Quyết định số 530/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 530/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 530/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thể thao Ba Đình do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 530/QĐ-TCTDTT

  1. B VĂN HOÁ TH THAO VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T DU LNCH NAM T NG C C TH D C TH c l p - T do - H nh phúc THAO ------------- ------ S : 530/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM TH THAO BA ÌNH T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 66/2008/Q -TTg ngày 23 tháng 05 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c th thao tr c thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a Giám c Trung tâm Th thao Ba ình và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng Trung tân Th thao Ba ình là ơn v s nghi p có thu tr c thu c T ng c c Th d c th thao, có ch c năng t ch c cho cán b trung, cao c p t p luy n th d c, th thao và các ho t ng d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t. Trung tâm Th thao Ba ình có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n t i Kho b c nhà nư c và ngân hàng. Tr s t i s 115 ph Quán Thánh, phư ng Quán Thánh, Ba ình, thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm c a Trung tâm Th thao Ba ình và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Trình T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao quy nh và tiêu chuNn, m c thu phí và quy nh khác i v i h i viên khi tham gia t p luy n t i Trung tâm Th thao Ba ình; t ch c th c hi n sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. T ch c, hư ng d n k thu t, phương pháp t p luy n các môn th d c th thao và b o m i u ki n t p luy n cho h i viên.
  2. 4. T ch c sinh ho t văn hoá, thông tin cho h i viên; t ch c ki m tra s c kho nh kỳ và b o m an toàn cho h i viên trong th i gian t p luy n, thi u th thao t i Trung tâm. 5. T ch c các ho t ng d ch v ph c v t p luy n, thi u th d c th thao và các ho t ng d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t. 6. Qu n lý và s d ng có hi u qu cơ s v t ch t, k thu t, trang thi t b t p luy n và thi u th thao. 7. Th c hi n h p tác qu c t theo quy nh c a T ng c c Th d c th thao và theo quy nh c a pháp lu t. 8. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , h sơ tài li u, th c hi n chính sách, ch i v i cán b , viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t. 9. Qu n lý tài chính, tài s n và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 10. Th c hi n các nhi m v khác do T ng c c Th d c th thao giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Giám c và các Phó giám c 2. Các phòng: a) Phòng T ch c – Hành chính. b) Phòng Nghi p v . c) Phòng K toán. d) Phòng Kinh doanh. ) Phòng Y t . e) Phòng B o v . 3. Giám c Trung tâm Th thao Ba ình quy nh nhi m v , quy n h n c a các phòng ch c năng, s p x p cán b , viên ch c theo tiêu chuNn ch c danh, nghi p v ; ban hành quy ch làm vi c c a Trung tâm. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành.
  3. Giám c Trung tâm Th thao Ba ình, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài chính, th trư ng các v , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5 - B trư ng, các Th trư ng (BVHTTDL); - Các cơ quan, ơn v thu c T ng c c; - Lưu: VT, TCCB, H (20) Nguy n Danh Thái
Đồng bộ tài khoản