Quyết định số 54/1998/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 54/1998/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/1998/QĐ-UB về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ cho những trường hợp đã chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/1998/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 54/1998/QĐ-UB Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP NGÀY 5/7/1994 CỦA CHÍNH PHỦ CHO NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994, số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ; Căn cứ các công văn số 930/BXD - QLN ngày 24/7/1996 số 447/BXD - QLN ngày 4/4/1998 của Bộ Xây dựng và công văn số 427/TC - TCT ngày 20/2/1998 của Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nhà đất tại tờ trình số 2414/TTr - SNĐ ngày 24/9/1998. QUYẾT ĐỊNH Điều I. Cho phép các hộ gia đình đã mua lại quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, có hộ khẩu tại Hà Nội (nhưng chưa lập lại hợp đồng thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà đất mà đã sử dụng ổn định, không có tranh chấp, khiếu kiện) được mua nhà ở theo qui định tại Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ, các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố. Người mua nhà ở không phải lập lại hợp đồng thuê nhà ở. Điều II. Các hộ gia đình (qui định tại Điều I Quyết định này) khi mua nhà ở phải nộp 50.000 đ (Năm mươi nghìn đồng) để chi phí cho việc làm thủ tục theo chế độ tại các Công ty Kinh doanh nhà ở (nơi mua nhà). - Sở Nhà đất và các Công ty Kinh doanh nhà ở được sử dụng nguồn thu này để chi các công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ; cuối năm chịu trách nhiệm lập thủ tục ghi thu ghi chi phản ánh qua ngân sách Nhà nước theo qui định của Luật ngân sách Nhà nước. Điều III. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho các trường hợp đã mua lại quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trước ngày ban hành quyết định này, nay mua nhà ở theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ. Các trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sau ngày ban hành quyết định này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
  2. Điều IV. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Hội đồng bán nhà Thành phố, Giám đốc các Sở: Nhà đất, Địa chính, Xây dựng, Tài chính vật giá; Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Nơi nhận: KT/ CHỦ TỊCH - Như điều IV - Thủ tướng Chính phủ PHÓ CHỦ TỊCH - Thường trực TW - TT HĐND TP - Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo) - Các đ/c PCT UBND TP - BCĐ TW về CSNO, đất ở - Bộ Xây dựng, Tài chính - Tổng cục Địa chính Đỗ Hoàng Ân - Ban KT và NS HĐND TP - Ban KT TU - BCĐ TP về CS nhà ở và đất ở - Báo Hà Nội mới - Đài TP và TH HN - CPVP, các tổ chuyên viên - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản