Quyết định số 532/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 532/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 532/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 532/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 532/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (Tờ trình số 01 TT/HND ngày 10 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 462/TTr- BTĐKT ngày 21 tháng 4 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của Hội Nông dân Việt Nam. Điều 2. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể thuộc Hội Nông dân Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 3. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Hội Nông dân Việt Nam; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 532/QĐ-TTg ngày 12/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ) I. CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ: 1. Ban Điều hành Qũy hỗ trợ nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 2. Ban Kiểm tra, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 3. Trường Cán bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 4. Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 5. Báo Nông thôn ngày nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; II. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 1. Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 2. Trung tâm Môi trường nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 3. Ban Nghiên cứu, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 4. Ban Kinh tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 5. Ban Tuyên huấn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
Đồng bộ tài khoản