Quyết định số 54/1998/QĐ-BCN

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 54/1998/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/1998/QĐ-BCN về việc thành lập Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu do Bộ công nghiệp ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/1998/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 54/1998/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 25 tháng 08 ăm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT - KINH TẾ VỀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP - CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT - KINH TẾ VỀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 88/CP ngày 31 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ về phát triển khoa học- công nghệ vật liệu ở Việt Nam đến năm 2010 và Quyết định số 102/1998/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu gọi tắt là Văn phòng Công nghệ vật liệu đặt tại Bộ Công nghiệp. Văn phòng Công nghệ vật liệu là bộ máy giúp việc Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 88/CP ngày 31 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ và Quyết định số 102/1998/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ quan thường trực, đầu mối giao dịch của Ban Chủ nhiệm chương trình với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. Điều 2: Văn phòng Công nghệ vật liệu có các nhiệm vụ sau: 1. Xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ vật liệu, kế hoạch dài hạn theo các giai đoạn và kế hoạch hàng năm để thực hiện Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu, trình Ban Chủ nhiệm xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giúp Ban Chủ nhiệm Chương trình tổ chức, chỉ đạo thực hiện các dự án về công nghệ vật liệu đã được Chính phủ phê duyệt cho các Bộ, Ngành, Địa phương; bao gồm từ khâu thẩm định, xét duyệt, phân bổ kinh phí, quyết toán, nghiệm thu dự án, chương trình. 2. Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, đề xuất và xây dựng cơ chế chính sách quản lý, biện pháp triển khai có hiệu quả Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu trình Ban Chủ nhiệm xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ xét duyệt ban hành. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn được giao, xây dựng và trình Ban Chủ nhiệm Chương trình ban hành các quy chế quản lý, các văn bản hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Chính phủ, có liên quan đến lĩnh vực được giao. 3. Là cơ quan thường trực và đầu mối của Ban Chủ nhiệm Chương trình trong việc phát triển các mối quan hệ, giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu. 4. Chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức các kỳ họp của Ban Chủ nhiệm Chương trình và quản lý, bảo quản hồ sơ tài liệu có liên quan.
  2. 5. Tổng hợp tình hình và làm các báo cáo theo định kỳ về đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu, để Chủ nhiệm Chương trình xem xét trình Thủ tướng Chính phủ. Điều 3: Tổ chức bộ máy của Văn phòng Công nghệ vật liệu: 1. Chánh Văn phòng là ủy viên thư ký của Ban Chủ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về công nghệ vật liệu về toàn bộ hoạt động của Văn phòng theo quyết định này và có trách nhiệm: - Phối hợp với Vụ Tổ chức-cán bộ xây dựng định mức biên chế trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp- Chủ nhiệm Chương trình quyết định. - Phối hợp với Chánh Văn phòng Bộ Công nghiệp xây dựng Quy chế về sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Công nghiệp trình Bộ trưởng phê duyệt. 2. Cán bộ giúp việc: Gồm một số chuyên viên và nhân viên chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra được ký hợp đồng lao động với một số cán bộ và có các cộng tác viên do nguồn kinh phí của Dự án chi trả. Điều 4: Nguồn kinh phí bảo đảm cho các hoạt động của Văn phòng Công nghệ vật liệu do Ngân sách Nhà nước cấp. - Văn phòng Công nghệ vật liệu được sử dụng con dấu của Bộ Công nghiệp để hoạt động và giao dịch theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, được sử dụng tài khoản (kể cả tài khoản ngoại tệ) của Văn phòng Bộ Công nghiệp, được tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, đi lại và đời sống cho cán bộ công nhân viên của của Văn phòng Công nghệ vật liệu như cán bộ công nhân viên của Cơ quan Bộ Công nghiệp. Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 6: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Cục trưởng các Cục quản lý Nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và Chánh Văn phòng Công nghệ vật liệu có trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP- CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT - KINH Nơi nhận: - Như điều 6, TẾ VỀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU - Văn phòng Chính phủ, - Ban Tổ chức-Cán bộ CP, - Các Bộ KHĐT, TC, KHCNMT, GD&ĐT,XD,QP, - Các Uỷ viên Ban CNCT, - Lưu VP, TCCB. Đặng Vũ Chư
Đồng bộ tài khoản