Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 53/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH NNH M C PHÂN B D TOÁN CHI THƯ NG XUYÊN NGÂN SÁCH THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2009-2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/06/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 151/2006/Q -TTg ngày 29/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành nh m c phân b d toán chi thư ng xuyên ngân sách năm 2007; Căn c Ngh quy t s 15/2008/NQ-H ND ngày 10/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph v phân c p ngu n thu, nhi m v chi gi a các c p ngân sách; nh m c phân b d toán chi thư ng xuyên ngân sách thành ph Hà N i giai o n 2009-2010; Xét ngh c a S Tài chính Hà N i t i Công văn s 2312/STC-QLNS ngày 16/12/2008, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này nh m c phân b d toán chi thư ng xuyên ngân sách thành ph Hà N i giai o n 2009-2010. i u 2. nh m c phân b d toán chi thư ng xuyên ngân sách quy nh t i i u 1 Quy t nh này 1. m b o toàn b nhu c u kinh phí th c hi n ch ti n lương theo Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004, Ngh nh s 118/2005/N -CP ngày 15/9/2005, Ngh nh s 119/2005/N -CP ngày 27/9/2005 c a Chính ph (m c lương t i thi u 350.000 ng/ngư i/tháng); chi nghi p v theo ch c năng nhi m v ư c giao và các kho n mua s m, s a ch a nh thư ng xuyên. Nh ng b sung v chính sách, ch ti n lương theo quy nh c a Nhà nư c (th c hi n Ngh nh s 93/2006/N -CP ngày 7/9/2006, Ngh nh s 94/2006/N -CP ngày 7/9/2006, Ngh nh 166/2007/N -CP ngày 16/11/2007, Ngh nh 184/2007/N -CP ngày 17/12/2007 nhu c u và ngu n kinh phí th c hi n c i cách ti n lương ti p t c ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành) s tính tăng nh m c phù h p v i th i i m th c hi n.
 2. 2. Là cơ s xây d ng và phân b d toán chi ngân sách c a t ng S , Ban, Ngành, oàn th thu c Thành ph ; d toán chi ngân sách c a c p qu n, huy n, th xã, xã, phư ng, th tr n; th c hi n giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c theo N 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 và giao quy n t ch , t ch u trách nhi m cho các ơn v s nghi p công l p theo Ngh nh 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2009 và áp d ng trong th i kỳ n nh ngân sách t năm 2009 n năm 2010. Các quy t nh trư c ây c a UBND Thành ph trái v i Quy t nh này b bãi b . i u 4. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : Tài chính, K ho ch và u tư; Giám c Kho b c Nhà nư c Thành ph ; Th trư ng các S , Ban, Ngành, oàn th thu c Thành ph và Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph Hà ông và Sơn Tây; các xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - B Tài chính; ( báo cáo) - TT: Thành y, H ND TP; ( báo cáo) - /c Ch t ch UBND TP; ( báo cáo) - Các /c PCT UBND TP; - Như i u 4; - V1, V2, KT, TH. Nguy n Th Th o - Lưu: VT, KT. NNH M C PHÂN B D TOÁN CHI THƯ NG XUYÊN NGÂN SÁCH THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2009-2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 53/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 c a UBND Thành ph Hà N i) I. NNH M C PHÂN B NGÂN SÁCH C P THÀNH PH 1. Chi qu n lý hành chính, ng, oàn th ơn v tính: ng/biên ch /năm STT N i dung nh m c phân b 1 ơn v d toán c p 1 - Có t 200 biên ch tr lên 38.000.000 - Có t 100 n dư i 200 biên ch 39.000.000 - Có dư i 100 biên ch 40.000.000
 3. 2 ơn v d toán c p 2 - Có t 200 biên ch tr lên 33.000.000 - Có t 100 n dư i 200 biên ch 34.000.000 - Có dư i 100 biên ch 35.000.000 (1) nh m c chi ơn v d toán c p 1 ư c áp d ng cho Văn phòng các s , ban ngành, oàn th ( ư c c p ngân sách theo quy nh c a Lu t NSNN, ho c ư c giao biên ch ) thu c Thành ph . nh m c chi cho ơn v d toán c p 2: là các cơ quan tr c thu c các s , ban, ngành, oàn th c a Thành ph . Riêng các cơ quan Thành y: Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H ND Thành ph ; Văn phòng UBND Thành ph nh m c phân b ngân sách ư c tính tăng thêm 15% so v i nh m c phân b ơn v d toán c p 1. (2) i v i các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p ư c ngân sách nhà nư c h tr theo quy nh c a Lu t NSNN và Quy t nh s 21/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . 2. Chi s nghi p giáo d c, ào t o và d y ngh ơn v tính: ng/h c sinh/năm STT N i dung nh m c phân b I Giáo d c 1 Trung h c ph thông 1.880.000 2 Trư ng chuyên THPT 4.080.000 3 Trung tâm giáo d c KTTH - Trung h c ph thông 295.000 - Trung h c cơ s 195.000 4 Trư ng khuy n t t [1] 4.250.000 5 Trư ng PT dân t c n i trú 6.200.000 6 Trung tâm giáo d c thư ng xuyên 890.000 II ào t o và d y ngh 1 Cao ng sư ph m [2] 10.000.000 2 Cao ng ngh thu t 11.300.000 Trong ó: h trung h c 8.500.000 3 Cao ng c ng ng 8.500.000 Trong ó: H trung h c 6.100.000 4 Cao ng y t [3] 8.500.000
 4. Trong ó: H trung h c 5.800.000 5 Cao ng i n t , i n l nh 8.500.000 Trong ó: H trung h c 5.500.000 6 Cao ng công nghi p 8.500.000 Trong ó: H trung h c 6.100.000 7 Cao ng thương m i, du l ch 8.500.000 Trong ó: H trung h c 4.800.000 8 Trung h c sư ph m 6.600.000 9 Trung h c Kinh t 4.900.000 10 Trung h c nông nghi p 5.600.000 11 Trung h c xây d ng 5.500.000 12 ng h , i n t , tin h c 5.500.000 13 K thu t c t may 5.500.000 14 KT giao thông v n t i 6.100.000 15 CNKT cơ khí I 6.100.000 16 Ăn u ng, ph c v 4.400.000 17 Trư ng d y ngh 4.400.000 (1) Các trung tâm d ch v vi c làm: Áp d ng nh m c ơn v d toán c p 2. (2) Các trư ng: TCB Lê H ng Phong, B i dư ng CB GD, trư ng TCB i Lê DuNn: Chi ho t ng b máy áp d ng theo nh m c ơn v d toán c p 1. (3) nh m c chi cho công tác ào t o, b i dư ng cán b th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . (4) i v i lĩnh v c giáo d c: Trên cơ s nh m c chi trên, trong ph m vi t ng trư ng n u kho n chi khác th p hơn 20% so v i t ng chi thư ng xuyên s ph i b trí tăng thêm d toán cho m b o các kho n chi khác là 20% (chưa k ngu n thu h c phí). (5) i v i lĩnh v c ào t o: Trên cơ s nh m c chi trên, trong ph m vi t ng trư ng n u kho n chi khác th p hơn 40% so v i t ng chi thư ng xuyên s ph i b trí tăng thêm d toán cho m b o các kho n chi khác là 40% (chưa k ngu n thu h c phí) (6) nh m c phân b trên (sau khi m b o cơ c u t l chi gi a chi ti n lương, có tính ch t lương, các kho n trích theo lương và các kho n chi khác như trên) là cơ s xác nh m c kinh phí giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph .
 5. 3. Chi s nghi p y t : STT N i dung ơn v tính nh m c phân b I Ch a b nh /gb/năm 1 BV a khoa Xanh Pôn nt 43.000.000 2 BV Lao và Ph i Hà N i nt 43.000.000 3 BV Thanh Nhàn nt 41.000.000 4 BV Tâm th n Hà N i [4] nt 41.000.000 5 BV Ph s n Hà N i nt 40.000.000 6 BV B c Thăng Long nt 40.000.000 7 BV U Bư u Hà N i nt 40.000.000 8 B nh vi n m t Hà N i nt 40.000.000 9 BV a khoa c Giang nt 40.000.000 10 BV a khoa ng a nt 38.000.000 11 BV Vi t Nam - Cu Ba nt 38.000.000 12 BV a khoa y h c c truy n [5] nt 38.000.000 13 BV a khoa Hà ông nt 38.000.000 14 BV a khoa Sơn Tây nt 38.000.000 15 BV a khoa ( ông Anh, Thanh Trì, Sóc nt 35.000.000 Sơn) 16 BV a khoa huy n [6] nt 35.000.000 17 BV Tâm th n M c nt 35.000.000 18 BV tâm th n ban ngày Mai Hương nt 32.000.000 19 BV Da li u /gb/năm 32.000.000 20 Trung tâm i u tr 09 - Ho t ng b máy /bc/năm 35.000.000 - Chi giư ng b nh [7] /gb/năm 30.000.000 21 Làng HB Thanh Xuân[8] /gb/năm 34.000.000 22 TT th n và l c máu /ca 200.000 23 Trung tâm VCCC 115 /lư t 200.000 VCCC II Phòng b nh 24 B nh nhân tâm th n khám ngo i trú /ng/lư t 290.000 25 Khám b nh nhân da li u /ng/lư t 40.000 26 Khám b nh nhân lao ngo i trú /ng/lư t 690.000
 6. 27 Chi lư t khám cho i tư ng B /ng/lư t 80.000 28 Phòng d ch [9] /ngư i 1.000 dân/năm 29 Các ho t ng s nghi p y t [10] /ngư i 3.000 dân/năm III Dân s /ngư i 1.500 dân/năm (1) Các ơn v s nghi p tr c thu c S Y t áp d ng nh m c phân b cho ơn v d toán c p 2: TT chăm sóc s c kho sinh s n [11]; Trung tâm giám nh (y khoa, pháp y, pháp y tâm th n); Trung tâm ki m nghi m Hà N i; Trung tâm m t Hà ông; Trung tâm da li u Hà ông; Các trung tâm (phòng b nh)[12] (2) nh m c chi khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i; ngư i nghèo: Th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Tài chính. (3) Trung tâm bác sĩ gia ình; BV Tim Hà N i; BV a khoa Hòe Nhai: Th c hi n t ch tài chính theo Ngh nh 43/2006/N -CP (4) nh m c phân b trên là cơ s xác nh m c kinh phí giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph . 4. Chi s nghi p văn hóa th thao: STT N i dung ơn v tính nh m c phân b 1 Ho t ng b máy các ơn v s /biên Áp d ng nh m c nghi p ch /năm phân b ơn v d toán c p 2 2 Ho t ng s nghi p văn hóa thông /ngư i 5.000 tin dân/năm 3 Ho t ng th d c th thao qu n /ngư i 750 chúng dân/năm 4 Th thao thành tích cao Theo ch chi tiêu và s lư ng th c t (1) Chi cho ho t ng s nghi p văn hóa, bao g m: Chi nghi p v ; ph c v nhi m v chính tr c a Thành ph ; b o t n ngh thu t truy n th ng; t ch c các ho t ng văn hóa ngh thu t t i các t nh b n theo ch o c a UBND Thành ph . (2) Chi cho các ho t ng th thao thành tích cao c a Thành ph : Chi cho v n ng viên, hu n luy n viên c n ào t o, luy n t p c a Thành ph : Chi cho các n i dung ph c v cho v n ng viên, hu n luy n viên (thuê sân bãi, t ch c thi u…) D toán ư c tính theo ch chi tiêu và các nhi m v , ho t ng c th .
 7. (3) nh m c phân b trên cho ho t ng b máy các ơn v s nghi p là cơ s xác nh m c kinh phí giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph . 5. Chi s nghi p phát thanh truy n hình ài Phát thành truy n hình Hà N i: Áp d ng cơ ch t ch , t ch u trách nhi m ơn v s nghi p công l p t m b o toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph . 6. Chi s nghi p m b o xã h i: STT N i dung ơn v tính nh m c phân b 1 Ho t ng b máy các ơn v s /biên Áp d ng nh m c nghi p ch /năm phân b ơn v d toán c p 2 2 Chi ho t ng xã h i và i tư ng xã Theo ch chi h i tiêu và s lư ng th c t Chi ho t ng xã h i và các i tư ng xã h i: i tư ng: Ngư i già cô ơn không nơi nương t a, ngư i tàn t t, tr m côi, tâm th n…; thăm h i, ng viên các i tư ng chính sách (gia ình thương binh, b nh binh, ngư i có công…) vào ngày l , t t; các i tư ng t i các trung tâm b o tr xã h i. nh m c phân b ư c tính trên cơ s s i tư ng và ch chi cho t ng i tư ng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . 7. Chi qu c phòng, an ninh: Hàng năm, căn c vào nhi m v an ninh qu c phòng c a Thành ph , ch , chính sách chi và kh năng cân i ngân sách, UBND Thành ph xác nh m c chi h p lý phù h p trình H ND Thành ph quy t nh phân b . N i dung nhi m v chi cho ngân sách Thành ph , ph m vi chi h tr c a ngân sách Thành ph cho an ninh, qu c phòng theo quy nh t i: Ngh nh 10/2004/N -CP c a Chính ph quy nh v qu n lý, s d ng ngân sách và tài s n c a Nhà nư c i v i m t s ho t ng thu c lĩnh v c qu c phòng, an ninh; Thông tư Liên B Tài chính - Qu c phòng s 23/2004/TTLT-BTC-BQP ngày 26/3/2004 hư ng d n l p, ch p hành, quy t toán ngân sách Nhà nư c và qu n lý tài s n Nhà nư c i v i m t s ho t ng thu c lĩnh v c qu c phòng; Thông tư Liên t ch B Tài chính - B Công an s 54/2004/TTLT-BTC-BCA ngày 10/6/2004 hư ng d n l p, ch p hành, quy t toán ngân sách Nhà nư c và qu n lý tài s n Nhà nư c i v i m t s ho t ng thu c lĩnh v c an ninh. 8. Chi tr giá, tr cư c: Căn c vào chính sách c a Nhà nư c v m c tr giá, i tư ng tr giá xác nh m c tr giá cho t ng trư ng h p.
 8. 9. Chi s nghi p khoa h c công ngh D toán chi s nghi p khoa h c công ngh ư c b trí m c quy nh c a Trung ương theo t l ph n trăm (%) v i d toán chi thư ng xuyên c a ngân sách a phương ư c giao. 10. Chi s nghi p kinh t Vi c xác nh d toán chi s nghi p kinh t hàng năm và trong th i kỳ n nh c a ngân sách Thành ph th c hi n theo nguyên t c: Th c t chi s nghi p kinh t năm trư c năm k ho ch; Trên cơ s nhi m v chi ngân sách Thành ph ; nh m c kinh t k thu t và ơn giá theo quy t nh c a Thành ph ; K t qu th c hi n theo cơ ch t hàng, u th u các d ch v ô th ; Kh năng cân i ngân sách Thành ph . 11. Chi ho t ng s nghi p môi trư ng ư c phân b và b trí vào d toán hàng năm không dư i 1% t ng chi ngân sách a phương. 12. Chi thư ng xuyên khác c a ngân sách Căn c vào ch quy nh, kh năng cân i ngân sách và nhi m v c th . 13. Chi mua s m, s a ch a l n tài s n c nh Chi mua s m l n tài s n c nh: D toán ư c xác nh trên cơ s tiêu chuNn nh m c trang thi t b , nhu c u th c t c a ơn v , và kh năng cân i ngân sách. Chi s a ch a l n tài s n c nh: D toán ư c xác nh trên cơ s nhu c u th c t h p lý c a ơn v , các d án ư c duy t theo quy nh và kh năng cân i c a ngân sách. II. NNH M C PHÂN B NGÂN SÁCH QU N, HUY N, THÀNH PH HÀ ÔNG, SƠN TÂY (SAU ÂY G I T T LÀ QU N, HUY N) 1. Chi qu n lý hành chính, ng, oàn th ơn v tính: ng/biên ch /năm STT N i dung nh m c phân b 1 Chi qu n lý hành chính, ng, oàn th 38.000.000 2 Các ơn v s nghi p khác tr c thu c qu n, 33.000.000 huy n (1) nh m c phân b chi qu n lý hành chính trên áp d ng cho: Kh i các phòng ban thu c y ban nhân dân qu n, huy n; các phòng ban thu c qu n, huy n y; các oàn th ( ư c c p ngân sách theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, ho c ư c giao biên ch ) thu c qu n, huy n;
 9. Riêng i v i cơ quan qu n, huy n y; Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, huy n nh m c phân b ngân sách ư c tính tăng thêm 15% so v i nh m c phân b nêu trên. (2) nh m c phân b trên là cơ s th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan Nhà nư c theo Ngh nh 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph . (3) i v i các t ch c chính tr - xã h i ngh nghi p ư c ngân sách Nhà nư c h tr theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và Quy t nh s 21/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . 2. Chi s nghi p giáo d c, ào t o STT N i dung ơn v tính nh m c phân b I S nghi p giáo d c 1 M m non /hs/năm 2.000.000 2 Ti u h c /hs/năm 1.300.000 3 Trung h c cơ s /hs/năm 1.730.000 4 Trư ng khuy t t t /hs/năm 4.250.000 II S nghi p ào t o 1 Trung tâm TBD CT qu n, huy n /bc/năm 33.000.000 2 Chi ào t o, b i dư ng /ngư i 5.000 dân/năm (1) nh m c chi ào t o, b i dư ng cán b công ch c nhà nư c theo phân c p thu c ph m vi qu n lý qu n, huy n: ào t o, b i dư ng tr c ti p t i cơ s và c i ào t o t i các cơ s ào t o khác ư c s d ng th c hi n nhi m v ào t o, b i dư ng ki n th c chuyên môn, nghi p v ), chính tr , ngo i ng , tin h c, h i nh p kinh t qu c t , ti ng dân t c … (g m c các lĩnh v c văn hóa, xã h i, giáo d c…) (2) i v i lĩnh v c giáo d c: Trên cơ s nh m c chi trên, n u kho n chi ho t ng thư ng xuyên khác th p hơn 20% so v i t ng chi thư ng xuyên ư c b sung tăng thêm d toán cho m b o các kho n chi ho t ng thư ng xuyên khác là 20% và m b o chi thư ng xuyên s nghi p giáo d c không th p hơn d toán giao 2008 (chưa k ngu n thu h c phí). (3) nh m c phân b trên (sau khi m b o cơ c u t l chi gi a ti n lương, có tính ch t lương, các kho n trích theo lương và các kho n chi khác như trên) là cơ s xác nh m c kinh phí giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph . (4) nh m c phân b chi giáo d c m m non nêu trên ư c áp d ng tính d toán kinh phí ngân sách c p h tr cho các trư ng m m non nông thôn, trư ng m m non bán
 10. công nông thôn chưa chuy n i (k c trư ng m m non nông thôn thu c: Qu n Long Biên, Hoàng Mai, Thành ph Hà ông, Sơn Tây). Ch chi h tr theo quy nh c th c a UBND Thành ph . (5) i v i các trư ng thu c xã mi n núi, xã bãi gi a sông H ng ư c tính thêm 5% so v i nh m c quy nh trên. (6) i v i các trư ng thu c xã chương trình 135 c giai o n 1 và 2 ư c phân b thêm 70.000 ng/ngư i dân/năm trong tu i t 1 n 18. 3. Chi s nghi p y t STT N i dung ơn v tính nh m c phân b 1 Trung tâm y t /bc/năm 33.000.000 2 Trung tâm DSKHHG /bc/năm 33.000.000 3 Phòng khám a khoa; tr m y t xã, /bc/năm 33.000.000 phư ng, th tr n 4 Nhà h sinh qu n /gb/năm 24.000.000 5 Chương trình DS KHHG /ngư i dân/năm 2.000 6 Phòng b nh /ngư i dân/năm 4.000 (1) nh m c phân b chi phòng b nh ph c v công tác phòng d ch thư ng xuyên, chi ho t ng s nghi p y t thu c nhi m v chi c a qu n, huy n, tr m y t phư ng, xã, th tr n. (2) Chi s nghi p dân s : Chi m b o nhi m v v chương trình dân s k ho ch hóa gia ình: Xây d ng k ho ch, tri n khai th c hi n, tuyên truy n, ki m tra… theo chương trình dân s k ho ch hóa gia ình c a Thành ph giai o n 2006-2010 thu c nhi m v c a c p qu n, huy n. (3) nh m c phân b trên ( i v i nhà h sinh qu n, Trung tâm y t , Trung tâm dân s k ho ch hóa gia ình, phòng khám a khoa; tr m y t xã, phư ng, th tr n) là cơ s xác nh nh m c kinh phí giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph . 4. Chi s nghi p văn hóa th thao: STT N i dung ơn v tính nh m c phân b 1 Ho t ng b máy ơn v s nghi p /bc/năm 33.000.000 [13] 2 Các ho t ng s nghi p văn hóa /ngư i dân/năm 4.500 3 Các ho t ng s nghi p th thao /ngư i dân/năm 3.000
 11. (1) Chi cho ho t ng s nghi p văn hóa, bao g m: Chi nghi p v , ph c v nhi m v chính tr , k ni m các ngày l l n theo phân c p qu n lý thu c qu n, huy n. (2) nh m c phân b trên cho ho t ng b máy các ơn v s nghi p là cơ s xác nh m c kinh phí giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph . 5. Chi s nghi p phát thanh truy n hình STT N i dung ơn v tính nh m c phân b 1 Ho t ng b máy c a ài /biên ch /năm 33.000.000 2 Ho t ng s nghi p / ài/năm 440.000.000 (1) nh m c phân b chi ho t ng s nghi p phát thanh (bao g m chi ho t ng các i thông tin tuyên truy n lưu ng), ư c phân b cho các ài truy n thanh c a c p qu n, huy n. Riêng i v i m t s ài truy n thanh qu n, huy n có th c hi n ho t ng truy n hình thì ư c b sung kinh phí cho phù h p nhi m v . (2) nh m c phân b trên là cơ s xác nh m c kinh phí giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph . 6. Chi s nghi p m b o xã h i STT N i dung ơn v tính nh m c phân b 1 Ho t ng b máy các ơn v s /bc/năm 33.000.000 nghi p 2 Chi các ho t ng xã h i /ngư i/năm 4.000 (1) Chi m b o các ho t ng xã h i phát sinh trên a bàn qu n, huy n: bao g m chi các ho t ng m b o xã h i (thăm h i, t ng quà, g p m t ngày l , t t… i v i các i tư ng chính sách và an sinh xã h i). (2) i v i nhi m v chi m b o cho các i tư ng xã h i: nh m c phân b ư c tính trên cơ s s i tư ng và ch chi cho t ng i tư ng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph phân c p cho c p qu n, huy n (không bao g m chi cho các i tư ng theo Ngh nh 67/2007/N -CP và các ch m b o xã h i do Thành ph quy nh). (3) nh m c phân b chi ho t ng b máy các ơn v s nghi p trên là cơ s xác nh m c kinh phí giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph .
 12. 7. Chi qu c phòng (1) nh m c phân b chi qu c phòng (chi công tác quân s a phương c p qu n, huy n theo phân c p) áp d ng cho qu n, huy n có dân s t 200.000 ngư i tr lên: 6.800 ng/ngư i dân/năm. (2) i v i nh ng qu n, huy n có s dân t 150.000 ngư i n dư i 200.000 ngư i, nh m c phân b ngân sách ư c tính theo h s 1,2 nhưng t i a không vư t quá nh m c chi c a qu n, huy n có dân s 200.000 ngư i. (3) i v i nh ng qu n, huy n có s dân dư i 150.000 ngư i nh m c phân b ngân sách ư c tính theo h s 1,5 nhưng t i a không vư t quá nh m c chi c a qu n, huy n có dân s 150.000 ngư i. 8. Chi an ninh (1) nh m c phân b chi an ninh (chi cho công tác an ninh tr t t a phương c p qu n, huy n qu n lý theo phân c p) áp d ng cho qu n, huy n có s dân t 200.000 ngư i tr lên: 6.500 ng/ngư i dân/năm. (2) i v i nh ng qu n, huy n có s dân t 150.000 ngư i n dư i 200.000 ngư i, nh m c phân b ngân sách ư c tính theo h s 1,2 nhưng t i a không vư t quá nh m c chi c a qu n, huy n có dân s 200.000 ngư i. (3) i v i nh ng qu n, huy n có s dân dư i 150.000 nh m c phân b ngân sách ư c tính theo h s 1,5, nhưng t i a không vư t quá nh m c chi c a qu n, huy n có dân s 150.000 ngư i. 9. Chi s nghi p kinh t : (1) nh m c chi s nghi p kinh t ư c tính b ng d toán chi s nghi p kinh t ư c H ND qu n, huy n giao năm 2008 và b sung t l % tăng thêm so d toán chi s nghi p kinh t giao năm 2008 (không bao g m v n XDCB và chi s nghi p môi trư ng). STT Nhóm qu n, huy n ơn v tính nh m c giai o n 2009- 2010 1 4 qu n: Hoàn Ki m, Ba ình, ng a, T l % tăng 12% Hai Bà Trưng thêm so DT 2008 2 5 qu n: Thanh Xuân, Tây H , C u Gi y, nt 15% Hoàng Mai, Long Biên, và thành ph Hà ông 3 Các huy n: T Liêm, Sóc Sơn, Thanh Trì, nt 18% Gia Lâm, Mê Linh, ông Anh, Thanh Oai, Chương M , ng Hòa, Thư ng Tín, Phú Xuyên, an Phư ng, Phúc Th , Hoài
 13. c; và thành ph Sơn Tây 4 Các huy n có xã mi n núi: Ba Vì, Qu c nt 21% Oai, Th ch Th t, M c (2) N i dung chi s nghi p kinh t : S nghi p giao thông: Duy tu, b o dư ng và s a ch a nâng c p ư ng giao thông và các công trình giao thông do qu n, huy n qu n lý theo phân c p; x lý vi ph m trong m b o tr t t , an toàn giao thông trên a bàn qu n, huy n. S nghi p nông nghi p, lâm nghi p, khuy n ngư do qu n, huy n qu n lý: Ho t ng thú y, khuy n nông, b o v th c v t, tu b ê i u, ch ng h n, ch ng úng, phòng ch ng l t bão, tìm ki m, c u n n…; chi tr giá gi ng cây tr ng, v t nuôi; chi h tr chuy n i cơ c u kinh t thu c qu n, huy n. S nghi p th chính: duy tu b o dư ng và s a ch a nâng c p h th ng èn chi u sáng ( i v i c p huy n), v a hè, công viên, cây xanh, các s nghi p th chính khác do qu n, huy n qu n lý; c p nư c s ch nông thôn. Các ho t ng o c, l p b n và lưu tr h sơ a chính; ho t ng qu n lý h th ng các ch , các trung tâm do qu n, huy n qu n lý; các s nghi p kinh t khác. M c chi t i thi u 1 qu n, huy n không th p hơn 7 t ng. (3) Các nhi m v chi s nghi p kinh t khác (b o v r ng, c p thoát nư c…) thu c nhi m v phân c p c thù cho qu n, huy n: D toán chi ư c tính trên cơ s nhi m v chi, kh i lư ng công vi c ư c phân c p, ch chi ( nh m c kinh t k thu t, ơn giá) ho c theo ơn giá t hàng, u th u theo quy t nh c a c p có thNm quy n. 10. Chi mua s m, s a ch a l n tài s n c nh nh m c phân b chi mua s m, s a ch a l n tài s nc nh b ng 5% trên t ng chi thư ng xuyên c a 9 lĩnh v c: qu n lý hành chính, ng, oàn th ; s nghi p giáo d c - ào t o; s nghi p y t - dân s k ho ch hóa gia ình; s nghi p văn hóa th thao; s nghi p phát thanh truy n hình; s nghi p m b o xã h i; qu c phòng; an ninh; s nghi p kinh t . 11. Chi thư ng xuyên khác c a ngân sách Chi thư ng xuyên khác c a ngân sách qu n, huy n b trí b ng 1,5% t ng d toán chi thư ng xuyên c a ngân sách qu n, huy n theo nh m c quy nh, không bao g m chi s nghi p môi trư ng. 12. Chi s nghi p môi trư ng (1) Ho t ng thu gom, v n chuy n, x lý rác th i: ư c tính theo kh i lư ng công vi c và ơn giá k t qu u th u, ư c c p có thNm quy n phê duy t. M c chi t i thi u m t qu n, huy n, th xã (không k 4 qu n: Hoàn ki m, Ba ình, ng a, Hai Bà Trưng) không th p hơn 3 t ng.
 14. (2) i v i các nhi m v chi ho t ng s nghi p môi trư ng khác: ư c tính b ng 0,5% t ng chi thư ng xuyên ngân sách qu n, huy n. III. NNH M C PHÂN B CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯ NG, THN TR N ơn v tính: 1.000 ng/xã, phư ng, th tr n/năm S N i dung nh m c chi thư ng xuyên TT T ng s Chi ho t Chi mua ng TX s m, s a ch a TSC 1 S dân dư i 10.000 ngư i - Chi ngân sách xã, th tr n 1.200.000 1.090.000 110.000 - Chi ngân sách phư ng 1.310.000 1.190.000 130.000 2 S dân t 10.000 - dư i 12.000 ngư i - Chi ngân sách xã, th tr n 1.300.000 1.180.000 120.000 - Chi ngân sách phư ng 1.410.000 1.280.000 130.000 3 S dân t 12.000 - dư i 14.000 ngư i - Chi ngân sách xã, th tr n 1.410.000 1.280.000 130.000 - Chi ngân sách phư ng 1.520.000 1.380.000 140.000 4 S dân t 14.000 - dư i 16.000 ngư i - Chi ngân sách xã, th tr n 1.520.000 1.380.000 140.000 - Chi ngân sách phư ng 1.630.000 1.480.000 150.000 5 S dân t 16.000 ngư i - dư i 18.000 - Chi ngân sách xã, th tr n 1.620.000 1.470.000 150.000 - Chi ngân sách phư ng 1.730.000 1.570.000 160.000 6 S dân t 18.000 - dư i 20.000 ngư i - Chi ngân sách xã, th tr n 1.730.000 1.570.000 160.000 - Chi ngân sách phư ng 1.840.000 1.670.000 170.000 7 S dân t 20.000 - dư i 22.000 ngư i - Chi ngân sách xã, th tr n 1.830.000 1.660.000 170.000 - Chi ngân sách phư ng 1.940.000 1.760.000 180.000
 15. 8 S dân t 22.000 ngư i tr lên - Chi ngân sách xã, th tr n 1.940.000 1.760.000 180.000 - Chi ngân sách phư ng 2.050.000 1.860.000 190.000 (1) i v i xã, phư ng, th tr n có s dân trên 10.000 ngư i, dân s c tăng thêm 2.000 ngư i thì ư c tính tăng thêm 100 tri u ng. - nh m c chi mua s m, s a ch a tài s n c nh: ư c tính b ng 10% nh m c chi ho t ng thư ng xuyên c a c p xã, phư ng, th tr n. - Riêng 13 xã mi n núi và 3 xã bãi gi a sông H ng nh m c chi thư ng xuyên ư c b sung thêm 100 tri u ng/năm. (2) i v i các xã, phư ng có s dân trên 22.000 ngư i, thì dân s c tăng thêm 2.000 ngư i thì ư c tính b sung chi ho t ng thư ng xuyên 100 tri u ng, nhưng t ng chi thư ng xuyên ngân sách c p xã t i a không quá 2,5 t ng. (3) M c phân b trên là m c t i thi u xác nh m c tr c p cân i cho ngân sách xã, phư ng, th tr n. Trong trư ng h p tăng thu, UBND xã, phư ng, th tr n trình H ND xã, phư ng, th tr n phân b kinh phí chi mua s m, s a ch a tài s n c nh theo quy nh c a Lu t NSNN. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Th Th o [1] Bao g m các trư ng ti u h c: Bình Minh, Nguy n ình Chi u, Xã àn [2] Áp d ng chung cho 2 trư ng cao ng ( ã bao g m ti n mi n gi m h c phí cho h c sinh sư ph m) [3] Áp d ng chung cho 2 trư ng cao ng y t [4] Bao g m c ti n ăn b nh nhân theo quy nh [5] G m: BV a khoa y h c c truy n Hà N i; BV a khoa y h c c truy n Hà ông. [6] G m: BV a khoa Vân ình và BV a khoa c a 12 huy n: Ba Vì, Th ch Th t, Qu c Oai; Phúc Th ; an Phư ng; Hoài c; Chương M ; Thanh Oai; M c; Thư ng Tín; Phú Xuyên; Mê Linh [7] Bao g m c ti n ăn b nh nhân theo quy nh
 16. [8] Bao g m c ti n ăn cho các cháu [9] Chi phòng d ch: Chi cho các nhi m v phòng ch ng d ch thư ng xuyên c p thành ph hàng năm, không bao g m chi phòng ch ng d ch t xu t. [10] Chi ho t ng s nghi p y t bao g m chi ho t ng nghi p v ; l p các d án kêu g i vi n tr , chi các chương trình y t [11] G m: TT chăm sóc s c kho Hà N i (TT b o v bà m TE cũ); TT chăm sóc s c kho Hà ông [12] G m: TT truy n thông giáo d c s c kho Hà N i; TT y t d phòng Hà N i; TT b o v s c kho lao ng và môi trư ng; TT ki m d ch y t QT; TT phòng ch ng HIV/AIDS Hà N i; TT phòng ch ng lao và b nh ph i Hà ông. [13] Các ơn v s nghi p tr c thu c khác c a qu n, huy n áp d ng nh m c phân b chi ho t ng b máy ơn v s nghi p thu c lĩnh v c văn hóa, th thao c p qu n, huy n
Đồng bộ tài khoản