Quyết định số 532-BCNNg/KB2

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 532-BCNNg/KB2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 532-BCNNg/KB2 về việc ban hành bản điều lệ tạm thời tổ chức ban Thanh tra kỹ thuật an toàn do Bộ Công nghiệp nặng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 532-BCNNg/KB2

  1. B CÔNG NGHI P N NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 532-BCNNg/KB2 Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 1961 QUY T NNH BAN HÀNH B N I U L T M TH I T CH C BAN THANH TRA K THU T AN TOÀN B TRƯ NG B CÔNG NGHI P N NG Căn c Quy t nh s 190 ngày 12 tháng 06 năm 1961 c a B t ch c ban Thanh tra k thu t an toàn; Xét ngh c a ông trư ng ban thanh tra k thu t và ông V trư ng V T ch c giáo d c, QUY T NNH: i u 1. – Nay ban hành b n i u l t m th i t ch c ban Thanh tra k thu t an toàn áp d ng trong các xí nghi p công trư ng, trư ng h c thu c B . i u 2. – Các văn b n trư c ây c a B , trái v i b n i u l này u bãi b . i u 3. – Ban Thanh tra k thu t an toàn, V T ch c giáo d c, Văn phòng B và các V , C c có liên quan ch u trách nhi m thi hành b n i u l t m th i này. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P N NG Nguy n Văn Trân I UL T M TH I T CH C BAN THANH TRA K THU T AN TOÀN Chương 1: M U
  2. i u 1. – Tình hình k thu t an toàn t i các xí nghi p và công trư ng hi n nay chưa ư c t t. S phát tri n nhanh chóng các ngành công nghi p khai khoán, hóa ch t, luy n kim, cơ khí, i n l c và kh i lư ng các công tác xây l p ngày càng tăng òi h i ph i thành l p m t cơ quan th ng nh t và lành ngh ki m tra vi c ch p hành các ngh quy t nh m c i thi n tình hình k thu t an toàn và b o h lao ng; ki m tra vi c tôn tr ng quy t c an toàn trong s n xu t, b o qu n và s d ng nguyên v t li u thi t b máy móc các xí nghi p công trư ng, Trư ng h c nh m m c ích b o m an toàn. Cơ quan nói trên là “Ban thanh tra k thu t an toàn”. Nó là m t cơ quan c l p, tr c thu c lãnh o B . i u 2. – Ban Thanh tra k thu t an toàn ch u trách nhi m ki m tra tình hình k thu t an toàn trong các ngành công nghi p khai khoáng, hóa ch t, luy n kim, cơ khí, i n l c, trên các công trư ng xây d ng cơ b n và các xí nghi p, ki m tra v n hành an toàn các n i hơi, bình ch u áp l c và các lo i c n tr c; ki m tra vi c tôn tr ng các quy t c th ng kê, b o qu n và s d ng úng công d ng các lo i thu c n và các phương ti n n . Chương 2: T CH C i u 3. – Ban Thanh tra k thu t an toàn là m t b ph n c l p n m trong cơ c u t ch c c a B Công nghi p n ng và tr c thu c lãnh o B . B máy c a Ban Thanh tra k thu t an toan g m có: 1. Phòng k thu t: - D th o các quy t c an tàn m i và trình B duy t; - Xét l i, b sung và s a i các quy t c an toàn hi n hành. - D th o và s a i các chương trình hu n luy n v k thu t an toàn; - Th ng kê và phân tích nguyên nhân gây ra tai n n s n xu t và s c có liên quan v i s n xu t; - Th o ra các tranh áp phích, khNu hi u v k thu t an toàn tuyên truy n trên các xí nghi p và công trư ng. - Ra thông tin v k thu t an toàn và gi i quy t nh ng v n k thu t khác có liên quan t i vi c c i thi n tình hình k thu t an toàn. 2. Phân ban Thanh tra k thu t an toàn trong ngành công nghi p khai khoáng, hóa ch t. - Ki m tra tình hình k thu t an toàn các xí nghi p khai khoáng, hóa ch t.
  3. - Ki m tra kh năng chi u u và lãnh o v phương pháp các i c p c u m quân s hóa. 3. Phân ban Thanh tra k thu t an toàn trong các ngành cơ i n và luy n kim. - Ki m tra tình hình k thu t an toàn các xí nghi p cơ khí, i n và luy n kim. 4. Phân ban Thanh tra k thu t an toàn trong công nghi p xây d ng. - Ki m tra tình hình k thu t an toàn các công trư ng xây d ng cơ b n và các xí nghi p v t li u xây d ng. 5. Phân ban Giám sát n i hơi. - Ki m tra v n hành an toàn các n i hơi, bình ch u áp l c và các lo i c n tr c các xí nghi p và công trư ng thu c B Công nghi p n ng. 6. Văn thư - Lưu tr và gi gìn tài li u, h sơ báo cáo và gi i quy t các v n có tính ch t hành chính và k toán. T t c các phân ban u t dư i quy n lãnh o c a ông trư ng ban thanh tra k thu t an toàn. Trong m i phân ban có m t nhóm cán b Thanh tra th c hi n vi c ki m tra tr c ti p các xí nghi p và công trư ng dư i s lãnh o c a ông trư ng phân ban. Phòng k thu t và văn thư tr c thu c ông Trư ng ban thanh tra k thu t an toàn. Chương 3: NHI M V i u 4. – Ban thanh tra k thu t an toàn có nh ng nhi m v sau: 1. Ki m tra vi c ch p hành các ngh quy t c a ng và Chính ph , các ch th c a B nh m c i thi n tình hình k thu t an toàn và b o h lao ng, các biên b n và l nh ch c a ban thanh tra ã trao cho lãnh o các xí nghi p và công trư ng, ki m tra s th c hi n các bi n pháp c i thi n tình hình k thu t an toàn và b o h lao ng ã ư c th a thu n v i các t ch c công oàn cũng như ki m tra vi c tôn tr ng nghiêm ch nh các quy t c an toàn các xí nghi p và công trư ng, trư ng h c. 2. Căn c theo các tài li u hư ng d n ã ư c duy t, ti n hành i u tra các v tai n n và s c có liên quan v i s n xu t; phân tích nguyên nhân gây ra tai n n và s c s n xu t r i, d a vào cơ s phân tích y cùng v i các cán b lãnh o các xí nghi p công trư ng và các t ch c công oàn cơ s ra các bi n pháp th tiêu nh ng nguyên nhân tai n n và s c s n xu t, và c i thi n tình hình k thu t an toàn xí nghi p và công trư ng.
  4. 3. Ki m tra vi c l p k p th icác k ho ch, bi n pháp c i thi n tình hình k thu t an toàn và b o h lao ng các xí nghi p và công trư ng. 4. Tham gia vào các ban nghi m thu khi bàn giao sang s n xu t các xí nghi p m i và c i t o cũng như các n i hơi, bình ch u áp l c và các lo i c n tr c. 5. Ki m tra vi c t ch c công tác hu n luy n ki n th c k thu t t i thi u và nh ng quy t c an toàn cho công nhân thu c các ngh khác nhau xí nghi p và công trư ng. Tham gia sát h ch ki n th c v k thu t an toàn c a cán b lãnh o các phân xư ng xí nghi p và công trư ng. 6. Ki m tra vi c tôn tr ng nghiêm ch nh các quy t c th ng kê, b o qu n và s ư c úng công d ng các lo i thu c n và các phương ti n n theo úng v i yêu c u c a quy t c an toàn. 7. Ki m tra vi c áp d ng k thu t m i và t ng hóa vào các quy trình s n xu t nh m gi m nh s c lao ng, nâng cao hi u su t lao ng và t o nh ng i u ki n làm vi c an toàn. 8. Ki m tra vi c b o qu n an toàn nguyên v t li u, thi t b , máy móc các xí nghi p và công trư ng. 9. Ki m tra v n hành an toàn các n i hơi, bình ch a ch u áp l c và các lo i c n tr c các xí nghi p và công trư ng. 10. Ki m tra kh năng chi n u và lãnh o v phương pháp các ơn v c p c u m quân s hóa. 11. Ki m tra vi c khai thác các m ư c úng k thu t an toàn nh m th c hi n s n xu t an toàn và gi m th p s hao m t khoáng s n trong s n xu t. 12. Cùng v i các t ch c công oàn cơ s t ch c h c t p v k thu t an toàn và b o h lao ng cho các cán b làm công tác ki m tra b o h lao ng. 13. Ki m tra vi c th c hi n các ch b o h lao ng và phát hi n thi u sót cơ quan có trách nhi m. Chương 4: QUY N H N i u 5. – Ban Thanh tra k thu t an toàn có nh ng quy n h n sau ây: 1. Th c hi n ki m tra ti n hành các công tác m t cách an toàn t t c các xí nghi p, công trư ng, trư ng h c thu c B Công nghi p n ng. 2. Sau khi xu t trình gi y t ch ng nh n là cán b Ban Thanh tra k thu t an toàn c a B Công nghi p n ng, i di n Ban Thanh tra k thu t an toàn có quy n ra vào và kh o sát t t c các xí nghi p, công trư ng, các phòng thí nghi m, kho tàng thu c n
  5. và kho tàng v t li u, các phân xư ng và các i tư ng khác thu c di n ki m tra vào b t c gi nào. 3. T i các xí nghi p và các công trư ng thu c di n ki m tra c a i di n Ban Thanh tra k thu t an toàn có quy n òi xu t trình b t c m t tài li u k thu t nào có quan h tr c ti p ho c gián ti p t i k thu t an toàn, trong s n xu t như: B n khai thác m , k ho ch công tác, tài li u v k thu t và ch c a các quy trình s n xu t, chương trình t ch c công tác, các h chi u k thu t v khai thác và n mìn, sơ thông giá h m lô và các phân xư ng, sơ cung c p i n c a xí nghi p và các phân xư ng, tài li u thi t k , k ho ch bi n pháp, th tiêu các s c có th x y ra, các biên b n và tài li u th ng kê và i u tra tai n n, s c x y ra trong s n xu t, k ho ch bi n pháp c i thi n tình hình k thu t an toàn và các tài li u khác. 4. i di n Ban thanh tra k thu t an toàn có quy n ti n hành các cu c ki m tra tình hình k thu t an toàn các xí nghi p, công trư ng và trư ng h c. V nh ng vi ph m quy t c an toàn i di n Ban có nhi m v l p thành biên b n hay l nh ch , trong ó ph i ch rõ tính ch t vi ph m quy t c an toàn, th i h n s a ch a và g i cho giám c ho c phó giám c k thu t xí nghi p hay công trư ng. Các cán b lãnh o xí nghi p và công trư ng có nhi m v nh n l y biên b n hay l nh ch ch p hành. 5. Trong trư ng h p phát hi n th y xí nghi p hay công tác nh ng vi ph m quy t c an toàn tr c ti p e d a gây ra s c hay tai n n, Ban thanh tra k thu t có quy n ình ch s n xu t t i i tư ng y. V n ti p t c làm vi c c a i tư ng b ình ch ch có th ư c gi i quy t sau khi s a ch a xong các vi ph m quy t c an toàn ho c là ư c B cho phép. 6. Ban thanh tra k thu t an toàn thông qua các t ch c c n thi t có quy n m i các cán b chuyên môn c a các vi n, các trư ng và các cơ quan khác làm chuyên viên v nh ng v n k thu t c bi t ph c t p và tranh ch p trong khi i u tra các v tai n n và s c . 7. Ban thanh tra k thu t an toàn có quy n ngh thi hành k lu t theo trách nhi m hành chính ho c ngh x theo pháp lu t nh ng ngư i không ch u ch p hành các biên b n và l nh ch c a Ban và không m b o tình hình k thu t an toàn các xí nghi p hay công trư ng ư c t t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 6. – B n i u l t m th i này áp d ng trong các xí nghi p, công trư ng, trư ng h c thu c B k t ngày ban hành. i u 7. – Trong quá trình th c hi n n u c n b sung, i u ch nh thì ngh v i B .
Đồng bộ tài khoản