Quyết định số 537/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
4
download

Quyết định số 537/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 537/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Hà, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 537/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 537/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM BÀ TRẦN THỊ HÀ, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3861-CVNS/BTCTW ngày 06 tháng 5 năm 2008; Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 03/TTr-BNV ngày 07 tháng 01 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và bà Trần Thị Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Bí thư (để b/c); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Ban Tổ chức Trung ương; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định; - VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, TCCV (3)
Đồng bộ tài khoản