Quyết đinh số 53/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
5
download

Quyết đinh số 53/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết đinh số 53/2004/QĐ-UB về việc giao kế hoạch các dự án sử dụng nguồn vốn chi phí thoát nước của Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội năm 2000 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết đinh số 53/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :53/2004/Q -UB Hà N i, ngày 24 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C GIAO K HO CH CÁC D ÁN S D NG NGU N V N CHI PHÍ THOÁT NƯ C C A CÔNG TY KINH DOANH NƯ C S CH HÀ N I NĂM 2004 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/05/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Xét ngh c a S Giao thông Công chính Hà N i và Công ty Kinh doanh nư c s ch Hà N i t i T trình s 238/KDNS-CTCN ngày 12/2/2004 v vi c xin phê duy t k ho ch các d án u tư s d ng ngu n chi phí thoát nư c năm 2004; Xét ngh c a Liên S K ho ch và u tư - S Tài chính t i T trình s 170/TTLN- KH T-TC ngày 9 tháng 03 năm 2004, QUY T NNH i u 1: Giao k ho ch năm 2004 cho các d án u tư ch ng th t thoát, th t thu nư c s ch t ngu n chi phí thoát nư c ã n p Ngân sách Thành ph năm 2002 và năm 2003 c a Công ty Kinh doanh nư c s ch Hà N i như sau: 1. K ho ch chuNn b th c hi n d án: G m 02 d án; 1.250 tri u ng 2. K ho ch th c hi n d án: G m 01 d án; 5.500 tri u ng (Chi ti t xem Ph l c Bi u giao kèm theo) i u 2: Giao Giám c S Giao thông Công chính Hà N i ch o Công ty Kinh doanh nư c s ch Hà N i triên khai th c hi n, m b o ch t lư ng, ti n và tuân th úng các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c và Thành ph . i u 3: Chánh văn phòng H ND và UBND thành ph , Giám c các S : Tài chính, K ho ch và u tư, Giao thông Công chính; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Giám c Công ty Kinh doanh nư c s ch Hà N i và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Văn Ninh BI U GIAO K HO CH NĂM 2004 CHO CÁC D ÁN S D NG NGU N KINH PHÍ THOÁT NƯ C C A CÔNG TY KINH DOANH NƯ C S CH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 53/2004/Q -UB ngày 24 tháng 3 năm 2004) TT Danh a Th i Năng l c thi t D án ư c duy t TKKT-TDT ư c Lũy K ho m cd i m gian k duy t k án xây KC-HT TT d ng S , ngày T ng d S , ngày T ng t T ng Quy t nh toán Quy t nh d toán KC s n h t 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T NG 103.912 6.194 65 6.750 S I Chu n 96.819 1.250 b th c hi n d án 1 C i t o Ba 2003- TD:1000m; 933/Q - 58.337 134 760 m ng ình 2006 PP:10050; UB lư i và DV:100272; 30/1/2003 l p t H:12069 ng h khu v c ô8- ô10, qu n Ba
  3. ình 2 C i t o Hai 2003- D100- 2900/Q - 38.482 136 490 m ng Bà 2004 UB lư i và Trưng 300:21977m l p t 27/5/2003 ng D50- h khu 63:44755 v c ô 19: ư ng Gi i Phóng – uôi Cá – Trương nh II Th c 7.093 6.194 65 5.500 hi n d án 1 Hoàn Hai 2003- 24 H o 64/Q - 7.093 33/Q - 6.194 65 5.500 ch nh Bà 2004 KH& T GTCC m ng Trưng lư i 21/3/2003 13/01/2004 phân ph i và l p t ng h tách m ng qu n Hai Bà Trưng ô 19, ô 27, ô 28
Đồng bộ tài khoản