QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
94
lượt xem
5
download

QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính ban hành quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2002/QĐ-BTC

 1. BOÄ TAØI CHÍNH COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Soá: 53 /2002/QÑ-BTC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc === --------------------------------- Haø Noäi, ngaøy 23 thaùng 4 naêm 2002 QUYEÁT ÑÒNH CUÛA BOÄ TRÖÔÛNG BOÄ TAØI CHÍNH Ban haønh Quy cheá thi tuyeån vaø caáp Chöùng chæ kieåm toaùn vieân BOÄ TRÖÔÛNG BOÄ TAØI CHÍNH Caên cöù Nghò ñònh soá 15/CP ngaøy 02/3/1993 cuûa Chính phuû veà nhieäm vuï, quyeàn haïn vaø traùch nhieäm quaûn lyù Nhaø nöôùc cuûa Boä, cô quan ngang Boä; Caên cöù Nghò ñònh soá 178/CP ngaøy 28/10/1994 cuûa Chính phuû veà nhieäm vuï, quyeàn haïn vaø toå chöùc boä maùy Boä Taøi chính; Caên cöù Nghò ñònh soá 07/CP ngaøy 29/01/1994 cuûa Chính phuû ban haønh Quy cheá veà kieåm toaùn ñoäc laäp trong neàn kinh teá quoác daân; Theo ñeà nghò cuûa Vuï tröôûng Vuï Cheá ñoä keá toaùn, Vuï tröôûng Vuï Toå chöùc caùn boä vaø ñaøo taïo vaø Chuû tòch Hoäi ñoàng thi tuyeån kieåm toaùn vieân, Quyeát ñònh: Ñieàu 1: Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh naøy "Quy cheá thi tuyeån vaø caáp Chöùng chæ kieåm toaùn vieân". Ñieàu 2: Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc sau 15 ngaøy keå töø ngaøy kyù vaø thay theá Quyeát ñònh soá 237 TC/QÑ/CÑKT ngaøy 19/3/1994 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính. Ñieàu 3: Vuï tröôûng Vuï Cheá ñoä keá toaùn, Vuï tröôûng Vuï Toå chöùc caùn boä vaø ñaøo taïo, Chuû tòch Hoäi ñoàng thi tuyeån kieåm toaùn vieân caáp Nhaø nöôùc, Thuû tröôûng caùc ñôn vò coù lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy./. Nôi nhaän: - Thuû töôùng, Phoù Thuû töôùng KT. Boä tröôûng Boä Taøi chính Chính phuû (ñeå baùo caùo) Thöù tröôûng - Vaên phoøng TW Ñaûng - Vaên phoøng Chuû tòch nöôùc - Vaên phoøng Quoác hoäi Ñaõ kyù - Vaên phoøng Chính phuû - Toaø aùn nhaân daân toái cao - Vieän KSNDTC Traàn Vaên Taù - Caùc Boä, cô quan ngang Boä, cô quan thuoäc Chính phuû - UBND tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc TW - Sôû Taøi chính - Vaät giaù caùc tænh, thaønh phoá
 2. 2 - Caùc Coâng ty kieåm toaùn - Caùc ñôn vò thuoäc, tröïc thuoäc Boä - Löu VP, CÑKT, TCCB. 2
 3. 3 BOÄ TAØI CHÍNH COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM === Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc QUY CHEÁ Thi tuyeån vaø caáp chöùng chæ kieåm toaùn vieân (Keøm theo Quyeát ñònh soá 53/2002/QÑ-BTC ngaøy 23/4/ 2002 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính) CHÖÔNG I QUY ÑÒNH CHUNG Ñieàu 1: Ñoái töôïng vaø ñieàu kieän döï thi. 1- Moïi coâng daân Vieät Nam hoaëc coâng daân nöôùc ngoaøi ñöôïc pheùp cö truù taïi Vieät Nam coù ñuû caùc ñieàu kieän sau ñaây ñeàu ñöôïc döï thi tuyeån kieåm toaùn vieân. 2- Ñieàu kieän döï thi: a/ Coù lyù lòch roõ raøng, phaåm chaát trung thöïc, lieâm khieát, chöa coù tieàn aùn tieàn söï; b/ Coù baèng cöû nhaân caùc chuyeân ngaønh thuoäc ngaønh Taøi chính - Ngaân haøng vaø ngaønh Keá toaùn vaø ñaõ laøm coâng taùc taøi chính, keá toaùn, kieåm toaùn ñuû 5 naêm trôû leân. Tröôøng hôïp ñaõ laøm trôï lyù kieåm toaùn töø 4 naêm trôû leân cuõng ñöôïc döï thi vaø neáu ñaït keát quaû thì phaûi ñuû 5 naêm coâng taùc thöïc teá môùi ñöôïc caáp chöùng chæ kieåm toaùn vieân theo quy ñònh taïi Ñieàu 18 cuûa Quy cheá naøy. Tröôøng hôïp coù baèng cöû nhaân caùc chuyeân ngaønh khaùc vôùi caùc chuyeân ngaønh treân vaø ñaõ laøm coâng taùc taøi chính keá toaùn ñuû 5 naêm thì phaûi coù baèng cöû nhaân thöù hai veà caùc chuyeân ngaønh treân ñuû 3 naêm trôû leân. c/ Coù chöùng chæ ngoaïi ngöõ trình ñoä C vaø chöùng chæ tin hoïc trình ñoä B trôû leân. d/ Noäp ñaày ñuû, ñuùng maãu hoà sô vaø leä phí thi theo quy ñònh taïi Ñieàu 2 cuûa Quy cheá naøy. Ñieàu 2: Hoà sô vaø leä phí thi. 1- Hoà sô ñaêng kyù döï thi noäp cho Hoäi ñoàng thi tuyeån kieåm toaùn vieân caáp Nhaø nöôùc chaäm nhaát 30 ngaøy tröôùc ngaøy thi. Hoà sô bao goàm: + Phieáu ñaêng kyù döï thi; + Sô yeáu lyù lòch (coù xaùc nhaän cuûa cô quan quaûn lyù hoaëc UBND ñòa phöông nôi thöôøng truù); + Caùc baûn sao vaên baèng chöùng chæ coù xaùc nhaän cuûa cô quan quaûn lyù hoaëc cô quan coâng chöùng: Baèng cöû nhaân, chöùng chæ ngoaïi ngöõ, chöùng chæ tin hoïc; 3
 4. 4 + 3 aûnh maøu côõ 4x6 môùi chuïp, hai phong bì coù daùn tem vaø ñeà ñòa chæ ngöôøi nhaän; + Baûn sao keát quaû caùc moân ñaõ thi do Hoäi ñoàng thi caáp (Ñoái vôùi ngöôøi thi laïi caùc moân ñaõ thi chöa ñaït hoaëc thi tieáp caùc moân chöa döï thi); 2- Hoà sô döï thi do Hoäi ñoàng thi kieåm toaùn vieân phaùt haønh theo maãu thoáng nhaát; 3- Leä phí thi tính cho töøng moân thi do Hoäi ñoàng thi kieåm toaùn vieân caáp Nhaø nöôùc thoâng baùo cho töøng kyø thi. Ñieàu 3: Noäi dung thi. 1- Soá moân thi cuûa kyø thi tuyeån kieåm toaùn vieân goàm 8 moân sau: 1. Luaät kinh teá 2. Taøi chính doanh nghieäp 3. Tieàn teä tín duïng 4. Keá toaùn 5. Kieåm toaùn 6. Phaân tích hoaït ñoäng taøi chính 7. Tin hoïc (trình ñoä B) 8. Ngoaïi ngöõ (trình ñoä C). Noäi dung, yeâu caàu töøng moân thi ñöôïc quy ñònh taïi Phuï luïc soá 1 keøm theo Quy cheá naøy; 2- Thí sinh coù theå ñaêng kyù döï thi trong laàn thi ñaàu tieân toái thieåu laø 4 moân thi keå treân. Ñieàu 4: Theå thöùc thi. Moãi moân thi trong caùc moân thi 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Ñieàu 3) thí sinh phaûi laøm moät baøi thi vieát trong thôøi gian toái ña 180 phuùt. Moân thi 7, 8 (Ñieàu 3) thí sinh phaûi laøm moät baøi thi vieát trong thôøi gian toái ña 120 phuùt vaø thi thöïc haønh treân maùy vi tính (moân 7), thi vaán ñaùp (moân 8) trong thôøi gian toái ña 30 phuùt. Ñieàu 5: Toå chöùc caùc kyø thi. 1- Vieäc thi tuyeån kieåm toaùn vieân ñöôïc toå chöùc ít nhaát moãi naêm moät laàn vaøo quyù III haøng naêm. Tröôùc ngaøy thi tuyeån ít nhaát 3 thaùng, Hoäi ñoàng thi thoâng baùo chính thöùc treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng veà ñieàu kieän, tieâu chuaån, thôøi gian, ñòa ñieåm vaø caùc thoâng tin caàn thieát khaùc; 2- Ñeå chuaån bò cho vieäc thi tuyeån, ngöôøi ñaêng kyù döï thi coù theå tham döï caùc lôùp boài döôõng nghieäp vuï do Hoäi Keá toaùn Vieät Nam, caùc Tröôøng Ñaïi hoïc hoaëc caùc Trung taâm ñaøo taïo, boài döôõng coù ñaêng kyù vaø ñöôïc Boä Taøi chính chaáp thuaän cho toå chöùc theo chöông trình thoáng nhaát do Boä Taøi chính quy ñònh; 3- Trong thôøi haïn chaäm nhaát laø 45 ngaøy keå töø ngaøy keát thuùc kyø thi tuyeån, Hoäi ñoàng thi phaûi coâng boá keát quaû thi vaø thoâng baùo cho ngöôøi döï thi bieát. Ñieàu 6: Ñaït yeâu caàu moân thi, baûo löu keát quaû vaø mieãn thi. 4
 5. 5 1- Moân thi ñaït yeâu caàu laø nhöõng moân thi ñaït töø ñieåm 5 trôû leân. Nhöõng thí sinh ñaït yeâu caàu taát caû 8 moân thi vaø ñaït toång soá ñieåm töø 50 ñieåm trôû leân thì ñaït yeâu caàu thi vaø ñöôïc Hoäi ñoàng thi coâng nhaän truùng tuyeån kyø thi kieåm toaùn vieân. 2- Caùc moân thi ñaït yeâu caàu ñöôïc baûo löu 03 naêm tính töø kyø thi thöù nhaát. Trong thôøi gian baûo löu, ngöôøi döï thi ñöôïc thi tieáp caùc moân chöa thi hoaëc chæ thi laïi nhöõng moân thi chöa ñaït yeâu caàu. Moãi moân thi ñöôïc döï thi toái ña 3 kyø thi. Ngöôøi ñaõ ñaït yeâu caàu caû 8 moân thi nhöng toång soá ñieåm 8 moân thi chöa ñuû 50 ñieåm thì ñöôïc löïa choïn caùc moân thi chöa thi ñuû 3 laàn ñeå ñaêng kyù thi naâng ñieåm. 3- Mieãn thi moân ngoaïi ngöõ cho ñoái töôïng coù ñuû 2 ñieàu kieän sau: + Nam töø 50 tuoåi, nöõ töø 45 tuoåi trôû leân; + Coù chöùng chæ 01 ngoaïi ngöõ trình ñoä C, hoaëc baèng cöû nhaân ngoaïi ngöõ, hoaëc toát nghieäp ñaïi hoïc hoaëc sau ñaïi hoïc ôû nöôùc ngoaøi. Ñieàu 7: Huyû keát quaû thi. Sau thôøi haïn 3 naêm tính töø kyø thi thöù nhaát, hoaëc neáu 1 trong 8 moân ñaõ thi 3 laàn nhöng khoâng ñaït yeâu caàu hoaëc caû 8 moân ñaõ ñaït yeâu caàu nhöng toång soá khoâng ñuû 50 ñieåm thì keát quaû thi tröôùc ñoù bò huyû. Ngöôøi bò huyû keát quaû thi neáu muoán tieáp tuïc döï thi thì phaûi thi laïi caû 8 moân thi. Chöông II Hoäi ñoàng thi kieåm toaùn vieân caáp nhaø nöôùc, ban moân thi vaø ban chæ ñaïo thi Ñieàu 8: Hoäi ñoàng thi kieåm toaùn vieân caáp Nhaø nöôùc. 1- Hoäi ñoàng thi kieåm toaùn vieân caáp Nhaø nöôùc (sau ñaây goïi taét laø Hoäi ñoàng thi) do Boä tröôûng Boä Taøi chính quyeát ñònh thaønh laäp theo ñeà nghò cuûa Vuï tröôûng Vuï Cheá ñoä keá toaùn vaø Vuï tröôûng Vuï Toå chöùc caùn boä vaø ñaøo taïo. 2- Vieäc thi kieåm toaùn vieân do Hoäi ñoàng thi toå chöùc. Trong töøng kyø thi, Hoäi ñoàng thi phaûi thaønh laäp Ban moân thi vaø Ban chæ ñaïo thi. 3- Hoäi ñoàng thi ñöôïc pheùp söû duïng con daáu cuûa Boä Taøi chính trong thôøi gian hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng. 4- Caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng thi khoâng ñöôïc tham gia phuï ñaïo, höôùng daãn oân taäp sau khi ñaõ thoâng baùo keá hoaïch, noäi dung, chöông trình thi naêm ñoù; Ñieàu 9: Toå chöùc cuûa Hoäi ñoàng thi. 1- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng thi bao goàm: Chuû tòch Hoäi ñoàng thi laø Vuï tröôûng Vuï Cheá ñoä keá toaùn Boä Taøi chính; Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng thi, Uyû vieân thö kyù vaø caùc Uyû vieân Hoäi ñoàng laø ñaïi dieän cuûa cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà keá toaùn, veà ñaøo taïo, caùc caùn boä khoa 5
 6. 6 hoïc, caùc giaùo sö, tieán syõ chuyeân ngaønh Taøi chính - Keá toaùn. Thaønh phaàn Hoäi ñoàng thi toái ña khoâng quaù 9 ngöôøi; Nhieäm kyø Hoäi ñoàng laø 5 naêm. Tröôøng hôïp bò khuyeát 1/3 soá thaønh vieân Hoäi ñoàng, Chuû tòch Hoäi ñoàng thi trình Boä tröôûng Boä Taøi chính ñeå quyeát ñònh boå sung thaønh vieân Hoäi ñoàng. 2- Vaên phoøng cuûa Hoäi ñoàng thi ñaët taïi Vuï Cheá ñoä keá toaùn Boä Taøi chính. 3- Giuùp vieäc cho Hoäi ñoàng thi coù Toå thöôøng tröïc ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính. Toå thöôøng tröïc toái ña khoâng quaù 4 ngöôøi . Ñieàu 10: Hoäi ñoàng thi coù nhieäm vuï, quyeàn haïn sau: 1- Xaây döïng, hoaøn thieän vaø cuï theå hoaù noäi dung, chöông trình boài döôõng töøng kyø thi tuyeån kieåm toaùn vieân; 2- Laäp keá hoaïch thi vaø thoâng baùo coâng khai treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng; 3- Toå chöùc caùc kyø thi tuyeån kieåm toaùn vieân vaø kyø thi saùt haïch ñoái vôùi ngöôøi coù chöùng chæ kieåm toaùn vieân nöôùc ngoaøi; 4- Tieáp nhaän hoà sô, xeùt duyeät danh saùch thí sinh döï thi; 5- Xeùt duyeät keát quaû thi, coâng boá keát quaû vaø thoâng baùo ñieåm cho töøng thí sinh döï thi; 6- Toå chöùc phuùc khaûo keát quaû thi neáu thí sinh coù yeâu caàu; 7- Baùo caùo Boä tröôûng Boä Taøi chính keá hoaïch thi haøng naêm vaø keát quaû töøng kyø thi; 8- Laäp danh saùch thí sinh truùng tuyeån trình Boä tröôûng Boä Taøi chính caáp chöùng chæ kieåm toaùn vieân; 9- Chuû ñoäng ñeà xuaát hoaëc tham gia vaøo vieäc hoaøn thieän Quy cheá thi tuyeån kieåm toaùn vieân khi coù yeâu caàu; 10- Giaûi quyeát caùc khieáu naïi, toá caùo lieân quan ñeán ñoái töôïng thi vaø toå chöùc kyø thi. Ñieàu 11: Cheá ñoä laøm vieäc cuûa Hoäi ñoàng thi. 1- Hoäi ñoàng thi laøm vieäc taäp theå. Caùc quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng phaûi coù yù kieán taäp theå, theo nguyeân taéc bieåu quyeát vôùi 2/3 yù kieán ñoàng yù cuûa caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng thi; 2- Hoäi ñoàng thi toå chöùc 01 cuoäc hoïp tröôùc kyø thi vaø 01 cuoäc hoïp sau kyø thi do Chuû tòch Hoäi ñoàng quyeát ñònh trieäu taäp. Khi caàn thieát, Chuû tòch Hoäi ñoàng quyeát ñònh trieäu taäp cuoäc hoïp baát thöôøng; 3- Hoäi ñoàng thi ñöôïc söû duïng thôøi gian chính quyeàn ñeå toå chöùc caùc kyø hoïp vaø hoaït ñoäng thuoäc nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa Hoäi ñoàng. Caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng ñöôïc höôûng thuø lao trích töø leä phí thi, do Chuû tòch Hoäi ñoàng quyeát ñònh; 6
 7. 7 4- Chöông trình vaø noäi dung caùc kyø hoïp Hoäi ñoàng phaûi ñöôïc thoâng baùo (baèng vaên baûn) cho caùc thaønh vieân ít nhaát 1 tuaàn tröôùc khi hoïp. Ñieàu 12: Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa thaønh vieân Hoäi ñoàng thi. 1- Chuû tòch Hoäi ñoàng thi: - Chòu traùch nhieäm toå chöùc thöïc hieän caùc nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa Hoäi ñoàng thi quy ñònh taïi Ñieàu 10 Quy cheá naøy; - Phaân coâng traùch nhieäm cho töøng thaønh vieân Hoäi ñoàng thi; - Quyeát ñònh thaønh laäp Ban moân thi vaø Ban chæ ñaïo thi; - Toå chöùc vieäc ra ñeà thi, löïa choïn ñeà thi, ñaùp aùn theo noäi dung, chöông trình ñaõ quy ñònh, baûo ñaûm bí maät tuyeät ñoái ñeà thi, ñaùp aùn tröôùc khi thi; - Toå chöùc caùc kyø thi nghieâm tuùc, an toaøn; - Quaûn lyù baøi thi an toaøn, toå chöùc ñaùnh maõ phaùch, roïc phaùch, quaûn lyù maõ phaùch, giao baøi thi cho Tröôûng Ban moân thi ñeå chaám thi; - Toå chöùc gheùp phaùch, leân ñieåm baøi thi trình Hoäi ñoàng thi; - Baùo caùo Boä tröôûng Boä Taøi chính keá hoaïch thi haøng naêm vaø keát quaû caùc kyø thi; - Caáp giaáy chöùng nhaän truùng tuyeån kieåm toaùn vieân cho caùc thí sinh ñaït yeâu caàu kyø thi vaø caáp giaáy chöùng nhaän ñieåm thi cho thí sinh chöa thi ñuû 8 moân hoaëc coù moân thi chöa ñaït yeâu caàu; - Caên cöù Quy cheá naøy xaây döïng vaø coâng boá noäi quy phoøng thi sau khi thoâng qua Hoäi ñoàng thi; - Uyû quyeàn cho Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng thi ñieàu haønh coâng vieäc Hoäi ñoàng thi trong tröôøng hôïp vaéng maët. 2- Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng thi: - Giuùp Chuû tòch Hoäi ñoàng thi ñieàu haønh coâng vieäc hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng thi do Chuû tòch Hoäi ñoàng thi phaân coâng; - Ñieàu haønh vaø giaûi quyeát coâng vieäc chung cuûa Hoäi ñoàng khi ñöôïc Chuû tòch Hoäi ñoàng thi uyû quyeàn. 3- Uyû vieân thö kyù Hoäi ñoàng thi : - Toå chöùc vieäc tieáp nhaän hoà sô cuûa thí sinh, trình Hoäi ñoàng thi xeùt duyeät danh saùch döï thi; - Chuaån bò caùc vaên baûn caàn thieát cuûa Hoäi ñoàng thi vaø ghi bieân baûn caùc cuoäc hoïp cuûa Hoäi ñoàng thi; - Thu nhaän bieân baûn vi phaïm kyû luaät ñoái vôùi thí sinh trình Hoäi ñoàng xem xeùt; 7
 8. 8 - Laäp danh saùch keát quûa thi vaø caùc coâng vieäc khaùc do Chæ tòch Hoäi ñoàng thi phaân coâng. 4- Caùc uyû vieân cuûa Hoäi ñoàng thi coù nhieäm vuï: - Thöïc hieän nhieäm vuï do Chuû tòch Hoäi ñoàng thi phaân coâng ñeå ñaûm baûo caùc hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng thi ñöôïc thöïc hieän nghieâm tuùc; - Chaáp haønh nghieâm chænh Quy cheá thi tuyeån kieåm toaùn vieân vaø giöõ gìn an toaøn, bí maät moïi taøi lieäu coù lieân quan ñeán kyø thi tuyeån kieåm toaùn vieân; - Tham gia vaø phuï traùch caùc Ban moân thi. Ñieàu 13: Ban moân thi. 1- Moãi moân thi thaønh laäp moät Ban moân thi. Ban moân thi do Chuû tòch Hoäi ñoàng thi quyeát ñònh thaønh laäp. Moãi ban phaûi coù ít nhaát 03 thaønh vieân, trong ñoù coù 02 thaønh vieân laø uyû vieân Hoäi ñoàng thi. 2- Nhieäm vuï cuûa caùc thaønh vieân Ban moân thi: 2.1- Tröôûng Ban moân thi: - Toå chöùc bieân soaïn noäi dung, chöông trình boài döôõng oân taäp moân thi trong töøng kyø thi theo yeâu caàu cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng thi; - Toå chöùc soaïn thaûo ñeà thi, ñaùp aùn theo yeâu caàu cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng thi, giöõ bí maät tuyeät ñoái ñeà thi; - Tieáp nhaän baøi thi do Chuû tòch Hoäi ñoàng thi chuyeån giao ñeå chaám thi; - Toå chöùc chaám thi theo ñuùng qui ñònh taïi Ñieàu 16 cuûa Qui cheá naøy. Tröôøng hôïp Tröôûng ban moân thi vaéng maët, Chuû tòch Hoäi ñoàng thi quyeát ñònh ngöôøi thay theá. 2.2- Caùc thaønh vieân cuûa Ban moân thi: Thöïc hieän nghieâm tuùc, ñaày ñuû coâng vieäc ñöôïc Tröôûng Ban moân thi phaân coâng. Ñieàu 14: Ban chæ ñaïo thi. 1- Ban chæ ñaïo thi do Chuû tòch Hoäi ñoàng thi quyeát ñònh thaønh laäp cho moãi kyø thi. Ban chæ ñaïo thi coù ít nhaát 03 thaønh vieân Hoäi ñoàng vaø caùc toå giaùm thò cho caùc khu vöïc thi. Moãi Toå giaùm thò coù töø 3 ñeán 4 ngöôøi, trong ñoù coù ít nhaát 01 thaønh vieân Hoäi ñoàng thi. 2- Nhieäm vuï cuûa Ban chæ ñaïo thi vaø Toå giaùm thò: 2.1- Tröôûng Ban chæ ñaïo thi: - Boá trí, saép xeáp giaùm thò trong vaø ngoaøi phoøng thi taïi caùc ñieåm thi; - Nhaän vaø baûo quaûn ñeà thi theo ñuùng quy ñònh; - Thöïc hieän coâng khai ñeå thí sinh bieát ñeà thi coøn nguyeân nhaõn nieâm phong. Toå chöùc boác thaêm ñeà thi, coâng boá ñeà thi. 8
 9. 9 - Ñình chæ giaùm thò vaø baùo caùo Chuû tòch Hoäi ñoàng thi xem xeùt, quyeát ñònh ngöôøi thay theá khi giaùm thò vi phaïm noäi qui thi. Toå chöùc laäp bieân baûn ñoái vôùi caùc thí sinh vi phaïm noäi qui thi vaø noäp cho Chuû tòch Hoäi ñoàng thi khi keát thuùc moân thi. - Toå chöùc thu baøi thi, nieâm phong, quaûn lyù baøi thi an toaøn, giao baøi thi cho Chuû tòch Hoäi ñoàng thi. 2.2- Giaùm thò phoøng thi: - Ghi soá baùo danh taïi vò trí ngoài thi; - Kieåm tra theû döï thi cuûa thí sinh khi vaøo phoøng thi vaø höôùng daãn thí sinh ngoài ñuùng quy ñònh theo soá baùo danh; - Kyù vaøo giaáy thi vaø phaùt giaáy thi theo quy ñònh; - Phaùt ñeà thi cho thí sinh; - Khi thí sinh baét ñaàu laøm baøi, ñoái chieáu laïi aûnh trong theû döï thi ñeå nhaän dieän thí sinh; - Neáu caàn traû lôøi thí sinh hoûi, chæ ñöôïc traû lôøi chung tröôùc phoøng thi; - Chæ cho thí sinh ñöôïc rôøi phoøng thi sôùm nhaát laø sau 2/3 thôøi gian laøm baøi (tröø tröôøng hôïp coù lyù do caàn thieát); - Nhaéc nhôû, giöõ gìn traät töï phoøng thi; - Thu nhaän baøi thi ñaày ñuû vaø noäp cho Tröôûng ban chæ ñaïo thi; - Laäp bieân baûn ñoái vôùi thí sinh vi phaïm noäi quy thi; Ñieàu 15: Hình thöùc xöû lyù caùc tröôøng hôïp vi phaïm noäi quy phoøng thi: 1- Khieån traùch aùp duïng ñoái vôùi thí sinh vi phaïm moät trong caùc loãi: + Mang taøi lieäu vaøo phoøng thi nhöng chöa söû duïng; + Coá yù ngoài khoâng ñuùng choã coù soá baùo danh cuûa mình; + Trao ñoåi vôùi thí sinh khaùc. Hình thöùc kyû luaät khieån traùch do thaønh vieân Ban chæ ñaïo trong Toå giaùm thò laäp bieân baûn vaø coâng boá ngay taïi phoøng thi, ñoàng thôøi thu giöõ taøi lieäu (neáu coù). Thí sinh bò khieån traùch ôû moân thi naøo seõ bò tröø 1/4 soá ñieåm cuûa baøi thi moân ñoù. 2- Caûnh caùo aùp duïng ñoái vôùi thí sinh vi phaïm moät trong caùc loãi: + Ñaõ bò khieån traùch nhöng vaãn tieáp tuïc vi phaïm noäi quy phoøng thi; + Mang taøi lieäu vaøo phoøng thi bò phaùt hieän ñang söû duïng; + Trao ñoåi giaáy nhaùp hoaëc baøi thi cho nhau; Hình thöùc kyû luaät caûnh caùo do thaønh vieân Ban chæ ñaïo trong Toå giaùm thò laäp bieân baûn vaø coâng boá ngay taïi phoøng thi, ñoàng thôøi thu giöõ taøi lieäu (neáu coù). Thí sinh bò caûnh caùo ôû moân thi naøo seõ bò tröø 1/2 soá ñieåm cuûa baøi thi moân ñoù; 3- Ñình chæ thi aùp duïng ñoái vôùi thí sinh ñaõ bò caûnh caùo nhöng vaãn coá tình vi phaïm noäi quy phoøng thi. Hình thöùc ñình chæ thi do Thaønh vieân Ban chæ ñaïo trong Toå giaùm thò laäp bieân baûn vaø coâng boá ngay taïi phoøng thi, tòch thu taøi lieäu, baùo caùo Chuû tòch Hoäi ñoàng thi quyeát ñònh. Neáu thí sinh bò ñình chæ thi thì baøi thi ñoù ñöôïc chaám ñieåm 0; 9
 10. 10 4- Caùc tröôøng hôïp thí sinh vi phaïm noäi quy thi bò laäp bieân baûn phaûi yeâu caàu thí sinh kyù vaøo bieân baûn. Neáu thí sinh khoâng kyù vaøo bieân baûn thì hai giaùm thò kyù vaøo bieân baûn. Ñieàu 16: Chaám thi. 1- Baøi thi tröôùc khi giao cho Ban moân thi, chaám thi phaûi roïc phaùch, ghi phaùch theo töøng moân thi; 2- Chuû tòch Hoäi ñoàng thi toå chöùc caùc Ban moân thi chaám thi taäp trung, khoâng ñöôïc mang baøi veà nhaø hoaëc vaên phoøng laøm vieäc ñeå chaám; 3- Vieäc chaám thi thöïc hieän theo quy trình 2 laàn ñoäc laäp giöõa 2 ngöôøi chaám thi. Caùn boä chaám thi (CBCT) chæ caên cöù vaøo noäi dung baøi thi vaø ñaùp aùn ñeà thi ñaõ ñöôïc Chuû tòch Hoäi ñoàng pheâ duyeät ñeå chaám thi; 4- Chæ chaám nhöõng baøi thi hôïp leä laø baøi thi laøm treân giaáy thi do Hoäi ñoàng thi phaùt, coù ñuû chöõ kyù cuûa 2 giaùm thò . Khoâng chaám nhöõng baøi laøm treân giaáy khaùc vôùi giaáy duøng cho kyø thi ñoù, baøi laøm treân giaáy nhaùp, baøi coù hai thöù chöõ khaùc nhau hoaëc coù vieát veõ baäy, baøi coù ñaùnh daáu, baøi vieát hai thöù möïc; 5- Thang ñieåm chaám thi laø thang ñieåm 10 baäc; caùc yù nhoû ñöôïc cho ñieåm leû ñeán 0,25 ñieåm nhöng ñieåm toaøn baøi ñöôïc quy troøn ñeán 0,5 ñieåm. Baøi thi ñaït yeâu caàu laø caùc baøi thi ñaït töø ñieåm 5 trôû leân. Ñieåm cuûa moân thi ñöôïc tính nhö sau: + Moân thi vieát ñöôïc tính baèng: [ñieåm CBCT 1 + ñieåm CBCT 2] :2. + Moân thi ngoaïi ngöõ vaø tin hoïc ñöôïc tính baèng: [ñieåm thi vieát + ñieåm thi vaán ñaùp (hoaëc thöïc haønh)] :2. Trong ñoù phaàn thi vaán ñaùp hoaëc thöïc haønh cuõng ñöôïc tính baèng: [ñieåm CBCT 1 + ñieåm CBCT 2] :2. Tröôøng hôïp ñieåm chaám cuûa hai CBCT cheânh leäch nhau treân 1 ñieåm thì hai CBCT caàn trao ñoåi ñeå thoáng nhaát, neáu khoâng thoáng nhaát ñöôïc thì Chuû tòch Hoäi ñoàng thi seõ xem xeùt vaø quyeát ñònh. Ñieàu 17: Xeùt duyeät keát quaû thi. Hoäi ñoàng thi caên cöù vaøo keát quaû chaám thi cuûa töøng moân thi ñeå xeùt duyeät keát quaû thi vaø thoâng qua danh saùch thí sinh truùng tuyeån, thí sinh chöa truùng tuyeån. Keát quaû thi do Chuû tòch Hoäi ñoàng thi coâng boá chính thöùc sau khi thoâng qua Hoäi ñoàng thi. Ñieàu 18: Phuùc khaûo baøi thi. 1- Trong thôøi haïn 30 ngaøy keå töø khi coâng boá keát quaû thi, neáu ngöôøi döï thi coù ñôn xin phuùc khaûo, Hoäi ñoàng thi coù traùch nhieäm toå chöùc phuùc khaûo baøi thi vaø traû lôøi cho ñöông söï bieát. Sau thôøi gian quy ñònh treân, ñôn xin phuùc khaûo seõ khoâng giaûi quyeát; 2- Ngöôøi coù ñôn xin phuùc khaûo phaûi noäp leä phí phuùc khaûo theo thoâng baùo cuûa Hoäi ñoàng thi; 10
 11. 11 3- Vieäc chaám phuùc khaûo keát quaû thi do Tröôûng Ban moân thi thöïc hieän vaø phaûi ñöôïc Chuû tòch Hoäi ñoàng thi pheâ duyeät. Chuû tòch Hoäi ñoàng thi phaûi thoâng baùo keát quaû phuùc khaûo cho ngöôøi coù ñôn xin phuùc khaûo. Ñieàu 19: Caáp giaáy chöùng nhaän ñieåm thi. Nhöõng ngöôøi döï thi chöa thi ñuû hoaëc chöa ñaït yeâu caàu ñuû 8 moân thi ñöôïc Chuû tòch Hoäi ñoàng thi caáp Giaáy chöùng nhaän ñieåm thi. Giaáy chöùng nhaän ñieåm thi laø cô sôû ñeå laäp hoà sô xin döï thi laïi caùc moân chöa ñaït yeâu caàu hoaëc döï thi caùc moân chöa thi. Chöông III TOÅ chöùc caùc kyø thi saùt haïch ñoái vôùi ngöôøi coù chöùng chæ kieåm toaùn vieân nöôùc ngoaøi Ñieàu 20: Thi saùt haïch ñoái vôùi ngöôøi coù chöùng chæ kieåm toaùn vieân nöôùc ngoaøi. 1- Nhöõng ngöôøi coù chöùng chæ kieåm toaùn vieân cuûa caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi ñöôïc Boä Taøi chính Vieät Nam thöøa nhaän, muoán ñöôïc caáp chöùng chæ kieåm toaùn vieân haønh ngheà taïi Vieät Nam thì phaûi döï thi saùt haïch kieán thöùc veà luaät phaùp Vieät Nam. 2- Noäi dung kyø thi saùt haïch goàm: (1) Luaät kinh teá, Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam; (2) Chính saùch taøi chính vaø thueá; (3) Caùc quy ñònh veà keá toaùn doanh nghieäp; (4) Caùc quy ñònh veà kieåm toaùn baùo caùo taøi chính; (5) Tieàn teä, tín duïng. 3- Ngoân ngöõ söû duïng trong kyø thi laø Tieáng Vieät Nam hoaëc tieáng Anh. 4- Thôøi gian thi toái ña laø 180 phuùt. 5- Thang ñieåm chaám thi laø thang ñieåm 100. Ñieåm thi chaám töø 1 ñieåm trôû leân. Baøi thi ñaït yeâu caàu laø baøi thi ñaït töø 70 ñieåm trôû leân. Keát quaû thi ñöôïc thoâng baùo cho töøng ngöôøi. 6- Ngöôøi ñaït keát quaû thi töø 70 ñieåm trôû leân ñöôïc Chuû tòch Hoäi ñoàng thi caáp Giaáy chöùng nhaän truùng tuyeån kieåm toaùn vieân. Caùc quy ñònh khaùc thöïc hieän theo quy cheá thi tuyeån kieåm toaùn vieân naøy. Chöông IV CAÁP giaáy chöùng nhaän truùng tuyeån kieåm toaùn vieân, vaø caáp chöùng chæ kieåm toaùn vieân Ñieàu 21: Caáp giaáy chöùng nhaän truùng tuyeån kieåm toaùn vieân. 11
 12. 12 - Ngöôøi döï thi ñaït yeâu caàu cuûa kyø thi ñöôïc Chuû tòch Hoäi ñoàng thi caáp giaáy chöùng nhaän truùng tuyeån kieåm toaùn vieân; - Giaáy chöùng nhaän truùng tuyeån kieåm toaùn vieân coù giaù trò ñeå nhaän chöùng chæ kieåm toaùn vieân; Ñieàu 22: Caáp chöùng chæ kieåm toaùn vieân. - Nhöõng ngöôøi coù Giaáy chöùng nhaän truùng tuyeån kieåm toaùn vieân seõ ñöôïc Chuû tòch Hoäi ñoàng thi trình Boä tröôûng Boä Taøi chính xeùt caáp chöùng chæ kieåm toaùn vieân; - Chöùng chæ kieåm toaùn vieân coù giaù trò phaùp lyù ñeå ñaêng kyù haønh ngheà kieåm toaùn theo quy ñònh hieän haønh veà ñaêng kyù haønh ngheà kieåm toaùn. KT. Boä tröôûng Boä Taøi chính Thöù tröôûng Ñaõ kyù Traàn Vaên Taù 12
 13. 13 Phuï luïc NOÄI dung, yeâu caàu moân thi (Keøm theo Quyeát ñònh soá 53/2002/QÑ-BTC ngaøy 23/4/2002 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính) I/ Caùc moân thi tuyeån bao goàm: 1. Luaät kinh teá 2. Taøi chính doanh nghieäp 3. Tieàn teä, tín duïng 4. Keá toaùn 5. Kieåm toaùn 6. Phaân tích hoaït ñoäng taøi chính 7. Tin hoïc (trình ñoä B) 8. Ngoaïi ngöõ (trình ñoä C) II/ Noäi dung, yeâu caàu töøng moân thi 1/ Luaät kinh teá - Nhaø nöôùc vaø Phaùp luaät + Boä maùy Nhaø nöôùc vaø ñòa vò phaùp lyù cuûa noù. + Baûn chaát, vai troø cuûa phaùp luaät. + Heä thoáng phaùp luaät. - Quaûn lyù Nhaø nöôùc veà kinh teá + Ñaëc ñieåm quaûn lyù Nhaø nöôùc veà kinh teá. + Cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà kinh teá vaø ñòa vò phaùp lyù cuûa chuùng. + Ñòa vò phaùp lyù cuûa caùc chuû theå doanh nghieäp. + Luaät Doanh nghieäp Nhaø nöôùc. + Luaät Doanh nghieäp. + Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. + Quy cheá phaùp lyù veà thaønh laäp doanh nghieäp, giaûi theå doanh nghieäp, phaù saûn doanh nghieäp. + Chuû theå kinh doanh, phaân loaïi chuû theå kinh doanh. + Quy cheá phaùp lyù chung veà doanh nghieäp. + Caùc loaïi hình doanh nghieäp vaø ñòa vò phaùp lyù cuûa chuùng. - Hôïp ñoàng kinh teá + Ñaëc ñieåm chung cuûa hôïp ñoàng kinh teá. + Kyù keát hôïp ñoàng kinh teá. + Thöïc hieän, thay ñoåi, ñình chæ hôïp ñoàng kinh teá. + Traùch nhieäm phaùp lyù trong hôïp ñoàng kinh teá. + Tranh chaáp vaø giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng kinh teá. - Luaät Lao ñoäng + Hôïp ñoàng lao ñoäng. + Ñòa vò phaùp lyù cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng. 13
 14. 14 + Tranh chaáp vaø giaûi quyeát tranh chaáp lao ñoäng. - Luaät daân söï + Kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng daân söï. + Quyeàn sôû höõu. + Traùch nhieäm phaùp lyù veà hôïp ñoàng daân söï. - Luaät hình söï + Toäi phaïm vaø hình phaït. + Moät soá toäi phaïm lieân quan ñeán quaûn lyù kinh teá vaø kinh doanh. 2/ Tieàn teä, tín duïng - Caùc khaùi nieäm cô baûn + Tieàn teä + Tín duïng + Caùc hình thöùc tín duïng + Thanh toaùn vaø caùc hình thöùc thanh toaùn + Laõi suaát tín duïng + Vai troø cuûa laõi suaát tín duïng trong ñieàu chænh söï phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi - Hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng + Ngaân haøng Nhaø nöôùc . Chöùc naêng Ngaân haøng Nhaø nöôùc . Nhieäm vuï (xaây döïng vaø thöïc thi chính saùch tieàn teä) . Taøi saûn cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc (Taøi saûn Nôï, Taøi saûn Coù) . Baûng caân ñoái cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc + Ngaân haøng thöông maïi vaø caùc quyõ tín duïng . Khaùi nieäm Ngaân haøng thöông maïi . Caùc nghieäp vuï cuûa Ngaân haøng thöông maïi . Ñaùnh giaù keát quaû cuûa Ngaân haøng thöông maïi - Caùc toå chöùc phi ngaân haøng vaø hoaït ñoäng cuûa chuùng + Coâng ty baûo hieåm + Coâng ty taøi chính + Coâng ty chöùng khoaùn + Kho baïc Nhaø nöôùc + Coâng ty thueâ taøi saûn + Coâng ty mua baùn nôï + Caùc quyõ: Quyõ hoã trôï phaùt trieån, tieát kieäm böu ñieän,... 3/ Taøi chính doanh nghieäp - Nhaän thöùc môùi veà voán kinh doanh, caùc luoàng chuyeån dòch voán, thò tröôøng taøi chính, caùc keânh taïo voán kinh doanh trong neàn kinh teá thò tröôøng. - Caùc hình thöùc huy ñoäng voán ñeå phaùt trieån kinh doanh. - Trích laäp vaø söû duïng khaáu hao TSCÑ. 14
 15. 15 - Baûo toaøn vaø phaùt trieån voán kinh doanh. - Giaù trò hieän taïi vaø giaù trò töông lai cuûa chi phí vaø thu nhaäp - Noäi dung cô cheá giao quyeàn söû duïng, traùch nhieäm baûo toaøn vaø phaùt trieån voán saûn xuaát, kinh doanh ñoái vôùi doanh nghieäp Nhaø nöôùc. - Noäi dung cuûa caùc luaät thueá vaø caùc khoaûn thu cuûa NSNN. - Cô cheá taøi chính cuûa töøng loaïi hình doanh nghieäp (Doanh nghieäp Nhaø nöôùc, doanh nghieäp hoaït ñoäng theo luaät doanh nghieäp, luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi,…) - Chi phí, doanh thu, lôïi nhuaän + Ñieåm hoaø voán, xaùc ñònh ñieåm hoaø voán + Doanh thu + Hieäu quaû voán ñaàu tö + Löïa choïn phöông aùn ñaàu tö - Coå phaàn hoaù doanh nghieäp Nhaø nöôùc. 4/ Keá toaùn a- Lyù thuyeát haïch toaùn keá toaùn - Khuoân khoå phaùp lyù veà keá toaùn + Luaät keá toaùn vaø caùc vaên baûn höôùng daãn + Chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam + Caùc cheá ñoä keá toaùn - Ñoái töôïng keá toaùn; - Heä thoáng caùc phöông phaùp keá toaùn: + Chöùng töø keá toaùn + Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn + Ñaùnh giaù vaø tính giaù thaønh + Baûng caân ñoái keá toaùn - Soå keá toaùn vaø caùc hình thöùc toå chöùc soå keá toaùn; - Toå chöùc boä maùy vaø toå chöùc coâng taùc keá toaùn ôû doanh nghieäp. b- Thöïc haønh keá toaùn - Keá toaùn caùc yeáu toá cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh (Taøi saûn coá ñònh, haøng toàn kho, lao ñoäng vaø tieàn löông); - Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm; - Keá toaùn thaønh phaåm, tieâu thuï, doanh thu, lôïi nhuaän vaø phaân phoái lôïi nhuaän; - Keá toaùn voán baèng tieàn, caùc nghieäp vuï thanh toaùn, nguoàn voán vaø caùc quyõ xí nghieäp; - Phöông phaùp laäp vaø kieåm tra baùo caùo taøi chính. 5/ Kieåm toaùn a- Lyù thuyeát kieåm toaùn - Khuoân khoå phaùp lyù veà kieåm toaùn: + Caùc nghò ñònh veà kieåm toaùn vaø vaên baûn höôùng daãn; + Heä thoáng chuaån möïc kieåm toaùn Vieät Nam . 15
 16. 16 - Nhöõng vaán ñeà chung veà kieåm toaùn: + Khaùi nieäm veà kieåm toaùn, caùc loaïi kieåm toaùn; + Söï caàn thieát cuûa kieåm toaùn ñoäc laäp, ñoái töôïng cuûa kieåm toaùn ñoäc laäp, vai troø cuûa kieåm toaùn ñoäc laäp trong neàn kinh teá thò tröôøng; + Kieåm toaùn vieân; + Toå chöùc kieåm toaùn. - Phöông phaùp, kyõ thuaät nghieäp vuï kieåm toaùn: + Trình töï caùc böôùc coâng vieäc cuûa moät cuoäc kieåm toaùn vaø noäi dung töøng böôùc coâng vieäc (chuaån bò, thöïc haønh kieåm toaùn, baùo caùo keát quaû); + Caùc thuû tuïc kieåm toaùn cô baûn; + Noäi dung vaø thuû tuïc kieåm toaùn töøng phaàn vieäc (tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng, coâng nôï, haøng toàn kho, chi phí saûn xuaát, baùn haøng, xaùc ñònh keát quaû taøi chính, thöïc hieän nghóa vuï vôùi NSNN, kieåm toaùn soá dö ñaàu naêm, caùc öôùc tính keá toaùn, ...). - Caùc khaùi nieäm cô baûn: + Cô sôû döõ lieäu; + Heä thoáng keá toaùn vaø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä; + Keá hoaïch kieåm toaùn; + Thöû nghieäm kieåm soaùt; + Thöû nghieäm cô baûn; + Öôùc tính keá toaùn; + Ruûi ro, gian laän, sai soùt, troïng yeáu,... b- Thöïc haønh kieåm toaùn - Laäp keá hoaïch kieåm toaùn; - Trình töï tieán haønh kieåm toaùn; - Caùc tình huoáng trong kieåm toaùn baùo caùo taøi chính vaø yù kieán kieåm toaùn vieân; - Hoà sô kieåm toaùn, ñaùnh giaù baèng chöùng kieåm toaùn ñaày ñuû, thích hôïp; - Kieåm toaùn baùo caùo quyeát toaùn coâng trình XDCB hoaøn thaønh, quyeát toaùn chöông trình, döï aùn; - Laäp baùo caùo kieåm toaùn. 6/ Phaân tích hoaït ñoäng taøi chính - Nhieäm vuï vaø caùc phöông phaùp phaân tích hoaït ñoäng taøi chính. - Phaân tích tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp: + Phaân tích keát caáu nguoàn voán. + Phaân tích khaû naêng töï ñaûm baûo veà maët taøi chính cuûa doanh nghieäp. + Phaân tích möùc ñoä ñaûm baûo voán cho saûn xuaát, kinh doanh. + Phaân tích hieäu quaû söû duïng voán kinh doanh. + Phaân tích tình hình vaø khaû naêng thanh toaùn. + Phaân tích trang bò vaø söû duïng TSCÑ. 7/ Tin hoïc 16
 17. 17 - Heä ñieàu haønh MS-DOS + Thö muïc vaø teäp + Caùc leänh cô baûn - Heä MS WINDOWS vaø caùc öùng duïng cô baûn - Heä WINWORD + Caùc leänh laøm vieäc, laøm vieäc theo khoái. + Taïo baûng bieåu, ñaët trang in. - Heä EXCEL vaø caùc öùng duïng cô baûn. - Heä quaûn trò döõ lieäu FOXBASE/ FOXPRO + Caáu truùc teäp döõ lieäu Foxpro + Caùc teäp leänh, tìm kieám, söûa ñoåi thoâng tin - Maùy tính, maïng maùy tính, internet, trang ñieän töû - Thöïc haønh soaïn thaûo vaên baûn, hoaëc ghi soå keá toaùn treân maùy vi tính 8/ Ngoaïi ngöõ - Yeâu caàu: Trình ñoä C trôû leân - Kyõ naêng: Nghe, noùi, ñoïc, vieát, dòch. ---@@@--- 17
Đồng bộ tài khoản