Quyết định số 5374/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 5374/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5374/2001/QĐ-BYT về việc công bố 13 hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy phép chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5374/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 5374/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 14 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 5374/2001/Q -BYT NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C CÔNG B 13 HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T Ư C C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 3486/2001/Q -BYT ngày 13/8/2001 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch qu n lý hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; Xét ngh c a H i ng th m nh, xét duy t hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; Theo ngh c a ông V trư ng V Y t d phòng - B Y t , QUY T NNH i u 1. Nay công b 13 hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam (có danh m c kèm theo). i u 2. Các ơn v có hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam ph i in s ăng ký ã c p lên nhãn, n i dung nhãn ph i theo úng n i dung ã ghi trong gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành và ph i ch p hành úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan t i vi c qu n lý hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. i u 4. Các ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Y t d phòng và V trư ng các V thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam; C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; Th trư ng các ơn v tr c thu c B ; Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Các ơn v có hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Nguy n Văn Thư ng ( ã ký) DANH M C HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG,DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T Ư C C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5374/2001/Q -BYT ngày 14 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Y t ) TT Tên thương m i Tên chung Tên ơn v ăng S ăng ký và hàm lư ng ký 1 ARS NO MAT 0,666% Prallethrin Công ty TNHH VNDP-HC-081- P45 TM Vi n Phát 12-01 2 KILLPEST 0,05% Công ty Thu c VNDP-HC-082- Deltamethrin+0,15% sát trùng Vi t 12-01 Etofenprox Nam 3 CRACKDOWN 1% Deltamethrin Công ty TNHH VNDP-HC-083- 10SC Aventis 12-01 CropScience Vi t Nam 4 HIBISOL 0,5% Chlorhexidine VP D thư ng trú VNDP-HC-084- Gluconate AstraZeneca 12-01 Singapore Pte, Ltd.t i TP.Hà N i 5 NHANG TR 0,3% d-Allethrin Cơ s M H o VNDP-HC-085- MU I VICTOR Sài Gòn 12-01 NOMOS 6 JUMBO Z 0,3% d-Allethrin Công ty HH VNDP-HC-086- Technopia Vi t 12-01 (Richalpha 90EC) Nam 7 AGN1QUE 100% Poly (oxy-1,2- Công ty TNHH VNDP-HC-087- MMF ethanediyl), a- Hoá Vi t Nam 12-01 isooctadecyl-w- hydroxyl 8 KEM CHÔNG 7,5% DEET + 1% Công ty liên VNDP-HC-088- MU I DMP doanh Lever Vi t 12-01 LIFEBUOY Nam 9 CIDEZYME 5% Protcase Văn phòng i VNDP-HC-089- di n thư ng trú 12-01
  3. johnson & johnson Medical S.A., t i TP. Hà N i 10 DIAZINON-D 10% Diazinon Công ty Thu c VNDP-HC-090- sát trùng Vi t 12-01 Nam 11 RICHALPHA 80% d-Allethrin Công ty TNHH VNDP-HC-091- 90EC Toàn Di n 12-01 12 PYNAMIN ³ 90% d-Allethrin Văn phòng i VNDP-HC-092- FORTE di n thư ng trú 12-01 công ty Sumitomo Corporation t i TP.Hà N i 13 GOLIATH GEL 0,05% Fipronil Công ty TNHH VNDP-HC-093- Aventis 12-01 CropScience Vi t Nam
Đồng bộ tài khoản