Quyết định số 54/2005/QĐ-HĐQL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 54/2005/QĐ-HĐQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2005/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư do Quỹ hỗ trợ phát triển ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2005/QĐ-HĐQL

 1. QU H TR PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 54/2005/Q -H QL Hà N i, ngày 01 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH B O LÃNH TÍN D NG U TƯ H I NG QU N LÝ QU H TR PHÁT TRI N Căn c Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01/4/2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Ngh nh s 20/2005/N -CP ngày 28/02/2005 c a Chính ph v b sung danh m c d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c theo Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01/4/2004; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) và Ngh nh s 35/2002/N - CP ngày 29/3/2002 c a Chính ph v vi c s a i b sung Danh m c A, B và C ban hành t i ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 50/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu H tr phát tri n; Căn c i u l t ch c và ho t ng c a Qu H tr phát tri n ban hành kèm theo Quy t nh s 231/1999/Q -TTg ngày 17/12/1999 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Thông tư s 63/2004/TT-BTC ngày 28/6/2004 c a B Tài chính v hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01/4/2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Thông tư s 17/2005/TT-BTC ngày 03/3/2005 c a B Tài chính s a i m t s i m c a Thông tư s 63/2004/TT-BTC ngày 28/6/2004; Căn c Thông tư s 89/2004/TT-BTC ngày 03/9/2004 c a B Tài chính hư ng d n x lý r i ro v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này Quy ch bão lãnh tín d ng u tư. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th quy t nh s 11/2000/Q -HTTQL ngày 02/3/2000 c a H i ng qu n lý Qu H tr phát tri n v vi c ban hành t m th i Quy ch b o lãnh tín d ng u tư, tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh cho các Qu u tư. i u 3: T ng Giám c Qu H tr phát tri n, Trư ng ban Ki m soát Qu H tr phát tri n, Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c Qu H tr phát tri n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. Nơi nh n: TM. H I NG QU N LÝ - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, CH TNCH - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW, - Văn phòng TW và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao, - Tòa án Nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , Nguy n c Kháng - Các T ng Công ty Nhà nư c, - B trư ng B Tài chính, - Các thành viên H QL Qu HTPT, - T ng Giám c và các Phó TG Qu HTPT - Trư ng ban Ki m soát Qu HTPT, - Các ơn v thu c và tr c thu c Qu HTPT, - Lưu: VP, H QL. QUY CH B O LÃNH TÍN D NG U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 54/Q -H QL ngày 01 tháng 9 năm 2005 c a H i ng qu n lý Qu H tr phát tri n) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh: Quy ch này quy nh vi c th c hi n nghi p v b o lãnh tín d ng u tư trong h th ng Qu H tr phát tri n (HTPT) i v i các ch u tư vay v n b ng ng Vi t Nam c a các t ch c tín d ng u tư các d án thu c i tư ng ư c b o lãnh tín d ng u tư theo quy nh hi n hành c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 2. gi i thích t ng : Trong quy ch này, các t ng sau ây ư c hi u như sau: 1. B o lãnh tín d ng u tư là cam k t c a Qu HTPT v i t ch c tín d ng cho vay v n v vi c tr n y , úng h n c a bên i vay. Trong trư ng h p bên i vay không tr ư c n ho c tr không y khi n h n, Qu HTPT s tr n thay cho bên i vay. 2. Bên b o lãnh là Qu HTPT. 3. Bên nh n b o lãnh là các t ch c tín d ng ư c thành l p và ho t ng theo Lu t và t ch c tín d ng, th c hi n cho vay i v i ch u tư c a d án.
 3. 4. Bên ư c b o lãnh là các ch u tư vay v n t i các t ch c tín d ng u tư d án. 5. H p ng b o lãnh là h p ng b ng văn b n ư c ký gi a Qu HTPT v i ch u tư vay v n t i t ch c tín d ng v quy n l i và nghĩa v c a các bên trong quan h b o lãnh. 6. Thư b o lãnh là văn b n cam k t c a Qu HTPT v i t ch c tín d ng cho vay v vi c Qu HTPT ch p thu n b o lãnh cho bên i vay. i u 3. Hình th c và ph m ji b o lãnh: 1. Qu HTPT b o lãnh tín d ng u tư i v i ch u tư theo hình th c phát hành thư b o lãnh cho t ng h p ng vay v n u tư d án. 2. Qu HTPT ch b o lãnh cho ch u tư vay v n c a t ch c tín d ng u tư vào tài s n c nh ư c duy t c a d án. S ti n b o lãnh bao g m n g c và lãi theo h p ng tín d ng. Chương 2: QUY NNH C TH i u 4. i tư ng ư c b o lãnh: 1. Các d án thu c i tư ng vay v n u tư theo quy nh t i Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01/4/2004 c a Chính ph và các Ngh nh khác c a Chính ph có liên quan nhưng m i ư c vay m t ph n ho c chưa ư c vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và không ư c h tr lãi su t sau u tư c a Qu HTPT. 2. Các d án theo danh m c ngành ngh thu c lĩnh v c và a bàn ư c hư ng ưu ãi u tư theo quy nh hi n hành c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) nhưng không thu c i tư ng vay v n u tư và không ư c h tr lãi su t sau u tư c a Qu HTPT. i u 5. i u ki n ư c b o lãnh: Qu HTPT xem xét, quy t nh b o lãnh khi d án và ch u tư b o m các i u ki n sau: 1. Ch u tư là t ch c, cá nhân có năng l c pháp lu t, năng l c hành vi dân s y ; 2. D án thu c i tư ng ư c b o lãnh quy nh t i i u 4, Quy ch này; 3. Có th t c u tư theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; 4. Ch u tư ph i có tình hình tài chính rõ ràng, lành m nh, m b o kh năng tr n trong th i h n ã cam k t v i t ch c tín d ng;
 4. 5. ư c Qu HTPT thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay trư c khi quy t nh b o lãnh; 6. Th c hi n các quy nh v m b o cho nghĩa v ư c b o lãnh theo quy nh t i i u 14 Quy ch này. i u 6. Th i h n b o lãnh: ư c xác nh phù h p v i th i h n vay v n theo th a thu n gi a ch u tư v i t ch c tín d ng cho vay. i u 7. M c b o lãnh: 1. M c b o lãnh i v i m t d án do Qu HTPT quy t nh, t i a b ng 70% t ng s v n u tư tài s n c nh ư c duy t c a d án. 2. M t d án có th ng th i ư c Qu HTPT cho vay u tư m t ph n và b o lãnh tín d ng u tư m t ph n; t ng m c h tr trong trư ng h p này không quá 85% t ng s v n u tư tài s n c nh ư c duy t c a d án. 3. T ng m c b o lãnh cho các d án theo h p ng b o lãnh ký k t gi a Qu HTPT và các ch u tư trong năm không vư t quá t ng s v n cho vay u tư c a Qu HTPT trong năm ó. i u 8. Phí b o lãnh: Ch u tư ư c b o lãnh không ph i tr phí b o lãnh cho Qu HTPT. i u 9. H sơ ngh b o lãnh g m: Ch u tư g i h sơ b o lãnh tín d ng u tư n Chi nhánh Qu , Bao g m các tài li u sau: 1. Gi y ngh b o lãnh c a ch u tư (theo m u quy nh c a Qu HTPT); 2. Văn b n ngh b o lãnh và văn b n thNm nh cho vay c a t ch c tín d ng; 3. D án u tư xây d ng công trình ã ư c b sung hoàn ch nh theo yêu c u c a các cơ quan thNm nh d án và phù h p v i quy nh hi n hành v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; 4. Các văn b n có giá tr pháp lu t xác nh n tư cách pháp nhân c a ch u tư: Quy t nh thành l p doanh nghi p và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ( i v i doanh nghi p nhà nư c), gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ( i v i doanh nghi p ngoài nhà nư c); 5. i v i ch u tư là doanh nghi p ã ho t ng s n xu t kinh doanh ph i có báo cáo tài chính trong hai năm g n nh t ho c c a năm trư c (n u doanh nghi p ho t ng chưa 2 năm) ư c t ch c ki m toán ki m tra, xác nh n. Trư ng h p chưa ư c ki m toán ph i có xác nh n hoàn thành nghĩa v n p thu c a cơ quan thu ;
 5. 6. Ý ki n tham gia thNm nh d án c a B , ngành, a phương ho c các cơ quan có liên quan v các v n : Quy ho ch, quy mô, công su t, công ngh , thi t b , môi trư ng, ch khai thác tài nguyên qu c gia, vùng nguyên li u cung c p cho d án, phòng ch ng cháy n tái nh cư, anh ninh qu c phòng; 7. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c văn b n gi i thi u a i m, th a thu n cho thuê t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ( i v i d án mà ch u tư chưa có gi y ch ng nh n quy n s d ng t); 8. Các văn b n th a thu n v n bù, gi i phóng m t b ng, phương án tái nh cư ( i v i các d án có yêu c u tái nh cư); 9. Các th a thu n, h p ng và các văn b n khác v nh ng v n liên quan. Các tài li u nêu trên là b n chính ho c b n sao có xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; Riêng tài li u t i Kho n 6, 7, 8, 9 ư c s d ng b n sao có i chi u v i b n g c. i u 10. Trình t , th i h n, th m quy n xem xét quy t nh b o lãnh: 1. Trình t , th i h n và n i dung thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay b o lãnh tín d ng u tư, th c hi n theo Quy ch thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay các d án s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c do Ch t ch H i ng qu n lý Qu HTPT ban hành. 2. Trong th i h n thNm nh ư c quy nh, Qu HTPT ph i thông báo b ng văn b n cho ch u tư bi t ý ki n ch p thu n hay t ch i b o lãnh. N u ch p thu n thì Qu HTPT ti n hành các bư c ti p theo ký k t h p ng b o lãnh và làm th t c phát hành thư b o lãnh. T ng Giám c Qu HTPT quy t nh ho c phân c p cho giám c Chi nhánh Qu HTPT quy t nh ch p thu n hay t ch i b o lãnh. i u 11. H p ng b o lãnh: 1. H p ng b o lãnh ư c ký gi a Bên b o lãnh và Bên ư c b o lãnh ph i b o m các n i dung cơ b n sau: - Tên, a ch , tài kho n giao d ch t i t ch c tín d ng, ngư i i di n c a Bên b o lãnh và Bên ư c b o lãnh; - Tên d án u tư, a i m th c hi n d án, t ng s v n u tư tài s n c nh c a d án, s v n vay u tư tài s n c nh, lãi su t vay v n, th i h n vay v n, th i h n tr n , th i i m b t u tr n , kỳ h n tr n , m c tr n t ng kỳ h n; - S ti n ư c b o lãnh, th i h n hi u l c b o lãnh, ph m vi b o lãnh; - Các hình th c b o m, giá tr tài s n b o m cho nghĩa v ư c b o lãnh;
 6. - Quy n và nghĩa v c a các bên và các cam k t khác ư c các bên th a thu n phù h p v i quy nh c a pháp lu t; - Quy nh v tr n sau khi Qu HTPT th c hi n nghĩa v b o lãnh. 2. H p ng b o lãnh có th ư cs a i, b sung ho c h y b n u các bên liên quan có th a thu n. i u 12. Thư b o lãnh: Qu HTPT phát hành Thư b o lãnh tín d ng u tư ch u tư vay v n c a t ch c tín d ng th c hi n d án v i các n i dung cơ b n sau: 1. Tên, a ch , tài kho n giao d ch, ngư i i di n c a các bên tham gia b o lãnh: Bên b o lãnh, Bên ư c b o lãnh, Bên nh n b o lãnh; 2. Tên d án u tư, t ng s v n u tư tài s n c nh c a d án, s v n vay u tư tài s n c nh, s ti n b o lãnh i v i d án; 3. Ph m vi b o lãnh, th i h n hi u l c c a b o lãnh; 4. i u ki n th c hi n nghĩa v b o lãnh: Bên ư c b o lãnh không vi ph m các quy nh c a pháp lu t, các quy nh v qu n lý d án u tư trong quá trình tri n khai th c hi n u tư d án, cũng như quá trình qu n lý s n xu t kinh doanh sau khi d án u tư ã hoàn thành ưa vào khai thác s d ng và th c hi n úng các i u kho n ghi trong h p ng tín d ng ã ký v i t ch c tín d ng; i u 13. Trình t l p, thông báo k ho ch b o lãnh: K h ach b o lãnh tín d ng u tư là m t b ph n c a k ho ch tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ư c Th tư ng Chính ph quy t nh giao hàng năm cho Qu HTPT v ngu n v n, t ng m c v n b o lãnh tín d ng u tư. 1. i u ki n ghi k ho ch b o lãnh tính d ng u tư ph i úng i tư ng và i u ki n theo quy nh t i i u 4, i u 5 Quy ch này. 2. L p k ho ch: a) Trư c ngày 30 tháng 6 hàng năm, căn c vào k t qu thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay và ch p thu n b o lãnh c a Qu HTPT, Quy t nh u tư c a ngư i có thNm quy n và cá i u ki n ghi k ho ch quy nh t i kho n 1 i u này, ch u tư l p k ho ch b o lãnh tín d ng u tư g i Chi nhánh Qu HTPT. b) Trư c ngày 20 tháng 7 hàng năm, căn c ăng ký k ho ch c a các ch u tư ngh do Chi nhánh Qu HTPT báo cáo; Qu HTPT l p và báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i t ng h p trình Chính ph k ho ch tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c năm sau, trong ó có k ho ch b o lãnh tín d ng u tư (bao g m các d án chuy n ti p và d án m i). 3. Thông báo k ho ch:
 7. Căn c k ho ch b o lãnh tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ư c Th tư ng Chính ph giao hàng năm và ngh c a các Chi nhánh Qu HTPT v vi c b o lãnh tín d ng u tư cho t ng d án ã ư c Qu HTPT thNm nh; Qu HTPT thông báo k ho ch b o lãnh tín d ng u tư c a t ng d án cho các Chi nhánh Qu HTPT th c hi n; ng th i t ng h p g i các B , ngành, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 4. i u ch nh k ho ch: Vi c b sung, i u ch nh k ho ch b o lãnh tín d ng u tư ư c th c hi n m t l n vào quý III hàng năm, trư ng h p c bi t giao T ng Giám c Qu HTPT quy t nh. i u 14. Tài s n b o m cho nghĩa v ư c b o lãnh: 1. Ch u tư ư c dùng tài s n hình thành t v n vay b o m cho nghĩa v ư c b o lãnh. Trư ng h p, tài s n hình thành t v n vay không i u ki n b o m cho nghĩa v ư c b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t, Qu HTPT s quy t nh các hình th c b o m khác cho b o lãnh úng theo quy nh t i Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng, Ngh nh s 85/2002/N -CP ngày 25/10/2002 c a Chính ph v s a i, b sung Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 và các văn b n hư ng d n th c hi n v b o m ti n vay c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Riêng i v i các d án nhóm A, mà tài s n hình thành t v n vay không i u ki n làm tài s n b o m cho b o lãnh và Bên ư c b o lãnh không có bi n pháp b o m nào khác thì Qu HTPT trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. a) i v i tài s n hình thành t v n vay thu c i tư ng mua b o hi m b t bu c, thì ch u tư ph i th c hi n mua b o hi m tài s n trong su t th i h n b o lãnh theo quy nh. b) i v i các d án mà ngoài ngu n v n vay ư c b o lãnh còn có các ngu n v n khác tham gia u tư thì tài s n b o m cho nghĩa v b o lãnh là t ng giá tr tài s n c a d án hình thành t ngu n v n vay ư c b o lãnh và các ngu n v n khác tham gia u tư. 2. Trong th i h n b o lãnh, ch u tư không ư c cho, t ng, bán, chuy n như ng, góp v n liên doanh ho c s d ng tài s n b o m cho b o lãnh c m c , th ch p ho c b o lãnh vay v n t i nơi khác. 3. Trình t và th t c b o m cho b o lãnh c a Qu HTPT th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v b o m ti n vay, giao d ch b o m, ăng ký giao d ch b o m như i v i t ch c tín d ng. 4. Khi bên ư c b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v hoàn tr i v i Bên b o lãnh, Bên b o lãnh ư c quy n ti n hành x lý tài s n b o m cho nghĩa v ư c b o lãnh thu h i s ti n ã tr n thay bên ư c b o lãnh. i u 15. Trình t và th t c c p b o lãnh tín d ng u tư:
 8. T ng Giám c Qu HTPT quy nh c th trình t , th t c và thNm quy n c p b o lãnh tín d ng u tư trong h th ng Qu HTPT. i u 16. Trách nhi m tài chính khi ch u tư không tr ư cn : 1. n h n tr n ư c ghi trong h p ng tín d ng mà Bên ư c b o lãnh không tr ư c m t ph n ho c toàn b s n vay (g c và lãi) và không ư c t ch c tín d ng cho gia h n n , Qu HTPT ti n hành ki m tra các v n có liên quan, n u phù h p v i các cam k t trong h p ng b o lãnh và thư b o lãnh thì Qu HTPT tr n thay cho Bên ư c b o lãnh ph n v n vay n h n trong ph m vi s v n nh n b o lãnh. 2. Trong th i h n 10 ngày k t ngày Qu HTPT ra thu nh p, Bên ư c b o lãnh ph i ký Kh ư c nh n n v i Qu HTPT v s ti n Qu HTPT ã tr thay Bên ư c b o lãnh v i lãi su t ph t b ng 150% lãi su t Bên ư c b o lãnh vay c a Bên nh n b o lãnh. 3. Sau khi ký Kh ư c nh n n b t bu c, Bên ư c b o lãnh ph i th c hi n nghĩa v tr n theo cam k t. Sau th i h n 6 tháng k t th i i m b t u nh n n n u Bên ư c b o lãnh không tr ư c n cho Qu HTPT thì Qu HTPT x lý tài s n b o m cho nghĩa v ư c b o lãnh như i v i tài s n th ch p thu h i n (g c và lãi) ho c kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. x lý r i ro t ng b o lãnh: 1. Trư ng h p Bên ư c b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v hoàn tr theo Kh ư c nh n n b t bu c do nguyên nhân b t kh kháng như thiên tai, h a ho n, tai n n b t ng gây thi t h i tài s n, do Nhà nư c i u ch nh chính sách thì ư c khoanh n , xóa n ho c mi n gi m lãi ti n vay theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v x lý r i ro tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; 2. Hàng năm, Qu HTPT ư c l p Qu d phòng r i ro v B o lãnh tín d ng u tư v i m c trích t i a b ng 0,2% trên s ti n th c hi n nghĩa v B o lãnh và ư c h ch toán vào chi phí ho t ng nghi p v . Trư ng h p Qu d phòng r i ro không bù p nghĩa v th c hi n b o lãnh thì T ng Giám c Qu HTPT báo cáo B trư ng B Tài chính trình Th tư ng cho xem xét quy t nh. 3. i v i các trư ng h p chuy n i s h u, x lý khó khăn v tài chính cho doanh nghi p ang có n vay b t bu c c a Qu HTPT thì th c hi n theo quy nh c a pháp lu t như i v i các kho n n ngân hàng thương m i. i u 18. Quy n và nghĩa v c a Bên b o lãnh: 1. Bên b o lãnh có quy n: a) Yêu c u ch u tư cung c p y , chính xác, trung th c các tài li u theo quy nh t i i u 9 Quy ch này;
 9. b) Yêu c u ch u tư ph i có tài s n b o m cho nghĩa v ư c b o lãnh theo quy nh t i i u 14 Quy ch này; c) T ch i b o lãnh n u không các i u ki n bão lãnh; d) Ch ng ph i h p v i t ch c tín d ng cho vay v n ki m tra, giám sát trong quá trình s d ng v n vay, tình hình s n xu t kinh doanh, tình hình tài chính và tr n ch u tư; e) T ch i th c hi n nghĩa v b o lãnh khi không i u ki n theo quy nh t i Kho n 4 i u 14 Quy ch này; g) Kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t khi ch u tư vi ph m h p ng b o lãnh. 2. Bên b o lãnh có nghĩa v : a) Th c hi n y cam k t trong thư b o lãnh và h p ng b o lãnh; b) Hoàn tr ch u tư y tài s n ho c gi y t có liên quan nb o m cho b o lãnh khi vi c b o lãnh ch m d t. i u 19. Quy n và nghĩa v c a Bên ư c b o lãnh: 1. Bên ư c b o lãnh có quy n: a) Yêu c u Qu HTPT th c hi n úng th a thu n trong h p ng b o lãnh tín d ng u tư; b) Kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t n u Qu HTPT vi ph m H p ng b o lãnh tín d ng u tư. 2. Bên ư c b o lãnh có nghĩa v : a) Cung c p y , chính xác, trung th c các tài li u có liên quan n giao d ch ư c b o lãnh theo yêu c u c a Qu HTPT; b) S d ng v n vay úng m c ích, b o toàn v n, th c hi n úng và y nghĩa v tr n ã cam k t v i t ch c tín d ng; c) Th c hi n y cam k t trong H p ng b o lãnh; d) Nh n n vay b t bu c v i Qu HTPT và có trách nhi m hoàn tr y s ti n Qu HTPT ã tr n thay (c n g c và lãi); e) Ch u s ki m tra, giám sát c a Qu HTPT i v i các ho t ng liên quan nh p ng b o lãnh tín d ng u tư. i u 20. Quy n và nghĩa v c a Bên nh n b o lãnh: 1. Bên nh n b o lãnh có quy n:
 10. a) Yêu c u ơn v vay v n th c hi n vi c vay, tr n y , úng h n theo H p ng tín d ng ã ký; b) Yêu c u Qu HTPT th c hi n các cam k t trong Thư bão lãnh; 2. Bên nh n b o lãnh có nghĩa v : a) Th c hi n vi c c p v n vay theo úng H p ng tín d ng ã ký và trong ph m vi s v n theo cơ c u v n tham gia u tư tài s n c nh cho d án; b) Th c hi n thu h i n vay (g c và lãi) c a ch u tư vay v n theo úng h p ng tín d ng ã ký; c) Ph i h p v i Qu HTPT thư ng xuyên ki m tra, giám sát quá trình s d ng v n vay, tình hình s n xu t kinh doanh, xác nh chính xác kh năng tài chính c a ch u tư ôn c th c hi n nghĩa v tr n (g c và lãi) cho t ch c tín d ng cho vay v n. i u 21. Vi c b o lãnh tín d ng u tư ch m d t trong các trư ng h p sau: 1. Bên ư c b o lãnh ã th c hi n y nghĩa v tr n c a mình i v i Bên nh n b o lãnh theo úng h p ng tín d ng ã ký; 2. T ch c tín d ng ngh h y b b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t; 3. Vi c b o lãnh ư c thay th b ng các bi n pháp b o m khác do các bên th a thu n; 4. Nghĩa v b o lãnh ch m d t theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Ch ki m tra, ki m soát i v i kho n b o lãnh: Bên ư c b o lãnh ph i ch u s ki m tra, giám sát c a Qu HTPT v vi c th c hi n H p ng b o lãnh. Vi c ki m tra, giám sát c a Qu HTPT ư c th c hi n như i v i d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 23. Ch h ch toán và thông tin, báo cáo: 1. Vi c h ch toán và theo dõi các kho n b o lãnh c a Qu HTPT th c hi n theo quy nh hi n hành v ch h ch toán - k toán. 2. Bên ư c b o lãnh có trách nhi m nh kỳ báo cáo Qu HTPT tình hình vay, s d ng v n vay c a d án, tình hình s n xu t kinh doanh và tr n v n vay u tư và các v n khác có liên quan n b o lãnh. 3. Qu HTPT t ng h p báo cáo tình hình th c hi n b o lãnh cho các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c theo ch báo cáo th ng kê, k toán hi n hành. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH
 11. i u 24. Hi u l c thi hành: 1. T ng Giám c Qu HTPT, Trư ng Ban ki m soát Qu HTPT, Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c Qu HTPT ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. 2. i v i các d án u tư ã ư c Qu HTPT ký h p ng b o lãnh tín d ng u tư trư c ngày Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01/4/2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c có hi u l c (ngày 27/4/2004), ư c ti p t c th c hi n theo h p ng b o lãnh tín d ng u tư ã ký và các quy nh c a Nhà nư c có liên quan v tín d ng u tư phát tri n. i v i các d án u tư ư c Qu HTPT ký h p ng b o lãnh sau ngày Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01/4/2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c có hi u l c ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01/4/2004 cua Chính ph và các quy nh t i Quy ch này. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v Qu HTPT nghiên c u, gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản