Quyết định số 53/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 53/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ đường 2 bên sông Tô Lịch đoạn từ Cầu Mọc đến sông Nhuệ, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 53/2002/Q -UB Hà N i, ngày 09 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG Ư NG 2 BÊN SÔNG TÔ LNCH O NT C UM C N SÔNG NHU , T L 1/500. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung c a Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 32/2000/Q -UB ngày 3/4/2000 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t QHCT qu n ng a, t l 1:2000; Căn c Quy t nh s 112/1999/Q -UB ngày 28/12/1999 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t QHCT qu n Thanh Xuân, t l 1 : 2000; Căn c Quy t nh s 133/2001/Q -UB ngày 28/12/2001 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t QHCT huy n Thanh Trì, t l 1 : 5000; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i công văn s 644/KTST - QH ngày 19 tháng 12 năm 2001; QUY T NNH i u I : Phê duy t ch gi i ư ng ư ng 2 bên sông Tô L ch, t l 1 : 500 o n t C u M c n Sông Nhu (có b n v kèm theo) do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i xác nh tháng 7 năm 2001 ư c KTST thành ph ch p thu n ngày 13 tháng 12 năm 2001 v i n i dung chính như sau : 1- a i m : ư ng 2 bên sông Tô L ch i qua các phư ng Nhân Chính, Khương Trung, H ình, Lương ình, Kim Giang thu c qu n Thanh Xuân; các phư ng Th nh Quang, Ngã Tư S thu c qu n ng a; các xã nh Công, i Kim, Hoàng Li t, Thanh Li t, T Thanh Oai thu c huy n Thanh Trì. 2- C p h ng ư ng : ư ng nhánh, có ch c năng áp ng nhu c u giao thông d c hai bên sông k t h p qu n lý sông. 3- Tuy n và quy mô : ư ng ven sông Tô L ch g m tuy n ư ng phía Tây và tuy n ven ư ng phía ông sông có quy mô như sau :
  2. - Tuy n ư ng phía Tây : i m u tuy n t i C ng M c, i m cu i tuy n giao v i ư ng quy ho ch ven sông Nhu . Chi u dài ư ng kho ng 7940. M t c t ngang ư ng i n hình cho t ng o n như sau : o n t C u M c n ư ng 70, m t c t ngang ư ng B = 15,5 m g m lòng ư ng r ng 7,5 m, v a hè phía giáp sông r ng 3,0 m, v a hè bên còn l i r ng 5 m. o n t ư ng 70 n sông, m t c t ngang ư ng B = 13,5 m g m lòng ư ng r ng 7,5 m, v a hè m i bên r ng 3m. - Tuy n ư ng phía ông : i m u tuy n giao v i ư ng Láng, i m cu i tuy n giao v i ư ng quy ho ch ven sông Nhu . Chi u dài ư ng kho ng 7713 m; M t c t ngang ư ng i n hình cho t ng o n như sau : o n t ư ng Láng n sông L , m t c t ngang ư ng B = 15,5m, g m lòng ư ng r ng 7,5 m, v a hè phía giáp sông r ng 3,0 m, v a hè bên còn l i r ng 5,0 m. o n t sông L n ngã 3 sông Tô L ch - h lưu sông Kim Ngưu m t c t ngang ư ng B = 11,5 ¸13,5m lòng ư ng r ng 5,5 ¸7,5m, v a hè m i bên r ng 3,0 m. o n t ngã 3 sông Tô L ch - h lưu sông Kim Ngưu n ư ng 70 và ti p n sông Nhu , m t c t ngang ư ng B = 11,5 g m lòng ư ng r ng 5,5m, v a hè m i bên r ng 3,0 m. M t vài o n ng n do tránh di tích l ch s , ình chùa hay b kh ng ch (c 2 bên sông)... nên v a hè có b r ng thay i nh ( ư c th hi n trên b n v ). 4. Xác nh ch gi i ư ng : - Tim tuy n ư ng ư c xác nh b ng to có k t h p v i các thông s k thu t, kích thư c kh ng ch ghi tr c ti p trên b n v . - Ch gi i ư ng c a ư ng ven sông ư c xác nh trên cơ s tim ư ng, m t c t ngang ư ng i n hình cho t ng o n, các thông s k thu t và kích thư c kh ng ch ghi tr c ti p trên b n v . 5. Các nút giao thông : Các i m giao v i các ư ng giao thông khác d c tuy n t ch c giao b ng. i u II : - Giao Ki n trúc sư trư ng Thành ph t ch c c m m c ch gi i ư ng theo h sơ ư c phê duy t,bàn giao cho UBND các qu n, huy n, phư ng, xã s t i và t ch c công b công khai các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND qu n Thanh Xuân, Ch t ch UBND qu n ng a, Ch t ch UBND huy n Thanh Trì ch u trách nhi m t ch c qu n lý m c gi i, qu n lý vi c xây d ng theo ch gi i ư ng ư c duy t, ki m tra, x lý các trư ng h p xây d ng vi ph m quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. i u III :
  3. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh Văn phòng H N và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, giao thông công chính, a chính - Nhà t, Xây d ng, Tài chính - V t giá, Ch t ch U ban nhân dân các qu n : Thanh Xuân, ng a, Ch t ch UBND huy n Thanh Trì ; Ch t ch U ban nhân dân các phư ng : Nhân Chính, Khương Trung, H ình, Khương ình, Kim Giang, Th nh Quang, Ngã Tư S ; Ch t ch U ban nhân dân các xã : nh Công, i Kim, Hoàng Li t, Thanh Li t, T Thanh Oai và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản