Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KON TUM NAM ***** c l p - T do – H nh phúc ******* S : 54/2007/Q -UBND KonTum, ngày 14 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ CÁC LO I T TRÊN NA BÀN HUY N ĂK HÀ, T NH KON TUM U BAN NHÂN DÂN T NH KON TUM Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân t nh và y ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 188/2004/N -CP, ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Ngh nh s 123/2007/N - CP, ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP, ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Căn c Thông tư s 114/TT-BTC, ngày 26 tháng 11 năm 2004 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 188/2004/N -CP, ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Căn c Ngh quy t s 31/NQ-H ND, ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh Kon Tum khóa IX, kỳ h p th 9 v B ng giá t năm 2008 trên a bàn t nh Kon Tum; Xét ngh c a S Tài chính t i T trình s 64/STC-QLCSG, ngày 26 tháng 10 năm 2007 v vi c ngh y ban nhân dân t nh Kon Tum ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn t nh Kon Tum, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b ng giá các lo i t trên a bàn huy n ăk Hà, t nh Kon Tum (như ph l c kèm theo) i u 2. B ng giá các lo i t quy nh t i i u 1 Quy t nh này ư c s d ng làm căn c : a. Tính thu i v i vi c s d ng t và chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; b. Tính ti n s d ng t và ti n thuê t khi giao t, cho thuê t không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t cho các trư ng h p quy nh t i i u 34 và i u 35 c a Lu t t ai năm 2003; c. Tính giá tr quy n s d ng t khi giao t không thu ti n s d ng t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy nh t i i u 33 c a Lu t t ai năm 2003;
 2. d. Xác nh giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hoá, l a ch n hình th c giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 3 i u 59 c a Lu t t ai năm 2003; . Tính giá tr quy n s d ng t thu l phí trư c b chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; e. Tính giá tr quy n s d ng t b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy nh t i i u 39, i u 40 c a Lu t t ai năm 2003; g. Tính ti n b i thư ng i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v t ai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các s : Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng; C c trư ng C c Thu t nh; Ch t ch y ban nhân dân huy n ăk Hà và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2008./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n : KT.CH TNCH - Văn phòng Chính ph ; PHÓ CH TNCH - B Tài chính; - C c KTVB QPPL (B Tư pháp); - TT T nh y; - TT H ND t nh; - CT, các PCT UBND t nh; - Như i u 3; - Các s : Tư pháp, NN&PTNT; - TT H ND huy n ăk Hà; ào Xuân Quí - Công báo UBND t nh; - Lưu: VT, N , TH1. B NG GIÁ CÁC LO I T TRÊN NA BÀN HUY N ĂK HÀ , T NH KON TUM (Kèm theo Quy t nh s 54/2007/Q -UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2007 c a UBND t nh Kon Tum) Ph n A: KHU V C THN TR N I. T : VT: 1.000 ng/m2
 3. Giá t theo v trí Ghi TT TÊN Ư NG - O N Ư NG V trí 1 V trí 2 V trí 3 chú 1 ư ng Hùng Vương: o n t ư ng Trư ng Chinh (ranh - gi i xã Hà Mòn) n giáp ư ng 500 276 182 Quang Trung. o n t ư ng Quang Trung n giáp - 424 231 124 ư ng Tô Vĩnh Di n. o n t ư ng Tô Vĩnh Di n n - 424 231 124 giáp c u ăk Ui. o n t c u ăk Ui n giáp ư ng - 567 314 157 Chu Văn An. o nt ư ng Chu Văn An n giáp - 850 467 257 ư ng Hai Bà Trưng o n t ư ng Hai Bà Trưng n - 1.200 660 363 giáp ư ng Hoàng Th Loan. o n t ư ng Hoàng Th Loan n - 870 479 263 giáp ư ng Bùi Th Xuân. o n t ư ng Bùi Th Xuân n - 349 193 127 ư ng Nguy n Khuy n. o n t ư ng Nguy n Khuy n n - 454 250 137 h t xăng d u Bình Dương. o n t h t xăng d u Bình Dương - 850 468 257 n h t t nhà ông Tân (Tân Thu ). o n t h t t nhà ông Tân n giáp - 377 207 114 ranh gi i xã ăk Mar. B Khu Trung Tâm Chính tr : I Phía ông Qu c l 14: 1 ư ng Hà Huy T p 132 73 33 2 ư ng Nguy n Văn C 73 44 33 3 ư ng Hoàng Văn Th 50 39 33 4 ư ng Ngô Gia T 106 58 33 Các ư ng Trư ng Chinh, ư ng Lê 5 Lai, ư ng Võ Th Sáu, ư ng Huỳnh 106 58 33 Thúc Kháng - o n t ư ng Hùng
 4. Vương n g p ư ng Hà Huy T p (t t c o n này m t giá ) Các ư ng Trư ng Chinh, ư ng Lê Lai, ư ng Võ Th Sáu, ư ng Huỳnh Thúc Kháng, ư ng Nguy n Du, 6 79 46 33 ư ng A Ninh - o n t ư ng Hà Huy T p n g p ư ng Nguy n Văn C (T t c o n này m t giá). Các ư ng Trư ng Chinh, ư ng Lê Lai, ư ng Võ Th Sáu, ư ng Huỳnh Thúc Kháng, ư ng Nguy n Du, 7 53 39 33 ư ng A Ninh - o n t ư ng Nguy n Văn C n giáp ư ng Ngô Gia T (T t c o n này m t giá). 8 ư ng Quang Trung: o n t ư ng Hùng Vương n giáp - 143 79 36 ư ng Phan B i Châu. o n t ư ng Phan B i Châu n - 64 44 33 giáp ư ng Lý Thái T . o n t ư ng Lý Thái T nh t - 44 39 33 t thôn Long Loi. o n t sau ph n t nhà ông Lê văn - 143 79 36 ph ng n h t ư ng Ngô Gia T . o n t ư ng Ngô Gia T n ngã 3 - 64 44 33 ư ng vào thôn 11. o n t ngã 3 thôn 11 n mép ru ng - 44 39 33 lúa nư c H i trư ng thôn 11. 8 ư ng Phan B i Châu. 79 46 33 9 ư ng U RÊ. o n t ư ng Hùng Vương n giáp - 128 70 33 ư ng Phan B i Châu. o n t ư ng Phan B i Châu n - 44 39 33 giáp ư ng Lý Thái T . 10 ư ng Ngô ăng 79 46 33 11 ư ng H Xuân Hương 106 58 33 12 ư ng oàn Th i m 79 46 33 13 ư ng Tr n Văn Hai 79 46 33 14 ư ng Tô Vĩnh Di n 106 58 33
 5. II Khu m r ng phía tây Qu c l 14: 1 ư ng 24/3: o n t ư ng Ph m Ngũ Lão n - 250 170 giáp ư ng Trương Hán Siêu. o nt ư ng Trương Hán Siêu n - giáp ư ng qui ho ch s 1 (tính t 200 150 ư ng Tô Hi n Thành xu ng). o n t ư ng qui ho ch s 1 nh t - 188 90 ư ng 24/3. 2 ư ng Ph m Ngũ Lão. 139 77 3 ư ng Nguy n B nh Khiêm. o n t ư ng Trư ng Chinh n - 178 99 giáp ư ng Nguy n Thi n Thu t. o n t ư ng Nguy n Thi n Thu t - 188 105 n giáp t cà phê. 4 ư ng Trương Hán Siêu: o nt ư ng Trư ng Chinh n - 188 105 giáp ư ng Nguy n Thư ng Hi n. o nt ư ng Nguy n Thư ng Hi n - 178 99 n giáp ư ng Nguy n Thi n Thu t. o n t ư ng Nguy n Thi n Thu t - 188 105 n giáp t cà phê. 5 ư ng Nguy n Thi n Thu t 178 99 6 ư ng Lý T Tr ng 168 94 7 ư ng Sư V n H nh: o n t ư ng Ph m Ngũ Lão n - 188 105 giáp ư ng Trương Hán Siêu o n t ư ng Trương Hán Siêu n - 178 99 giáp ư ng Tô Hi n Thành. o n t ư ng Tô Hi n Thành n - 168 94 giáp t cà phê. 8 ư ng Nguy n Thư ng Hi n: o n t ư ng Ph m Ngũ Lão n - 158 88 giáp ư ng Nguy n B nh Khiêm.
 6. o n t ư ng Nguy n B nh Khiêm - 168 94 n giáp ư ng Tô Hi n Thành. o n t ư ng Tô Hi n Thành n - 158 88 giáp t cà phê. 9 ư ng Trư ng Chinh: o n t ư ng Ph m Ngũ Lão n - 193 107 giáp ư ng Trương Hán Siêu o n t ư ng Trương Hán Siêu n - 187 103 giáp ư ng Tô Hi n Thành 10 ư ng Ngô Thì Nh m: o n t ư ng Nguy n B nh Khiêm - 168 94 n giáp ư ng Tô Hi n Thành o n t ư ng Tô Hi n Thành n - 158 88 giáp t cà phê 11 ư ng Tr n Khánh Dư: o n t ư ng Trương Hán Siêu n - 178 99 giáp ư ng Ngô Ti n Dũng o n t ư ng Ngô Ti n Dũng n - 168 94 giáp ư ng Tô Hi n Thành o n t ư ng Tô Hi n Thành n - 158 88 giáp t cà phê 12 ư ng Ngô Ti n Dũng: o n t ư ng Ngô Thì Nh m n - 168 94 giáp ư ng Tr n Khánh Dư o n t ư ng Tr n Khánh Dư n - 178 99 giáp ư ng Trư ng Chinh 13 ư ng Tô Hi n Thành: o n t ư ng Trư ng Chinh n - 168 94 giáp ư ng Lý T Tr ng. o n t ư ng Lý T Tr ng n giáp - 158 88 ư ng 24/3 - o nt ư ng 24/3 n t cà phê 168 94 ư ng Qui ho ch s 1 (tính t ư ng 14 158 88 Tô Hi n Thành xu ng) ư ng Qui ho ch s 2 (tính t ư ng 15 149 83 Tô Hi n Thành xu ng)
 7. 16 Khu v c TDP 4B (Cóng ba l ): o n ư ng t ư ng Hùng Vương - ngã ba cóng ba l n giáp ư ng Lê 253 141 Quý ôn. C Khu trung Tâm Thương M i 1 ư ng B ch ng 158 88 40 2 ư ng Chu Văn An: o n t ư ng Hùng vương n h t - 253 141 64 ph n t Ông Nguy n M nh Hùng o n t h t ph n t nhà ông Nguy n M nh Hùng n h t t nhà ông - 127 70 33 Nguy n Công Bình (c ng chào thôn 10) o n t ngã 3 c ng chào thôn 10 i - 66 44 33 thôn 10 4 ư ng Y t Kiêu 127 70 33 5 ư ng Ngô Mây 127 70 33 6 ư ng Huỳnh ăng Thơ 106 58 33 7 ư ng A Gió 106 58 33 8 ư ng Nguy n Văn Hoàng 79 46 33 9 ư ng Kim ng 73 40 33 10 ư ng A Khanh 73 40 33 11 ư ng Nguy n Chí Thanh 176 97 44 12 ư ng Lý Thư ng Ki t: o nt ư ng Tr n Nhân Tông n - 128 70 33 giáp ư ng Hai Bà Trưng o nt ư ng Hai Bà Trưng n - 119 66 33 g p ư ng M c nh Chi o n t ư ng M c nh Chi n - 112 63 33 g p ư ng A-Khanh 13 ư ng M c nh Chi 176 99 44 14 ư ng Lý Thái T :
 8. o n t ư ng Nguy n Th Minh - 204 112 52 Khai n ư ng Hai Bà Trưng o n t ư ng Hai Bà Trưng n - 128 70 33 ư ng Nguy n Chí Thanh o nt ư ng Nguy n Chí Thanh - 79 46 33 n ư ng Kim ng 15 ư ng Hai Bà Trưng: o n t ư ng Hùng Vương n - 264 150 80 ư ng Lý Thái T o n t ư ng Lý Thái T n - 160 110 70 ư ng Cù Chính Lan o n t ư ng Cù Chính Lan n - 105 70 50 h t khu dân cư o n t ư ng Hùng Vương n - 264 150 80 ư ng Nguy n Trãi 16 ư ng Nguy n Trãi 128 70 33 17 ư ng Tr n Qu c To n 128 70 33 18 ư ng Nguy n Sinh S c 128 70 33 19 ư ng Trương Quang Tr ng: o n t g p ư ng Nguy n Chí - 128 70 33 Thanh n g p ư ng Hai Bà Trưng o n t g p ư ng Hai Bà Trưng n - 207 114 52 g p ư ng Tr n Quang Kh i 20 ư ng Cù Chính Lan: o n t ư ng Hai bà Trưng n - 66 44 33 ư ng Nguy n Th Minh Khai. o n t ư ng Nguy n Th Minh - 111 62 33 Khai n ư ng ào Duy T . 21 ư ng Tr n Nhân Tông: o n t giáp ư ng Hùng Vương n - 290 162 73 ư ng Lý Thái T o n t giáp ư ng Hùng Vương - 204 112 52 n ư ng Nguy n Sinh S c o nt ư ng Nguy n Sinh S c n - 128 70 33 ư ng Nguy n Trãi 22 ư ng Tr n Quang Kh i:
 9. o n t ư ng Hùng Vương ng p - 290 162 73 ư ng Nguy n Sinh S c o n t ư ng Nguy n Sinh S c n - 207 114 52 g p ư ng Nguy n Trãi 23 ư ng Nguy n Th Minh Khai: o n t ư ng Hùng Vương n giáp - 290 162 73 ư ng Bà Tri u o nt ư ng Bà Tri u n ư ng - 128 70 33 Cù Chính Lan 24 ư ng Ngô c 290 162 73 25 ư ng Hoàng Th Loan 264 146 66 26 ư ng Bùi Th Xuân: o n t ư ng Hùng Vương ng p - 198 55 33 ư ng Cù Chính Lan o nt ư ng Cù Chính Lan nh t - 77 44 33 ư ng 27 ư ng A D a 128 70 33 28 ư ng Bà Tri u: o n t ư ng Nguy n Th Minh - 128 59 33 Khai n ư ng Bùi Th Xuân o n t ư ng Bùi Th Xuân n - 111 61 33 ư ng ào Duy T 29 ư ng Lê H u Trác: o n t ư ng Hùng Vương n - 132 73 33 ư ng Nguy n Sinh S c o n t ư ng Nguy n Sinh S c n - 53 39 33 ư ng Nguy n Trãi 30 ư ng ào Duy T : o n t giáp ư ng Hùng Vương n - 253 123 58 ư ng Bà Tri u o n t ư ng Bà Tri u n ư ng - 132 88 66 Cù Chính Lan o n t ư ng Cù Chính Lan nh t - 50 39 33 khu dân cư 31 ư ng Hàm Nghi 106 57 33
 10. 32 ư ng Nguy n Khuy n 94 53 33 33 ư ng Lê H ng Phong: o n t giáp ư ng Hùng Vương - 253 141 64 n trư ng M u giáo thôn 9 th tr n. o n t h t ph n t trư ng m u giáo - thôn 9 n giáp kênh B (nhà ông 198 106 48 ích) o n t sau nhà ông Nguy n Văn - ích n giáp t tr s Công ty 154 86 43 Thu nông o n t ngã 3 Công ty Thu Nông - 106 57 33 n giáp ranh gi i xã ăk Ui ư ng t sau ph n t nhà ông Th Chưa 34 n h t t h i trư ng thôn 8 64 44 33 có tên ư ng o n t nhà ông Di n nh t t nhà Chưa 35 ông Tr n T i 44 39 33 có tên ư ng o n t ư ng Hùng Vương, sau nhà Chưa 36 ông Lê Trư ng Giang n h t t nhà 50 40 33 có tên ông Thái Văn Ngũ ư ng T sau ph n t ông Hoàng Nghĩa Chưa 37 H u n giáp ph n t ông Bá 79 46 33 có tên Tuân ư ng T sau ph n t nhà ông Văn Ti n Chưa 38 Ng n h t ph n t ông Dương 64 44 33 có tên Tr ng Khanh ư ng ư ng t c ng chào thôn 10 n giáp Chưa 39 Công ty Thu Nông 64 44 33 có tên ư ng ư ng t sau ph n t nhà ông Chưa 40 Huỳnh T n Lâm n giáp ư ng 64 44 33 có tên Nguy n Trãi ư ng ư ng t sau ph n t nhà ông Phan Chưa 41 quang Vinh n giáp ư ng Nguy n 64 44 33 có tên Trãi ư ng ư ng t sau ph n t nhà ông C m Chưa 42 Bá N a (Quán Thanh Nga) n h t 64 44 33 có tên t nhà ông Nguy n Văn Minh ư ng 44 o n t ngã 3 c ng chào thôn 10 i 50 40 33 Chưa thôn 10 thu c ư ng qui ho ch song có tên
 11. song v i ư ng Chu Văn An kéo dài ư ng o n t ngã 3 c ng chào thôn 10 i Chưa 45 Công ty Thu nông n t nhà ông 53 42 33 có tên oàn Ng c Còi ư ng 46 Các ư ng còn l i 33 Ghi chú: 1. Qui nh v chi u sâu v trí c a lô t: Chi u sâu c a m i lô t ư c tính b ng 25 m, trên 25 m tính chuy n thành v trí th p hơn li n k . 2. Trong cùng m t lô t n u có t 2 m t ti n tr lên thì s tính m t ti n có l i th và có ơn giá cao nh t áp d ng cho lô t ó. II. Giá t Nông nghi p n m xen k trong n i th tr n không ư c quy ho ch là t ho c t phi nông nghi p khác áp d ng m c giá: 6.500 /m2. III. GIÁ T S N XU T KINH DOANH PHI NÔNG NGHI P VÀ CÁC LO I T PHI NÔNG NGHI P KHÁC: t s d ng cho ho t ng thăm dò, khai thác khoán s n, khai thác nguyên li u s n xu t v t li u xây d ng, làm g m: 15.000 /m2. t s d ng làm m t b ng s n xu t kinh doanh và t phi nông nghi p khác ư c áp d ng b ng giá t có v trí tương ng Ph n B: B NG GIÁ T KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN, CÁC VÙNG VEN Ô THN VÀ TR C U M I GIAO THÔNG CHÍNH TRÊN NA BÀN CÁC XÃ VT : 1.000 /m2 TT Tên ư ng - o n ư ng Giá t Ghi chú Xã Hà Mòn: o n t giáp ranh t th tr n phía nam n h t tH t Tr c ư ng 1 Ki m lâm ( ư ng Hùng vương kéo dài). 300 giao thông chính o n t giáp H t ki m Lâm n h t tr s Tr m Tr c ư ng 2 Khuy n nông ( ư ng Hùng Vương kéo dài ). 250 giao thông chính o nt t Tr m Khuy n nông nh t t trư ng 3 200 "" M u Giáo (thôn 5 - Hà mòn).
 12. o n t trư ng M u giáo thôn 5 n giáp ranh gi i xã 4 150 "" ăk La o n t sau ph n t nhà bà Vinh Th nh t t nhà Vùng ven th 5 150 ông Hoàng Qu c Vi t ( ư ng Lê L i ) tr n o n t giáp t nhà ông Hoàng Qu c Vi t n nhà 6 120 "" ông Nguy n Văn Ghi ( ư ng Lê L i ) o n t giáp t nhà ông Nguy n Văn Ghi n giáp xã Vùng ven th 7 85 Ng c Vang tr n Ven u m i 8 o n t giáp th tr n n ngã 3 xã Hà Mòn 120 giao thông chính o n t ngã 3 xã Hà Mòn nh t t nhà ông Mai 9 100 "" Ho t 10 o n t nhà Mai Ho t n ngã 3 i5 80 Vùng nông thôn o n t ngã 3 xã Hà Mòn n nhà ông Ngô Văn 11 120 "" Doanh 12 Các ư ng còn l i 80 "" Xã ăk La: T giáp ranh xã Hà Mòn n h t ph n t nhà bà Tr c ư ng 1 Nguy n Th M n thôn 3 - Hà Mòn 60 giao thông chính T giáp ranh ph n t nhà bà Nguy n Th M n n 2 90 "" ư ng vào thôn 4 i di n v i nghĩa a T ư ng vào thôn 4 i di n v i nghĩa a n h t 3 95 "" ph n t nhà Ông Nguy n Văn Th nh thôn 1A T nhà Ông Nguy n Văn Th nh n giáp ranh gi i th 4 120 "" xã Kon Tum. T ngã 3 sau ph n t nhà bà oàn Th Cúc thôn 6 Tr c ư ng 5 45 n h t nhà ông Nguy n ông thôn 6. nông thôn Tr c ư ng 6 T nhà ông Nguy n Van Th?t n c u ăkxít thôn 7. 20 nông thôn 7 T c u ăk Xít n h t thôn 9. 10 "" T ngã 3 sau nhà bà Nguy n Th Thành thôn 6 nh t 8 12 "" ư ng chính thôn 4. T ngã ba nhà bà Lê Th Kim Na thôn 6 n ngã tư vào 9 20 '''' thôn 3. T ngã tư ư ng vào thôn 3 n h t các ư ng chính 10 12 "" thôn 2. 11 T ph n t sau nhà ông Nguy n Lưu (Ngã ba vào khu 10 ""
 13. dân cư thôn 3) n h t khu dân cư thôn 3 T ngã ba sau nhà Ông Tr n Xuân Thanh thôn 1A n 12 30 "" h t nhà ông Tr n c Danh T ngã ba sau Trư ng M u giáo thôn 1B n tr m bê 13 30 "" tông ư ng b 5 T ngã 3 nông trư ng cao su Thanh Trung n h t nhà 14 12 "" ông Tr n Công Thanh 15 T ngã 3 thôn 6 n h t nhà bà Thái Th Xuyên 15 "" 16 T UBND xã n nhà ông Ph m Ng c Hoà 10 "" 17 T t c các ư ng còn l i 7 "" Xã ăk Mar: T ranh gi i Th tr n n ngã 3 ư ng vào thôn 1. Tr c giao thông 1 125 chính T giáp ngã 3 ư ng vào thôn 1 n giáp ranh gi i xã 2 110 "" ăk Hring T ngã 3 ư ng vào Nông trư ng ăk Uy 4 nh t Ven u m i 3 t tr s NT ăk uy 4 ( ông và Tây) 90 giao thông chính T h t t tr s NT ăk Uy 4 n giáp sân phơi NT Ven u m i 4 ăk Ui 4 48 giao thông chính T sân phơi NT ăk Ui 4 n giáp t nhà ông T 5 44 "" Ng c Quang T giáp t nhà ông T Ng c Quang nh t t nhà 6 40 "" ông Nguy n Hàm Quang T h t t nhà ông Nguy n H ng Quang nh t t 7 12 Vùng nông thôn làng Kon Gung - ăk Mút T giáp t ông Nguy n Thanh Tu n (thôn 1) nh t 8 20 "" ph n t ông Nguy n Thi n Tuy 9 Các ư ng còn l i 10 "" Xã ăk Ui: 1 T ranh gi i Th tr n n c u thôn 8. 13 "" 2 T c u thôn 8 nc u k Prông thôn 1B 15 "" 3 T c u k Prông thôn 1B n h t thôn 1A 11 3 Các ư ng còn l i. 6 "" Xã ăk Hring:
 14. T ranh gi i xã ăk Mar n giáp Trư ng ti u h c s Tr c ư ng 1 2 ( n h t t quán Thông Lan) 110 giao thông chính T ư ng vào nghĩa trang (quán Thông Lan) n h t Tr c ư ng 2 t nhà Ông Võ Hùng Minh ( ư ng vào m á) 115 giao thông chính T ư ng vào nghĩa trang (quán Thông Lan) n h t Tr c ư ng t nhà Ông Võ Hùng Minh ( ư ng vào m á) giao thông ph 3 35 ( ư ng giáp cao su) T nhà Ông Huỳnh H u Năng nh t t tr ng cao su 4 40 "" (giáp khu Th t ) T ư ng vào m á nh t t nhà Ông H Văn B y Tr c ư ng 5 100 giao thông chính T nhà Ông H Văn B y nh t t nhà Ông Lê H ng 6 130 "" Anh T nhà Lê H ng Anh n ranh gi i xã Diên Bình Tr c ư ng 7 huy n ăk Tô 115 giao thông chính Ven u m i 8 T ngã ba i xã k Pxi n Tr m Ki m lâm 100 giao thông chính 9 Các ư ng Quy ho ch khu dân cư ( u giá) 65 "" T ngã ba (li n k Tr s UBND xã ăk HRing) n 10 35 Vùng nông thôn t ông Nguy n Văn Thanh T ngã ba Qu c l 14 ( ư ng vào xóm Hu ) n giáp 11 20 "" t nhà Ông Thanh. T h t t Tr m Ki m Lâm n giáp ranh gi i xã ăk 12 15 "" Pxi ư ng Quy ho ch s 05 n i dài n Tr s m i chi 13 25 "" nhánh Công ty cà phê ( ư ng xóm m i) 14 Các ư ng còn l i 10 "" Xã ăk Pxi: 1 T ranh gi i ăkHring nh t t thôn 11 6 Vùng nông thôn 2 T giáp t thôn 11 nh t t thôn 5 8 "" 3 T t thôn 5 nh t t thôn 10 5 "" T ngã 3 tr s xã n h t khu dân cư công nhân chi 4 8 "" nhánh NT 701 t i ăk Pxi 5 Các ư ng còn l i 4 ""
 15. Xã Ng c Wang: 1 T ranh gi i xã Hà Mòn nh t t thôn 7 14 Vùng nông thôn 2 T h t t thôn 7 nh t t thôn 5 11 Vùng nông thôn 3 T h t t thôn 5 nh t t thôn 4 21 "" T ngã 3 i Ng c Réo n h t khu dân cư thôn 3 4 21 "" (vùng tái nh cư) 5 Các ư ng còn l i 5 "" Xã Ng k Réo: T ranh gi i xã Ng c vang n ranh gi i th xã Kon 1 9 Vùng nông thôn Tum. 2 Các ư ng còn l i. 4 "" Ph n C: GIÁ T NÔNG NGHI P - T R NG S N XU T, T NUÔI TR NG TH Y S N: VT: ng/m2 Giá các lo i t t Nông nghi p t r ng s n t, m t nư c H ng t xu t nuôi tr ng thu t tr ng cây t tr ng cây lâu s n hàng năm năm H ng 1 H ng 2 4.280 4.250 1.900 1.750 H ng 3 3.556 3.350 1.479 1.380 H ng 4 2.696 2.500 1.118 1.030 H ng 5 1.739 1.600 0,715 0,659 H ng 6 1.000 1.000 0,500 0,500 II- Giá t vư n, ao n m xen k trong khu v c t nông thôn và các vùng ven nhưng không ư c c p có thNm quy n c p gi y ch ng nh n t áp d ng m c giá b ng 4.280 ng/m2. Ph n D: GIÁ T PHI NÔNG NGHI P: Giá t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p và các lo i t phi nông nghi p khác t i nông thôn và các vùng ven:
 16. t s d ng cho ho t ng thăm dò, khai thác khoáng s n, khai thác nguyên li u s n xu t v t li u xây d ng, làm g m ư c áp d ng t 1,5 n 2 l n so v i giá t tr ng cây lâu năm c a h ng t cao nh t trong vùng. t s d ng làm m t b ng s n xu t kinh doanh và t phi nông nghi p khác ư c áp d ng b ng giá t .
Đồng bộ tài khoản