Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: lawttnh13

Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND

Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
T NH QU NG NAM c l p – T do - H nh phúc
------- --------
S : 53/2008/Q -UBND Tam kỳ, ngày 26 tháng 12 năm 2008
QUY T NNH

BAN HÀNH QUY NNH H N M C GIAO, H N M C CÔNG NH N QUY N
S D NG CÁC LO I T VÀ DI N TÍCH T I THI U TÁCH TH A T
TRÊN NA BÀN T NH QU NG NAM

Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NAM

Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn c Lu t t ai ngày 26/11/2003;
Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP, ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành
Lu t t ai;
Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph v quy nh b
sung vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s
d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và
gi i quy t khi u n i v t ai;
Căn c Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 c a B Tài nguyên và Môi
trư ng v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày
25/5/2007 c a Chính ph ;
Theo ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 211/TTr-
TNMT ngày 19/12/2008,

QUY T NNH:

i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh h n m c giao, h n m c công
nh n quy n s d ng các lo i t, di n tích t i thi u tách th a t trên a bàn t nh
Qu ng Nam".

i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký ban hành, thay th
Quy t nh s 19/2005/Q -UB ngày 18 tháng 3 năm 2005 c a UBND t nh Qu ng
Nam v ban hành Quy nh h n m c giao, h n m c công nh n quy n s d ng các lo i
t trên a bàn t nh Qu ng Nam và các quy nh ã ban hành có n i dung trái v i quy
nh kèm theo Quy t nh này.

i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : Tài nguyên và Môi trư ng,
Xây d ng, Tài chính, Th trư ng các S , Ban, ngành; Ch t ch UBND các huy n,
thành ph ; và Th trư ng các cơ quan, ơn v , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u
trách nhi m thi hành quy t nh này./.


TM. U BAN NHÂN DÂN
CH TNCH
Nơi nh n:
- Như i u 3;
- B TN&MT (b/c);
- C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp;
- TTTU, TTH ND, TT UBND t nh;
- Báo QNam, ài PTTH t nh; Lê Minh Ánh
- S Tư pháp;
- CPVP,
- Trung tâm công báo t nh;
- Lưu: VT, TH, NC, KTTH, KTN.
QUY NNH

H N M C GIAO, H N M C CÔNG NH N QUY N S D NG CÁC LO I
T VÀ DI N TÍCH T I THI U TÁCH TH A T TRÊN NA BÀN
T NH QU NG NAM

(Ban hành kèm theo Quy t nh s 53 /2008/Q -UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008
c a UBND t nh Qu ng Nam)

Chương I

QUY NNH CHUNG

i u 1. Gi i thích t ng

1. N i th tr n, ngo i th tr n là khu v c ư c xác nh ranh gi i quy ho ch chi ti t
xây d ng ô th ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trư ng h p chưa có quy ho ch
chi ti t xây d ng ô th ho c quy ho ch chi ti t xây d ng ô th nhưng chưa ư c c p
có thNm quy n phê duy t thì UBND c p huy n t m th i căn c vào nh hư ng phát
tri n m r ng trung tâm ô th xác nh ranh gi i khu v c n i th tr n và ngo i th
tr n.

2. Di n tích t t i thi u là th a t có di n tích, kích thư c t i thi u ư c s d ng
xây d ng nhà .

3. B trí l i t là vi c nhà nư c th c hi n giao t t i v trí khác s d ng cùng
m c ích t i th i i m t b thu h i, thay i a i m, chuy n i m c ích s d ng
t… và ch th c hi n khi Nhà nư c th c hi n quy ho ch s d ng t s d ng vào
m c ích an ninh, qu c phòng, l i ích qu c gia, l i ích công c ng, phát tri n kinh t ,
k c nh ng trư ng h p có s th a thu n ho c cam k t b trí l i c a chính quy n a
phương trư c ngày 16/11/2004 (Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a
Chính ph v thi hành Lu t t ai có hi u l c thi hành).

i u 2. Ph m vi i u ch nh

1. Quy nh áp d ng i v i các trư ng h p sau :

a. H n m c giao t, b trí l i t, cho phép chuy n quy n s d ng t, cho phép
chuy n m c ích s d ng t, công nh n quy n s d ng t , giao t xây d ng các
công trình là tr s sinh ho t thôn, kh i ph , nhà làng, nhà làng truy n th ng, cơ s
tôn giáo, tín ngư ng, t nghĩa trang, nghĩa a, t chưa s d ng.

b. Di n tích t t i thi u ư c phép tách th a s d ng vào m c ích xây d ng nhà
trên a bàn t nh Qu ng Nam.

c. B i thư ng v t khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng,
an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng, phát tri n kinh t i v i nh ng trư ng
h p ph i áp d ng h n m c t.

d. Thu ti n s d ng t khi c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i nh ng
trư ng h p ph i áp d ng h n m c t.

2. i v i các trư ng h p xác nh h n m c giao t, chuy n quy n s d ng t,
chuy n m c ích s d ng t, b trí l i t ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n
gi i quy t trư c ngày quy nh này có hi u l c thi hành thì không thu c ph m vi i u
ch nh c a quy nh này.

i u 3. i tư ng áp d ng

1. H gia ình, cá nhân ư c giao t , ư c công nh n quy n s d ng t iv i
t có vư n ao, ư c xác nh l i di n tích t khi có nhu c u chuy n m c ích s
d ng t t t vư n ao sang t .

2. H gia ình, cá nhân ư c giao t thu c nhóm t chưa s d ng s n xu t nông
nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i.

3. Cơ s tôn giáo ư c nhà nư c giao t; cơ s tôn giáo, tín ngư ng ang s d ng
t, b thu h i và ư c Nhà nư c th a thu n ho c cam k t b trí l i t.

4. C ng ng dân cư ư c Nhà nư c giao t, công nh n quy n s d ng t, i v i
t ã s d ng vào m c ích xây d ng tr s sinh ho t thôn, kh i ph , nhà làng, nhà
làng truy n th ng, b thu h i và ư c Nhà nư c b trí l i t.

5. H gia ình cá nhân s d ng t nghĩa trang, nghĩa a.

6. H gia ình, cá nhân có nhu c u tách th a s d ng vào m c ích xây d ng nhà
phù h p v i quy ho ch s d ng t chi ti t, quy ho ch chi ti t xây d ng ô th , i m
dân cư nông thôn ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t.

7. Các i tư ng không thu c ph m vi áp d ng qui nh này:

a. T ch c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t.

b. T ch c, h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t thông qua hình th c u giá
quy n s d ng t.

c. T ch c, h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t theo d án u tư xây d ng
nhà và các trư ng h p không thu c qui nh t i kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6 i u này.
Chương II

H N M C GIAO T, H N M C CÔNG NH N QUY N S D NG CÁC
LO I T

i u 4. Phân nh khu v c áp d ng h n m c giao t, h n m c công nh n
quy n s d ng các lo i t trên a bàn t nh

1- Khu v c I:

a. Các phư ng thu c thành ph H i An, Tam Kỳ;

b. N i th tr n thu c các huy n: i n Bàn, i L c, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi
Thành, Qu Sơn, Tiên Phư c, Hi p c;

c. Các th a t có m t ti p giáp v i tr c giao thông chính liên xã, huy n l , t nh l ,
qu c l ; ho c các th a t có m t ti p giáp v i các tr c giao thông chính i vào các
khu thương m i, khu du l ch, khu, c m công nghi p ã ư c hình thành thu c các
huy n, thành ph nêu trên.

2 - Khu v c II:

a. N i th tr n thu c các huy n: B c Trà My, Phư c Sơn, Nam Giang, ông Giang;
trung tâm huy n l : Nông Sơn, Nam Trà My, Tây Giang và Phú Ninh.

b. Các xã, ngo i th tr n thu c các huy n, thành ph : i n Bàn, i L c, Duy Xuyên,
Thăng Bình, Núi Thành, Qu Sơn, H i An, Tam Kỳ; ngo i th tr n các huy n Tiên
Phư c, Hi p c.

3- Khu v c III: Các xã, ngo i th tr n còn l i tr khu v c I và khu v c II.

i u 5. H n m c giao t

1. Di n tích t giao cho m i h gia ình, cá nhân xây d ng nhà ư c phân
theo khu v c quy nh t i i u 4 c a quy nh này như sau:

a. i v i khu v c I: không quá 200 m2.

b. i v i khu v c II: không quá 300 m2.

c. i v i khu v c III: không quá 400 m2.

2. i v i nh ng nơi có t p quán nhi u th h chung s ng trong cùng m t h (t 3 th
h tr lên) ho c có t 02 h tr lên cùng s ng chung trong m t nhà thì di n tích t
ư c giao v i m c cao hơn, nhưng t i a không quá 2 l n m c t quy nh t i
kho n 1, i u này.

3. i v i t thu c các d án u tư xây d ng cơ s h t ng, d án u tư xây
d ng nhà bán ho c cho thuê, không áp d ng h n m c này. Di n tích giao t
xây d ng nhà cho h gia ình, cá nhân trong trư ng h p này ph i phù h p theo thi t
k phân lô quy ho ch chi ti t ư c c p có thNm quy n phê duy t.

4. Vi c giao t xây d ng nhà ph i m b o yêu c u v di n tích, kích thư c t i
thi u theo quy nh t i i u 12 Chương III c a b n quy nh này.

i u 6. H n m c công nh n t trong trư ng h p th a t có vư n, ao

1- Trư ng h p t có vư n, ao trong cùng th a t có nhà thu c khu dân cư ư c
s d ng trư c ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà trong h sơ a chính ho c các lo i gi y
t v quy n s d ng t qui nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai có
ghi nh n rõ ranh gi i th a t (ho c th cư) thì toàn b di n tích t ó ư c xác
nh là t .

Trư ng h p ranh gi i th a t chưa ư c xác nh trong h sơ a chính ho c trên các
gi y t v quy n s d ng t qui nh t i kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai thì
di n tích t ư c xác nh không quá năm (05) l n h n m c di n tích giao t
qui nh t i i u 5 qui nh này, nhưng t ng di n tích không vư t quá di n tích t
mà h gia ình, cá nhân ang s d ng; ph n di n tích còn l i sau khi ã xác nh di n
tích m c t thì ư c xác nh lo i t theo hi n tr ng s d ng.

2- Trư ng h p t có vư n, ao trong cùng m t th a t có nhà thu c khu dân cư
s d ng t ngày 18 tháng 12 năm 1980 n trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 (ngày
Lu t t ai có hi u l c thi hành) và ngư i ang s d ng t có m t trong các lo i
gi y t v quy n s d ng t qui nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t
ai mà trong gi y t ó ghi rõ di n tích t thì di n tích t vư n, ao ư c xác nh
theo gi y t ó. Trư ng h p trong gi y t ó không ghi rõ di n tích t thì di n tích
t có vư n, ao ư c xác nh như sau:

a. Trư ng h p s lư ng nhân khNu trong h gia ình không quá 4 (nhân khNu) thì h n
m c công nh n t b ng h n m c giao t ã qui nh t i kho n 1 i u 5 qui nh
này.

b. Trư ng h p s lư ng nhân khNu trong h gia ình l n hơn 4 (t 5 nhân khNu tr
lên), thì c m i nhân khNu tăng thêm trong h gia ình ư c công nh n t tăng
thêm như sau:

b1. i v i khu v c I: không quá 50 m2.

b2. i v i khu v c II: không quá 75 m2.

b3. i v i khu v c III: không quá 100 m2.

* i u ki n pháp lý v nhân khNu ư c công nh n t tăng thêm: ph i có h
khNu thư ng trú t i thi u là 06 tháng trong cùng m t h v i ch h có t, có nhu c u
ư c công nh n và ư c UBND xã, phư ng, th tr n xác nh n.

c. Trư ng h p di n tích th a t l n hơn h n m c công nh n t theo quy nh này
thì di n tích t ư c xác nh b ng h n m c công nh n t , di n tích còn l i
ư c xác nh lo i t theo hi n tr ng s d ng. Trư ng h p di n tích th a t nh
hơn thì di n tích t ư c xác nh là toàn b di n tích th a t.

3- Trư ng h p t có vư n, ao trong cùng m t th a t có nhà không có gi y t
v quy n s d ng t quy nh t i kho n 1, 2 và 5, i u 50 Lu t t ai, s d ng t
ngày 18 tháng 12 năm 1980 n trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì di n tích t
ư c xác nh theo h n m c t giao cho m i h gia ình, cá nhân làm nhà
theo qui nh t i i u 5 Quy nh này, di n tích còn l i trong khuôn viên ư c xác
nh lo i t theo hi n tr ng s d ng.

i u 7. H n m c giao t chưa s d ng ưa vào s d ng theo quy ho ch, k
ho ch.

y ban nhân dân các huy n, thành ph căn c vào qu t chưa s d ng c a a
phương mình, nhu c u s d ng t c a h gia ình, cá nhân và quy ho ch, k ho ch
s d ng t ư c duy t, l p phương án giao t cho h gia ình, cá nhân ưa vào
s d ng nhưng không ư c vư t quá h n m c quy nh t i i u 70 Lu t t ai.

i u 8. H n m c s d ng t nghĩa trang, nghĩa a mai táng, c i táng

1. H n m c t s d ng chôn c t cho m t ph n m mai táng, c i táng ư c quy
nh như sau:

a. Khu v c I: không quá 6 m2.

b. Khu v c II, III: không quá 8 m2.

2. i v i nh ng khu nghĩa trang, nghĩa a ư c xây d ng theo d án u tư thì vi c
s d ng t cho m t ph n m d a theo quy ho ch phân lô chi ti t c a d án ã ư c
phê duy t c a c p có thNm quy n.

i u 9. H n m c giao t, h n m c t công nh n quy n s d ng t xây
d ng các công trình là tr s sinh ho t thôn, kh i ph , nhà làng, nhà làng truy n
th ng

1. H n m c t giao, cho phép chuy n m c ích s d ng t, b trí l i t xây
d ng m i công trình tr s sinh ho t thôn, kh i ph , nhà làng ư c quy nh như sau:

a. i v i khu v c I: không quá 600 m2.

b. i v i khu v c II: không quá 700 m2.

c. i v i khu v c III: không quá 800 m2.

* Riêng nhà làng truy n th ng thì di n tích có th l n hơn nhưng không vư t quá 2
l n so v i di n tích quy nh c a t ng khu v c nêu trên.

2. H n m c t công nh n quy n s d ng t i v i t ã xây d ng các công trình
trư c ngày 16/11/2004, nhưng có di n tích trong khuôn viên s d ng l n hơn h n
m c trên, thì ư c công nh n theo di n tích th c t ã xây d ng, ph n di n tích còn
l i trong khuôn viên s d ng vào m c ích khác ư c công nh n lo i t theo hi n
tr ng s d ng.

i u 10. H n m c giao t, h n m c công nh n quy n s d ng t cơ s tôn giáo

1. H n m c giao t, cho phép chuy n quy n s d ng t, cho phép chuy n m c ích
s d ng t, b trí l i t xây d ng m i cơ s tôn giáo do UBND t nh quy t nh,
d a trên kh năng qu t c a t ng a phương và yêu c u c th c a t ng d án ư c
cơ quan có thNm quy n phê duy t.

2. H n m c công nh n quy n s d ng t i v i t ã xây d ng các công trình
trư c ngày 16/11/2004, thì ư c công nh n theo di n tích th c t ã s d ng vào m c
ích tôn giáo, ph n còn l i trong khuôn viên s d ng vào m c ích khác ư c công
nh n lo i t theo hi n tr ng s d ng .

i u 11. H n m c công nh n quy n s d ng t tín ngư ng

H n m c t công nh n quy n s d ng t, cho phép chuy n quy n s d ng t, cho
phép chuy n m c ích s d ng t, b trí l i t tín ngư ng ( ình, n, t ư ng, nhà
th h , am, mi u…) ư c quy nh như sau:

1. i v i khu v c I: không quá 500 m2.

2. i v i khu v c II : không quá 600 m2.

3. i v i khu v c III: không quá 700 m2.

i v i các công trình tín ngư ng ã xây d ng trư c ngày 16/11/2004, có di n tích
t xây d ng th c t l n hơn h n m c trên, thì ư c công nh n theo di n tích t th c
t ã xây d ng, ph n di n tích còn l i trong khuôn viên s d ng vào m c ích khác
ư c công nh n theo lo i t ang s d ng.

Chương III

TÁCH TH A S D NG VÀO M C ÍCH XÂY D NG NHÀ

i u 12 . Di n tích, kích thư c t i thi u ư c phép tách th a t.

1. Vi c giao t , công nh n t và tách th a ph i m b o yêu c u v di n tích,
kích thư c t i thi u, c th như sau:

a. i v i t thu c khu v c I và i m a, kho n 2, i u 4 c a quy nh này, di n tích
t i thi u xây d ng nhà là 40m2 và ph i m b o chi u r ng (m t ti n), chi u sâu
th a t tính t ch gi i xây d ng t 3m tr lên.

b. i v i các khu v c còn l i di n tích t i thi u xây d ng nhà là 60m2 và ph i
m b o chi u r ng (m t ti n), chi u sâu th a t tính t ch gi i xây d ng t 4m tr
lên.
2. Th a t ang s d ng n nh trư c ngày Quy nh này có hi u l c thi hành mà có
di n tích nh hơn di n tích t i thi u, kích thư c t i thi u theo quy nh này, nhưng
i u ki n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì v n ư c c p Gi y ch ng nh n
quy n s d ng t.

3. Trư ng h p ngư i s d ng t xin tách th a mà th a t xin tách nh hơn di n
tích quy nh t i kho n 1 i u này, thì ph i ng th i xin h p th a t ó v i th a
t khác li n k th a t m i có di n tích b ng ho c l n hơn di n tích t i thi u qui
nh.

i u 13. Tách th a i v i t nông nghi p n m trong cùng th a t nhưng
không ư c công nh n là t ho c n m xen k trong khu dân cư làm nhà .

1. Vi c tách th a i v i t nông nghi p không ư c công nh n là t ho c t
nông nghi p n m xen k trong khu dân cư, ư c s d ng vào m c ích xây d ng nhà
theo quy ho ch, ph i th c hi n ng th i v i vi c chuy n m c ích s d ng t theo
quy nh t i i u 36 Lu t t ai.

2. Di n tích, kích thư c t i thi u ư c tách th a theo quy nh t i kho n 1 i u 12
c a quy nh này.

Chương IV

T CH C TH C HI N

i u 14. Trách nhi m thi hành

1. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các ngành, a
phương ph bi n, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n; theo dõi, t ng h p, tham mưu
UBND t nh gi i quy t k p th i nh ng vư ng m c phát sinh trong quá trình tri n khai
th c hi n.

2. S Xây d ng có trách nhi m hư ng d n l p và thNm nh h sơ xây d ng các công
trình nhà t ư ng, nhà th h , nhà làng, nhà làng truy n th ng, tr s sinh ho t thôn,
kh i ph , nghĩa trang, nghĩa a theo úng quy nh c a pháp lu t.

3. U ban nhân dân các huy n, thành ph có trách nhi m:

- Căn c quy ho ch chi ti t xây d ng và phát tri n ô th ã ư c c p có thNm quy n
phê duy t xác nh, công b ranh gi i, m c gi i khu v c n i th , ngo i th tr n. i
v i nh ng a phương chưa l p quy ho ch chi ti t xây d ng và phát tri n ô th ho c
ã l p quy ho ch nhưng chưa ư c c p có thNm quy n phê duy t, thì căn c vào nh
hư ng phát tri n ô th c a a phương xác nh ranh gi i khu v c n i th và ngo i
th tr n, làm cơ s áp d ng h n m c giao, h n m c công nh n quy n s d ng t i
v i khu v c th tr n.

- T ch c th c hi n vi c giao t, chuy n quy n s d ng t, chuy n m c ích s
d ng t, công nh n quy n s d ng t, tách th a, c p gi y ch ng nh n quy n s
d ng t… thu c thNm quy n theo úng quy nh này.
- Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có v n vư ng m c, phát sinh, UBND các
huy n, thành ph ph n ánh k p th i v S Tài nguyên và Môi trư ng ư c hư ng
d n, ho c tham mưu UBND t nh xem xét i u ch nh, b sung cho phù h p./.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản