Quyết định số 539/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
2
download

Quyết định số 539/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 539/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 539/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S 539/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 5 năm 2007 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S N I DUNG U TƯ D ÁN XÂY D NG Ư NG H CHÍ MINH (GIAI O N 1) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (các văn b n s 5265/BGTVT-KH T ngày 26 tháng 8 năm 2005, s 8047/BGTVT-KH T ngày 25 tháng 12 năm 2006, s 1533/BGTVT-KH T ngày 26 tháng 3 năm 2007, s 1622/BGTVT-VP ngày 29 tháng 3 năm 2007) và ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (các văn b n s 6557/BKH-T &GS T ngày 05 tháng 9 năm 2006 và s 1420/BKH-T &GS T ngày 07 tháng 3 năm 2007), QUY T NNH i u 1. S a i, b sung m t s n i dung c a Quy t nh s 18/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c u tư D án xây d ng ư ng H Chí Minh (giai o n 1) như sau: 1. S a i, b sung o n cu i c a kho n 2 i u 1 như sau: " phát huy hi u qu v n u tư, ph c v nhu c u phát tri n kinh t - xã h i, m b o an ninh qu c phòng và b o m giao thông B c - Nam liên t c thông su t, giai o n 1 t p trung u tư xây d ng các o n: Hoà L c - Xuân Mai - Cam L và Th nh M - Ng c H i - Tân C nh theo tuy n quy ho ch, ng th i, xây d ng nhánh phía Tây (bao g m Khe Gát - Khe Sanh và ăk Rông - Th nh M )". 2. S a i, b sung m c a kho n 3 i u 1 như sau: "a) ư ng: Các o n có a hình thu n l i, có lưu lư ng v n t i l n, thi t k theo tiêu chuNn hình h c c a ư ng cao t c (TCVN 5729-97) phù h p v i quy ho ch ư c duy t; các o n có a hình khó khăn thi t k theo tiêu chuNn ư ng ô tô thông thư ng (TCVN 4054-85). M t c t ngang trên toàn tuy n có quy mô 2 làn xe, chi u r ng m t ư ng thi t k m t c t ngang phù h p v i i u ki n th c t ; m b o b n v ng công trình, c n xây d ng: m t ư ng bê tông xi măng thay th m t ư ng bê tông nh a nh ng khu v c có th i ti t Nm ư t quanh năm, khu v c mi n núi không có dân cư, khó khăn v duy tu; các o n ư ng qua các th xã, th tr n, th t theo quy ho ch ư c duy t c a a phương; các công trình thoát nư c thi t k và thi công phù h p v i i u ki n a hình, a ch t, thu văn. Quy mô và tiêu chuNn k thu t như b ng sau: TT Phân o n Chi u dài Tiêu chuNn thi t k Quy mô giai o n 1 (km) 1 Hoà L c - Xuân Mai 13 TCVN 4054-85 N n 12m; m t 11m; gia c l n mép rãnh nh ng v trí có rãnh
  2. d c. 2 Xuân Mai - Tân Kỳ 297 TCVN 5729-97 N n 9m; m t 7m; gia c l n mép rãnh nh ng v trí có rãnh d c. 3 Tân Kỳ - Bùng 233 TCVN 4054-85 N n 9m; m t 7m; gia c l n mép rãnh nh ng v trí có rãnh d c. 4 Bùng - Cam L 157 TCVN 5729-97 N n 9m; m t 7m; gia c l n mép rãnh nh ng v trí có rãnh d c. 5 Cam L - ăkRông 38 ang u tư theo d án QL9 không thu c ph m vi d án này 6 Nhánh phía Tây 500 TCVN 4054-85 - Khe Gát - Khe Sanh 244 N n 7,5m; m t 5,5m, c c b có th h p hơn; gia c l n mép rãnh nh ng v trí có rãnh d c - ăkrông - B t 99 N n 7,5m; m t 6m; c c b có th h p hơn; gia c l n mép rãnh nh ng v trí có rãnh d c. -B t - Th nh M 157 N n 7,5m; m t 5,5m; c c b có th h p hơn; gia c l n mép rãnh nh ng v trí có rãnh d c. 7 Th nh M - Ng c H i 164 TCVN 4054-85 N n 9m; m t 7m; gia c l n mép rãnh nh ng v trí có rãnh d c. 8 Ng c H i - Tân C nh 22 TCVN 4054-85 N n 9m; m t 7m; gia c l n mép rãnh nh ng v trí có rãnh d c. 9 Tân C nh - Kon Tum - 535 i trên qu c l 14 hi n h u Pleiku - Buôn Ma Thu t - Chơn Thành 10 Chơn Thành - Ngã Tư 69 i trên qu c l 13 hi n h u". Bình Phư c 3. B sung m c d kho n 3 i u 1 như sau: “d) M t s h ng m c: - Xây d ng ư ng qua các th xã, th tr n, th t theo quy ho ch ư c duy t c a a phương có tuy n ư ng i qua, hoàn ch nh c h th ng i n chi u sáng, cây xanh, v a hè, h th ng an toàn giao thông. - Xây d ng công trình thoát nư c phù h p v i i u ki n a hình, a ch t, thu văn. - B n v ng hoá công trình, ngoài vi c áp d ng công ngh truy n th ng như tư ng ch n bê tông, gia c ta luy b ng bê tông còn ư c chuy n giao và áp d ng công ngh tiên ti n trên th gi i như r á Maccafferi, neo OVM. - Xây d ng 32 nhà h t. - Xây d ng ư ng ôi o n Khe Gát.
  3. - Kéo dài o n t Xuân Mai - Hoà L c và Ng c H i - Tân C nh (bao g m c c u c M t). - o n qua Vư n Qu c gia Cúc Phương 7,5 km xây d ng c u c n (kho ng 1200m) còn l i là ư ng (gia c c bi t). - Khôi ph c hoàn tr các tuy n ư ng mư n trong quá trình thi công; xây d ng văn phòng tư v n giám sát thi công và b sung công tác lâm qu n. - B sung kinh phí thuê tr s làm vi c cho Ban Qu n lý d án t năm 2007 - 2009: kho ng 20 t ng. - B sung các d án thành ph n vào giai o n 1: + ư ng ngang Nghi Sơn - Bãi Trành (kho ng 54km). + ư ng ngang n i ư ng H Chí Minh v quê Bác (kho ng 24km). + ư ng vào Trung tâm di s n Phong Nha - K Bàng (kho ng 2,5km). + Tuy n tránh Hu (kho ng 37km). + Qu c l 14B (kho ng 55km). + Y t , tr ng r ng, máy c t cây". 4. B sung, s a i kho n 4 i u 1 như sau: “4. Ti n th c hi n: - Kh i công: u năm 2000, hoàn thành: năm 2007 (m t s i m kiên c hoá khó khăn, hoàn thành trong năm 2008)". 5. B sung, s a i m c a kho n 5 i u 1 như sau: "a) T ng m c u tư giai o n 1: 13.312 t ng. (Mư i ba ngàn, ba trăm mư i hai t ng ch n) Trong ó: Chi phí xây d ng: 10.087,57 t ng Chi phí thi t b : 217,35 t ng Chi phí khác: 2.396,44 t ng D phòng: 619,58 t ng". 6. B sung kho n 1 i u 3 như sau: “- Nhóm h ng m c chi phí (7 h ng m c) l y trong chi phí d phòng c a t ng m c u tư g m: + Chi phí c p nh t s li u b sung i u ch nh Báo cáo nghiên c u kh thi. + Chi phí l p Báo cáo nghiên c u kh thi giai o n 2.
  4. + L p t ng d toán giai o n 1 và các d toán l p l i. + L phí thNm nh t ng d toán. + Chi phí l p t ng m c u tư i u ch nh. + Chi phí thi t k bư c thi t k k thu t. + Chi phí ki m nh phúc tra ch t lư ng thi công. - u tư xây d ng ư ng ngang n i ư ng H Chí Minh v i khu lưu ni m H i Thư ng Lãn Ông như m t d án thành ph n v n hành c l p trong giai o n 2. - S d ng kinh phí d phòng c a t ng m c u tư giai o n 1 c a d án ư ng H Chí Minh u tư xây d ng tr s làm vi c cho Ban Qu n lý d án ư ng H Chí Minh". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan, Ch t ch U ban nhân dân các t nh thành ph tr c thu c Trung ương có ư ng H Chí Minh i qua ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản