Quyết định số 530/2006/QĐ-TLĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
66
lượt xem
7
download

Quyết định số 530/2006/QĐ-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 530/2006/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 530/2006/QĐ-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 530/Q -TL Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2006 T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM V VI C BAN HÀNH QUY NNH V CÔNG OÀN GI I QUY T VÀ THAM GIA GI I QUY T KHI U N I, T CÁO OÀN CH TNCH T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM Căn c vào Hi n pháp và các văn b n pháp lu t hi n hành có liên quan ; Căn c Lu t Công oàn và i u l Công oàn Vi t Nam; Xét ngh c a U ban ki m tra T ng Liên oàn QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này Quy nh “v vi c Công oàn gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo”. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 736/Q -TL , ngày 5 tháng 6 năm 2000 c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn và có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Ban Ch p hành, Ban Thư ng v Công oàn các c p có trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này. TM. OÀN CH TNCH Cù Th H u QUY NNH V VI C CÔNG OÀN GI I QUY T VÀ THAM GIA GI I QUY T KHI U N I, T CÁO (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 530 /Q -TL ngày 20 tháng 3 năm 2006 c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG. i u 1: M c ích gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo.
  2. 1- Góp ph n th c hi n i u l Công oàn VN, các ch c năng c a Công oàn và xây d ng t ch c Công oàn v ng m nh. 2- Th c hi n quy n ki m tra, giám sát c a Công oàn theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công oàn VN; b o m quy n và l i ích h p pháp c a oàn viên, công nhân viên ch c lao ng. 3- Góp ph n xây d ng ng, chính quy n trong s ch, v ng m nh. i u 2: Quy n h n và trách nhi m c a Công oàn trong vi c gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo. 1- Công oàn có trách nhi m gi i quy t khi u n i c a cán b , oàn viên và ngư i lao ng v quy t nh qu n lý hành chính, hành vi hành chính, quy t nh k lu t c a t ch c, cá nhân có thNm quy n trong h th ng Công oàn. 2- Trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, Công oàn tham gia gi i quy t khi u n i c a oàn viên và ngư i lao ng v quy t nh hành chính, hành vi hành chính, các hành vi khác có liên quan n quy n và l i ích ngư i lao ng, quy t nh k lu t c a cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 3- Công oàn gi i quy t nh ng t cáo có n i dung thu c thNm quy n Công oàn và tham gia gi i quy t t cáo v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 4- Công oàn th c hi n quy n giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh Hi n pháp, Lu t khi u n i, t cáo và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 3: Cơ quan có th m quy n gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo c a Công oàn các c p. 1 - Ban Ch p hành Công oàn; 2- oàn Ch t ch TL , Ban Thư ng v Công oàn các c p; 3- Ch t ch Công oàn cơ s (nơi không có Ban Thư ng v ); 4- U ban Ki m tra, ho c ngư i ph trách công tác ki m tra (nơi không có U ban Ki m tra), theo s u quy n c a Ban Ch p hành, Ban Thư ng v ; 5- Th trư ng các ơn v s nghi p, SXKD trong h th ng Công oàn. i u 4: Nguyên t c và phương pháp gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo. 1- Công tác gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo ph i tuân th nguyên t c úng pháp lu t, úng i u l Công oàn Vi t Nam và m b o k p th i, khách quan. 2- Phương pháp gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo c a Công oàn là tuyên truy n, v n ng, thuy t ph c, t ch c i tho i, hoà gi i và ph i h p. Chương 2: N I DUNG, TRÌNH T GI I QUY T KHI U N I, T CÁO THU C TH M QUY N CÔNG OÀN. i u 5: N i dung khi u n i thu c th m quy n gi i quy t c a Công oàn.
  3. 1- Khi u n i có liên quan n vi c ch p hành i u l Công oàn Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành i u l ; 2- Khi u n i liên quan n vi c ban hành, t ch c th c hi n các Ngh quy t, Ch th và các quy nh khác thu c ph m vi ch c năng, nhi m v c a Công oàn; 3- Khi u n i quy t nh qu n lý hành chính, hành vi hành chính, quy t nh k lu t cán b , oàn viên Công oàn c a t ch c, cá nhân có thNm quy n trong h th ng Công oàn. 4- Khi u n i có n i dung liên quan n các quy nh liên t ch, liên ngành, liên doanh, liên k t, trong ó Công oàn là m t trong nh ng ch th tham gia thì Công oàn ph i h p v i các ch th có liên quan gi i quy t. i u 6: N i dung t cáo thu c th m quy n gi i quy t c a Công oàn. 1- T cáo i v i cán b , oàn viên Công oàn ho c t ch c Công oàn có hành vi vi ph m i u l Công oàn, Ngh quy t, Ch th và các quy nh khác c a Công oàn gây thi t h i n quy n, l i ích c a t ch c Công oàn, c a cán b , oàn viên Công oàn. 2- T cáo i v i cán b , oàn viên ho c t ch c Công oàn có hành vi vi ph m pháp lu t, gây thi t h i ho c e do gây thi t h i n l i ích Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, cơ quan, t ch c. i u 7: Trình t gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo thu c th m quy n Công oàn. 1- Ti p nh n ơn thư khi u n i, t cáo. 2- Nghiên c u n i dung ơn thư khi u n i, t cáo, l p thành h sơ gi i quy t khi u n i, t cáo. 3- Tìm hi u, xác minh, thu th p thông tin ch ng c , g p g , i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, t cáo; ngư i b khi u n i, t cáo. 4- Ra quy t nh gi i quy t khi u n i; k t lu n v vi c xác minh t cáo, quy t nh x lý t cáo 5- Ki m tra vi c th c hi n quy t nh gi i quy t khi u n i ho c quy t nh x lý t cáo. i u 8: Th m quy n gi i quy t khi u n i, t cáo. 1- i v i khi u n i: 1.1- Khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính, quy t nh k lu t cán b , oàn viên Công oàn thu c quy n qu n lý c a Công oàn c p nào thì Công oàn c p ó gi i quy t. 1.2- Ngư i ng u các ơn v s n xu t, kinh doanh, ơn v s nghi p c a Công oàn có trách nhi m gi i quy t nh ng khi u n i v nh ng quy t nh qu n lý hành chính, hành vi qu n lý hành chính c a mình theo nh ng quy nh c a Lu t khi u n i, t cáo, pháp l nh cán b công ch c và B lu t lao ng.
  4. 1.3- Khi u n i ã ư c gi i quy t l n u nhưng còn khi u n i thì Công oàn c p trên tr c ti p ho c cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p có trách nhi m gi i quy t khi u n i l n hai. 2- i v i t cáo: 2.1- T cáo i v i hành vi vi ph m pháp lu t, i u l Công oàn, Ngh quy t, Ch th , các quy nh c a Công oàn ho c các vi ph m khác có n i dung thu c quy n qu n lý c a Công oàn c p nào thì Công oàn c p ó gi i quy t. 2.2- T cáo i v i cán b , oàn viên Công oàn thu c quy n qu n lý c a Công oàn c p nào thì Công oàn c p ó có trách nhi m gi i quy t. 2.3- T cáo ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u cơ quan nào thì cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ quan ó có trách nhi m gi i quy t. 3. Nh ng trư ng h p không th lý gi i quy t: - Quy t nh hành chính, hành vi hành chính b khi u n i không liên quan tr c ti p n quy n, l i ích h p pháp c a ngư i khi u n i; - Ngư i khi u n i không có năng l c hành vi dân s y mà không có ngư i i di n h p pháp; - Ngư i i di n không h p pháp; - Th i hi u khi u n i, th i h n khi u n i ti p ã h t; - Vi c khi u n i ã có quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai; - Vi c khi u n i ã ư c Toà án th lý gi i quy t ho c ã có b n án, quy t nh c a toà án. i u 9: Th i h n, th i hi u: Th i h n, th i hi u khi u n i và gi i quy t khi u n i ư c áp d ng theo các quy nh c a Lu t khi u n i, t cáo, B lu t lao ng và các văn b n hư ng d n thi hành. Chương 3: N I DUNG, TH M QUY N, TRÌNH T THAM GIA GI I QUY T KHI U N I, T CÁO. i u 10: N i dung khi u n i Công oàn tham gia gi i quy t. 1- Khi u n i có n i dung liên quan n quy n và l i ích h p pháp c a oàn viên và ngư i lao ng. 2- Khi u n i quy t nh k lu t cán b , công ch c.
  5. 3- Khi u n i, t cáo v lao ng và tranh ch p lao ng th c hi n theo Ngh nh S : 04/2005/N -CP ngày 11/01/ 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t lao ng v khi u l i, t cáo v lao ng và quy nh c a B lu t lao ng v tranh ch p lao ng. 4- Khi u n i liên quan n vi c th c hi n Lu t Công oàn và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Công oàn. i u 11: N i dung t cáo Công oàn tham gia gi i quy t. 1- T cáo i v i hành vi vi ph m pháp lu t, vi ph m quy nh v nhi m v , công v c a cán b , công ch c và các ơn v , t ch c khác có xâm h i n quy n, l i ích h p pháp c a oàn viên và ngư i lao ng. 2- T cáo i v i hành vi vi ph m Lu t Công oàn, Lu t Lao ng và các văn b n hư ng d n thi hành. i u 12: Trình t tham gia gi i quy t m t v vi c khi u n i, t cáo: 1- Ti p nh n, xem xét, phân lo i ơn thư. 2- Nghiên c u, tìm hi u v vi c, tìm các căn c pháp lý tham gia v i cơ quan có thNm quy n gi i quy t v vi c khi u n i, t cáo. 3- Có ý ki n tham gia v i các cơ quan, t ch c có thNm quy n b ng n i dung và hình th c phù h p. 4- Theo dõi, giám sát quá trình gi i quy t, n u không ng ý v i k t qu gi i quy t thì ki n ngh ti p v i cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p xem xét, gi i quy t. i u 13: Th m quy n tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo. 1- Khi u n i, t cáo có n i dung thu c thNm quy n gi i quy t c a cơ quan, t ch c cùng c p v i Công oàn c p nào thì Công oàn c p ó tham gia gi i quy t. 2- Khi u n i, t cáo ã ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n gi i quy t mà Công oàn cùng c p không ng ý thì ki n ngh v i cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p xem xét, gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t và báo cáo v i Công oàn c p trên tr c ti p. 3- Khi u n i, t cáo không thu c quy n tham gia gi i quy t c a Công oàn thì Công oàn hư ng d n cho ngư i khi u n i, t cáo n cơ quan có thNm quy n gi i quy t ho c chuy n ơn n ngư i có thNm quy n gi i quy t. Chương 4: QUY NNH V VI C TI P OÀN VIÊN VÀ NGƯ I LAO NG i u 14: Trách nhi m c a Công oàn các c p. 1- T ch c vi c ti p oàn viên và ngư i lao ng n ki n ngh , ph n ánh khi u n i, t cáo. 2- C cán b có phNm ch t o c t t, có năng l c và ý th c trách nhi m th c hi n công tác ti p oàn viên và ngư i lao ng. 3- Nơi ti p oàn viên và ngư i lao ng ph i có n i quy và l ch ti p công khai. i u 15: Trách nhi m c a Ch t ch Công oàn các c p:
  6. 1- Ch t ch Công oàn m i c p ngoài vi c ti p oàn viên và ngư i lao ng khi có yêu c u, c n b trí th i gian ti p nh kỳ theo l ch công khai theo quy nh sau: 1.1- Ch t ch Công oàn t c p cơ s n c p t nh, Thành ph , Công oàn ngành TW m i tháng ti p hai ngày. 1.2- Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng VN ti p m i tháng m t ngày. 2- N u do i u ki n công tác không tr c ti p th c hi n ư c quy nh trên thì c c p phó c a mình ti p oàn viên và ngư i lao ng. Chương 5: NHI M V C A U BAN KI M TRA VÀ CƠ QUAN CÓ TH M QUY N C A CÔNG OÀN I V I VI C GI I QUY T VÀ THAM GIA GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 16: Nhi m v c a U ban Ki m tra Công oàn các c p. 1- T ch c vi c ti p oàn viên và ngư i lao ng n khi u n i, t cáo và qu n lý ơn thư khi u n i, t cáo. 2- Giúp Ban Ch p hành, Ban Thư ng v gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a i u l Công oàn VN và t i các i u 7, 12 c a Quy nh này. i u 17: Trách nhi m c a cơ quan có th m quy n c a Công oàn (theo quy nh t i kho n 1, kho n 2, i u 3 Quy nh này). 1- T ch c ch o th c hi n vi c gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo. 2- Ch o các ban, ơn v , ho c Công oàn c p có liên quan n n i dung khi u n i, t cáo ph i h p v i U ban Ki m tra Công oàn cùng c p gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo. 3- Ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i ho c quy t nh x lý t cáo trên cơ s xu t c a các oàn ki m tra cùng c p, U ban Ki m tra ng c p. 4- i v i nh ng v vi c khi u n i, t cáo Công oàn tham gia gi i quy t thì t ch c các hình th c tham gia, ký các văn b n tham gia v i cơ quan, t ch c có thNm quy n. Chương 6: QU N LÝ CÔNG TÁC GI I QUY T VÀ THAM GIA GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 18: Qu n lý công tác gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo c a các c p Công oàn. 1- T ch c b i dư ng cán b Công oàn làm công tác gi i quy t khi u n i, t cáo. 2- Tuyên truy n, hư ng d n và t ch c th c hi n các quy nh c a ng, Nhà nư c và c a Công oàn v khi u n i, t cáo.
  7. 3- Ban hành các văn b n theo thNm quy n c a Công oàn v gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo. 4- Ki m tra vi c th c hi n các quy nh v gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo. 5- T ng h p tình hình khi u n i, t cáo và vi c gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo. 6- Sơ k t, t ng k t công tác gi i quy t, tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo. i u 19: Trách nhi m c a các c p Công oàn trong vi c gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo: 1- T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam th ng nh t qu n lý công tác gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo trong h th ng t ch c Công oàn. U ban ki m tra T ng Liên oàn giúp T ng Liên oàn th c hi n vi c qu n lý công tác gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo trong h th ng t ch c Công oàn. 2- Công oàn các c p th c hi n vi c qu n lý công tác gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo theo phân c p qu n lý c a t ch c Công oàn; hư ng d n, ôn c, ki m tra Công oàn c p dư i th c hi n vi c gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo; ch p hành ch báo cáo theo quy nh c a Công oàn và U ban Ki m tra Công oàn c p trên. U ban Ki m tra giúp BCH, Ban Thư ng v Công oàn m i c p th c hi n vi c qu n lý công tác gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo theo phân c p qu n lý t ch c c a Công oàn. 3- Công oàn c p trên tr c ti p có trách nhi m theo dõi, ki m tra vi c gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo c a Công oàn c p dư i; x lý i v i nh ng cá nhân, t ch c vi ph m các quy nh v gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo c a Công oàn và các quy nh c a pháp lu t. Chương 7: T CH C TH C HI N i u 20: Công oàn các c p có trách nhi m t ch c th c hi n quy nh này. i u 21: Khen thư ng và x ph t. 1- Cá nhân, t ch c có thành tích trong vi c gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo ư c Công oàn c p có thNm quy n khen thư ng theo ch khen thư ng c a t ch c Công oàn ho c ư c ngh Nhà nư c khen thư ng theo quy nh hi n hành. 2- Cán b , oàn viên Công oàn vi ph m quy n khi u n i, t cáo ho c vi ph m trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo tuỳ m c vi ph m s b x lý k lu t theo quy
  8. nh v k lu t c a i u l Công oàn Vi t Nam ho c b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản