Quyết định số 5310/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 5310/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5310/QĐ-UB-QLĐT về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5310/QĐ-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 5310/Q -UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 1996 QUY T NNH V VI C GIAO CH TIÊU I U CH NH V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N NĂM 1996. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 863/TTg ngày 30/10/1995 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 34/BKH- TH ngày 31/12/1995 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1996 ; Căn c Ngh quy t s 01/NQ-H ngày 30/01/1996 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V kỳ h p th 5 ; Căn c Quy t nh s 3925/Q -UB-KT ngày 27/8/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu k ho ch i u ch nh v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n năm 1996 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 628/TTKH T-TH ngày 01 tháng 11 năm 1996 ; QUY T NNH i u 1.- Giao ch tiêu k ho ch i u ch nh v v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n năm 1996 : T ng m c u tư : 757.006 tri u ng Trong ó : - Xây d ng cơ b n: 420.921 tri u ng - S a ch a l n: 252.475 tri u ng - Ti n bán nhà s h u Nhà nư c: 83.610 tri u ng Ngu n v n : Ngân sách thành ph . Kèm theo chi ti t danh m c công trình có thay i v n u tư so v i k ho ch i u ch nh ã giao t i Quy t nh s 3925/Q -UB-KT ngày 27/8/1996 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2.- Danh m c công trình và v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n không i u ch nh l n này v n gi như ã giao t i Quy t nh s 3925/Q -UB-KT ngày 27/8/1996 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c các s , Th trư ng các cơ quan ngang s , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Q CH TNCH
  2. Võ Vi t Thanh DANH M C CÔNG TRÌNH I U CH NH 1996 V XÂY D NG CƠ B N (Kèm theo Quy t nh s 5310/Q -UB-QL T ngày 15/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v : Tri u ng Danh m c công trình KH 1996 9 tháng KH i u ch nh Tăng, gi m T ng s -23,577 1- Công nghi p 1,682 Khu công ngh cao 709 709 2,391 1,682 2- Nông nghi p -4,020 H th ng th y l i HM-B c BC G 1 10,000 12,800 17,000 1,000 Kênh N3 10,000 6,500 15,000 -1,000 ChuNn b u tư ngành NN 1,910 1,910 1,890 -20 Kè à C n Gi 10,000 8,000 -4,000 3- Giao thông công chánh -8,620 ư ng Hoàng Di u n i dài 11,000 4,000 10,000 -1,000 ư ng phư ng 1 100 0 -100 ư ng Lê Văn Linh n i dài 50 0 -50 Công viên Khánh H i 0 150 150 ư ng Nguy n Văn Luông 14,020 4,300 12,000 -2,020 C u Ph m Văn Chí 100 0 -100 ư ng Lê H ng Phong 150 30 110 -40 ư ng Cao Th ng n i dài 150 20 50 -100 ư ng Nguy n Tri Phương n i dài 150 20 50 -100 ư ng B c H i n i dài 0 30 90 90
  3. Vòng xoay Ông Ích Khiêm 100 0 -100 ư ng Thái Phiên-Lê T B ch Cát 50 0 -50 ư ng Nguy n Th Nh n i dài 100 0 -100 Chi u sáng ư ng inh B Lĩnh 700 400 900 200 Thoát nư c h m 125 inh Tiên Hoàng 50 0 -50 ư ng ê bao sông Vàm Thu t 50 0 -50 Hương l 70 50 0 -50 Hương l 80 50 0 -50 ư ng n i Ch m-Hương l 9 50 0 -50 ư ng C u Xáng-Bình L i 100 0 100 ư ng Phú M -Bình Thung 50 0 -50 ư ng gi i t a C u Hàn 100 0 -100 ư ng Nguy n T t Thành-LTL15 11,000 9,500 10,000 -1,000 ư ng i n Biên Ph (Ngã 4 Hàng Xanh- 7,600 6,600 -1,000 Văn Thánh) ư ng vào nhà máy i n Hi p Phư c 4,600 2,000 4,000 -600 C u Mương Chu i 6,000 1,500 3,000 -3,000 Ph c h i h th ng thoát nư c TP (D án 2,000 1,000 -1,000 ADB) 5,000 Trang b 5 xe ép rác 6,000 1,000 0 0 Thi t b bóc m t ư ng 3,000 3,000 15,000 5,831 Các d án chuNn b u tư ngành GTCC 12,800 -2,200 4- Văn xã -1,083 1,900 B n nhà bia ghi danh li t sĩ t i 4 xã anh hùng 1,650 -250 H p th c hóa 1 s công trình khu Tân Hi p 400 465 65 Khu h bơi CLB Phú Th Nâng c p trang thi t b ài Ti ng nói nhân 4,000 dân TP 1,000 -3,000 5,000 9,000 n tư ng ni m B n dư c C Chi 0 -5,000
  4. Ph c ch nâng c p nhà hát thành ph 0 11,000 11,000 Khu di tích Ngã 3 Gi ng và Nghĩa trang li t 3,000 2,000 -1,000 sĩ 4,663 800 -3,863 B nh vi n Nguy n Trãi 3,000 1,000 -2,000 TT ào t o & b i dư ng CB Y t 2,000 500 -1,500 Trư ng Hành chánh TP 1,500 1,000 -500 Trư ng m m non Q11 3,490 3,548 3,548 58 Trư ng m u giáo Bông Sen 2 700 710 10 Trư ng m u giáo Lý Nhơn 700 500 -200 Thi t b trung tâm d y ngh Q4 0 950 950 Thi t b trung tâm d y ngh QBT 0 980 980 Thi t b trung tâm d y ngh Q8 0 950 950 Trư ng giáo d c lao ng s 1 0 500 500 ChuNn b u tư BV Hùng Vương 0 307 307 ChuNn b u tư BV Trưng Vương 0 330 330 Trung tâm Y t Q11 0 1,000 1,000 CB T Trư ng nghi p v TDTT 50 50 CB T Trư ng TH Nông nghi p 0 30 -30 5- An ninh qu c phòng -1,568 Doanh tr i b i biên phòng C ng SG 500 0 -500 Phòng cháy ch a cháy Gò V p 1,088 0 -1,088 6- Qu n lý nhà nư c 32 TT d ch v phân tích thí nghi m (thi t b ) 2,410 2,442 32 7- Quy ho ch chung 34,000 7,495 24,000 -10,000 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản