Quyết định số 537/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
24
lượt xem
2
download

Quyết định số 537/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 537/2006/QĐ-UBND về việc cử huấn luyện viên và vận động viên tham dự các giải thể thao quốc gia năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 537/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 537/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C C HU N LUY N VIÊN VÀ V N NG VIÊN THAM D CÁC GI I TH THAO QU C GIA NĂM 2006 CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t T ch c HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn c Ði u l s 295/ÐL-UBTDTT ngày 28.12.2005 gi i cúp các câu l c b Boxing n toàn qu c năm 2006; Xét ngh c a S Th d c - Th thao t i t trình s 111/TDTT-TTC ngày 10.4.2006, QUY T ÐNNH : Ði u 1. C các hu n luy n viên, v n ng viên có tên sau tham d gi i cúp các câu l c b Boxing n toàn qu c năm 2006 t ngày 13.4 n ngày 22.4.2006 t i t nh Lào Cai (có danh sách kèm theo). Ði u 2. Giao S Th d c - Th thao t ch c oàn hu n luy n viên, v n ng viên di tham d gi i cúp các câu l c b Boxing n m b o an toàn, hi u qu , úng các quy nh Nhà nư c. Ði u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, S Th d c - Th thao, S N i v , S Tài chính và các hu n luy n viên, v n ng viên có tên t i Ði u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản