Quyết định số 539-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 539-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 539-QĐ về việc ban hành mười tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 539-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 539-Q Hà N i, ngày 04 tháng 8 năm 1986 QUY T NNH BAN HÀNH MƯ I TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 141- H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng ban hành i u l v công tác tiêu chu n hoá; Xét ngh c a B Cơ khí và luy n kim trong công văn s 2888- CL/KT ngày 28-11- 1985, QUY T NNH: i u 1.- Nay ban hành các tiêu chuNn Vi t Nam: TCVN 1444-86. Qu t tr n. Thay th TCVN 1444-80. TCVN 4262-86. Qu t tr n. Tr c, kh p n i, ng treo. Kích thư c cơ b n. TCVN 4263-86. Qu t tr n. Cánh. Kích thư c cơ b n. TCVN 4264-86. Qu t i n sinh ho t. Yêu c u an toàn và phương pháp th . TCVN 4265-86. Qu t bàn. Thay th TCVN 1445-80.và TCVN 2554-78 TCVN 4266-86. Qu t bàn. Cánh. Kích thư c cơ b n. TCVN 4267-86. Qu t bàn. B chuy n hư ng. Yêu c u k thu t. TCVN 4268-86. Qu t bàn. B it c . Phân lo i và kích thư c cơ b n. TCVN 4269-86. Qu t bàn. B c tr c. TCVN 4270-86. Qu t bàn. Tr c ng cơ. Kích thư c cơ b n. i u 2.- Các tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1-7- 1987 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan.
  2. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản