Quyết định số 536/1998/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 536/1998/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 536/1998/QĐ-UBTDTT về việc ban hành Quy chế Quản lý điều hành Chương trình Quốc gia về thể thao do Ủy bna thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 536/1998/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 536/1998/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 02 tháng 7 năm 1998 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ I U HÀNH CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA V TH THAO B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 03/1998/N -CP ngày 6 tháng 1 năm 1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c Th thao; Căn c Quy t nh s 341-TTg ngày 21 tháng 5 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình Qu c gia v th thao; Căn c Quy t nh 531-TTg ngày 8 tháng 8 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các Chương trình qu c gia và Thông tư s 06 TT/LBKH-TC ngày 29 tháng 4 năm 1997 c a liên b K ho ch và u tư - B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh 531/TTg ngày 8 tháng 8 năm 1996; Căn c Quy t nh s 05/1998/Q -TTg ngày 14 tháng 1 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các chương trình m c tiêu Qu c gia; - Theo ngh c a ông V trư ng V K ho ch - Tài chính, ông V trư ng V T ch c cán b - ào t o, QUY T NNH i u 1. Nay bàn hành kèm theo Quy t nh này B n "Quy ch qu n lý i u hành Chương trình qu c gia v th thao", g m 6 chương, 15 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành i u 3. Ban ch nhi m chương trình qu c gia v th thao, Th trư ng các v , ơn v tr c thu c U ban Th d c, Th thao, Ban ch o chương trình qu c gia thu c các B , ngành, a phương có Chương trình qu c gia v th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Hà Quang D ( ã ký) QUY CH
  2. QU N LÝ I U HÀNH CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA V TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 536/Q -UBTDTT ngày 2 tháng 7 năm 1998 c a B trư ng - Ch nhi m U ban Th d c Th thao) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch qu n lý i u hành Chương trình qu c gia v th thao th c hi n 2 d án: - ào t o v n ng viên thành tích cao. - Xây d ng các trung tâm th thao tr ng i m. i u 2. Quy ch qu n lý, i u hành Chương trình qu c gia v th thao ư c xây d ng trên cơ s : - Quy t nh s 531/TTg ngày 8/8/1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các Chương trình qu c gia; - Thông tư liên B s 06 TT/LBKH-TC ngày 29/4/1997 c a B K ho ch và u tư - B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 531/TTg; - Quy t nh s 05/1998/Q -TTg ngày 14/1/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các Chương trình m c tiêu qu c gia; - Lu t ngân sách Nhà nư c; - Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng; - Ngh nh s 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u; - Ngh nh 03/1998/N -CP ngày 6/1/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c Th thao và m t s văn b n khác c a Nhà nư c. i u 3. Ban ch nhi m chương trình giúp B trư ng, Ch nhi m UBTDTT tr c ti p qu n lý i u hành Chương trình qu c gia v th thao. Ch nhi m chương trình do m t s ng chí lãnh o U ban th d c th thao ph trách chung, hai Phó ch nhi m tr c ti p ph trách hai d án nói i u 1. Các thành viên và t thư ký giúp vi c cho Ban ch nhi m. i u 4. Tr c ti p và ph i h p th c hi n Chương trình qu c gia v th thao là: - Ban qu n lý d án ào t o v n ng viên, d án xây d ng cơ s v t ch t thu c U ban Th d c Th thao.
  3. - Ban ch o Chương trình qu c gia t nh, thành, ngành có Chương trình qu c gia v th thao. - Ban qu n lý d án ào t o v n ng viên, d án cơ s v t ch t thu c Ban ch o Chương trình qu c gia t nh, thành, ngành. Chương 2: NHI M V , QUY N H N C A CÁC T CH C QU N LÝ VÀ I U HÀNH CHƯƠNG TRÌNH. i u 5. Ch c năng, nhi m v và quy n h n c a Ban ch nhi m chương trình: 1. Thay m t U ban Th d c Th thao t ch c th c hi n các d án và ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao, Th tư ng Chính ph v n i dung, m c tiêu ho t ng c a toàn b Chương trình. 2. Ch o các Ban qu n lý d án xây d ng n i dung, quy trình, t ch c th c hi n vi c ào tào, hu n luy n v n ng viên thành tích cao và xây d ng các Trung tâm th thao tr ng i m. 3. Phê duy t các d án do các Ban qu n lý d án trình. 4. T ng h p, hư ng d n, thNm nh, t m ng, thanh toán, quy t toán v n cho t ng d án theo quy nh c a Nhà nư c. Phê duy t quy t toán hàng năm và t ng quy t toán c a t ng d án g i B Tài chính và báo cáo Chính ph . 5. M l p ào t o, t p hu n cho cán b th c hi n Chương trình; Ph i h p v i các cơ quan ch c năng Nhà nư c xây d ng các chính sách, ch qu n lý Chương trình. 6. T ng h p báo cáo tình hình th c hi n Chương trình theo úng ch quy nh; Gi i trình nh ng v n chưa rõ trong ho t ng c a Chương trình, trình Th tư ng Chính ph xin ý ki n ch o. 7. Ph i h p v i các b , ngành, a phương có liên quan ánh giá, nghi m thu k t qu th c hi n Chương trình, làm báo cáo t ng k t hoàn thành Chương trình, trình Th tư ng Chính ph . i u 6. L l i làm vi c c a Ban ch nhi m chương trình. 1. Ban ch nhi m chương trình ho t ng kiêm nhi m, theo Quy ch qu n lý và i u hành chương trình ư c B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao quy t nh, ư c s d ng con d u và tài kho n c a U ban Th d c Th thao qu n lý và t ch c th c hi n. 2. Ban ch nhi m chương trình quy t nh t p th nh ng v n liên quan n chương trình. Các quy t nh t p th ph i ư c quá n a s thành viên Ban ch nhi m bi u quy t (ho c b ng phi u ghi ý ki n) tán thành. Khi bi u quy t ho c dùng phi u, n u s phi u tán thành và không tán thành ngang nhau thì quy t nh theo bên có ý ki n c a Ch nhi m chương trình.
  4. 3. Ch nhi m chương trình ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao và Th tư ng Chính ph v toàn b Chương trình. Ch nhi m phân công các Phó ch nhi m ph trách t ng d án và l p ra b ph n thư ng tr c i u hành. M i thành viên Ban ch nhi m ư c phân công nhi m v c th và ch u trách nhi m trư c Ch nhi m chương trình. 4. T thư ký giúp Ban ch nhi m xây d ng chương trình, k ho ch và t ch c th c hi n theo chương trình, k ho ch ó. T ch c các bu i h p c a Ban, ghi biên b n cu c h p. m b o s liên h công vi c thư ng xuyên gi a Ch nhi m chương trình v i Chính ph và các Ban qu n lý d án. 5. Ban ch nhi m h p nh kỳ ba tháng m t l n. Trư ng h p t xu t, do Ch nhi m chương trình tri u t p. Các bu i h p t xu t ph i có ít nh t 2/3 thành viên tham gia. Hàng tháng các Phó ch nhi m báo cáo Ch nhi m v tình hình ho t ng trong lĩnh v c ư c ph trách. Hàng tu n, t thư ký t ng h p tình hình có liên quan n Chương trình báo cáo Ch nhi m và các Phó ch nhi m. 6. Toàn b các tài li u liên quan n chương trình ư c th c hi n theo quy ch ban hành và qu n lý văn b n c a Nhà nư c. i u 7. Ch c năng, nhi m v c a các Ban qu n lý d án do U ban Th d c Th thao tr c ti p qu n lý. 1. Xây d ng d án ào t o v n ng viên, d án xây d ng công trình th thao trình Ch nhi m chương trình phê duy t. 2. T ch c th c hi n các d án ư c phê duy t, xu t phương án thay i, i u ch nh m c tiêu n u th y không phù h p v i th c t . Xây d ng k ho ch hàng năm nh m th c hi n Chương trình. 3. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và quy t toán kinh phí c a d án g i Ban ch nhi m chương trình theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 8. Trách nhi m c a Ban ch o Chương trình qu c gia t nh, thành, ngành có d án c a Chương trình qu c gia v th thao. 1. Giúp UBND t nh, thành, lãnh o B , ngành l p k ho ch xây d ng các d án c a Chương trình qu c gia v th thao trên a bàn, trình Ch nhi m chương trình phê duy t. 2. T ch c th c hi n các d án ư c duy t; xu t ý ki n v i Ch nhi m chương trình các v n liên quan, phương án thay i, i u ch nh m c tiêu c a d án thu c a phương, ngành qu n lý n u th y có nh ng i m không phù h p. 3. L p k ho ch th c hi n d án xây d ng công trình th thao, trên cơ s v n c a Chương trình c p và huy ng các ngu n v n khác. 4. Th c hi n ch báo cáo và thanh quy t toán theo quy nh c a Nhà nư c và g i báo cáo v Ban ch nhi m chương trình qu c gia v th thao.
  5. i u 9. Các v , ơn v thu c U ban Th d c Th thao có trách nhi m ph i h p và giúp Ban ch nhi m chương trình th c hi n các n i dung c a d án theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v và yêu c u c a Ch nhi m chương trình. Chương 3: CƠ CH QU N LÝ, K HO CH VÀ TÀI CHÍNH C A CHƯƠNG TRÌNH i u 10. Cơ ch k ho ch hoá: 1. Hàng năm các B , ngành và a phương th c hi n Chương trình qu c gia v th thao l p k ho ch ánh giá tình hình th c hi n, xu t nhu c u, g i U ban Th d c Th thao và B K ho ch u tư, B Tài chính t ng h p. 2. Ban ch nhi m chương trình U ban Th d c Th thao t ng h p xu t nhu c u k ho ch năm c a Chương trình g i Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i. 3. i v i ph n chương trình do U ban Th d c Th thao tr c ti p qu n lý, các Ban qu n lý d án g i k ho ch v Ban Ch nhi m chương trình và V K ho ch - Tài chính t ng h p báo cáo lãnh o U ban Th d c Th thao. i u 11. Cơ ch m b o v n cho Chương trình qu c gia v th thao. 1. V n c a Chương trình ư c c p phát, qu n lý và quy t toán theo quy nh c a lu t ngân sách Nhà nư c. Kinh phí th c hi n Chương trình ư c b trí t ngân sách Trung ương c p tr c ti p cho các B , ngành có th c hi n Chương trình. Các d án c a Chương trình do a phương qu n lý ư c c p kinh phí u quy n qua S Tài chính t nh, thành ph . 2. Vi c t m ng, qu n lý, thanh quy t toán kinh phí chi cho Chương trình qu c gia ư c th c hi n theo Thông tư s 09/TC-NSNN ngày 18/3/1997 c a B Tài chính và các văn b n hư ng d n c a liên b : Tài chính, K ho ch & u tư và U ban Th d c Th thao. Nh ng d án XDCB c a Chương trình ph i làm y trình t th t c v u tư và xây d ng theo ch hi n hành. Chương 4: I U CH NH N I DUNG C A CHƯƠNG TRÌNH i u 12. Trong khi xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n Chương trình n u các i u ki n cân i ho c m c tiêu c a Chương trình thay i, cơ quan th c hi n Chương trình ph i báo cáo b ng văn b n g i Ban ch nhi m chương trình xem xét. Ch có Ch nhi m Chương trình qu c gia v th thao m i có quy n thay i, i u ch nh n i dung Chương trình. Quy t nh thay i ư c th c hi n b ng văn b n g i cho các cơ quan th c hi n Chương trình. Chương 5: CH BÁO CÁO TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH.
  6. i u 13. 1. Các ơn v th c hi n Chương trình nói i u 4 có trách nhi m g i báo cáo ư c th c hi n nh kỳ v Ban ch nhi m chương trình theo m u bi u quy nh. Th i gian báo cáo t ng quý vào ngày 20 (tháng cu i quý) và báo cáo năm vào ngày 20/12 hàng năm. 2. Ban ch nhi m chương trình t ng h p báo cáo U ban Th d c Th thao, Th tư ng Chính ph và các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c vào ngày 25 (tháng cu i quý) và báo cáo năm vào ngày 25/12 hàng năm. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH. i u 14. Quy ch này có hi u l c k t ngày B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao ký quy t nh ban hành. i u 15. Ch nhi m Chương trình qu c gia v th thao, Th trư ng các ơn v tr c thu c U ban Th d c Th thao, Trư ng ban ch o Chương trình qu c gia v th thao c a các B , ngành và a phương ch u trách nhi m th c hi n quy ch này. Trong quá trình th c hi n, có gì vư ng m c, các cơ quan, ơn v báo cáo b ng văn b n v Ban ch nhi m chương trình, U ban Th d c Th thao nghiên c u gi i quy t. Ch có Ch nhi m chương trình m i có quy n b sung các i u kho n c a quy ch này.
Đồng bộ tài khoản