiêu th c bi t hàng nh p khNu; các kho n thu không tính cân i ngân sách a phương theo phân c p như: thu t ch thu hàng buôn l u, huy ng dân óng góp; h c phí; vi n phí; vi n tr ...), nhà nư c u tư tr l i xây d ng cơ s h t ng Khu kinh t c a khNu theo các m c sau ây: - i v i các Khu kinh t c a khNu th c hi n thu ngân sách dư i 50 t ng/năm thì ư c u tư tr l i 100%. - i v i các Khu kinh t c a khNu có s th c hi n thu ngân sách t 50 t ng/năm tr lên thì ư c u tư tr l i 50 t ng và 50% s th c thu còn l i.
  2. - i v i các Khu kinh t c a khNu ã th c hi n 5 năm (k t khi th c hi n thí i m) và có s th c thu ngân sách trên 100 t ng/năm thì ư c u tư tr l i không qúa 50% s th c thu. b) Các Khu kinh t c a khNu ư c vay v n ưu ãi nhà nư c (Qũy H tr phát tri n) phát tri n cơ s h t ng và ư c s d ng ngu n v n quy nh t i i m a kho n 1 i u 2 tr g c và lãi. c) Các khu kinh t c a khNu có s th c thu ngân sách th p, y ban nhân dân t nh b trí trong k ho ch ngân sách hàng năm u tư. Vi c u tư các công trình h t ng t i Khu kinh t c a khNu do y ban nhân dân t nh quy t nh theo các quy nh hi n hành, trên cơ s quy ho ch, k ho ch ư c duy t. d) N u các công trình h t ng trên a bàn Khu kinh t c a khNu ã ư c u tư ng b , hoàn ch nh thì ư c dùng ngu n v n còn l i ư c quy nh t i i m a kho n 1 i u2 u tư h tr các công trình khác ngoài a bàn Khu kinh t c a khNu (k c các Khu kinh t c a khNu m i) nhưng có liên quan và ph c v tr c ti p Khu kinh t c a khNu. Ch t ch y ban nhân dân t nh ch u trách nhi m v quy t nh u tư c a mình, ng th i thông báo cho B K ho ch và u tư t ng h p, theo dõi chung. 2. Thương m i, du l ch a) Các doanh nghi p kinh doanh quy nh t i kho n 1 i u 1 ư c vay v n ưu ãi nhà nư c u tư xây d ng các cơ s kinh doanh trên các c a khNu. b) Các ho t ng thương m i ư c hư ng các ưu ãi v buôn bán biên gi i theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và các cam k t nư c ta ã ký k t v i các nư c láng gi ng. c) T i khu b o thu ư c áp d ng cơ ch phi thu quan như i v i kho ngo i quan. d) Ch u tư có d án u tư kinh doanh du l ch ư c hư ng các ưu ãi như quy nh t i i u 15 c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i s ) 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998. 3. t ai. Các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài u tư vào Khu kinh t c a khNu khi thuê t, m t nư c, ngoài quy n ư c hư ng các ưu ãi hi n hành, còn ư c gi m thêm 50% giá thuê t và m t nư c so v i m c giá cho thuê t, m t nư c ang áp d ng t i Khu kinh t c a khNu ó. 4. Thu . Doanh nghi p t i các Khu kinh t c a khNu ư c hư ng các ưu ãi v thu trong nh ng trư ng h p c th theo các quy nh hi n hành phù h p v i các lu t, ngh nh v thu và văn b n hư ng d n c a B Tài chính. i u 3. Qu n lý m t s lĩnh v c.
  3. 1. Xu t nh p c nh. a) Công dân các huy n c a nư c láng gi ng có biên gi i i di n v i Khu kinh t c a khNu ư c qua l i Khu kinh t c a khNu b ng ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a nư c láng gi ng c p. N u mu n vào các a i m khác c a t nh có Khu kinh t c a khNu thì cơ quan công an t i t nh c p gi y phép m t l n, có giá tr trong m t th i gian nh t nh. b) Ngư i mang h chi u không thu c di n mi n th th c (là công dân c a nư c láng gi ng hay nư c th ba), ư c mi n th th c nh p c nh và ư c lưu trú t i Khu kinh t c a khNu, th i gian lưu trú không qúa 15 ngày; n u i du l ch ra khu v c khác c a Vi t Nam theo chương trình do các Doanh nghi p l hành qu c t Vi t Nam t ch c thì cơ quan qu n lý xu t nh p c nh (B Công an) xét c p th th c ngay t i Khu kinh t c a khNu. c) Cho phép phương ti n v n t i hàng hóa c a nư c láng gi ng và nư c th ba ư c vào Khu kinh t c a khNu theo các h p ng kinh doanh c a i tác nư c ngoài v i doanh nghi p Vi t Nam. N u các phương ti n v n t i này có nhu c u giao nh n hàng hóa t i các a i m khác ngoài a ph n Khu kinh t c a khNu thì ph i th c hi n theo quy nh hi n hành. Ngư i i u hành phương ti n (thuy n viên trên các tàu, lái xe, ph xe) ư c ra vào Khu kinh t c a khNu b ng h chi u, s thuy n viên, ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p. d) Cho phép m r ng vi c ón khách du l ch c a nư c láng gi ng i du l ch b ng h chi u, th ho c các gi y t tương ương khác t i Khu kinh t c a khNu i n các t nh, thành ph trong c nư c theo quy nh t i m c b i u 3. ) Ch hàng, ch phương ti n c a Vi t Nam, có quan h kinh doanh v i i tác nư c láng gi ng ư c phép theo hàng và phương ti n sang nư c láng gi ng giao nh n hàng hóa b ng ch ng minh thư ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p. e) Công dân Vi t Nam làm ăn, sinh s ng trên a bàn huy n, th xã có Khu kinh t c a khNu ư c sang nư c láng gi ng b ng ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p. 2. Ngân hàng. Vi c thành l p bàn i ti n và th c hi n nghi p v mua bán ti n c a nư c có chung biên gi i t i Khu kinh t c a khNu th c hi n theo Quy t nh s 140/2000/Q -TTg ngày 08 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch qu n lý ti n c a nư c có chung biên gi i t i khu v c biên gi i và Khu kinh t c a khNu Vi t Nam và các quy nh hi n hành. 3. Ki m d ch ng, th c v t, ki m tra ch t lư ng hàng hóa nh p khNu. Vi c ki m d ch ng, th c v t và ki m tra ch t lư ng hàng hóa i v i hàng nh p khNu t i các Khu kinh t c a khNu ph i ư c th c hi n ch t ch theo các quy nh
  4. hi n hành c a pháp lu t nh m h n ch t i a vi c lan truy n các d ch b nh và hàng hóa kém ch t lư ng vào Vi t Nam. i u 4. T ch c th c hi n. 1. c p các cơ quan Trung ương. a) B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph b sung, s a i các chính sách khuy n khích phát tri n kinh t i v i Khu kinh t c a khNu và ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan xu t v i Chính ph vi c k t thúc u tư i v i t ng Khu kinh t c a khNu. b) B Tài chính nghiên c u và hư ng d n các t nh có Khu kinh t c a khNu th c hi n các chính sách v thu , phí và l phí nh m t o nh ng i u ki n thu n l i nh t cho doanh nghi p, cho xu t khNu t i Khu kinh t c a khNu. c) B Thương m i ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan nghiên c u các chính sách thương m i dành cho Khu kinh t c a khNu, quy ch ch trong Khu kinh t c a khNu ư c ưu ãi hon so v i ch biên gi i, quy ch Khu b o thu t i Khu kinh t c a khNu và hư ng d n các t nh có Khu kinh t c a khNu th c hi n. Các B , ngành: Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Công an Qu c phòng, T ng c c Du l ch, T ng c c a chính, T ng c c H i quan... theo ch c năng, nhi m v c a B , ngành mình hư ng d n các t nh có Khu kinh t c a khNu th c hi n. 2. c p t nh. a) y ban nhân dân t nh có Khu kinh t c a khNu ch trì, ph i h p v i các B , ngành Trung ương th ng nh t quy nh n i dung qu n lý hành chính nhà nư c i v i các ho t ng t i Khu kinh t c a khNu theo nguyên t c: t i Khu kinh t c a khNu ch có m t u m i th c hi n m t l n ki m tra, ki m soát i v i hàng hóa và m t l n thu thu , thu phí i v i hàng hóa và d ch v . y ban nhân dân t nh l p Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu (là cơ quan ph i h p c a các t ch c liên quan) làm u m i giúp y ban nhân dân t nh th c hi n vi c th ng nh t qu n lý hành chính nhà nư c i v i Khu kinh t c a khNu và gi i quy t các v n phát sinh trong qúa trình th c hi n các chính sách ư c quy nh t i Quy t nh này. Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu có quy ch ho t ng do y ban nhân dân t nh quy t nh. b) y ban nhân dân t nh có Khu kinh t c a khNu ư c phép quan h v i chính quy n c p t nh c a nư c láng gi ng gi i quy t các v n có liên quan n Khu kinh t c a khNu trong khuôn kh các Hi p nh Chính ph hai nư c ã ký. i u 5. i u kho n thi hành. Các Khu kinh t c a khNu ang th c hi n thí i m các chính sách theo các Quy t nh trư c ây c a Th tư ng Chính ph nay chuy n sang th c hi n theo Quy t nh này,
  5. (riêng Khu thương m i Lao B o th c hi n theo Quy t nh s 219/1998/Q -TTg ngày 12 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ). Vi c tri n khai m t s Khu kinh t c a khNu m i, y ban nhân dân t nh ph i làm án trình Th tư ng Chính ph phê duy t ư c áp d ng chính sách t i Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: - Thư ng v B Chính tr , - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - Văn phòng Qu c h i, Phan Văn Kh i - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Tòa án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, - Lưu: PI (5b), Văn thư. * Văn B n Liên quan: Quy t nh s 217/2005/Q -TTg ngày 05 tháng 09 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y, t nh Kon Tum * Văn B n Liên quan: Quy t nh s 2504/2005/Q -BTM ngày 10 tháng 10 năm 2005 c a B Thương m i v vi c ban hành Quy ch qu n lý ho t ng kinh doanh t m nh p tái xu t, chuy n khNu hàng hoá c m nh p khNu, t m ng ng nh p khNu
Đồng bộ tài khoản