Quyết định số 532/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 532/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 532/2003/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiêp Ngành đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng - Côn trùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 532/2003/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 532/2003/QĐ-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO D C TRUNG H C CHUYÊN NGHI P NGÀNH ĐÀO T O K THU T VIÊN XÉT NGHI M KÝ SINH TRÙNG-CÔN TRÙNG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Giáo d c. Căn c Quy t đ nh s 21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/6/2001 c a B trư ng B Giáo d c và đào t o ban hành Chương trình khung giáo d c Trung h c chuyên nghi p. Căn c văn b n tho thu n s 8899/THCN&DN ngày 7 tháng 10 năm 2002 c a B Giáo d c và Đào t o. Theo đ ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c đào t o - B Y t . QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghiêp Ngành đào t o K thu t viên Xét nghi m Ký sinh trùng - Côn trùng, thu c nhóm ngành S c kho . Đi u 2. Chương trình khung Ngành đào t o K thu t viên Xét nghi m Ký sinh trùng - Côn trùng đư c áp d ng trong các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p Y t t năm h c 2003. Đi u 3. Ông V trư ng V Khoa h c đào t o ch đ o và hư ng d n các trư ng xây d ng chuơng trình chi ti t, biên so n và phê duy t các giáo trình, tài li u gi ng d y, h c t p. Đi u 4. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, C c trư ng, V trư ng các V c a B y t , Hi u trư ng các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng GI I THI U T NG QUÁT NGÀNH ĐÀO T O 1. B c h c: Trung h c chuyên nghi p 2. Nhóm ngành đào t o: S c kh e 3. Ngành đào t o: K thu t viên Xét nghi m Ký sinh trùng - Côn trùng 4. Mã ngành đào t o: 367237 5. Ch c danh khi t t nghi p: K thu t viên trung h c Xét nghi m Ký sinh trùng - Côn trùng
 2. 6. Th i gian đào t o: 2 năm 7. Đ i tư ng tuy n sinh: T t nghi p trung h c ph thông 8. Cơ s đào t o: - Vi n S t rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương - Vi n S t rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn - Các Vi n nghiên c u, các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p Y t khác, khi đư c B Y t và B Giáo d c và đào t o cho phép đào t o đ i tư ng này. 9. Cơ s làm vi c: Ngư i có b ng K thu t viên Xét nghi m Ký sinh trùng-Côn trùng ư c tuy n d ng vào làm vi c t i các cơ s Y t công l p: Vi n S t rét - Ký sinh trùng - Côn trùng; Trung tâm Y t d phòng, Trung tâm Phòng ch ng S t rét t nh, thành ph , Đ i V sinh phòng d ch qu n, huy n; Các Khoa/Phòng xét nghi m c a các Trư ng đ i h c, cao đ ng Y t , Vi n nghiên c u, các b nh vi n… các cơ s Y t ngoài công l p theo các quy ch tuy n d ng công ch c và ngư i lao đ ng c a Nhà Nư c 10. B c đào t o sau trung h c: Ngư i K thu t viên xét nghi m Ký sinh trùng-Côn trùng trung h c n u có nguy n v ng và đ tiêu chu n có th đư c đào t o thành K thu t viên Xét nghi m b c cao đ ng, đ i h c theo quy ch tuy n sinh c a B Y t và B Giáo d c và đào t o. MÔ T NHI M V C A NGƯ I K THU T VIÊN XÉT NGHI M KÝ SINH TRÙNG - CÔN TRÙNG 1. Chu n b d ng c , hoá ch t, b nh ph m, tiêu b n, môi trư ng và pha ch đư c thu c th , thu c nhu m đ làm xét nghi m thông thư ng v Ký sinh trùng - Côn trùng. 2. Ti n hành các xét nghi m, theo ch c trách đư c phân công, đúng quy trình k thu t. 3. Nh n xét và tr l i k t qu xét nghi m chính xác, đúng th i gian yêu c u. 4. Ghi h sơ, s sách đúng quy đ nh. 5. L p k ho ch ho t đ ng c a Phòng xét nghi m Ký sinh trùng- Côn trùng tuy n huy n và tuy n tương đương. 6. Qu n lý và lưu tr s sách, th ng kê, báo cáo. 7. Tham gia các ho t đ ng chăm sóc, b o v s c kho nhân dân, các Chương trình phòng ch ng S t rét, Ký sinh trùng, Côn trùng và các Chương trình v Y t d phòng c a đơn v và đ a phương 8. V n hành, b o qu n các trang thi t b , v t tư, hoá ch t, tiêu b n... xét nghi m Ký sinh trung - Côn trùng. 9. Phát hi n h ng hóc và s a ch a đư c các sai l ch đơn gi n c a trang thi t b xét nghi m. 10. Th c hi n công tác an toàn lao đ ng và sơ c u tai n n Phòng xét nghi m. 11. Tham gia công tác đào t o và b i dư ng cán b Y t v xét nghi m khi có yêu c u. 12. Thư ng xuyên c p nh t ki n th c, k năng chuyên môn, nghi p v ; rèn luy n s c kho đ đáp ng yêu c u c a công vi c. 13. Th c hi n Lu t B o v s c kho nhân dân và nh ng quy đ nh v chuyên môn, nghi p v c a B Yt . M C TIÊU ĐÀO T O T NG QUÁT Đào t o ngư i K thu t viên Xét nghi m Ký sinh trùng - Côn trùng có ki n th c và k năng cơ b n trình đ trung c p v k thu t xét nghi m Ký sinh trùng - Côn trùng đ làm vi c t i các cơ s Y t d phòng, các Khoa/Phòng Xét nghi m c a các cơ s Y t ; có ph m ch t đ o đ c t t, tác
 3. phong t m , chính xác, tinh th n trách nhi m cao; có đ s c kh e; có ý th c và kh năng h c t p vươn lên.
 4. PHÂN PH I TH I GIAN TOÀN KHÓA (Tính theo Tu n) Thi H c kỳ & T t Th c t p t t Ngh T t,L , Năm H c kỳ H ct p Lao đ ng D tr T ng s nghi p nghi p Hè Năm th I 19 2 0 3 1 1 26 Nh t II 18 1 0 6 0 1 26 Năm th I 19 2 0 3 1 1 26 Hai II 12 5 8 1 0 0 26 C ng 68 10 8 13 2 3 104
 5. T NG QUAN CÁC MÔN H C Th i gian TT Môn h c Th c T ng s Lý thuy t hành Các môn h c chung 465 340 125 1 Chính tr 90 90 0 2 Giáo d c qu c phòng 75 31 44 3 Th d c th thao 60 4 56 4 Ngo i ng 150 150 0 5 Tin h c 60 35 25 6 Giáo d c Pháp lu t 30 30 0 Các môn h c cơ s 420 263 157 7 Gi i ph u - sinh lý 60 36 24 8 Đi u dư ng cơ b n-C p c u ban đ u 45 21 24 9 Dư c lý 30 30 0 10 B nh h c 45 45 0 11 V sinh phòng b nh 30 30 0 12 K năng giao ti p & Giáo d c S c kho 30 17 13 13 T ch c và qu n lý y t 30 30 0 14 K thu t xét nghi m cơ b n 75 27 48 15 Hoá phân tích 75 27 48 Các môn h c chuyên môn 1560 356 1204 16 Xét nghi m Huy t h c 165 53 112 17 Xét nghi m Hoá sinh 165 53 112 18 Xét nghi m Vi sinh v t 120 44 76 19 Xét nghi m KST đư ng ru t-Đơn bào- N m 180 52 148 20 Xét nghi m Ký sinh trùng S t rét 195 47 148 21 Xét nghi m Côn trùng Y h c 210 62 148 22 D ch t h c 45 45 0 23 Th c t p B nh vi n 160 0 160 24 Th c t p t t nghi p 320 0 320 T ng c ng 2445 959 1486 C ng toàn khoá 2445
 6. PHÂN B CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O TOÀN KHÓA QUI Đ NH MÔN THI HO C KI M TRA, S TI T VÀ H S MÔN H C TƯƠNG NG, TH C T P VÀ TH C T P T T NGHI P PHÂN B CÁC MÔN H C NĂM TH NH T NĂM TH HAI H C KỲ I H C KỲ II H C KỲ I H C KỲ II TT Môn thi Môn K/tra Môn thi Môn K/tra Môn thi Môn Môn thi Môn K/tra Lý Th c TÊN MÔN H C S ti t K/tra thuy hành S H S H S H S H S H S H S H S H s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t CÁC MÔN CHUNG 1 Chính tr 90 90 0 45 3 45 3 2 Giáo d c qu c phòng 75 31 44 75 2 3 Th d c Th thao 60 4 56 30 1 30 1 4 Ngo i ng 150 150 0 50 3 50 3 50 5 Tin h c 60 35 25 60 2 6 Giáo d c Pháp lu t 30 30 0 30 2 CÁC MÔN CƠ S 7 Gi i ph u - Sinh lý 60 36 24 60 3 8 Đi udư ng cơ b n - C p 45 21 24 45 3 c u ban đ u 9 Dư c lý 30 30 0 30 2 10 B nh h c 45 45 0 45 3 11 T ch c - Q.lý y t 30 30 30 2 12 Hóa phân tích 30 30 0 30 2 13 KT xét nghi m cơ b n 75 27 48 75 3 14 K năng giao ti p/GD SK 30 17 13 30 2 15 V sinh phòng b nh 30 30 0 30 2 CÁC MÔN CHUYÊN MÔN
 7. 16 Xét nghi m Huy t h c 165 53 112 90 3 75 2 17 Xét nghi m Hóa sinh 165 53 112 90 3 75 2 18 Xét nghi m Vi sinh v t 120 44 76 120 4 19 Xét nghi m Ký sinh trùng 180 52 128 112 4 68 2 đư ng ru t - Đơn bào - N m 20 Xét nghi m KST S t rét 195 47 148 195 6 21 Xét nghi m Côn trùng y 210 62 148 130 80 3 h c 22 D ch t h c 45 45 0 45 3 TH C T P 23 Th c t p b nh vi n 160 0 160 160 4 24 Th c t p t t nghi p 320 0 320 320 4 T ng s ti t toàn khoá: 2445 ti t
 8. C U TRÚC TH I GIAN KHÓA H C v T ng s ti t h c toàn khoá: 2445 Ÿ S ti t lý thuy t: 959 Ÿ S ti t th c hành: 1486 vS ti t các môn chung: 465 v S ti t các môn cơ s : 420 v S ti t các môn chuyên môn: 1560 v S ti t lý thuy t / th c hành (toàn khoá) = 1/1,55 K HO CH ĐÀO T O THEO T NG H C KỲ H C KỲ I - NĂM TH NH T Qu th i gian: 19 Tu n H c Giáo d c qu c phòng: 2 Tu n = 75 ti t H c lý thuy t và th c hành t i trư ng: 17 Tu n x 32 ti t = 544 ti t T ng s : 619 ti t h c Các môn h c X p lo i,/H s S ti t TT MÔN H C môn h c T ng s LT TH Thi Ki m tra 1 Giáo d c qu c phòn 75 31 44 2 2 Chính tr (I) 45 45 0 3 3 Th d c th thao (I) 30 4 26 1 4 Ngo i ng (I) 50 50 2 3 5 Gi i ph u - Sinh lý 60 36 24 3 6 Đi u dư ng cơ b n - C p c u ban đ u 45 21 24 2 7 V sinh phòng b nh 30 30 0 2 8 Dư c lý 30 30 0 2 9 B nh h c 45 45 0 3 10 Hóa phân tích 75 27 48 3 11 K thu t xét nghi m cơ b n 75 27 48 3 12 T ch c - Qu n lý y t 30 30 0 2 T ng c ng 590 376 214 H C KỲ II - NĂM TH NH T Qu th i gian: 18 Tu n H c lý thuy t và th c hành t i trư ng: 18 Tu n x 32 ti t = 576 ti t Các môn h c: TT Môn h c S ti t X p lo i/H s môn h c T ng s LT TH Thi Ki m tra 1 Chính tr (II) 45 45 0 3
 9. 2 Th d c th thao 30 0 30 1 3 Ngo i ng (II) 50 50 0 3 4 K năng giao ti p/GDSK 30 17 13 2 5 Xét nghi m Huy t h c (I) 90 36 54 3 6 Xét nghi m Hóa sinh (I) 90 36 54 3 7 Xét nghi m Vi sinh v t 120 44 76 4 8 Xét nghi m Ký sinh trùng đư ng ru t 112 52 60 4 - Đơn bào - N m T ng c ng 567 280 287 H C KỲ I - NĂM TH HAI Qu th i gian: 19 Tu n H c lý thuy t và th c hành t i trư ng: 19 Tu n x 32 ti t = 608 ti t Các môn h c: X p lo i/H s S ti t môn h c TT Môn h c Ki m T ng s LT TH Thi tra 1 Ngo i ng (III) 50 50 0 3 2 Xét nghi m Ký sinh trùng đư ng ru t 68 0 68 2 - Đơn bào – N m 3 Xét nghi m Ký sinh trùng S t rét 195 47 148 6 4 Xét nghi m Côn trùng (I) 130 34 96 4 5 Xét nghi m Huy t h c (II) 75 17 58 2 6 Xét nghi m Hóa sinh (II) 75 17 58 2 T ng c ng 593 165 428 H C KỲ II - NĂM TH HAI Qu th i gian: 12 Tu n và 8 Tu n th c t p t t nghi p H c lý thuy t và th c hành t i trư ng: 4 Tu n x 32 ti t = 128 ti t Bu i sáng th c t p t i b nh vi n: 8 Tu n x 20 ti t = 160 ti t Bu i chi u h c t i trư ng: 8 Tu n x 15 ti t = 120 ti t Th c t p t t nghi p: 8 Tu n x 40 gi = 320 gi T ng s : 728 ti t h c Các môn h c: X p lo i/H s S ti t môn h c TT Môn h c T ng Ki m LT TH Thi s tra 1 Tin h c 60 35 25 3 2 Giáo d c Pháp lu t 30 30 0 2
 10. 3 D ch t h c 45 45 0 3 4 Xét nghi m Côn trùng (II) 80 28 52 3 5 Th c t p t i Khoa Xét nghi m b nh vi n 160 0 160 3 6 Th c t p t t nghi p 320 0 320 4 T ng c ng 695 138 557 HƯ NG D N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH Chương trình khung ngành đào t o K thu t viên Xét nghi m Ký sinh trùng – Côn trùng là văn b n quy ph m pháp lu t c th hoá cơ c u n i dung, s môn h c, th i lư ng c a các môn h c, t l th i gian gi a lý thuy t và th c hành, th c t p c a khoá h c 2 năm, đư c c u trúc thành m t h th ng hoàn ch nh và phân b h p lý v th i gian theo quy đ nh c a Chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghi p nh m đáp ng m c tiêu và yêu c u ch t lư ng đào t o. Chương trình khung này ch áp d ng cho hình th c đào t o chính quy theo niên ch , các hình th c đào t o không chính quy đư c th c hi n theo chương trình khung riêng. Chương trình khung đào t o K thu t viên Xét nghi m Ký sinh trùng – Côn trùng đư c áp d ng t năm h c 2003. Căn c vào chương trình khung đã đư c quy đ nh, Hi u trư ng các trư ng đư c phép đào t o đ i tương này t ch c xây d ng và ban hành chương trình chi ti t c a trư ng mình, sau khi đã đư c th m đ nh theo Quy đ nh c a Đi u 8 Ngh đ nh c a Chính ph s 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 v quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Giáo d c. Đ th c hi n chương trình khung đã ban hành, Hi u trư ng các trư ng c n nghiên c u k nh ng quy đ nh c a chương trình khung đ th c hi n trong trư ng mình. 1- C u trúc c a chương trình khung Nôi dung các ho t đ ng trong khoá đào t o K thu t viên Xét nghi m Ký sinh trùng – Côn trùng g m: Các môn h c chung; các môn h c cơ s ; các môn h c chuyên môn; th c t p và th c t p t t nghi p; thi- ki m tra k t thúc môn h c và thi t t nghi p; ngh hè, l , t t; lao đ ng công ích và m i năm h c d tr 1 Tu n. Ph n này đã đư c quy đ nh t i B ng phân ph i qu th i gian khoá h c. M i năm h c đư c chia làm 2 H c kỳ. Th i gian c a các ho t đ ng trong khoá h c đư c tính theo Tu n. Th i gian gi ng d y lý thuy t và th c hành các môn h c đư c tính theo ti t, m i ti t là 45 phút. M i ngày có th b trí h c 1 ho c 2 bu i, m i bu i không quá 6 ti t. M i Tu n không b trí quá 32 ti t lý thuy t. Th i gian th c t p, th c t p t t nghi p và lao đ ng s n xu t đư c tính theo gi , m i ngày không b trí quá 8 gi . Ph n này đã đư c quy đ nh t i các b n K ho ch đào t o c a t ng H c kỳ. Chương trình đào t o K thu t viên Xét nghi m Ký sinh trùng – Côn trùng g m 24 môn h c. M i môn h c đã đư c xác đ nh s ti t h c (bao g m s ti t lý thuy t và th c hành môn h c), h s môn h c và x p lo i môn h c (môn thi hay môn ki m tra) và xác đ nh th i gian th c hi n môn h c theo H c kỳ c a t ng năm. Ph n này đã đư c quy đ nh t i B ng phân b chương trình đào t o toàn khoá. Hi u trư ng các trư ng căn c vào chương trình khung đ l p k ho ch đào t o toàn khoá và k ho ch đào t o t ng năm h c. 2- Đánh giá h c sinh Vi c đánh gía k t qu h c t p c a h c sinh trong quá trình đào t o và khi k t thúc khoá h c đư c th c hi n theo Quy t đ nh s 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c ban hành Quy ch ki m tra, thi, xét lên l p và công nh n t t nghi p Trung h c chuyên nghi p h chính quy. 3- Th c hi n môn h c Các môn h c trong chương trình đào t o K thu t viên Xét nghi m Ký sinh trùng – Côn trùng nói chung g m 2 ho c 3 ph n sau đây: + Gi ng d y lý thuy t + Th c t p t i các phòng th c hành c a trư ng + Th c t p t i các B nh vi n 3.1- Gi ng d y lý thuy t:
 11. Th c hi n t i các l p h c c a nhà trư ng. Đ nâng cao ch t lư ng gi ng d y, các trư ng c n cung c p đ y đ giáo trình môn h c cho h c sinh, các phương ti n, đ dùng d y h c cho Thày và Trò. Các giáo viên gi ng d y môn h c c n áp d ng phương pháp gi ng d y tích c c, th c hi n ki m tra thư ng xuyên, ki m tra đ nh kỳ và đánh giá k t thúc theo các quy đ nh cho t ng môn h c. 3.2- Th c t p t i các phòng th c hành c a nhà trư ng: Trong chương trình đào t o K thu t viên Xét nghi m Ký sinh trùng – Côn trùng, ph n th c t p t i các phòng th c hành c a nhà trư ng có vai trò r t quan tr ng trong vi c hình thành năng l c ngh nghi p, các trư ng t ch c đ h c sinh đư c th c t p đúng kh i lư ng th i gian và n i dung đã quy đ nh. Có th phân chia l p h c thành các nhóm nh đ h c sinh đư c tr c ti p th c hi n các n i dung th c hành. Đ đ m b o ch t lư ng th c t p c a h c sinh, các trư ng c n xây d ng và hoàn thi n các phòng th c hành. Trong trư ng h p nhà trư ng chưa đ các phòng th c hành theo các môn h c, nhà trư ng có th liên h v i các cơ s trong và ngoài ngành Y t đ t o ra các cơ s th c t p cho h c sinh. H c sinh đư c đánh gía k t q a th c t p b ng đi m h s 1 ho c h s 2 và đ c tính vào đi m t ng k t môn h c. 3.3 Th c t p t i b nh viên - Th i gian: T ng s gi th c t p t i B nh vi n là 160 gi H c sinh th c t p các bu i sáng trong 8 Tu n c a H c kỳ II năm Hai - Đ a đi m: Khoa / Phòng Xét nghi m c a B nh vi n tuy n t nh, thành ph và trung ương - T ch c th c t p: Căn c vào kh i lư ng th i gian, nôi dung th c t p và tình hình th c t c a các cơ s B nh vi n th c hành c a trư ng, Hi u trư ng nhà trư ng b trí các l p h c sinh thành t ng nhóm, quy đ nh th i gian th c t p t i m i cơ s th c hành đ h c sinh có th luân phiên th c t p các cơ s nh m hoàn thi n năng l c ngh nghi p toàn di n c a h c sinh. T i m i cơ s th c t p ho c m i đ t th c t p, Hi u trư ng quy đ nh ch tiêu th c hành cho h c sinh c n ph i th c hi n. - N i dung th c t p ch y u: + Th c hi n các k thu t xét nghi m thông thư ng + V n hành, s d ng, b o qu n các trang thi t b xét nghi m + Tham gia công tác qu n lý, hành chính Khoa/Phòng - Đánh giá: + Ki m tra thư ng xuyên: M i tu n th c t p t i B nh vi n, h c sinh đư c đánh giá b ng m t đi m h s 1. + Ki m tra đ nh kỳ: K t thúc m i ph n trong n i dung th c t p, h c sinh đư c đánh giá b ng m t đi m h s 2. Ki m tra thư ng xuyên và đ nh kỳ là bài ki m tra th c hành m t quy trình k thu t xét nghi m. Giáo viên s d ng b ng ki m quy trình k thu t đ ki m tra thư ng xuyên và ki m tra đ nh kỳ. + Ki m tra / thi k t thúc môn h c: Th c hi n theo quy đ nh môn thi ho c môn ki m tra và h s môn h c đã ghi trong Chương trình khung. Đánh giá k t thúc môn h c b ng m t bài thi ho c ki m tra th c hành m t hay m t s quy trình xét nghi m (do Hi u trư ng quy đ nh), k t h p v i vi c hoàn thành các ch tiêu th c hành và ki m tra s th c t p c a h c sinh . 4- Th c t p t t nghi p - Th i gian: 8 Tu n vào cu i H c kỳ II c a năm th Hai H c sinh th c t p c ngày t i cơ s th c t p - Đ a đi m:
 12. Khoa/Phòng xét nghi m c a các Trung tâm Y h c d phòng, Trung tâm phòng ch ng S t rét, B nh vi n t nh, thành ph và trung ương; Các phòng xét nghi m c a các Vi n S t rét - Ký sinh trùng- Côn trùng; Các phòng xét nghi m c a B nh vi n huy n - T ch c th c t p: Hi u trư ng nhà trư ng quy t đ nh đ a đi m, th i gian th c t p t i m i đ a đi m, n i dung và ch tiêu th c hành c a h c sinh trong th i gian th c t p t t nghi p - N i dung chính c a đ t th c t p t t nghi p: + Th c hi n ch c năng, nhi m v c a ngư i K thu t viên Xét nghi m Ký sinh trùng- Côn trùng dư i s hư ng d n và giám sát c a giáo viên nhà trư ng và giáo viên kiêm ch c c a cơ s th c t p + B xung các ki n th c, k năng chuyên môn + Ti p c n v i th c t công tác t ch c, ho t đ ng t i đơn v có th s ph c v sau khi t t nghi p - Đánh giá: + Ki m tra đ nh kỳ: Khi k t thúc t i m i cơ s th c t p, h c sinh th c hi n m t bài ki m tra th c hành, k t h p v i vi c đánh giá hoàn thành ch tiêu th c hành tay ngh do Hi u trư ng quy đ nh. + Thi k t thúc môn h c: Cu i đ t th c t p t t nghi p m i h c sinh th c hi n m t bài thi th c hành và trình bày m t ti u lu n ho c b n thu ho ch cá nhân. Đi m th c t p t t nghi p đư c tính như m t môn thi, h s môn h c là 4 và là m t trong nh ng đi u ki n đ xét d thi t t nghi p. 5- Thi t t nghi p - Th i gian ôn thi: 4 Tu n - Th i gian thi: 1 Tu n - Môn thi t t nghi p: + Lý thuy t t ng h p: Thi vi t, th i gian làm bài 150 - 180 phút S d ng câu h i thi truy n th ng k t h p v i câu h i thi tr c nghi m khách quan + N i dung đ thi: T ng h p các môn chuyên môn. + Th c hành ngh nghi p: Thí sinh th c hi n m t (hay m t s ) quy trình k thu t v xét nghi m Ký sinh trùng, Côn trùng. S d ng b ng ki m đ ch m đi m th c hành - H i đ ng thi t t nghi p: Th c hi n theo Quy t đ nh s 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 c a B Giáo D c và đào t o v quy ch ki m tra, thi, xét lên l p và công nh n t t nghi p THCN h chính quy. Trên đây là m t s hư ng d n th c hi n chương trình đào t o K thu t viên Xét nghi m Ký sinh trùng – Côn trùng. Trong quá trình th c hi n khoá h c, Hi u trư ng các trư ng c n căn c vào các quy ch đào t o trung h c chuyên nghi p c a B Giáo d c & đào t o và B Y t đ v n d ng vào nhà trư ng cho phù h p nh m đ m b o m c tiêu và ch t lư ng đào t o. Nh ng ý ki n góp ý và đ ngh c a các trư ng xin g i v V Khoa h c đào t o - B Y t , V Trung h c chuyên nghi p và D y ngh - B Giáo d c & Đào t o đ nghiên c u, hư ng d n gi i quy t. V KHOA H C ĐÀO T O B YT
Đồng bộ tài khoản