Quyết định số 535/2006/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 535/2006/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 535/2006/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 535/2006/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 535/2006/Q -CTN Hà N i, ngày 27 tháng 4 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHO TR L I QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 15 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c và Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 08/CP-XDPL ngày 20/01/2006, QUY T NNH: i u 1. Cho tr l i qu c t ch Vi t Nam i v i 5 bà có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các bà có tên trong Danh sách nói t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C Tr n c Lương DANH SÁCH NGƯ I NƯ C NGOÀI Ư C TR L I QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 535/2006/Q -CTN ngày 27 tháng 4 năm 2006 c a Ch t ch nư c)
  2. 1 T Th Hu , sinh ngày 21/3/1977 t i t nh Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 60, Ư NG I NG NHN, KHÓM 27, THÔN BÁT PHONG, XÃ NHÂN VŨ, CAO HÙNG, ÀI LOAN 2 Ngô Th Tùng Lâm, sinh ngày 26/02/1978 t i B c Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 65, L U 3, Ư NG QU NG QUY N, KHÓM 16, PHƯ NG NGŨ QUY N, THÀNH PH B N KI U, ÀI B C, ÀI LOAN 3 Bùi Th H ng Tươi, sinh ngày 21/11/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, Ư NG THANH HƯNG, KHÓM 6, THÔNG BÌ U, LÀNG XÃ U, HUY N CHƯƠNG 4 Lê Th Kim Loan, sinh ngày 28/01/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 8, S 10, NGÁCH 112, NGÕ 21, Ư NG VÂN H , KHÓM 14, PHƯ NG TÂY KHANG, KHU N I B , ÀI B C, ÀI LOAN 5 H a Th Phư ng, sinh ngày 06/7/1974 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 16, NGÕ 63, PHƯ NG NGŨ HOA, THÀNH PH TAM TRÙNG, ÀI B C, ÀI LOAN
Đồng bộ tài khoản