Quyết định số 53-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 53-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53-QĐ về việc thành lập Chi cục kiểm lâm nhân dân Lạng sơn do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53-QĐ

  1. T NG C C LÂM NGHI P VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53-Q Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 1974 QUY T NNH V VI C THÀNH L P CHI C C KI M LÂM NHÂN DÂN L NG SƠN T NG C C TRƯ NG T NG C C LÂM NGHI P Căn c vào Pháp l nh quy nh vi c b o v r ng do y ban thư ng v Qu c h i thông qua ngày 6-9-1972 và do L nh c a Ch t ch nư c Vi t nam dân ch c ng hòa s 147-LCT ngày 11-9-1972 công b . Căn c vào Ngh nh c a H i ng Chính ph s 101-CP ngày 21-5-1973 quy nh h th ng t ch c và nhi m v , quy n h n c a l c lư ng ki m lâm nhân dân. Theo ngh c a ông Ch t ch y ban hành chính t nh L ng sơn và ông C c trư ng C c ki m lâm nhân dân. QUY T NNH: i u 1. – Nay thành l p Chi c c ki m lâm nhân dân L ng sơn t dư i s lãmh o c a y ban hành chính t nh L ng sơn và dư i s ch huy tr c ti p c a C c ki m lâm nhân dân. i u 2. – Chi c c ki m lâm nhân dân L ng sơn m nhi m các nhi m v , quy n h n c a c p Chi c c ghi trong ngh nh c a H i ng Chính ph s 101-CP ngày 21-5- 1973 nói trên. i u 3. – Ông Chi c c trư ng Chi c c ki m lâm nhân dân L ng sơn ph i căn c vào i u l công tác cho toàn b l c lư ng ki m lâm nhân dân mà xây d ng i u l công tác c th cho l c lư ng ki m lâm nhân dân trong t nh y ban hành chính t nh thông qua và T ng c c Lâm nghi p ban hành cùng v i ông C c trư ng C c ki m lâm nhân dân th ng nh t vi c b trí các Tr m ki m lâm nhân dân nh m th c hi n vi c b o v r ng n ti u khu r ng. i u 4. –Chi c c ki m lâm nhân dân L ng sơn là ơn v d toán c p III, ư c c p kinh phí s nghi p b o v r ng do T ng c c lâm nghi p phân b , ư c m tài kho n t i ngân hàng a phương và ư c s d ng con d u riêng giao d ch công tác. i u 5. –Ông Chi c c trư ng Chi c c ki m lâm nhân dân L ng sơn ch u trách nhi m trư c ông Ch t ch y ban hành chính t nh và ông C c trư ng C c ki m lâm nhân dân v toàn b n i dung và k ho ch công tác b o v r ng. Giúp vi c Chi c c trư ng có 1 phó Chi c c trư ng.
  2. T ch c b máy c a Chi c c ki m lâm nhân dân L ng sơn g m có : phòng nghi p v k thu t, phòng pháp ch t t ng, phòng chính tr và t ng h p, phòng k toán h u c n, m t i ki m soát lưu ng. Chi c c ki m lâm nhân dân L ng sơn ư c t ch c 9 h t ki m lâm nhân dân 9 huy n : H u lũng, Chi lăng, Cao l c, L c bình, Tràng nh, Bình Gia, B c sơn, Văn quan, Văn lãng, m t h t ki m soát lâm s n t i th xã tr c thu c Chi c c. i u 6. – Ông Trư ng ty Lâm nghi p L ng sơn có trách nhi m cùng v i ông Chi c c trư ng Chi c c ki m lâm nhân dân L ng sơn xây d ng h th ng t ch c ki m lâm nhân dân trong t nh, bàn giao nh ng nhi m v c a ki m lâm nhân dân ã ghi trong ngh nh 101- CP ngày 21-5-1973 cho Chi c c ki m lâm nhân dân L ng sơn. i u 7. – Các ông Chánh văn phòng T ng c c Lâm nghi p, Ch t ch y ban hành chính t nh L ng sơn, C c trư ng C c ki m lâm nhân dân, Trư ng ty lâm nghi p L ng sơn và Chi c c trư ng Chi c c ki m lâm nhân dân L ng sơn ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T NG C C TRƯ NG T NG C C LÂM NGHI P Hoàng B u ôn
Đồng bộ tài khoản