Quyết định số 53/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định số 53/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2008/QĐ-BNN về nghiêm cấm hành vi đưa nước, phụ gia giữ nước vào sản phẩm cá tươi đông lạnh nhằm gian lận thương mại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 53/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 21 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C NGHIÊM C M HÀNH VI ƯA NƯ C, PH GIA GI NƯ C VÀO S N PH M CÁ TƯƠI ÔNG L NH NH M GIAN L N THƯƠNG M I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 128/2005/N -CP ngày 11/10/2005 c a Chính ph qui nh v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c th y s n; Căn c Ngh nh s 154/2006/N -CP ngày 25/12/2006 c a Chính ph s a i b sung i u 17 c a Ngh nh s 128/2005/N -CP; Căn c Ch th s 06/2007/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 28/3/2007 v vi c tri n khai các bi n pháp c p bách b o m v sinh an toàn th c ph m; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n, QUY T NNH: i u 1. Nghiêm c m hành vi ưa nư c, ph gia gi nư c (bơm, chích, ngâm, tNm các ch t thu c nhóm phosphate và không thu c nhóm phosphate) vào s n phNm cá tươi ông l nh nh m gian l n thương m i v kh i lư ng và x lý nghiêm theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 2. Nh ng doanh nghi p ã l p t thi t b bơm d ch l ng, ph gia gi nư c trong phân xư ng ch bi n s n phNm cá tươi ông l nh ph i báo cáo gi i trình v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n) v lý do, m c ích s d ng c a thi t b trư c ngày 25/5/2008. i u 3. Giao cho C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n ch trì, ph i h p v i Thanh tra B và các cơ quan, ơn v có liên quan: 1. T ch c ki m tra phát hi n hành vi vi ph m nêu t i i u 1 c a Quy t nh này t i các doanh nghi p ch bi n s n phNm cá tươi ông l nh ( c bi t là doanh nghi p ch bi n cá tra, basa). Trư ng h p phát hi n có các thi t b bơm, chích d ch l ng, ph gia gi nư c t i phân xư ng ch bi n s n phNm cá tươi, ông l nh và doanh nghi p không gi i thích ư c y v lý do, m c ích s d ng c a thi t b theo quy trình công ngh trong k ho ch HACCP thì thu h i quy t nh công nh n cơ s t tiêu chuNn m b o v sinh an toàn th c phNm, ng th i ng ng c p ch ng thư xu t khNu s n
  2. phNm cá tươi ông l nh c a doanh nghi p vào các th trư ng yêu c u ch ng thư c a C c cho n khi doanh nghi p hoàn t t vi c d b thi t b . 2. T ch c ki m tra hàm lư ng ph gia gi nư c (các ch t thu c nhóm phosphate và không thu c nhóm phosphate) trong s n phNm cá tươi ông l nh ( c bi t là cá tra, basa). N u hàm lư ng các ch t gi nư c vư t quá gi i h n quy nh theo Quy t nh s 3742/2001/Q -BYT ngày 31/8/2001 c a B Y t và quy nh c a nư c nh p khNu ( i v i hàng xu t khNu) thì x lý vi ph m theo quy nh t i i u 1 Ngh nh 154/2006/N -CP ngày 25/12/2006 c a Chính ph và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3. Thông báo trên các phương ti n thông tin c a ngành nh ng doanh nghi p vi ph m các quy nh t i i u 1 và i u 3 c a Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n, Th trư ng các ơn v thu c B , các doanh nghi p ch bi n, kinh doanh th y s n có trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp (C c Ki m tra VBQPPL); - B Công thương; -B Yt ; - Lãnh o B ; Cao c Phát - Hi p h i VASEP; - UBND các t nh thành ph tr c thu c TW; - S NN&PTNT; - S Th y s n; - T ng C c H i quan; - Website Chính ph ; - Công báo; - Lưu VT, QLCL.
Đồng bộ tài khoản