Quyết định số 5317/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 5317/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5317/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Quỹ chăm sóc người cao tuổi thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5317/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******* ***** S : 5317/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V CHO PHÉP THÀNH L P QU CHĂM SÓC NGƯ I CAO TU I THÀNH PH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 148/2007/N -CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n; Th c hi n K ho ch s 2407/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n Chương trình hành ng Qu c gia v Ngư i cao tu i giai o n 2006 - 2010 c a thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Ban i di n H i ngư i cao tu i thành ph t i Công văn s 48/NCT ngày 20 tháng 6 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 789/TTr-SNV ngày 09 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay cho phép thành l p Qu chăm sóc ngư i cao tu i thành ph . Tr s c a Qu t t i s 55 M c ĩnh Chi, phư ng a Kao, qu n 1, thành ph H Chí Minh. Qu chăm sóc ngư i cao tu i là m t t ch c phi Chính ph , phi l i nhu n, ho t ng theo nguyên t c t t o v n trên cơ s v n ng tài tr và óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c nh m m c ích h tr các ho t ng chăm sóc ngư i cao tu i trên a bàn. Qu chăm sóc ngư i cao tu i có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i ngân hàng và Kho b c Nhà nư c. Qu ch u s qu n lý Nhà nư c v tài chính c a S Tài chính và chuyên môn nghi p v c a các S - ngành ch c năng có liên quan. i u 2. Qu chăm sóc ngư i cao tu i có ch c năng 1. T ch c v n ng và ti p nh n các ngu n tài tr h p pháp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c h tr cho các ho t ng chăm sóc ngư i cao tu i trên a bàn, phù h p v i m c tiêu ho t ng c a Qu .
  2. 2. Qu n lý và s d ng ngu n v n c a Qu úng m c ích, i tư ng và có hi u qu . 3. Báo cáo tình hình, k t qu ho t ng c a Qu cho y ban nhân dân thành ph và cơ quan ch c năng c a Nhà nư c theo quy nh. i u 3. Qu chăm sóc ngư i cao tu i ch u s qu n lý c a H i ng qu n lý Qu và ho t ng theo i u l t ch c và ho t ng c a Qu ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t kèm theo Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Th trư ng các S - ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, H i ng qu n lý Qu chăm sóc ngư i cao tu i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Thu Hà I UL T CH C VÀ HO T NG QU CHĂM SÓC NGƯ I CAO TU I THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5317/Q -UBND ngày 27 tháng 11 năm 2007 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Tên - M c tiêu ho t ng c a Qu Tên g i: Qu chăm sóc ngư i cao tu i thành ph Tr s c a Qu t t i: S 55 M c ĩnh Chi, phư ng a Kao, qu n 1, thành ph H Chí Minh. Qu chăm sóc ngư i cao tu i thành ph là m t t ch c xã h i, phi Chính ph , phi l i nhu n, ho t ng theo nguyên t c t t o v n trên cơ s v n ng tài tr và óng góp
  3. t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c nh m m c ích h tr các ho t ng chăm sóc ngư i cao tu i trên a bàn. i u 2. Nguyên t c ho t ng và t ch c qu n lý Qu 1. Qu chăm sóc ngư i cao tu i thành ph ho t ng theo nguyên t c t t o v n, trên cơ s v n ng tài tr và óng góp t nguy n c a xã h i, s ng h c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c nh m m c ích h tr cho các ho t ng chăm sóc ngư i cao tu i. 2. Qu t trang tr i chi phí cho ho t ng và t ch u trách nhi m v các ho t ng tài chính c a mình. 3. Th c hi n thu, chi, h ch toán, quy t toán và công khai tài chính theo quy nh. Năm tài chính c a Qu ư c tính t ngày 01 tháng 01 n ngày 31 tháng 12 hàng năm. 4. Qu có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i ngân hàng ho c Kho b c Nhà nư c. i u 3. Nhi m v c a Qu 1. Kêu g i các t ch c, cá nhân óng góp v t ch t, tinh th n vào ho t ng c a Qu . 2. Thăm h i khi ngư i cao tu i au y u; 3. Phúng vi ng khi ngư i cao tu i qua i; 4. H tr ho t ng văn hóa, th d c th thao cho ngư i cao tu i; 5. H tr cho các ho t ng chăm sóc s c kh e, m ng th ; tham quan - du l ch, h c h i cho ngư i cao tu i; 6. H tr ngư i cao tu i g p r i ro do thiên tai, d ch b nh, gia ình g p khó khăn; ngư i cô ơn, không nơi nương t a, không ngu n thu nh p. Chương 2: T CH C HO T NG C A QU i u 4. H i ng qu n lý Qu 1. H i ng qu n lý là cơ quan thNm quy n cao nh t c a Qu , có t i thi u 03 (ba) thành viên do sáng l p viên c và ư c y ban nhân dân thành ph công nh n. Nhi m kỳ H i ng qu n lý Qu không quá 5 (năm) năm. Vi c thay th thành viên H i ng qu n lý do H i ng qu n lý th a thu n và ngh y ban nhân dân thành ph ra quy t nh công nh n. 2. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n lý Qu :
  4. a) Xem xét thông qua phương án, k ho ch ho t ng hàng năm c a Qu . b) Ban hành các quy nh v qu n lý, s d ng ngu n v n c a Qu ; xây d ng nh m c chi tiêu cho công tác qu n lý c a Qu , k ho ch tài chính; thNm tra báo cáo quy t toán hàng năm c a Qu . c) Giám sát, ki m tra vi c th c hi n quy ch qu n lý, ho t ng c a Qu . d) Quy t nh các b ph n chuyên môn c a Qu . e) xu t nh ng thay i v gi y phép thành l p và i u l Qu v i y ban nhân dân thành ph . 3. H i ng qu n lý làm vi c theo ch t p th , quy t nh nh ng vi c thu c thNm quy n trong các kỳ h p nh kỳ. H i ng qu n lý Qu có Thư ng tr c H i ng do Ch t ch và Phó Ch t ch H i ng qu n lý Qu m nhi m, do H i ng qu n lý Qu b u v i s phi u quá n a s thành viên. Nhi m kỳ c a Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng qu n lý Qu cùng nhi m kỳ H i ng qu n lý Qu . Nhi m v c a Phó Ch t ch H i ng qu n lý Qu do Ch t ch H i ng qu n lý Qu phân công c th t i quy ch làm vi c. Thư ng tr c H i ng có trách nhi m thay m t H i ng gi i quy t các v n do Giám c Qu ngh . Trư ng h p c n thi t, Ch t ch H i ng qu n lý tri u t p cu c h p b t thư ng quy t nh nh ng v n c th . i u 5. Ban Giám c Qu 1. Giám c Qu là công dân Vi t Nam và do Ch t ch H i ng qu n lý Qu b nhi m theo quy t nh c a H i ng qu n lý Qu . Nhi m kỳ Giám c Qu không quá 5 (năm). Giám c Qu là ngư i i di n theo pháp lu t c a Qu . Các Phó Giám c do Ch t ch H i ng qu n lý b nhi m theo ngh c a Giám c Qu . 2. Nhi m v và quy n h n c a Giám c: - Ch u trách nhi m trư c H i ng qu n lý Qu và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Qu . - Tr c ti p i u hành, ký các văn b n và qu n lý ho t ng c a Qu theo trách nhi m ư c phân công; qu n lý v n và tài s n c a Qu theo úng ch o c a H i ng qu n lý, theo i u l c a Qu và theo úng pháp lu t. - Báo cáo nh kỳ hàng năm v tình hình ho t ng c a Qu v i H i ng qu n lý và các cơ quan thNm quy n. i u 6. Các b ph n ch c năng
  5. 1. Ph trách k toán c a Qu do Ch t ch H i ng qu n lý b nhi m theo ngh c a Giám c d a trên các tiêu chuNn do Nhà nư c quy nh, có nhi m v giúp Giám c th c hi n công tác k toán, th ng kê c a Qu . 2. Ch c danh Trư ng, Phó các b ph n chuyên môn, nhân viên nghi p v c a Qu do Giám c b nhi m và tuy n d ng theo quy nh pháp lu t theo hư ng tinh g n, hi u qu . 3. Qu có Ban Ki m soát do Ch t ch H i ng qu n lý ra quy t nh thành l p, b nhi m và bãi nhi m theo ngh c a H i ng qu n lý Qu . Ban Ki m soát Qu ho t ng c l p, có nhi m v ki m tra, giám sát ho t ng c a Qu theo úng i u l và các quy nh c a pháp lu t; báo cáo ki n ngh v i H i ng qu n lý v k t qu ki m tra, ki m soát các ho t ng và tình hình tài chính c a Qu . Chương 3: NGU N THU, S D NG VÀ QU N LÝ QU i u 7. Ngu n thu c a Qu - óng góp t nguy n c a xã h i. - Tài tr c a các t ch c, các cá nhân trong nư c và nư c ngoài phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. - Ti n và tài s n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c y quy n cho Qu tài tr có m c ích theo a ch c th , phù h p v i tôn ch m c ích c a Qu . - Thu lãi t các kho n ti n g i. - Các kho n thu h p pháp khác (n u có). i u 8. S d ng Qu Qu chăm sóc ngư i cao tu i ư c s d ng cho các n i dung sau: - Thăm h i khi ngư i cao tu i au y u; - Phúng vi ng khi ngư i cao tu i qua i; - H tr ho t ng văn hóa, th d c th thao c a ngư i cao tu i; - H tr cho các ho t ng chăm sóc s c kh e, m ng th ; tham quan - du l ch, h c h i cho ngư i cao tu i; - H tr ngư i cao tu i khi g p r i ro do thiên tai, d ch b nh mà gia ình g p khó khăn; ngư i cô ơn, không nơi nương t a, không ngu n thu nh p. - Chi theo m c tài tr , giúp c a t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c.
  6. - Chi cho công tác tuyên truy n, v n ng Qu ; - Chi cho ho t ng qu n lý Qu . Vi c s d ng Qu do Giám c Qu quy t nh trên cơ s phương hư ng, nhi m v ho t ng ã ư c H i ng qu n lý Qu thông qua, không ư c s d ng Qu vào các ho t ng khác không phù h p v i tôn ch , m c ích c a Qu . i u 9. N i dung chi cho ho t ng qu n lý Qu - Chi lương, ph c p (n u có) cho b máy qu n lý Qu ; - Chi B o hi m xã h i, B o hi m y t và các kho n ph i n p theo lương theo ch Nhà nư c quy nh; - Chi mua s m, s a ch a tài s n c nh ph c v ho t ng c a Qu ; - Chi v t tư văn phòng; - Chi thanh toán d ch v công c ng (ti n i n, nư c, nhiên li u, v sinh, môi trư ng); - Các kho n chi khác có liên quan n ho t ng c a Qu . H i ng qu n lý Qu ban hành quy ch quy nh c th v qu n lý, s d ng Qu , xây d ng các nh m c chi phí cho các ho t ng c a Qu . T ng s chi cho ho t ng qu n lý Qu không vư t quá 5% t ng s thu c a Qu trong năm. Trư ng h p trong năm s thu c a Qu gi m quá th p, H i ng qu n lý Qu cơ s quy t nh m c chi t i thi u cho ho t ng qu n lý Qu , nhưng ph i m b o trong ba năm li n k t ng s chi cho ho t ng qu n lý Qu không vư t quá 5% t ng s thu c a Qu . Cu i năm, s dư kinh phí qu n lý ư c chuy n sang năm sau. i u 10. Ch h ch toán, k toán và qu n lý tài chính - Qu ph i t ch c công tác k toán - th ng kê theo úng quy nh c a Lu t K toán, Lu t Th ng kê và các văn b n hư ng d n Lu t; ch p hành các ch , quy nh v hóa ơn, ch ng t k toán. - M s theo dõi và th ng kê y danh sách các t ch c, cá nhân óng góp, tài tr và ư c tài tr , ph n ánh y các nghi p v phát sinh. - L p và g i y , úng h n các báo cáo tài chính và các báo cáo quy t toán thu, chi năm cho S Tài chính. - Ch u s thanh tra, ki m tra v vi c thu, chi, qu n lý và s d ng Qu c a cơ quan tài chính có trách nhi m qu n lý Qu . Cung c p các thông tin c n thi t cho các cơ quan qu n lý ch c năng c a Nhà nư c khi có yêu c u theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Ph trách k toán c a Qu
  7. Tiêu chuNn i v i ngư i ư c giao trách nhi m ph trách k toán c a Qu th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15 tháng 06 năm 2005 c a Liên B Tài chính - N i v hư ng d n tiêu chuNn, i u ki n, th t c b nhi m, bãi mi n, thay th và x p ph c p k toán trư ng, ph trách k toán trong các ơn v k toán thu c lĩnh v c k toán nhà nư c. Ngư i ư c giao trách nhi m ph trách k toán c a Qu có nhi m v giúp Giám c Qu t ch c, th c hi n toàn b công tác k toán, th ng kê c a Qu . Chương 4: SÁP NH P, CHIA TÁCH, ÌNH CH HO C GI I TH HO T NG C A QU i u 12. Sáp nh p, chia tách, t m ình ch ho c gi i th Tùy theo tình hình th c t v kh năng ho t ng, H i ng qu n lý Qu ngh y ban nhân dân thành ph sáp nh p, chia tách, t m ngưng ho c gi i th Qu . Các tình hu ng trên có hi u l c theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . i u 13. X lý tài s n khi sáp nh p, chia tách, gi i th 1. Trư ng h p Qu ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép sáp nh p, h p nh t, chia tách: Toàn b ti n và tài s n c a Qu ph i ư c ti n hành ki m kê chính xác, k p th i trư c khi sáp nh p, h p nh t, chia tách. Tuy t i không ư c phân chia tài s n c a Qu . Ti n và tài s n c a Qu m i ư c sáp nh p, h p nh t ph i b ng v i t ng s ti n và tài s n c a các Qu trư c khi sáp nh p, h p nh t. T ng s ti n và tài s n c a các Qu m i ư c chia tách ph i b ng v i toàn b s ti n và tài s n c a Qu trư c khi ư c chia tách. 2. Trư ng h p Qu b gi i th : - Không ư c phân chia tài s n c a Qu . Vi c bán, thanh lý tài s n c a Qu th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v thanh lý, u giá tài s n. - Toàn b s ti n hi n có c a Qu và ti n thu ư c do bán, thanh lý tài s n c a Qu trư c h t ph i ư c s d ng vào vi c thanh toán các kho n n c a Nhà nư c như: Các kho n n lương, B o hi m xã h i, các quy n l i khác theo ch cho ngư i lao ng và chi phí gi i th Qu ... (n u có). - Sau khi thanh toán các kho n n và chi phí gi i th , s ti n và tài s n còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c cùng c p v i c p cho phép thành l p Qu . 3. Trư ng h p Qu b ình ch ho t ng:
  8. Tài s n c a Qu ư c x lý như i v i trư ng h p Qu b gi i th ã quy nh t i i u 12 c a Quy ch này. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 14. i u l này có hi u l c thi hành k t ngày y ban nhân dân thành ph ký Quy t nh ban hành. Trong quá trình ho t ng, H i ng qu n lý Qu có trách nhi m xu t s a i, b sung các i u kho n cho phù h p và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản