Quyết định số 54/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
106
lượt xem
10
download

Quyết định số 54/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và môi trường thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 54/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C Y T D PHÒNG VÀ MÔI TRƯ NG THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng 1. C c Y t d phòng và Môi trư ng là c c chuyên ngành thu c B Y t , tham mưu giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c và t ch c th c hi n pháp lu t, ch o, i u hành các ho t ng chuyên môn v lĩnh v c y t d phòng trong ph m vi c nư c bao g m: Phòng, ch ng b nh truy n nhi m, b nh xã h i; phòng, ch ng b nh ngh nghi p, tai n n thương tích; phòng, ch ng y u t nguy cơ c a các b nh không lây nhi m t i c ng ng; s c kho môi trư ng, s c kho lao ng, s c kho trư ng h c; dinh dư ng c ng ng; ki m d ch y t biên gi i; s d ng v c xin và sinh phNm y t ; hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . 2. C c Y t d phòng và Môi trư ng có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, có tr s làm vi c t i thành ph Hà N i. Kinh phí ho t ng c a C c do ngân sách nhà nư c c p và các ngu n kinh phí h p pháp khác. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Ch trì xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch v y t d phòng trong ph m vi c nư c bao g m các n i dung: Phòng, ch ng b nh truy n nhi m, b nh xã h i; phòng, ch ng b nh ngh nghi p, tai n n thương tích; phòng, ch ng y u t nguy cơ c a các b nh không lây nhi m t i c ng ng; an toàn sinh h c phòng xét nghi m; b o v môi trư ng ngành y t , s c kho môi trư ng, s c kho lao ng, s c kho trư ng h c; dinh dư ng c ng ng; ki m d ch y t biên gi i; qu n lý hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t trình B trư ng B Y t phê duy t ho c B trư ng trình c p có thNm quy n phê duy t.
  2. 2. Ch trì, ph i h p xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t, ch , chính sách v lĩnh v c y t d phòng ư c phân công, trình B trư ng B Y t ban hành ho c B trư ng trình c p có thNm quy n ban hành. 3. Ch trì, ph i h p xây d ng tiêu chuNn qu c gia, các quy nh phân tuy n k thu t, quy ch chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia thu c lĩnh v c: Phòng, ch ng b nh truy n nhi m, b nh xã h i; phòng, ch ng b nh ngh nghi p, tai n n thương tích; phòng, ch ng y u t nguy cơ c a các b nh không lây nhi m t i c ng ng; an toàn sinh h c phòng xét nghi m; b o v môi trư ng ngành y t , s c kho lao ng, s c kho môi trư ng, s c kho trư ng h c; dinh dư ng c ng ng; v sinh nư c s d ng trong ăn u ng và sinh ho t, các công trình v sinh h gia ình; ki m d ch y t biên gi i; qu n lý hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t trình B trư ng B Y t ban hành ho c B trư ng trình c p có thNm quy n ban hành. 4. Ch trì, ph i h p xây d ng danh m c d tr v thu c, hoá ch t, trang thi t b , v t tư chuyên d ng và kinh phí phòng, ch ng d ch trình B trư ng B Y t phê duy t ho c B trư ng trình c p có thNm quy n phê duy t. 5. Ch o vi c s d ng v c xin và sinh phNm y t bao g m: Xây d ng quy nh v i u ki n, tiêu chuNn các cơ s tiêm phòng; quy nh v s d ng v c xin và sinh phNm y t ; hư ng d n, giám sát, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v s d ng v c xin và sinh phNm y t an toàn, hi u qu . 6. Xây d ng danh m c các b nh ngh nghi p và danh m c các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng và v sinh lao ng trình c p có thNm quy n ban hành. 7. Qu n lý, ch o các ho t ng chuyên ngành y t d phòng ư c phân công trong ph m vi c nư c, qu n lý và ch o ho t ng chuyên môn c a các Vi n và các ơn v thu c h y t d phòng; làm u m i qu n lý, ch o ho t ng chuyên môn y t d phòng c a các B , ngành. 8. Qu n lý, ch o và t ch c th c hi n các n i dung sau: a) Các ho t ng phòng, ch ng b nh truy n nhi m, b nh xã h i trên ph m vi c nư c; qu n lý d li u b nh truy n nhi m và tham mưu cho B trư ng B Y t công b d ch theo thNm quy n; b) Ki m d ch y t biên gi i trên ph m vi c nư c; u m i th c hi n i u l y t qu c t t i Vi t Nam; c) S c kho môi trư ng, s c kho trư ng h c và dinh dư ng c ng ng; các ho t ng v sinh phòng b nh và nâng cao s c kho c ng ng; phòng, ch ng y u t nguy cơ c a các b nh không lây nhi m t i c ng ng; d) Giám sát ch t lư ng nư c dùng cho ăn u ng, sinh ho t; hư ng d n và giám sát tiêu chuNn v sinh các công trình v sinh h gia ình;
  3. ) u m i th c hi n nhi m v b o v môi trư ng c a ngành y t ; ch o công tác giám sát và ánh giá tác ng c a môi trư ng t i s c kho ; e) V sinh trong ho t ng mai táng theo quy nh c a pháp lu t; g) Ki m tra, giám sát môi trư ng lao ng, chăm sóc s c kh e ngư i lao ng, phòng, ch ng b nh ngh nghi p, ánh giá tác ng c a môi trư ng lao ng i v i s c kho ; h) Phòng, ch ng tai n n thương tích và xây d ng c ng ng an toàn; qu n lý cơ s d li u v tai n n thương tích; i) C p, ình ch , thu h i gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành; thNm nh n i dung chuyên môn, ăng ký qu ng cáo hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . 9. Ch o th c hi n các Chương trình m c tiêu y t qu c gia, các án và d án thu c lĩnh v c y t d phòng ư c phân công. 10. Ch o xây d ng n i dung và tri n khai các ho t ng thông tin - giáo d c - truy n thông s c kh e thu c lĩnh v c y t d phòng ư c phân công . 11. Ch o th c hi n công tác b i dư ng chuyên môn nghi p v cho cán b v lĩnh v c y t d phòng ư c phân công. u m i t ch c tri n khai chương trình ào t o d ch t h c th c a. 12. Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v liên quan ch o, hư ng d n th c hi n, ki m tra, nh gi ChuNn qu c gia y t d phũng tr n ph m vi c nư c. 13. Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c ki m tra và xu t các bi n pháp x lý vi ph m trong ho t ng chuyên ngành y t d phòng theo quy nh c a pháp lu t; tham gia các oàn thanh tra v ho t ng chuyên ngành y t d phòng. 14. Th c hi n các ho t ng nghiên c u khoa h c và h p tác qu c t trong lĩnh v c y t d phòng. 15. Qu n lý cán b , công ch c, tài s n, kinh phí ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Y t . 16. Ch trì, ph i h p v i các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B Y t và các ơn v liên quan trong vi c ch o các ho t ng chuyên môn c a h th ng y t d phòng c nư c. 17. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t phân công. i u 3. T ch c và cơ ch ho t ng 1. Lãnh o C c.
  4. Lãnh o C c Y t d phòng và Môi trư ng g m C c trư ng và các Phó C c trư ng do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a C c. Các Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư- c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. T ch c c a C c a) Văn phòng C c; b) Phòng K ho ch - Tài chính; c) Phòng Ch o tuy n; d) Phòng Ki m soát b nh truy n nhi m; ) Phòng Ki m d ch y t biên gi i; e) Phòng Qu n lý môi trư ng y t ; g) Phòng S c kho môi trư ng; h) Phòng Y t lao ng - Tai n n thương tích; i) ơn v s nghi p tr c thu c C c: T p chí chuyên ngành. 3. Cơ ch ho t ng a) C c Y t d phòng và Môi trư ng ho t ng theo ch th trư ng; b) Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng C c và các phòng thu c C c do C c trư ng quy nh trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n c a C c ã ư c B trư ng B Y t giao. M i quan h gi a Văn phòng C c, các phòng trong C c do C c trư ng quy nh; c) Vi c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh Lãnh o Văn phòng C c và Lãnh o các phòng thu c C c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; d) Các ch c danh Lãnh o C c, Lãnh o Văn phòng C c và các phòng thu c C c ư c hư ng ph c p theo quy nh c a pháp lu t. 4. Biên ch Biên ch c a C c Y t d phòng và Môi trư ng ư c xác nh theo Quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác trên cơ s xu t c a C c trư ng.
  5. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này thay th Quy t nh s 20/2005/Q -BYT ngày 26/7/2005 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Y t d phòng Vi t Nam. i u 5. Trách nhi m thi hành Các ông bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, các C c trư ng, T ng c c trư ng thu c B Y t và Th trư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản