Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH H U GIANG Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 53/2008/QĐ-UBND V Thanh, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V M C GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH H U GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH H U GIANG Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t và Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP; Căn c Ngh quy t s 19/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i đ ng nhân dân t nh H u Giang v vi c xác đ nh khung giá các lo i đ t năm 2009 trên đ a bàn t nh H u Giang; Xét đ ngh c a Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám đ c S Tư pháp, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v m c giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh H u Giang. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. Thay th Quy t đ nh s 26/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh H u Giang v vi c ban hành Quy đ nh v m c giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh H u Giang. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i n i dung Quy t đ nh này đ u không còn hi u l c thi hành. Giao Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p v i S : Tài chính, K ho ch và Đ u tư, Xây d ng, C c trư ng C c Thu căn c vào chính sách thu và ch đ tài chính có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n trên đ a bàn t nh H u Giang. Đi u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám đ c S , Th trư ng các cơ quan Ban, ngành t nh, Ch t ch UBND huy n, th xã và các cơ quan, đơn v , đ a phương, h gia đình, cá nhân có liên quan ch u trách thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH T CH - VP Chính ph (HN-TP.HCM); PHÓ CH T CH - B : Tài chính, TN & MT, Xây d ng; - T ng c c Thu ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - TT:TU, HĐND, UBND t nh; - Như Đi u 3; - VP T nh y, các Ban Đ ng; Nguy n Văn Th ng - UBMTTQ, các Đoàn th t nh; - TAND, VKSND t nh; - Cơ quan Báo, Đài t nh; - Phòng VB -TT, S Tư pháp; - Lưu: VT, NCTH. MK
 2. QUY Đ NH V M C GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH H U GIANG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 53 /2008/QĐ-UBND ngày30 tháng12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh H u Giang) Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi áp d ng: 1. Giá đ t do y ban nhân dân t nh H u Giang quy đ nh s d ng làm căn c đ : - Tính thu đ i v i vi c s d ng đ t và chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t; - Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t (cho các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 34, 35, 36 c a Lu t Đ t đai năm 2003); - Tính ti n chuy n m c đích s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 36 c a Lu t Đ t đai 2003; - Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c, cá nhân (trong các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đ t đai năm 2003); - Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hóa, l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 59 c a Lu t Đ t đai năm 2003; - Tính giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b theo quy đ nh c a pháp lu t; - Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy đ nh t i Đi u 39, 40 c a Lu t Đ t đai năm 2003; - Tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t theo hình th c đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t, thì m c giá trúng đ u giá quy n s d ng đ t ho c trúng đ u th u d án có s d ng đ t không đư c th p hơn m c giá theo quy đ nh t i Quy t đ nh này. 3. Không áp d ng đ i v i trư ng h p ngư i có quy n s d ng đ t th a thu n v giá đ t khi th c hi n các quy n chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng đ t; góp v n b ng quy n s d ng đ t. Đi u 2. Khung giá các lo i đ t: Khung giá đ t ban hành kèm theo Quy t đ nh này đư c quy đ nh cho các lo i đ t g m: 1. Đ i v i nhóm đ t nông nghi p: - Đ t tr ng cây hàng năm; - Đ t tr ng cây lâu năm; - Đ t nuôi tr ng th y s n; - Đ t r ng s n xu t; - Đ t nông nghi p khác. 2. Đ i v i nhóm đ t phi nông nghi p (theo quy đ nh t i đi m đ kho n 4 Đi u 6 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ- CP ngày 29 tháng 10 năm 2004; quy đ nh t i kho n 10 Đi u 1 Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007) đư c chia ra phư ng, th tr n và xã:
 3. -Đ t ; - Đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p; - Các lo i đ t phi nông nghi p khác. Chương II Đ NH GIÁ CÁC LO I Đ T Đi u 3. Giá đ t nông nghi p: 1. Giá đ t nông nghi p đư c xác đ nh theo v trí quy đ nh t i đi m b kho n 7 Đi u 1 Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t. V trí c a đ t đư c xác đ nh căn c vào kho ng cách t nơi cư trú c a c ng đ ng ngư i s d ng đ t t i nơi s n xu t, kho ng cách t nơi s n xu t t i th trư ng tiêu th t p trung và m c đ thu n ti n v giao thông. Phân bi t các v trí đ t có k t h p gi a y u t kho ng cách v i các y u t ch t đ t, đ a hình, khí h u, th i ti t và đi u ki n tư i tiêu đư c phân bi t trên cơ s đ a gi i hành chính p k t h p v i các ranh gi i t nhiên. 2. Giá đ t nông nghi p khác tính theo giá đ t nông nghi p li n k ho c khu v c lân c n trong cùng đ a bàn t nh. 3. B ng giá và v trí đ t nông nghi p t i th xã và các huy n đư c tính theo ph l c đính kèm riêng cho t ng đ a bàn c p huy n. Đi u 4. Giá đ t phi nông nghi p: 1. Đ i v i đ t t i xã: đư c x p theo v trí c a t ng lo i đ t đ đ nh giá, v trí t ng lo i đ t trong m i xã đư c chia làm 3 khu v c thu c đ a gi i hành chính c p xã. - Khu v c 1 (thâm h u 30 mét): đ t có m t ti n ti p giáp v i tr c đư ng giao thông chính (qu c l , t nh l , đư ng huy n qu n lý), n m t i trung tâm xã, ho c c m xã (g n UBND xã; trư ng h c; ch ; tr m y t ); g n Khu thương m i và d ch v , Khu du l ch, Khu công nghi p, Khu ch xu t; ho c không n m t i khu v c t i trung tâm xã nhưng g n đ u m i giao thông ho c g n ch xã. Giá đ t căn c vào v trí, c p lo i đư ng và đi u ki n sinh l i c a t ng đo n đư ng phù h p v i đi u ki n kinh t - xã h i c a t ng đ a phương và tính theo ph l c đính kèm riêng cho t ng đ a bàn c p huy n. - Khu v c 2 (thâm h u 30 mét): n m ven các tr c đư ng giao thông liên p, ti p giáp v i khu v c trung tâm xã, C m xã, Khu thương m i và d ch v , Khu du l ch, Khu ch xu t; c p sông, kênh c p 1, 2, 3 quy đ nh theo TCVN 5664 - 1992 bàn hành kèm theo Quy t đ nh s 347/QĐ ngày 23 tháng 5 năm 1992 c a y ban Khoa h c Nhà nư c; m t đư ng đã ph nh a, đã gia c n n (lót đá) và trãi đá xô b hay láng xi măng ho c đ bê tông (đá 1x2). Giá đ t b ng 105.000 đ ng/m2. Đ i v i khu v c 2, danh m c các đư ng và sông, kênh c p 1, 2, 3 giao cho y ban nhân dân th xã và các huy n xác đ nh và ban hành sau khi th a thu n v i S Tài Nguyên và Môi trư ng. - Khu v c 3: là nh ng khu v c còn l i trên đ a bàn xã. Giá đ t b ng 70.000 đ ng/m2. 2. Giá đ t t i phư ng, th tr n: đư c x p theo lo i đư ng ph (n u có) và v trí đ t đ đ nh giá. a) V phân lo i v trí, đư ng ph như sau: M i đư ng phư ng, th tr n có cùng k t c u h t ng đư c phân thành m t lo i đư ng ph su t cho c con đư ng, nhưng tùy theo m c sinh l i t ng đo n đư ng c a lo i đư ng đó mà có m c giá khác nhau. M i lo i đư ng chia ra thành 5 v trí (n u có): - V trí 1: áp d ng đ i v i đ t li n c nh đư ng ph (m t ti n), giá đ t b ng 100% giá đ t đo n đư ng đó. - V trí 2: áp d ng đ i v i đ t trong h m c a đư ng ph có đi u ki n sinh ho t thu n l i; m t đư ng c a h m đã ph nh a và b m t l ph i có đ r ng t i thi u là 3,5m (không tính v a hè đư ng và hành lang an toàn n u có). Giá đ t b ng 60% giá đ t c a v trí 1 c a cùng đo n đư ng đó. Danh m c h m và giá đ t do y ban nhân dân t nh ban hành.
 4. - V trí 3: áp d ng các trư ng h p sau: + Đ i v i h m c a đư ng ph có đi u ki n sinh ho t kém hơn v trí 2; m t đư ng c a h m đã ph nh a và b m t l ph i có đ r ng t i thi u là 2,5m và dư i 3,5m (không tính v a hè đư ng và hành lang an toàn n u có). + Đ i v i các th a đ t n m phía sau ti p giáp v i th a đ t có m t ti n (không li n th a), giá đ t b ng 40% giá đ t v trí 1 c a cùng đo n đư ng đó. - V trí 4: áp d ng các trư ng h p sau: + Các h m c a đư ng ph không đ tiêu chu n x p vào v trí 3 và các h m thu c h m t i v trí 2, v trí 3 nêu trên (h m c a h m). + Đ i v i th a đ t n m phía sau ti p giáp v i th a đ t v trí 3, giá đ t b ng 20% giá đ t v trí 1 c a cùng đo n đư ng. Danh m c h m thu c v trí 3 và 4, giao cho y ban nhân dân th xã và các huy n ban hành sau khi th a thu n v i S Tài Nguyên và Môi trư ng. - V trí 5: Các v trí còn l i, giá đ t b ng 10% giá đ t v trí 1 c a cùng đo n đư ng nhưng không đư c th p hơn 105.000 đ ng/m2. b) Đ i v i đ t xen k trong đ t nông nghi p n m trong phư ng, th tr n nhưng chưa có cơ s h t ng (không thu c 5 v trí c a đư ng ph ), giá đ t b ng 105.000đ/m2. 3. Các đư ng giao thông liên p, khu v c (r ng t 1,5m đ n dư i 2,5m và m t đư ng láng xi măng ho c đã ph nh a) ti p giáp v i tr c giao thông chính (qu c l , t nh l ), giá đ t tính b ng 20% giá đ t c a tr c giao thông chính đư c tính t v trí li n sau thâm h u và đư c kéo dài thêm 150 mét nhưng không th p hơn 105.000 đ ng/m2, còn l i tính b ng 105.000 đ ng/m2. 4. Giá đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p đư c tính b ng 50% giá đ t li n k nhưng không th p hơn 105.000 đ ng/m2 đ i v i phư ng, th tr n và không th p hơn 70.000 đ ng/m2 đ i v i xã. Ngoài ra nh ng trư ng h p đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t thì giá đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 c a B Tài chính. 5. Đ i v i đ t xây d ng tr s cơ quan và đ t xây d ng công trình s nghi p; đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh; đ t tôn giáo, tín ngư ng (bao g m đ t do các cơ s tôn giáo s d ng, đ t có công trình là đình, đ n, mi u, am, t đư ng, nhà th h ); đ t phi nông nghi p khác (bao g m đ t xây d ng nhà b o tàng, nhà b o t n, nhà trưng bày tác ph m ngh thu t, cơ s sáng tác văn hóa ngh thu t), giá đ t đư c tính theo giá đ t li n k ho c giá đ t t i vùng lân c n g n nh t (trư ng h p không có đ t li n k ). 6. Đ i v i đ t s d ng vào m c đích công c ng theo quy đ nh t i đi m b kho n 5 Đi u 6 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph và các lo i đ t phi nông nghi p khác (bao g m đ t cho các công trình xây d ng khác c a tư nhân không nh m m c đích kinh doanh và không g n li n v i đ t ; đ t làm nhà ngh , lán, tr i cho ngư i lao đ ng; đ t khu v c phư ng, th tr n đư c s d ng đ xây d ng nhà ph c v m c đích tr ng tr t, k c các hình th c tr ng tr t không tr c ti p trên đ t; đ t xây d ng chu ng tr i chăn nuôi đ ng v t đư c pháp lu t cho phép; đ t xây d ng tr m, tr i nghiên c u thí nghi m nông nghi p, lâm nghi p, th y s n; đ t xây d ng nhà kho, nhà c a h gia đình, cá nhân đ ch a nông s n, thu c b o v th c v t, phân bón, máy móc, công c s n xu t nông nghi p); giá đ t đư c tính theo giá đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p li n k ho c t i vùng lân c n g n nh t (trư ng h p không có đ t li n k ). 7. Đ i v i đ t làm nghĩa trang, nghĩa đ a, giá đ t đư c tính theo giá lo i đ t li n k . Trư ng h p lo i đ t trên li n k v i nhi u lo i đ t khác nhau, thì căn c vào giá c a lo i có m c giá th p nh t. 8. Giá đ t t i phư ng, th tr n và xã đư c tính theo ph l c đính kèm riêng cho t ng đ a bàn c p huy n. Đi u 5. M t s quy đ nh khi áp d ng giá đ t 1. Thâm h u c a th a đ t :
 5. - Th a đ t đ tính thâm h u đư c xác đ nh như sau: + Th a đ t đ tính thâm h u đư c xác đ nh t ch gi i đư ng đ theo quy ho ch đư c duy t. N u quy ho ch xây d ng m i mà t i th i đi m xác đ nh tính thâm h u chưa có quy t đ nh thu h i đ t theo quy đ nh và chưa gi i phóng m t b ng xong thì theo ch gi i đư ng đ đã đư c quy ho ch trư c đó. + Trư ng h p chưa có quy ho ch, căn c vào chân taluy đư ng (n u không có chân taluy đư ng, tính t chân đư ng). + Thâm h u c a th a đ t đư c tính 20 mét đ u đ i v i đ t t i phư ng, th tr n và 30 mét đ u đ i v i đ t t i xã. - Đ i v i th a đ t mà chi u sâu l n hơn 20 mét đ i v i phư ng, th tr n; l n hơn 30 mét đ i v i xã thì giá đ t thâm h u trên 20 mét (phư ng, th tr n) và trên 30 mét (xã) đ n h t th a đư c tính, như sau: +Đ iv iđ t m t ti n thu c v trí 1, ph n đ t còn l i li n sau thâm h u đư c tính b ng 60% giá đ t c a v trí 1. + Đ i v i đ t thu c các v trí còn l i (v trí 2, 3, 4, 5), ph n đ t còn l i li n sau thâm h u đư c tính b ng 60% giá đ t c a t ng v trí còn l i nhưng không th p hơn giá 105.000 đ ng/m2. 2. Đ t t i góc ngã ba, ngã tư giao l : - Đ i v i th a đ t có v trí ti p giáp m t ti n v i hai lo i đư ng chính, b t k c a chính c a căn nhà quay v phía m t đư ng nào thì tính giá theo v trí 1 có giá đ t cao hơn trong hai lo i đư ng đó. Trư ng h p th a đ t có chi u dài b ng ho c dư i 40 mét, thì ph n ngoài thâm h u đư c tính giá theo v trí 1 c a đư ng còn l i. Trư ng h p th a đ t có chi u dài trên 40 mét, ph n thâm h u đư c tính chia đ u cho c 2 lo i đư ng đó. - Trư ng h p th a đ t giáp m t ti n v i ngã ba đư ng chính tr lên có m c giá khác nhau thì đư c tính ưu tiên theo giá đ t c a lo i đư ng chính cao hơn theo th t th p d n; ph n sau thâm h u cũng tính tương t . - Đ i v i đ t trong h m cũng tính tương t như trên. 3. Đ i v i các Khu và C m công nghi p, Khu tái đ nh cư, y ban nhân dân t nh ban hành giá đ t riêng. 4. Khu v c đ t giáp ranh: a) Giá đ t t i khu v c giáp ranh v i các t nh, thành ph ; giáp ranh gi a các huy n, các xã và các đo n đư ng trên cùng m t đư ng có đi u ki n t nhiên, k t c u h t ng như nhau, có cùng m c đích s d ng hi n t i, cùng m c đích s d ng theo quy ho ch nhưng có đi u ki n kinh t , xã h i, các chính sách thu hút đ u tư khác nhau, thì m c giá khác nhau và chênh l ch t i đa không quá 30%. Trư ng h p đ c bi t đo n đư ng đi ngang qua các ch ho c các trung tâm thương m i, t i khu v c giáp ranh có đi u ki n t nhiên, k t c u h t ng như nhau nhưng m c sinh l i có s khác bi t l n thì giá đ t t i khu v c đ t giáp ranh đư c xác đ nh căn c vào đi u ki n th c t đó c a t ng khu v c đ quy t đ nh. b) Đ i v i các th a đ t n m gi a vùng giáp ranh có giá khác nhau: - Th a đ t n m ngang qua ranh gi i, di n tích n m trên ph m vi giá đ t nào, tính theo giá đ t đó. - Th a đ t n m d c theo ranh gi i, tính theo giá đ t cao hơn. - Trư ng h p m c giáp ranh n m m t bên đư ng, kéo th ng g c v i tim đư ng đ xác đ nh m c giáp ranh bên kia đư ng (dùng xác đ nh ranh gi i h n đo n đư ng). Chương III T CH C TH C HI N Đi u 6. Đi u ch nh giá đ t Vi c đi u ch nh giá đ t th c hi n khi giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng trong đi u ki n bình thư ng c a nh ng lo i đ t, v trí đ t nh t đ nh có bi n đ ng (bi n đ ng mang tính c c b ) liên t c kéo dài trong th i h n 60 ngày tr lên, gây nên chênh l ch giá l n; gi m t 10% tr lên và tăng
 6. t 20% tr lên so v i giá quy đ nh t i Quy t đ nh này thì S Tài nguyên và Môi trư ng tham mưu cho y ban nhân dân t nh xây d ng phương án trình xin ý ki n Thư ng tr c H i đ ng nhân dân t nh đi u ch nh l i giá đ t m i phù h p theo các quy đ nh hi n hành trư c khi quy t đ nh và báo cáo H i đ ng nhân dân t i kỳ h p g n nh t. Đi u 7. Đi u kho n thi hành: 1. Các h sơ chuy n quy n s d ng đ t, chuy n m c đích s d ng đ t, n p ti n s d ng đ t, n p l phí trư c b ,… liên quan đ n các t ch c, cá nhân th c hi n nghĩa v tài chính v i Nhà nư c nh n trư c ngày Quy t đ nh này có hi u l c thi hành nhưng chưa x lý xong; các cơ quan liên quan ph i ch đ o l p b n kê khóa s và ti p t c thu theo giá quy đ nh t i Quy t đ nh s 26/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh H u Giang v vi c ban hành Quy đ nh v m c giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh H u Giang. Đ i v i các phương án b i thư ng, h tr và tái đ nh cư đã đư c phê duy t và có k ho ch gi i ngân, v n gi nguyên và không đi u ch nh theo m c giá quy đ nh t i Quy t đ nh này 2. Giao Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các S , ngành liên quan xác đ nh giá đ t c th hàng năm trình y ban nhân dân t nh ban hành theo lu t đ nh; l p k ho ch th c hi n giá đ t, t ch c m ng lư i theo dõi, th ng kê giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng, đ nh kỳ báo cáo v B Tài nguyên và Môi trư ng theo đúng quy đ nh./. PH L C: V TRÍ VÀ GIÁ CÁC LO I Đ T (Đính kèm theo Quy t đ nh s :.53/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a UBND t nh H u Giang) I. TH XÃ V THANH: 1. Đ t nông nghi p a. Đơn giá Đơn v tính: đ ng/m2 Đ t tr ng cây hàng năm và đ t nuôi tr ng Giá đ t Đ t tr ng cây lâu năm thu s n V Trí Xã Phư ng Xã Phư ng 1 40.000 45.000 50.000 55.000 2 35.000 40.000 45.000 50.000 3 30.000 35.000 40.000 45.000 4 25.000 30.000 35.000 40.000 5 20.000 25.000 30.000 35.000 b. Xác đ nh v trí V trí Tên đơn v 1 2 3 4 5 Khu v c 1, 2, Phư ng I - - - - 3, 4. Phư ng III Khu v c 1. Khu v c 2, 3, 6. Khu v c 4, 5. - - Phư ng IV - Khu v c 2, 3, 4, Khu v c 1. - -
 7. 5, 6. Khu v c 1, 2, 3, Phư ng V - - - - 4, 5. Phư ng VII - Khu v c 1, 3, 4. Khu v c 2. - - p: 2a, 3a, 4, Xã V Tân - - p 1, 3, 6. p: 2, 5. 7. p: Th nh L i, Th nh Phú, M p: Th nh Xã Ho L u - - - 1, Th nh Đông, Trung. Th nh Bình. p: M Hi p 1 p: Th nh Hoà p: Tư Sáng, Xã Tân Ti n - - và 2. 1, M Hi p 3. Th nh Qu i 1. p: Th nh p: Th nh An, Th ng, Th nh Xã Ho Ti n - - - Th nh Hoà 2. Xuân, Th nh Qu i 2. 2. Đ t t i xã: Đơn v tính: đ ng/m2 S Gi i h n Tên đư ng Giá đ t TT T Đ n 1 Qu c L 61 C u R ch G c C u Cái Tư 800.000 Đư ng 19 tháng 8 UBND xã V Tân 700.000 2 Lê H ng Phong UBND Xã V Tân C u Lung Nia 600.000 Kênh T c Huy n Phương Kênh Mư i Thư c 500.000 3 Nguy n Hu n i dài Kênh Mư i Thư c Kênh Cái Nh t 400.000 4 Đư ng Kênh Cơ Nhì C u Nhà Cháy Lê H ng Phong 500.000 Lê H ng Phong Kênh 59 400.000 5 Đư ng 19 tháng 8 Kênh 59 Căn c Th xã U 300.000 6 Chi n Th ng Căn c Th xã U Nguy n Hu n i dài 300.000 7 Lung Nia - V Tân Lê H ng Phong Kênh 59 200.000 8 X o Xu C u Út Ti m Ngã Tư Vư n Cò 200.000 C u Th nh Phú C u Ba C n 300.000 9 Gi i Phóng C u Ba C n C u Kênh M i 250.000 10 N i vi xã Ho L u Kênh Đê - C u Th nh Phú Kênh Trư ng H c 250.000 Qu c L 61 Kênh Tư Hương 400.000 11 R ch G c Kênh Tư Hương Kênh Đê 300.000 12 Ph m Hùng Qu c L 61 C u Hóc H a 350.000
 8. C u Hóc H a Vàm Kênh Năm 300.000 13 Thanh Niên C u Kênh Năm Vàm Kênh L u 200.000 14 Đ cL p Thanh Niên Sông Cái L n 200.000 15 Đư ng Cái L n Vàm Kênh Năm Ph m Hùng 200.000 3. Đ t t i phư ng: Đơn v tính: đ ng/m2 Gi i h n S Tên đư ng Giá đ t TT T Đ n Đư ng lo i I C u 2 tháng 9 Nguy n Thái H c 7.000.000 Nguy n Thái H c C u Cái Nhúc 5.600.000 C u Cái Nhúc Lê Quý Đôn 4.500.000 Lê Quý Đôn C ng 1 3.500.000 C ng 1 Nguy n Vi t Xuân 2.500.000 Nguy n Vi t Xuân Tr m Y t phư ng 7 1.200.000 Tr m Y t phư ng 7 C u R ch G c 3.600.000 1 Tr n Hưng Đ o C u 2 tháng 9 C u 30 tháng 4 5.600.000 C u 30 tháng 4 Ngô Qu c Tr 4.500.000 Ngô Qu c Tr Giáp ranh đ t công 406 4.000.000 Ranh đ t công 406 C u 406 3.500.000 C u 406 Ranh Nghĩa Trang 1.600.000 H t ranh Nghĩa Trang C ng Phi Trư ng 1.120.000 C ng Phi Trư ng C u Ba Liên 800.000 Tr n Hưng Đ o Đoàn Th Đi m 6.300.000 2 Châu Văn Liêm Đoàn Th Đi m Nguy n Công Tr 5.600.000 Tr n Hưng Đ o Đoàn Th Đi m 6.300.000 3 Đư ng 30 tháng 4 Đoàn Th Đi m Nguy n Công Tr 5.600.000 4 Trưng Tr c Đư ng 30 tháng 4 Nguy n Thái H c 6.300.000 5 Trưng Nh Đư ng 30 tháng 4 Nguy n Thái H c 6.300.000 6 Lê Lai Tr n Hưng Đ o Đoàn Th Đi m 5.600.000 7 Lê L i Tr n Hưng Đ o Đoàn Th Đi m 5.600.000 8 Đư ng 1 tháng 5 Tr n Hưng Đ o Nguy n Công Tr 5.600.000 Tr n Hưng Đ o Nguy n Công Tr 5.600.000 9 Nguy n Thái H c Nguy n Công Tr Đ Chi u 4.500.000 10 Đoàn Th Đi m Châu Văn Liêm Đư ng 30 tháng 4 5.600.000
 9. Đư ng 30 tháng 4 Nguy n Thái H c 4.800.000 11 Nguy n Công Tr Đư ng 1 tháng 5 C u Nguy n Công Tr 5.600.000 12 Hoà Bình Tr n Hưng Đ o Lê H ng Phong 5.000.000 Tr n Hưng Đ o Ngô Qu c Tr 5.600.000 Ngô Qu c Tr C u Mi u 4.500.000 13 Đư ng 3 tháng 2 C u Mi u H t dãy phân cách 3 tháng 2 3.600.000 Ranh dãy phân cách 3 H t ranh Th xã 1.600.000 tháng 2 14 Nguy n Vi t H ng Đư ng 30 Tháng 4 Nguy n Thái H c 5.300.000 15 Cô Giang Tr n Hưng Đ o Trưng Tr c 5.300.000 16 Cô B c Tr n Hưng Đ o Trưng Tr c 5.300.000 17 Cai Thuy t Tr n Hưng Đ o Trưng Tr c 5.300.000 18 Nguy n Kh c Nhu Tr n Hưng Đ o Trưng Tr c 5.300.000 19 Phó Đ c Chính Tr n Hưng Đ o Trưng Tr c 5.300.000 Tr n Hưng Đ o Trưng Tr c 5.300.000 20 Chiêm Thành T n Trưng Tr c Nguy n Công Tr 4.400.000 H i Thư ng Lãn 21 H m2 Kênh H u B nh Vi n 5.600.000 Ông Đư ng Lo i II 22 Ngô Qu c Tr Tr n Hưng Đ o Đư ng 3 tháng 2 4.500.000 23 Lê Văn Tám Đư ng 1 tháng 5 H i Thư ng Lãn Ông 3.400.000 24 Kim Đ ng Đư ng 1 tháng 5 H i Thư ng Lãn Ông 4.000.000 25 Tr n Quang Di u Su t đư ng 3.600.000 26 H Xuân Hương Nguy n Công Tr H Sen 3.200.000 27 Hoàng Hoa Thám Nguy n Thái H c Chiêm Thành T n 3.000.000 28 Phan B i Châu Nguy n Thái H c Chiêm Thành T n 3.000.000 29 Phan Chu Trinh Nguy n Thái H c Chiêm Thành T n 3.000.000 Nguy n Công Tr C u H Tam Giác 3.000.000 30 Tr n Ng c Qu C u H Tam Giác C u V Th ng 2.100.000 C u V Th ng Kênh Xáng H u 1.700.000 31 Tr n Qu c To n Đư ng 1 tháng 5 Châu Văn Liêm 3.400.000 Khu dân cư KV1 - 32 Đư ng theo quy ho ch 3.200.000 Phư ng 1 33 Lý T Tr ng Tr n Hưng Đ o Nguy n Văn Tr i 4.000.000 34 Ph m H ng Thái Lê Quý Đôn Võ Th Sáu 3.200.000 35 Huỳnh Phan H Lê Quý Đôn Võ Th Sáu 3.200.000
 10. 36 Lê Văn Nhung Lê Quý Đôn Lý T Tr ng 3.200.000 37 Tr n Hoàng Na Lê Quý Đôn Lý T Tr ng 3.200.000 38 Lê Bình Lê Quý Đôn Lý T Tr ng 3.200.000 Đư ng Lo i III 39 Nguy n Văn Tr i C u Cái Nhúc 2 C ng 1 2.800.000 40 Võ Th Sáu Tr n Hưng Đ o Nguy n Văn Tr i 2.800.000 41 Lê Quý Đôn Tr n Hưng Đ o Nguy n Văn Tr i 2.800.000 42 Nguy n Trãi Lê H ng Phong Kênh T c Huy n Phương 2.000.000 43 Đ Chi u Nguy n Công Tr Kênh Quan Đ 2.800.000 44 Lưu H u Phư c Đ Chi u Tr n Ng c Qu 2.800.000 45 Ngô H u H nh Tri u Th Trinh Nguy n Công Tr 1.800.000 Nguy n Trung 46 Ngã ba Ch Chùa Ông B n 2.800.000 Tr c 47 Phan Văn Tr Tr n Hưng Đ o Nguy n Trung Tr c 2.800.000 48 Bùi H u Nghĩa Tr n Hưng Đ o Nguy n Trung Tr c 2.800.000 49 Chu Văn An Tr n Hưng Đ o H Sen 1.300.000 50 M c Đ nh Chi Tr n Hưng Đ o H Sen 1.300.000 Đư ng n i vi 51 Tr n Hưng Đ o Bãi bùn Nhà máy đư ng 800.000 Phư ng 7 Kênh 59 Kênh Ba Qu ng 2.000.000 52 Nguy n Hu Kênh Ba Qu ng Kênh T c Huy n Phương 1.400.000 53 Lý Thư ng Ki t Nguy n Trãi Nguy n Hu 2.000.000 Đư ng n i Nguy n 54 Trãi - Lê H ng Nguy n Trãi Lê H ng Phong 1.900.000 Phong Đư ng 3 tháng 2 C u 30 tháng 4 5.600.000 C u 30 tháng 4 H m2 2.100.000 55 Lê H ng Phong H m2 H m7 1.500.000 H m7 C ng Ba Hu 1.000.000 C ng Ba Hu Đư ng 19 tháng 8 700.000 56 Bùi Th Xuân Tr n Hưng Đ o Nguy n Văn Tr i 2.000.000 57 Cao Th ng Tr n Hưng Đ o Nguy n Văn Tr i 2.000.000 58 Tr n Văn Hoài Cao Th ng Nguy n Văn Tr i 1.600.000 59 Tri u Th Trinh Nguy n Thái H c Tr n Ng c Qu 2.000.000 N i vi ch Phư ng 60 Các đư ng theo quy ho ch 2.000.000 4
 11. Đư ng dân cư 61 Cao Th ng Tr n Văn Hoài 1.600.000 Phư ng 3 Đư ng Lo i IV 62 N i vi khu Công An Su t đư ng 1.000.000 Kênh H u B nh Vi n Kênh Xáng H u 1.000.000 Đư ng 1 tháng 5 63 Kênh Mương L 3 tháng n i dài Tr n Ng c Qu 800.000 2 Tr n Hưng Đ o C u Cò Thành 700.000 64 Nguy n Vi t Xuân C u Cò Thành Kênh Xáng H u 500.000 Kênh Mương L 3 tháng C ng Mư i H 400.000 2 C ng Mư i H Nhà Chín Sóc 350.000 65 V Bình Nhà Chín Sóc C u Út V n 300.000 C u Út V n C u Út Ti m 250.000 C u Út Ti m Kênh T p Đoàn 2 360.000 Kênh T p Đoàn 2 Ngã tư Vư n Cò 400.000 66 V Bình B Kênh V Bình Kênh ranh V Thu 300.000 Đư ng Kênh T c 67 C u Xáng H u Kênh V Bình 600.000 V Bình C m Công nghi p - Ti u Kênh Xáng H u 400.000 68 Đ ng Kh i th công nghi p Kênh Xáng H u C u Th nh Phú 300.000 Nguy n Th Minh Kênh Mương L 62 Kênh Mò Om 800.000 69 Khai Kênh Mò Om C u Nhà Cháy 600.000 70 Lê Th H ng G m Kênh Mương L 62 Nguy n Hu n i dài 600.000 71 Đư ng Xà No Kênh Mương L 62 Kênh Đi m T a 600.000 N i vi đư ng 72 Các đư ng còn l i 400.000 Trư ng Ph N II. HUY N V THU : 1. Đ t nông nghi p a. Đơn giá Đơn v tính: đ ng/m2 Đ t tr ng cây hàng năm và đ t nuôi Giá đ t Đ t tr ng cây lâu năm Đ t tr ng r ng tr ng thu s n V trí Xã Th tr n Xã Th tr n 1 35.000 40.000 40.000 45.000 -
 12. 2 30.000 35.000 35.000 40.000 - 3 25.000 30.000 30.000 35.000 20.000 4 20.000 25.000 25.000 30.000 15.000 b. Xác đ nh v trí V trí Tên đơn v 1 2 3 4 p: 1, 2 (Khép kín khu v c QL61- kênh p: 3, 4, 5 và ph n TT. Nàng Mau H u giáp ranh xã V - - còn l i c a p 1, 2. Trung-Giáp ranh xã V Th ng). p: 6, 7, 8, 10, 12; 9 p: 9 và 11 (Phía và 11 mương l QL 61, Xã V Th ng - - gi i h n t QL61 (C p QL61). đ n giáp p 10). p 1, 2, 3, 4, 5, 6, Xã Vĩnh Trung - - - 7, 8, 9, 10. p: Xuân Th , p: Vĩnh Qư i, Vĩnh L c,Vĩnh Vĩnh Th nh, Bình Xã Vĩnh Tư ng - - Hoà, Vĩnh Phong, Tân Thu n,Vĩnh Hi u. Long, Vĩnh Phú. Xã Vĩnh Thu n - p: 2, 3. p: 1, 4, 5, 6, 7. - Tây Xã V Thu p: 4 p: 2, 3, 5, 6, 7, 8. - - p: 1, 3, 5 (Gi i h n kênh Th ng Nh t "932" -Kênh 9 Xã V Thanh Thư c); p 7A1, 7A2, p: 7A2, 7B2. - - 7B1, 7B2 (Gi i h n Kênh Th ng Nh t "đê bao"- Kênh 3 Thư c). p: 2, 4 (gi i h n kênh Th ng Nh t "932" - Kênh 9 Xã V Bình Thư c); p 9A1, 9B p: 9A2 - - (Gi i h n Kênh Th ng Nh t "đê bao"- Kênh 3 Thư c). p: 1 và 1A; 3 và 3A (Gi i h n kênh Th ng Nh t "932" - Kênh p: 1 và 1A; 3 và 3A; Xã V Đông Thu L i); p: 2, 5, 6, - - Ph n còn l i và p 4. 7, 8 (Gi i h n Kênh Th ng Nh t "đê bao"- Kênh Thu L i).
 13. p: 12 (Khép kín khu v c Kênh Ba Liên- p: 7, 8, 9, 10, 11, Xã V Trung Kênh Hai Lai- QL61- - - 13. Giáp ranh TX. V Thanh). 2. Đ t t i xã: Đơn v tính: đ ng/m2 S Gi i h n Tên đư ng Giá đ t TT T Đ n Giáp ranh Th Xã C u Thu L i 800.000 Qu c L 61 C u Thu L i C ng Hai Lai 500.000 Ranh TT. Nàng Mau Ranh huy n Long M 450.000 1 Giáp ranh th tr n Nàng Tuy n song song Mương C u Nư c Đ c 300.000 Mau L Qu c L 61 C u Nư c Đ c Ranh huy n Long M 200.000 C u Ba Liên Kênh p V n 400.000 Kênh p V n Kênh 15.000 300.000 2 Đư ng t nh 932 (L 31B) Kênh 15.000 Kênh 14.000 400.000 Kênh 14.000 Kênh 8.000 300.000 3 Đư ng 13 Ngàn Su t Đư ng 105.000 4 Ba Liên - Ông Tà Su t Đư ng 105.000 5 Đư ng đi xã V Trung C u Kênh H u UBND xã V Trung 150.000 C u Thu B n C u Bà Mư i 150.000 Đư ng th tr n Nàng Mau 6 C u Bà Mư i UBND xã Vĩnh Trung 150.000 đi xã Vĩnh Tư ng C u kênh Xóm Hu H t l nh a 150.000 C u kênh trư ng h c Ranh th tr n Nàng Mau 150.000 Vĩnh Thu n Tây Đư ng th tr n Nàng Mau 7 C u Kênh Trư ng h c đi xã Vĩnh Thu n Tây Kênh Nhà Th 400.000 VTT Kênh Nhà Th Kênh Gi i Phóng 105.000 Ranh TX. V Thanh Kênh Lò Rèn 400.000 Kênh Lò Rèn Kênh Bà B y 250.000 8 Đê bao Xà No Kênh Bà B y Kênh 15.000 150.000 Kênh 15.000 Kênh 14.000 200.000 Kênh 14.000 H t tuy n 150.000 9 Ch H i Đ ng Khu v c trong ch (thâm h u 60m) 300.000 10 Ch xã V Thanh Khu v c trong ch (thâm h u 60m) 300.000 11 Ch Vĩnh Trung Dãy ph m t ti n nh a 250.000
 14. Khu v c trong ch 150.000 Dãy ph m t ti n đư ng nh a 300.000 12 Ch Vĩnh Tư ng Khu v c trong ch 150.000 13 Ch xã V Trung C u tr m Y T Đ n h t khu QH 300.000 3. Đ t t i th tr n: Đơn v tính: đ ng/m2 S Gi i h n Tên đư ng Giá đ t TT T Đ n C u Nàng Mau Tr m Bi n Đi n 2.000.000 1 Qu c L 61 Tr m Bi n Đi n C ng Hai Lai 800.000 C u Nàng Mau Ranh xã V Th ng 600.000 Trư ng Ti u h c th tr n Chùa T nh xá Ng c Long 200.000 Nàng Mau 2 Tuy n song song mương 2 l Qu c L 61 Chùa T nh xá Ng c Long Nguy n Chí Thanh 300.000 C u Nàng Mau Ranh xã V Th ng 400.000 Dãy ph c p nhà l ng ch 3 Qu c L 61 Kênh H u 2.000.000 th tr n Nàng Mau 4 Ngô Qu c Tr Nguy n Hu Nguy n Chí Thanh 2.000.000 5 Hùng Vương C u 30/4 Nguy n Văn Ti m 2.000.000 6 Lê Quý Đôn Nguy n Hu Nguy n Trung Tr c 1.300.000 7 Nguy n Văn Ti m Nguy n Hu Nguy n Trung Tr c 1.300.000 8 Nguy n Văn Ti m n i dài Nguy n Trung Tr c Nguy n Chí Thanh 1.000.000 9 Lê H ng Phong Nguy n Hu Nguy n Trung Tr c 1.300.000 10 Nguy n Hu Ngô Qu c Tr Nguy n Văn Ti m 1.300.000 11 Nguy n Trung Tr c Ngô Qu c Tr Nguy n Văn Ti m 1.300.000 Đư ng tránh th tr n Nàng Ngã ba c ng Hai Lai Kênh Nàng Mau 600.000 12 Mau Kênh Nàng Mau Ngã ba cây xăng Sơn Vi 500.000 13 N i vi khu tái đ nh cư A - B Các đư ng n i b theo quy ho ch 500.000 C u Nàng Mau C u Kênh H u 500.000 H t ranh quy ho ch ch Đư ng th tr n Nàng Mau C u Kênh H u 350.000 14 Nàng Mau đi xã Vĩnh Tư ng Ranh quy ho ch ch H t ranh th tr n Nàng 250.000 Nàng Mau Mau
 15. Đư ng v xã Vĩnh 15 Nguy n Hu Ranh xã V Thu 300.000 Thu n Tây 16 Đư ng v xã V Trung Qu c L 61 Kênh H u 300.000 C u Nàng Mau H t đư ng nh a 3m 300.000 Đư ng p 5 - th tr n 17 Ranh đư ng Nàng Mau Giáp ranh xã V Th ng 150.000 nh a 3m Đư ng b xáng Nàng 18 C u Nàng Mau Kênh Ba Soi 150.000 Mau III. HUY N LONG M : 1. Đ t nông nghi p a. Đơn giá Đơn v tính: đ ng/m2 Đ t tr ng cây hàng năm và đ t nuôi tr ng Giá đ t Đ t tr ng cây lâu năm thu s n V trí Xã Th tr n Xã Th tr n 1 30.000 35.000 40.000 45.000 2 25.000 30.000 35.000 40.000 3 20.000 25.000 30.000 35.000 4 15.000 20.000 25.000 30.000 b. Xác đ nh v trí Tên đơn v V trí 1 2 3 4 p: 1, 5; p 4 (Đư ng t nh 930 đ n kênh h u); p 6 p: 3; p 4, 6 (Ph n còn TT. Long M p 2. - (Đư ng l nh a v l i) xã Long Tr đ n kênh h u). p: Long An, Long p: Khánh Hưng 1 (đê 5m An 1, Long Khánh; tr lên giáp ranh xã Tân TT. Trà L ng - - p Khánh Hưng 1 Phú); p Khánh Hưng 2, (Ph n còn l i). Long Tr 2. p: Bình L i (Kênh 6 Ích đ n ranh đ t ông p: Bình L i, Bình Trung; Cư ng), p Bình Trung p: Bình Tân, Bình p Bình Th nh (còn l i), p (b đê cũ 7 Ti t đ n An, Bình Hi u, Bình Xã Long Bình - Bình Thu n (Kênh Tám Kênh Tư Tích), p Bình Hoà, p Bình Thu n Quang đ n giáp ranh khu Th nh (khu v c bò (còn l i). du l ch vư n tràm). tràm đ n ranh đ t 2 Bé; kênh urê đ n ranh đ t 7 H i).
 16. Xã Long Tr - p: 3, 4, 5, 7, 8. p: 1, 2, 6. - p: Long Bình 1, p: Long Bình 1, Tân Bình Tân Bình 1 (Đư ng (còn l i); p Long Bình 2, Xã Long Phú - p: Long Th nh 1. t nh 931 đ n kênh Tân Bình 2, Long Hoà 1 và h u). 2, Long Th nh 2. T kênh vàm Ch c theo Xã Thu n - Ph n còn l i. d c kênh l hoang đ n r ch - Hưng Cái Nhàu ra sông Cái L n. p: 1 (Kênh trà s t đ n ngã ba chùa, kênh trà l ng, kênh b đê cũ); p 2 (ranh nhà 7 Lâm ch y theo r ch Cái Nhum đ n ranh đ t nhà 3 Thành, kênh Thu L i, p: 6, 7; p 1, 2, 4, kênh 3 Phiên); p 4 (kênh 5, 8 (còn l i); p 3 đê giáp p 3 đ n kênh (ranh p 4 đ n kênh trư ng h c, kênh b i d a, Xã Vĩnh Thu n - đê theo r ch Cái ranh p 3 v kênh gi a; p: 2 (khu doi nhà th ). Đông Nhum đ n sông Cái kênh đê tr m y t đ n ngã L n v giáp ranh p tư 3 Nhiên, r ch p 5); p 5 4). (Kênh 2 Th đ n kênh thu l i, giáp p 4, nhà Út T p, b đê vàm kênh 2 Th ); p 8 kênh X o S c đ n kênh b tre, kênh 2 Li u, giáp ranh xã V Th ng); p 3 (còn l i). p: Long Hưng 1, Tân Hưng 2, (ngã tư Gi i phóng đ n giáp ranh Tân Tr 1, p: Long Hưng 1, Tân Xã Tân Phú - - kênh Th y Ba, kênh H u Hưng 2, Long Hưng 2; Giang 3; kênh X o Xu đ n p Tân Th nh (còn l i). giáp ranh Long Hưng 2, TT. Trà L ng và kênh M i). p: 1 (kênh 5 Đ c ch y p: 1 (kênh cao h t bé d c d c ra sông cái Tr u); p: 1 (còn l i); p 3, kênh 5 Đ c qua giáp xã Xà Xã Thu n Hòa - p 2 (kênh 5 Đ c ch y 4, 5. Phiên qua kênh Long M ra sông Trà Ban, sông 2); p 2 (còn l i). Cái Tr u). p: 4, 5; p 1, 6, 7, 8 (còn p: 2, 3 (còn l i); p 1 l i); p 2 (kênh xã h i đ n (kênh hai Nhiên đ n Xã Xà Phiên - - giáp ranh p 5); p 3 (ranh kênh V nh Sâu), p 6, xã Thu n Hưng đ n kênh 2 7, 8 (đê ngăn m n đ n Lý). giáp sông cái).
 17. - Khu v c 1: đê ngăn m n giáp ranh xã Xà Phiên đ n kênh ranh xã Vĩnh Thu n Tây ra Ph n còn l i ngoài Khu v c sông Cái giáp Ngan Xã Lương Tâm - - 1 và 2. D a; - Khu v c 2: đê ngăn m n giáp ranh xã Xà Phiên đ n kênh ranh xã Vĩnh Tuy tr ra sông nư c trong. p: 1 (kênh Mư i Thư c đ n kênh Trâm B u, kênh 13), p 2 (kênh đê đ n kênh 13 ra sông Nư c Đ c v c ng Ba Can), p 3 (kênh Mư i Thư c đ n kênh 13, kênh ch ng M v kênh C D a), p 5 kênh C D a đ n kênh Tr c Thăng, kênh Mư i Thư c), p: 4, 6, 7, 12; p: 1, 2, Xã Vĩnh Vi n - - p 8 (kênh Vàm R a đ n 3, 5, 8, 9, 10 (còn l i). kênh Mư i Thư c), p 9 (kênh Mư i Thư c đ n kênh Thu L i, Thanh Thu ), p 10 (kênh Thanh Thu đ n kênh Th n H , kênh Mư i Thư c v kênh Năm), p 11 (kênh C Tre đ n kênh Mư i Thư c, kênh đê, kênh 13). p: 8 (Kênh Vàm R a đ n kênh Mư i Thư c), p 9 (Kênh Mư i Thư c đ n Kênh Thu L i, Thanh p: 6, 7, 8, 9, 10 (còn Xã Vĩnh Vi n A - - Thu ), p 10 (Kênh Thanh l i). Th y đ n kênh Th n H , Kênh Mư i Thư c v Kênh Năm). - Khu v c 1: Tuy n giáp ranh xã Lương Tâm, t Vàm Cá Hô (Kênh Nư c M n) theo Kênh L u đ n Kênh Sài Gòn, Tô Ma đ n Ngã Xã Lương Ph n còn l i ngoài Khu v c Tư Ngan M , r ch - - Nghĩa 1 và 2. Ngan M đ n vàm Ngan M . - Khu v c 2: đê ngăn m n giáp ranh xã Xà Phiên đ n kênh ranh xã Vĩnh Tuy tr ra Sông Cái giáp ranh xã Ngan D a. 2. Đ t t i xã:
 18. Đơn v tính: đ ng/m2 S Gi i h n Tên đư ng Giá đ t TT T Đ n Ngã ba Vĩnh Tư ng Ranh huy n V Thu 500.000 1 Qu c L 61 Ngã ba Vĩnh Tư ng Kênh Sáu Đi n 500.000 Kênh Sáu Đi n C u X o Trâm 300.000 Ngã ba Vĩnh Tư ng C u Gi ng Sao 500.000 C u Gi ng Sao C u L Ba Xi 400.000 2 Đư ng T nh 931 C u L Ba Xi C u Long Bình 500.000 C u Long Bình C ng Năm Tình 840.000 Kênh H u Giang 3 C ng Trà Ban 400.000 C u Tr ng UBND xã Thu n Hưng 250.000 UBND xã Thu n Hưng Ranh xã Vĩnh Vi n 150.000 Ranh xã Thu n Hưng C u C Nhào 150.000 3 Đư ng T nh 930 C u C Nhào Cây xăng Trung Tuy n 210.000 Cây Xăng Trung Tuy n Cây xăng Hoàng Ân 250.000 Cây Xăng Hoàng Ân Kênh C Tre 210.000 C u Mi u, p 7, xã Thu n 4 T nh L 930B Ranh Ch xã Xà Phiên 150.000 Hưng C u Nư c Đ c UBND xã Vĩnh Thu n Đông 200.000 Đư ng đi v xã Vĩnh 5 H t ranh ch xã Vĩnh Thu n Đông V nh Chèo 150.000 Thu n Đông Đư ng đi v xã Long Kênh Ba Nghi p Kênh Tám Bá 420.000 6 Tr Kênh Tám Bá C u Cái Nai 300.000 Đư ng T nh 931 C u Ba Muôn 200.000 Đư ng đi v th tr n Trà C u Ba Muôn Ranh th tr n Trà L ng 150.000 7 L ng Ranh th tr n Trà L ng C u kênh Đê 200.000 C u kênh Đê C u Ván 250.000 Ranh ch xã Xà Phiên Kênh Ngan M 150.000 T nh L 930B đư ng đi C u Xã Mão B n phà Ngan D a 150.000 8 v xã Lương Tâm - xã Lương Nghĩa. C u Chùa, p 7 Ranh ch xã Lương Nghĩa 150.000 Kênh Ngan M Ranh xã Vĩnh Tuy 150.000 Tuy n giáp trung tâm Kênh Nhà Th (Bưu 9 Kênh Tư Ki n 350.000 th tr n Trà L ng Đi n) Kênh Tư Ki n Giáp ranh xã Phương Phú 200.000
 19. Kênh Tư Tiên Giáp ranh xã Long Tân 300.000 Tuy n giáp trung tâm 10 Giáp ranh ch Cái Nai C u L T ng 200.000 xã Long Tr Tuy n giáp trung tâm Trư ng Ti u h c Xà Phiên 11 Ranh ch Xà Phiên 250.000 xã Xà Phiên 1 Ranh ch Kênh 13 Ngã ba B y K 400.000 Tuy n giáp trung tâm Ranh ch Kênh 13 Kênh Tr m Bơm 400.000 12 xã Vĩnh Vi n Ranh p 8 và 9 Ngã tư Thanh Thu 200.000 Kênh Sáu Thơm Kênh Năm Bi 150.000 Ch Bình Tân theo quy ho ch 1/500 500.000 13 Ch Long Bình Ch Bình Hi u theo quy ho ch 1/500 300.000 14 Ch th tr n Trà L ng Ch Trà L ng theo quy ho ch 1/500 700.000 Ch Long Bình 1 theo quy ho ch 1/500 450.000 15 Ch xã Long Phú Ch Long Hoà 1 theo quy ho ch 1/500 250.000 Ch xã Vĩnh Vi n Ch kênh 13 theo quy ho ch 1/500 700.000 Ch Tr c Thăng theo quy ho ch 1/500 300.000 16 Ch xã Vĩnh Vi n A Ch Thanh Thu theo quy ho ch 1/500 (chưa có quy 105.000 ho ch) 17 Ch xã Long Tr Ch Cái Nai theo quy ho ch 1/500 350.000 18 Ch xã Xà Phiên Ch Xà Phiên theo quy ho ch 1/500 350.000 19 Ch xã Lương Nghĩa Ch Lương Nghĩa theo quy ho ch 1/500 400.000 Ch xã Vĩnh Thu n 20 Ch Vĩnh Thu n Đông theo quy ho ch 1/500 250.000 Đông 3. Đ t t i th tr n: Đơn v tính: đ ng/m2 S Gi i h n Tên đư ng Giá đ t TT T Đ n Đư ng lo i I 1 Nguy n Vi t H ng Nguy n Trung Tr c Đư ng 30 tháng 4 3.000.000 2 Nguy n Trung Tr c Chiêm Thành T n Giáp đư ng T nh 930 3.000.000 Nguy n Trung Tr c Đư ng 30 tháng 4 3.000.000 3 Hai Bà Trưng Đư ng 30 tháng 4 Cách M ng Tháng Tám 2.500.000 Nguy n Hu Đư ng T nh 930 3.000.000 4 Đư ng 30 tháng 4 Vòng Xuy n Cách M ng Nguy n Hu 2.500.000 Tháng Tám 5 Chiêm Thành T n Nguy n Trung Tr c Đư ng 30 tháng 4 2.500.000
 20. Đư ng Cách M ng Tháng Đư ng 30 tháng 4 1.500.000 Tám 6 Nguy n Văn Tr i Nguy n Trung Tr c Đư ng 30 tháng 4 2.500.000 7 Võ Th Sáu Nguy n Trung Tr c Đư ng 30 tháng 4 2.500.000 8 Cách M ng Tháng Tám Đư ng 3 tháng 2 Tr n Phú 2.500.000 9 Nguy n Th Minh Khai Nguy n Văn Tr i Chiêm Thành T n 2.100.000 Đư ng 3 tháng 2 Đư ng 30 tháng 4 2.100.000 10 Tr n Phú Đư ng 30 tháng 4 Cách M ng Tháng Tám 1.500.000 Cty Thương Nghi p Cách M ng Tháng Tám 2.100.000 11 Đư ng 3 tháng 2 Cách M ng Tháng Tám C u Long M 1.400.000 Cách M ng Tháng Tám C u Phú Xuyên 2.500.000 12 Nguy n Hu C u Phú Xuyên Ph m Văn Nh 1.500.000 Vòng Xuy n Cách M ng 13 p 6 (Đư ng T nh 931) C u Long M 2.100.000 Tháng Tám Đư ng lo i II p 2 (Cách M ng Chiêm Thành T n Hai Bà Trưng 1.800.000 14 Tháng Tám d m ). Hai Bà Trưng T nh l 930, p 5, th tr n 900.000 C ng Năm Tình Vòng Xuy n 1.200.000 Vòng Xuy n C u Long M 1.300.000 p 1 TT. Long M C u Ba Ly Đ pB D a 900.000 15 (Đư ng T nh 931) Đ pB D a C u Nư c Đ c 700.000 Nhà Năm Th C u Long M 1.000.000 C u Long M C u V nh R y 700.000 16 Tr n Hưng Đ o Vòng Xuy n C u Ba Ly 1.400.000 Cách M ng Tháng Tám H t ranh Trư ng Bán Công 1.800.000 p 4 TT. Long M 17 (Đư ng T nh 931) Ranh Trư ng Bán Công C ng Năm Khai 900.000 C ng Năm Khai Kênh H u Giang 3 600.000 Nguy n Văn Tr i Nguy n Vi t H ng 800.000 Nguy n Trung Tr c Đư ng 30 tháng 4 1.800.000 Cách M ng Tháng Tám d p 5 TT. Long M Đư ng 30 tháng 4 1.400.000 18 m (Đư ng t nh 930) Cách M ng Tháng Tám C u Tr m Bơm 900.000 d m C u Tr m Bơm C u Tr ng 600.000 Đư ng lo i III 19 Ph m Văn Nh A-B Tr n Hưng Đ o C u Ba Ly 900.000
Đồng bộ tài khoản