Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 54/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C THU SU T THU NH P KH U I V I HÀNG HOÁ NH P KH U CÓ XU T X T LÀO B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1724/VPCP-QHQT ngày 19/3/2008 c a Văn phòng Chính ph ; B n tho thu n ngày 28/7/2005, B n tho thu n ngày 19/12/2006, B n tho thu n ngày 19/3/2008 gi a B Công Thương nư c CHXHCN Vi t nam và B Công Thương nư c CHDCND Lào v các m t hàng ư c hư ng ưu ãi thu su t thu nh p kh u Vi t - Lào; Sau khi có ý ki n c a B Công Thương t i công văn s 2675/BCT-KV1 ngày 3/4/2008 v vi c ngh ra quy t nh v các m t hàng ư c hư ng thu su t thu nh p kh u Vi t - Lào năm 2008; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: 1/ Danh m c hàng hoá nh p khNu gi m 50% m c thu su t thu nh p khNu theo Bi u thu ưu ãi c bi t CEPT c a các nư c ASEAN giai o n 2006-2013 ban hành kèm theo Quy t nh s 36/2008/Q -BTC ngày 12/6/2008 c a B trư ng B Tài chính (Danh m c I). Trư ng h p hàng hoá không thu c Danh m c CEPT thì áp d ng gi m 50% m c thu su t ưu ãi (MFN) ban hành theo các Quy t nh s 106/2007/Q - BTC ngày 20/12/2007; s 17/2008/Q -BTC ngày 17/4/2008; s 25/2008/Q -BTC ngày 13/5/2008; s 28/2008/Q -BTC ngày 19/5/2008; s 29/2008/Q -BTC ngày 19/5/2008; Quy t nh s 37/2008/Q -BTC ngày 12/6/2008 c a B trư ng B Tài chính và các Quy t nh s a i, b sung. N u m c thu su t c a m t s m t hàng theo CEPT cao hơn m c thu su t ưu ãi MFN quy nh trong Bi u thu nh p khNu ưu ãi hi n hành thì áp d ng gi m 50% theo m c thu su t MFN. 2/ Danh m c hàng hoá không ư c gi m thu su t thu nh p khNu ưu ãi theo chương trình ưu ãi Vi t - Lào (Danh m c II).
 2. i u 2. Hàng hoá nh p khNu có xu t x t CHDCND Lào không thu c 02 Danh m c nêu t i i u 1 Quy t nh này ư c hư ng m c thu su t thu nh p khNu 0% (không ph n trăm). i u 3. Hàng hoá nh p khNu ư c áp d ng m c thu su t thu nh p khNu qui nh t i Danh m c 1 i u 1 và i u 2 Quy t nh này ph i áp ng y các i u ki n sau: - Nh p khNu theo t khai h i quan ăng ký v i cơ quan h i quan k t ngày 1/1/2008 (Riêng hàng hoá thu c danh m c áp d ng h n ng ch thu quan th c hi n cho các t khai h i quan ăng ký v i cơ quan h i quan k t ngày Quy t nh v nh p khNu theo h n ng ch thu quan năm 2008 v i thu su t thu nh p khNu 0% i v i hàng hoá có xu t x t Lào c a B Công Thương có hi u l c thi hành); - Có xu t x (C/O) t CHDCND Lào (theo Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 0865/Q -BTM ngày 29/06/2004; Quy t nh s 06/2007/Q -BTM ngày 6/2/2007 c a B Thương m i, nay là B Công Thương, v c p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá và các văn b n hư ng d n b sung); - Thông quan qua các c a khNu nêu trong B n Tho thu n gi a B Công Thương nư c CHXHCN Vi t Nam và B Công Thương nư c CHDCND Lào (Ph l c I ính kèm). S ti n thu chênh l ch gi a s thu ã n p v i s thu tính theo m c thu su t thu nh p khNu qui nh t i Quy t nh này s ư c hoàn tr . i u 4. Hàng hoá áp d ng h n ng ch thu quan (Ph l c II ính kèm): ư c hư ng m c thu su t thu nh p khNu quy nh t i Quy t nh này ngoài vi c áp ng các i u ki n t i i u 3 Quy t nh này ph i thu c h n ng ch theo hư ng d n c a B Công Thương. Trư ng h p nh p khNu vư t quá s lư ng h n ng ch s áp d ng m c thu su t gi m 50% như quy nh t i i u 1 i v i các m t hàng thu c Danh m c I ho c m c thu su t ưu ãi MFN i v i các m t hàng thu c di n áp d ng h n ng ch thu quan khác. Riêng m t hàng thu c lá th c hi n như sau: - Trư ng h p lư ng lá thu c lá nh p khNu vư t s lư ng nh p khNu quy nh t i Ph l c II nhưng v n trong t ng m c h n ng ch chung và m b o các i u ki n quy nh t i Quy t nh s 14/2007/Q -BCT ngày 28/12/2007 c a B trư ng B Công Thương v lư ng h n ng ch thu quan i v i hàng hoá nh p khNu năm 2008 và các văn b n có liên quan c a B Công Thương thì ph n vư t áp d ng thu su t thu nh p khNu qui nh t i Bi u thu nh p khNu ưu ãi hi n hành. - Trư ng h p lư ng lá thu c lá vư t s lư ng nh p khNu theo quy nh t i Ph l c II nhưng n m ngoài t ng m c h n ng ch chung quy nh t i Quy t nh s 14/2007/Q - BCT ngày 28/12/2007 c a B trư ng B Công Thương v lư ng h n ng ch thu quan i v i hàng hoá nh p khNu năm 2008 và các văn b n có liên quan c a B Công Thương thì ph n vư t áp d ng m c thu su t ngoài h n ng ch i v i lá thu c lá quy nh t i Quy t nh s 77/2006/Q -BTC ngày 29/12/2006 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Danh m c hàng hoá và thu su t thu nh p khNu áp d ng h n ng ch thu quan và các văn b n có liên quan v thu su t thu nh p khNu áp d ng h n ng ch thu quan c a B trư ng B Tài chính.
 3. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Quy t nh s 30/2007/Q -BTC ngày 7/5/2007 c a B trư ng B Tài chính. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - VP TW và các Ban c a ng; - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; Hoàng Anh Tu n - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Ki m toán Nhà nư c; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan các t nh, thành ph ; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST. DANH M C I DANH M C HÀNG HOÁ NH P KH U Ư C GI M 50% M C THU SU T THU NH P KH U THEO BI U THU ƯU ÃI C BI T CEPT (Ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2008/Q -BTC ngày 15/7/2008 c a B trư ng B Tài chính Mã hàng Mô t hàng hóa 0207 Th t và ph phNm ăn ư c sau gi t m , c a gia c m thu c nhóm 01.05, tươi, ư p l nh ho c ông l nh 0207.11.00.00 - - Chưa ch t m nh, tươi ho c ư p l nh 0207.12.00.00 - - Chưa ch t m nh, ông l nh 0207.13.00.00 - - ã ch t m nh và ph phNm sau gi t m , tươi ho c ư p l nh 0207.14.10.00 - - - Cánh 0207.14.20.00 - - - ùi 0207.14.30.00 - - - Gan 0207.14.90.00 - - - Lo i khác 0207.26.00.00 - - ã ch t m nh và ph phNm sau gi t m , tươi ho c ư p l nh 0207.27.10.00 - - - Gan 0207.27.90.00 - - - Lo i khác 0407 Tr ng chim và tr ng gia c m nguyên v , tươi, ã b o qu n ho c làm chín
 4. Mã hàng Mô t hàng hóa 0407.00.91.00 - - Tr ng gà 0407.00.92.00 - - Tr ng v t 0407.00.99.00 - - Lo i khác 1006 Lúa g o 1006.10.00.90 - -Lo i khác 1006.20.10.00 - -G o Thai Hom Mali 1006.20.90.00 - -Lo i khác 1006.30.19.00 - - -Nguyên h t (ngoài s lư ng h n ng ch thu quan nêu t i ph l c II) 1006.30.19.00 - - -Không quá 5% t m (ngoài s lư ng h n ng ch thu quan nêu t i ph l c II) 1006.30.19.00 -- -Trên 5% n 10% t m (ngoài s lư ng h n ng ch thu quan nêu t i ph l c II) 1006.30.19.00 - - -Trên 10% n 25% t m (ngoài s lư ng h n ng ch thu quan nêu t i ph l c II) 1006.30.19.00 - - -Lo i khác (ngoài s lư ng h n ng ch thu quan nêu t i ph l c II) 1006.30.30.00 - -G o n p (ngoài s lư ng h n ng ch thu quan nêu t i ph l c II) 1006.30.90.00 - - -Nguyên h t (ngoài s lư ng h n ng ch thu quan nêu t i ph l c II) 1006.30.90.00 - - -Không quá 5% t m (ngoài s lư ng h n ng ch thu quan nêu t i ph l c II) 1006.30.90.00 - - - Trên 5% n 10% t m (ngoài s lư ng h n ng ch thu quan nêu t i ph l c II) 1006.30.90.00 - - - Trên 10% n 25% t m (ngoài s lư ng h n ng ch thu quan nêu t i ph l c II) 1006.30.90.00 - - - Lo i khác (ngoài s lư ng h n ng ch thu quan nêu t i ph l c II) 1701 ư ng mía ho c ư ng c c i và ư ng sucroza tinh khi t v m t hoá h c, th r n 1701.11.00.00 - - ư ng mía 1701.91.00.00 - - ã pha thêm hương li u ho c ch t màu 1701.99.11.00 - - - - ư ng tr ng 1701.99.19.00 - - - - Lo i khác 1701.99.90.00 - - Lo i khác
 5. Mã hàng Mô t hàng hóa 8407 ng cơ t trong ki u piston chuy n ng t nh ti n ho c ki u piston chuy n ng quay tròn, t cháy b ng tia l a i n 8407.32.00.20 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.11 (Dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 110cc) 8407.32.00.20 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.11 (Dung tích xi lanh trên 110 cc nhưng không quá 125cc) 8409 Các b ph n ch dùng ho c ch y u dùng cho các lo i ng cơ thu c nhóm 8407 ho c 8408 8409.91.41.00 - - - - Ch hoà khí và b ph n c a chúng - - - - Thân máy, ng xi lanh, h p tr c khu u, quy lát và n p quy lát: 8409.91.42.00 - - - - - Thân máy, h p tr c khu u 8409.91.43.00 - - - - - ng xi lanh 8409.91.44.00 - - - - - Lo i khác - - - - Piston, ch t tr c và ch t piston: 8409.91.45.00 - - - - - Piston 8409.91.46.00 - - - - - Lo i khác 8409.91.49.00 - - - - Lo i khác 8704 Xe có ng cơ dùng v n t i hàng hoá 8704.21.29.90 - - - - - Lo i khác (Xe t i van, xe t i pick - up và các lo i xe tương t , lo i m i) 8704.31.29.90 - - - - - Lo i khác (Xe t i van, xe t i pick - up và các lo i xe tương t , lo i m i) 8704.90.90.10 - - - Lo i có t ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n (Xe t i van, xe t i pick - up và các lo i xe tương t , lo i m i) 8714 B ph n và ph tùng c a xe thu c các nhóm t 8711 n 8713 8714.19.00.00 - - Lo i khác (B ly h p) 8714.19.00.00 - - Lo i khác (B h p s ) 8714.19.00.00 - - Lo i khác (H th ng kh i ng) 8714.19.00.00 - - Lo i khác (Lo i khác dùng cho xe môtô thu c mã s 8714.19.00.00, ngoài s lư ng h n ng ch thu quan nêu t i ph l c II)
 6. DANH M C II DANH M C HÀNG HOÁ NH P KH U KHÔNG Ư C GI M THU NH P KH U ƯU ÃI THEO CHƯƠNG TRÌNH ƯU ÃI VI T LÀO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2008/Q -BTC ngày 15/7/2008 c a B trư ng B Tài chính) Mã hàng Mô t hàng hoá 1207 Qu và h t có d u khác, ã ho c chưa v m nh 1207.91.00.00 - - H t thu c phi n 1302 Nh a và các chi t su t th c v t; ch t pectic, mu i c a axit pectinic; mu i c a axit pectic, th ch, các ch t nh y và các ch t làm c, dày khác, ã ho c chưa c i bi n, thu ư c t các s n phNm th c v t 1302.11.10.00 - - - T pulvis opii 1302.11.90.00 - - - Lo i khác 2401 Lá thu c lá chưa ch bi n; ph li u lá thu c lá 2401.10.30.00 - - Lo i khác, ã s y b ng không khí nóng 2401.10.90.00 - - Lo i khác, chưa s y b ng không khí nóng 2401.20.20.00 - - Lo i Virginia, chưa s y b ng không khí nóng 2401.20.30.00 - - Lo i Oriental 2401.20.50.00 - - Lo i khác, ã s y b ng không khí nóng 2401.20.90.00 - - Lo i khác, chưa s y b ng không khí nóng 2401.30.90.00 - - Lo i khác 2402 Xì gà, xì gà xén hai u, xì gà nh và thu c lá i u, ch bi n t lá thu c lá ho c t các ch t thay th lá thu c lá 2402.10.00.00 - Xì gà, xì gà xén hai u và xì gà nh , làm t thu c lá lá 2402.20.10.00 - - Thu c lá Bi- i (Beedies) 2402.20.90.00 - - Lo i khác 2402.90.10.00 - - Xì gà, xì gà xén hai u và xì gà nh , làm t ch t thay th lá thu c lá 2402.90.20.00 - - Thu c lá i u làm t ch t thay th lá thu c lá 2403 Thu c lá lá ã ch bi n và các ch t thay th thu c lá lá ã ch bi n khác; thu c lá "thu n nh t" ho c thu c lá "hoàn nguyên"; chi t su t và tinh ch t thu c lá
 7. Mã hàng Mô t hàng hoá 2403.10.11.00 - - - Thu c lá lá ã ư c ph i tr n 2403.10.19.00 - - - Lo i khác 2403.10.21.00 - - - Thu c lá lá ã ư c ph i tr n 2403.10.29.00 - - - Lo i khác 2403.10.90.00 - - Lo i khác 2403.91.00.00 - - Thu c lá " thu n nh t" ho c "hoàn nguyên" 2403.99.10.00 - - - Chi t xu t và tinh ch t thu c lá lá 2403.99.30.00 - - - Nguyên li u thay th lá thu c lá ã ch bi n 2403.99.40.00 - - - Thu c lá b t hít 2403.99.50.00 - - - Thu c lá lá không dùng hút, k c thu c lá lá nhai ho c ng m 2403.99.60.00 - - - Ang-hoon 2403.99.90.00 - - - Lo i khác 2709 D u m và các lo i d u thu ư c t các khoáng bitum, d ng thô 2709.00.20.00 - Condensate 2710 D u có ngu n g c t d u m và các lo i d u thu ư c t các khoáng bitum, tr d u thô; các ch phNm chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác có ch a t 70% kh i lư ng tr lên là d u có ngu n g c t d u m ho c các lo i d u thu ư c t các khoáng bitum, nh ng lo i d u này là thành ph n cơ b n c a các ch phNm ó; d u th i 2710.11.11.00 - - - - Xăng ng cơ có pha chì, lo i cao c p 2710.11.12.00 - - - - Xăng ng cơ không pha chì, lo i cao c p 2710.11.13.00 - - - - Xăng ng cơ có pha chì, lo i thông d ng 2710.11.14.00 - - - - Xăng ng cơ không pha chì, lo i thông d ng 2710.11.15.00 - - - - Xăng ng cơ khác, có pha chì 2710.11.16.00 - - - - Xăng ng cơ khác, không pha chì 2710.11.20.00 - - - Xăng máy bay 2710.11.30.00 - - - Tetrapropylene 2710.11.40.00 - - - Dung môi tr ng (white spirit) 2710.11.50.00 - - - Dung môi có hàm lư ng c u t thơm th p dư i 1% 2710.11.60.00 - - - Dung môi khác 2710.11.70.00 - - - Naphtha, reformate và các ch phNm khác pha ch xăng
 8. Mã hàng Mô t hàng hoá 2710.11.90.00 - - - Lo i khác 2710.19.13.00 - - - - Nhiên li u ng cơ tu c bin dùng cho hàng không (nhiên li u ph n l c) có ch p cháy t 23 C tr lên 2710.19.14.00 - - - - Nhiên li u ng cơ tu c bin dùng cho hàng không (nhiên li u ph n l c) có ch p cháy dư i 23 C 2710.19.19.00 - - - - Lo i khác (D u ho th p sáng; D u ho khác, k c d u hoá hơi; Paraphin m ch th ng; D u trung và các ch phNm) 2710.19.20.00 - - - - D u thô ã tách ph n nh 2710.19.30.00 - - - - Nguyên li u s n xu t than en 2710.19.41.00 - - - - D u khoáng s n xu t d u bôi trơn 2710.19.42.00 - - - - D u bôi trơn cho ng cơ máy bay 2710.19.43.00 - - - - D u bôi trơn khác 2710.19.44.00 - - - - M bôi trơn 2710.19.50.00 - - - - D u dùng trong b hãm thu l c (d u phanh) 2710.19.60.00 - - - - D u bi n th ho c d u dùng cho b ph n ng t m ch 2710.19.71.00 - - - - Nhiên li u diesel dùng cho ng cơ t c cao 2710.19.72.00 - - - - Nhiên li u diesel khác 2710.19.79.00 - - - - Nhiên li u t khác 2710.19.90.00 - - - Lo i khác 2710.91.00.00 - - Ch a biphenyl ã polyclo hóa (PCBs), terphenyl ã polyclo hóa (PCTs) ho c biphenyl ã polybrom hóa (PBBs) 2710.99.00.00 - - Lo i khác 3006 Các m t hàng dư c phNm ghi trong chú gi i 4 c a chương này 3006.92.00.00 - - Ph th i dư c phNm 3604 Pháo hoa, pháo hi u, pháo mưa, pháo hi u sương mù và các s n phNm pháo khác 3604.10.00.00 - Pháo hoa 3604.90.20.00 - - Pháo hoa nh và n n dùng làm chơi 3604.90.90.00 - - Lo i khác
 9. Mã hàng Mô t hàng hoá 3825 Các s n phNm còn l i c a ngành công nghi p hoá ch t ho c các ngành công nghi p có liên quan, chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác; rác th i ô th ; bùn c n c a nư c th i; các ch t th i khác ư c ghi Chú gi i 6 c a Chương này. 3825.10.00.00 - Rác th i ô th 3825.20.00.00 - Bùn c n c a nư c th i 3825.30.00.00 - Rác th i b nh vi n 3825.41.00.00 - - ã halogen hoá 3825.49.00.00 - - Lo i khác 3825.50.00.00 - Ch t th i t dung d ch tNy kim lo i, ch t l ng thu l c, d u phanh, ch t l ng ch ng ông 3825.61.00.00 - - Ch a ch y u các h p ch t h u cơ 3825.69.00.00 - - Lo i khác 3825.90.00.00 - Lo i khác 4012 L p ã qua s d ng ho c l p p l i, lo i dùng hơi bơm, b ng cao su; l p c ho c n a c, hoa l p và lót vành, b ng cao su 4012.11.00.00 - - Lo i dùng cho ô tô con (k c ô tô con ch ngư i có khoang ch hành lý riêng và ô tô ua) 4012.12.10.00 - - - Chi u r ng không quá 450 mm 4012.12.90.00 - - - Lo i khác 4012.13.00.00 - - Lo i dùng cho máy bay 4012.19.10.00 - - - Lo i dùng cho xe mô tô 4012.19.20.00 - - - Lo i dùng cho xe p 4012.19.30.00 - - - Lo i dùng cho máy d n t 4012.19.40.00 - - - Lo i dùng cho các xe khác thu c Chương 87 4012.19.90.00 - - - Lo i khác 4012.20.10.00 - - Lo i s d ng cho ô tô con (k c ô tô ch ngư i có khoang ch hành lý riêng và ô tô ua) 4012.20.21.00 - - - Chi u r ng không quá 450 mm 4012.20.29.00 - - - Lo i khác 4012.20.30.10 - - - Phù h p pl i 4012.20.30.90 - - - Lo i khác 4012.20.40.00 - - Lo i dùng cho xe mô tô
 10. Mã hàng Mô t hàng hoá 4012.20.50.00 - - Lo i dùng cho xe p 4012.20.60.00 - - Lo i dùng cho máy d n t 4012.20.70.00 - - Lo i dùng cho các xe khác thu c Chương 87 4012.20.99.00 - - - Lo i khác 4012.90.11.00 ---L p c có ư ng kính ngoài không quá 100 mm 4012.90.12.00 ---L p c có ư ng kính ngoài trên 100 mm nhưng không quá 250 mm 4012.90.13.00 - - - L p c có ư ng kính ngoài trên 250 mm, chi u r ng không quá 450 mm, dùng cho xe thu c nhóm 87.09 4012.90.14.00 ---L p c khác có ư ng kính ngoài trên 250 mm, chi u r ng không quá 450 mm 4012.90.15.00 - - - L p c khác có ư ng kính ngoài trên 250 mm, chi u r ng trên 450 mm, dùng cho xe thu c nhóm 87.09 4012.90.16.00 ---L p c khác có ư ng kính ngoài trên 250 mm, chi u r ng trên 450 mm 4012.90.21.00 ---L pn a c có chi u r ng không quá 450 mm 4012.90.22.00 ---L pn a c có chi u r ng trên 450 mm 4012.90.29.00 - - - Lo i khác 4012.90.70.00 - - L p có th p l i hoa l p, chi u r ng không quá 450 mm 4012.90.80.00 - - Lót vành 4012.90.90.00 - - Lo i khác 8517 B i n tho i, k c i n tho i di ng (telephones for cellular networks) ho c i n tho i dùng cho m ng không dây khác; thi t b khác truy n và nh n ti ng, hình nh ho c d li u khác bao g m thi t b vi n thông n i m ng h u tuy n ho c không dây (như n i m ng n i b ho c m ng di n r ng), tr lo i thi t b truy n và nh n c a nhóm 84.43, 85.25, 85.27 ho c 85.28 8517.12.00.00 - - i n tho i di ng (telephones for cellular networks) ho c i n tho i dùng cho m ng không dây khác 8702 Xe ô tô ch 10 ngư i tr lên, k c lái xe 8702.10.21.90 - - - - Lo i khác [tr xe buýt lo i ch t 30 ngư i tr lên (tr lo i ư c thi t k c bi t s d ng trong sân bay): Lo i có t ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n; Lo i có t ng trong lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 6 t n] 8702.10.22.90 - - - - Lo i khác [tr xe buýt ch t 30 ngư i tr lên ư c thi t k c bi t s d ng trong sân bay lo i có t ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 6 t n, xe buýt ch t 30 ngư i tr lên (tr lo i ư c thi t k c
 11. Mã hàng Mô t hàng hoá bi t s d ng trong sân bay): Lo i có t ng trong lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 6 t n; Lo i có t ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng không quá 18 t n; Lo i có t ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng không quá 24 t n) 8702.10.23.90 - - - - Lo i khác [tr xe buýt ch t 30 ngư i tr lên (tr lo i ư c thi t k c bi t s d ng trong sân bay): Lo i có t ng tr ng lư ng có t i t i a trên 18 t n nhưng không quá 24 t n; Lo i có t ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng không quá 24 t n) 8702.10.24.90 - - - - Lo i khác [tr xe buýt ch t 30 ngư i tr lên (tr lo i ư c thi t k c bi t s d ng trong sân bay): Lo i có t ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n] 8702.90.99.00 - - - Lo i khác [tr xe buýt ch t 30 ngư i tr lên (tr lo i ư c thi t k c bi t s d ng trong sân bay)] 8703 Xe ô tô và các lo i xe khác có ng cơ ư c thi t k ch y u ch ngư i (tr các lo i thu c nhóm 87.02), k c xe ch ngư i có khoang hành lý riêng và ô tô ua 8703.21.29.00 - - - - Lo i khác 8703.21.90.90 - - - - Lo i khác 8703.22.19.00 - - - - Lo i khác 8703.22.90.90 - - - - Lo i khác 8703.23.51.00 - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800 cc 8703.23.52.00 - - - - Dung tích xi lanh t 1.800 cc tr lên nhưng dư i 2.000 cc 8703.23.53.00 - - - - Dung tích xi lanh t 2.000 cc tr lên nhưng dư i 2.500 cc 8703.23.54.00 - - - - Dung tích xi lanh t 2.500 cc tr lên 8703.23.91.00 - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800 cc 8703.23.92.00 - - - - Dung tích xi lanh t 1.800 cc tr lên nhưng dư i 2.000 cc 8703.23.93.00 - - - - Dung tích xi lanh t 2.000 cc tr lên nhưng dư i 2.500 cc 8703.23.94.00 - - - - Dung tích xi lanh t 2.500 cc tr lên 8703.24.50.00 - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khang ch hành lý riêng, SUVs và xe th thao, nhưng không k xe van), lo i khác 8703.24.90.00 - - - Lo i khác 8703.31.20.00 - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khang ch hành lý riêng, SUVs và xe th thao, nhưng không k xe van), lo i khác 8703.31.90.90 - - - Lo i khác 8703.32.51.00 - - - - Lo i dung tích xi lanh không quá 2.000 cc
 12. Mã hàng Mô t hàng hoá 8703.32.59.00 - - - - Lo i khác 8703.32.91.00 - - - - Lo i dung tích xi lanh không quá 2.000 cc 8703.32.99.00 - - - - Lo i khác 8703.90.51.00 - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800 cc 8703.90.52.00 - - - Dung tích xi lanh t 1.800 cc tr lên nhưng dư i 2.000 cc 8703.90.53.00 - - - Dung tích xi lanh t 2.000 cc tr lên nhưng dư i 2.500 cc 8703.90.54.00 - - - Dung tích xi lanh t 2.500 cc tr lên 8703.90.90.00 - - Lo i khác 8711 Mô tô (k c mopeds) và xe p có g n ng cơ ph tr , có ho c không có thùng xe c nh; xe mô tô có thùng bên c nh 8711.10.11.00 - - - Xe mô tô, k c xe p máy và xe scooter 8711.10.19.00 - - - Lo i khác 8711.10.91.00 - - - Xe mô tô, k c xe p máy và xe scooter 8711.10.99.00 - - - Lo i khác 8711.20.10.00 - - Xe mô tô a hình 8711.20.21.00 - - - Dung tích xi lanh không quá 125 cc 8711.20.30.00 - - - Lo i khác (Lo i có dung tích xi lanh không quá 125 cc) 8711.20.41.00 - - - - Dung tích xi lanh không quá 125 cc 8711.20.42.00 - - - - Dung tích xi lanh trên 125 cc nhưng không quá 150 cc 8711.20.43.00 - - - - Dung tích xi lanh trên 150 cc nhưng không quá 200 cc 8711.20.44.00 - - - - Dung tích xi lanh trên 200 cc nhưng không quá 250 cc 8711.20.90.00 - - - Lo i khác 8711.90.50.00 - - Lo i khác, d ng CKD (không quá 200cc) 8711.90.90.00 - - Lo i khác (không quá 200cc) 9303 Súng phát h a khác và các lo i tương t ho t ng b ng cách t cháy lư ng thu c n ã n p (ví d : súng ng n th thao và súng trư ng th thao, súng b n pháo hi u ng n n p n ng nòng, súng ng n và các lo i khác ư c thi t k ch phóng pháo hi u, súng l c và súng l c quay b n n gi , súng b n gia súc gi t m , súng phóng dây). 9303.20.10.00 - - Súng săn ng n nòng 9303.30.10.00 - - Súng trư ng săn
 13. Mã hàng Mô t hàng hoá 9304 Vũ khí khác (ví d : súng và súng l c s d ng lò xo, hơi ho c khí ga, dùi cui), tr các lo i thu c nhóm 93.07 9304.00.10.00 - Súng hơi, ho t ng v i áp su t dư i 7kgf/cm2 9304.00.90.00 - Lo i khác (Súng hơi, không quá 7 kg) 9305 B ph n và ph tr c a các lo i vũ khí thu c các nhóm t 93.01 n 93.04 9305.21.10.10 - - - - C a súng săn ng n nòng, lo i không quá 7 kgf/cm2 9305.29.10.10 - - - - C a súng săn ng n nòng, lo i không quá 7 kgf/cm2 9305.99.90.00 - - - Lo i khác 9307.00.00.00 Ki m, o n ki m, lư i lê, giáo và các lo i vũ khí tương t và b ph n c a chúng, k c v và bao PH L C I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2008/Q -BTC ngày 15/7/2008 c a B trư ng B Tài chính) 1/ Các c p c a kh u qu c t : 1.1/ Na Mèo (Thanh Hoá) - N m Xôi (H a Phăn) 1.2/ N m C n (Ngh An) - N m C n (Xiêng Kho ng) 1.3/ C u Treo (Hà Tĩnh) - N m Phao (Bolikhămxay) 1.4/ Cha Lo (Qu ng Bình) - Na Phàu (Khăm Mu n) 1.5/ Lao B o (Qu ng Tr ) - en Sa v n (Savannakh t) 2/ Các c p c a kh u qu c gia: 2.1/ Tây Trang ( i n Biên) - S p Hùn (Phong Salỳ) 2.2/ Chi ng Khương (Sơn La) - B n án (H a Phăn) 2.3/ Lóng S p (Sơn La) - Pa Háng (H a Phăn) 2.4/ La Lay (Th a Thiên Hu ) - La Lay (Salavăn)
 14. 2.50/ B Y (Kon Tum) - Phu Cưa (Attapư) 3/ Các c p c a kh u c p t nh ã ư c B Công Thương nư c CHXHCN Vi t nam và B Công Thương CHDCND Lào cho thông quan hàng hoá xu t nh p kh u: 3.1/ Tén T n (Thanh Hoá) - S m V ng (H a Phăn) 3.2/ Thanh Thu (Ngh An) - N m On (Bolikhamxay) 3.3/ Ka Roòng (Qu ng Bình) - No ng M (Khăm Mu n) PH L C II (Ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2008/Q -BTC ngày 15/7/2008 c a B trư ng B Tài chính) S nh lư ng TÊN HÀNG MÃ S HS TT ơn v 2008 2009 1 Lá thu c lá chưa tư c 2401.10.10.00 T n T ng s lư ng s ư c hai bên c ng, lo i Virginia ã s y các m t hàng tho thu n sau và b ng không khí nóng có s th t t th c hi n theo 1 n 5 là hư ng d n c a B 3.000 t n Công Thương 2 Lá thu c lá chưa tư c 2401.10.20.00 - c ng, lo i Virginia chưa s y b ng không khí nóng 3 Lá thu c lá ã tư c c ng 2401.20.10.00 - m t ph n ho c toàn b , lo i Virginia ã s y b ng không khí nóng 4 Lá thu c lá ã tư c c ng 2401.20.40.00 - m t ph n ho c toàn b , lo i Burley 5 C ng lá thu c lá 2401.30.10.00 - 6 Thóc và g o các lo i 1006.10.00.90 T n 40.000 t n qui s ư c hai bên g o tho thu n sau và 1006.30.19.00 th c hi n theo (2 thóc = 1,2 hư ng d n c a B 1006.30.30.00 g o) Công Thương 1006.30.90.00
 15. 7 Ph tùng mô tô: USD 600.000 USD s ư c hai bên tho thu n sau và - C n s xe máy 8714.19.00.00 (theo giá giao th c hi n theo t i xư ng) hư ng d n c a B - Chân chông ng Công Thương - Chân ch ng nghiêng - Tr c chân gi a -C n p phanh chân - ng s t pedal chân ngư i ng i sau
Đồng bộ tài khoản