Quyết định số 54-TC/TCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 54-TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54-TC/TCT về việc Ban hành chế độ quản lý hoá đơn bán hàng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54-TC/TCT

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54-TC/TCT Hà N i, ngày 20 tháng 2 năm 1991 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 54-TC/TCT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 1991 BAN HÀNH CH QU N LÝ HOÁ ƠN BÁN HÀNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Quy t nh s 155-H BT ngày 15-10-1988 c a H i ng B trư ng quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 196-H BT ngày 11-12-1989 c a H i ng B trư ng quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B ; Căn c Pháp l nh k toán và th ng kê c a H i ng Nhà nư c công b ngày 20-5- 1988; Căn c Ngh quy t s 278B-NQ/H NN8 ngày 8-8-1990 c a H i ng Nhà nư c v vi c công b và thi hành Lu t thu doanh thu, Lu t thu tiêu th c bi t và Lu t thu l i t c; Thi hành i u 8, Ngh nh s 351-H BT và s 353-H BT ngày 2-10-1990 c a H i ng B trư ng quy nh chi ti t thi hành Lu t thu doanh thu và Lu t thu l i t c v vi c "B Tài chính th ng nh t phát hành hoá ơn s d ng cho các cơ s kinh doanh trong c nư c". Sau khi tho thu n v i T ng c c th ng kê. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Ch qu n lý hoá ơn bán hàng", g m: - M u hoá ơn và hoá ơn kiêm phi u xu t kho (dư i ây g i t t là hoá ơn); - Ch qu n lý, s d ng hoá ơn c a cơ s s n xu t kinh doanh; Ch này áp d ng cho cơ s s n xu t kinh doanh thu c m i thành ph n kinh t trong c nư c t ngày 01-04-1991; i u 2. Hoá ơn do B Tài chính th ng nh t phát hành có các lo i sau: 1. Hoá ơn (bán hàng, v n chuy n, d ch v ) ký hi u 01/BH (m u ính kèm). 2. Hoá ơn kiêm phi u xu t kho ký hi u 02/BH (m u ính kèm). Các m u hoá ơn nói trên ư c thay th các m u "hoá ơn kiêm phi u xu t kho" ký hi u 07 VT ban hành theo Quy t nh s 200-TCTK/PPC ngày 24 tháng 3 năm
  2. 1983 c a T ng c c Th ng kê và thay th các m u "hoá ơn", "hoá ơn kiêm phi u xu t kho", "hoá ơn thanh toán cư c v n t i" ban hành t i Thông tư Liên B s 58- TT/LB ngày 23 tháng 12 năm 1988 c a B Tài chính và T ng c c Th ng kê. i u 3. i v i các lo i ch ng t thu ti n khác (như biên lai, vé thu ti n...), t m th i v n áp d ng theo quy nh t i Quy t nh s 292-CT ngày 17 tháng 11 năm 1988 c a H i ng B trư ng v l p ch ng t mua bán hàng và cung ng d ch v thu ti n và Thông tư s 58-TT-LB ngày 23 tháng 12 năm 1988 c a Liên B Tài chính - T ng c c Th ng kê hư ng d n thi hành Quy t nh s 292-CT nói trên. i u 4. i v i các ơn v , các ngành c n s d ng hoá ơn, ch ng t thu ti n riêng cho phù h p v i c thù trong ơn v , trong ngành thì ph i ư c s tho thu n c a B Tài chính trư c khi th c hi n. i u 5. Các B , T ng c c, U ban nhân dân các t nh, thành ph c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này trong ngành và a phương. i u 6. ng chí T ng c c trư ng T ng c c thu , V trư ng V ch k toán và ki m tra k toán thu c B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) ơn v bán... M U S 01A/BH (Ban hành theo Q s 54-TC/TCT ngày 20-2-1991 c a B a ch ... Tài chính) HOÁ ƠN (BÁN HÀNG, V N CHUY N, DNCH V ) H , tên ngư i mua... Quy n s ... a ch ... S ... Hình th c thanh toán... (kh 19 x 27) S Tên, quy cách s n phNm hàng ơn v S ơn Thành Ghi chú hoá (tên lao v , d ch v ) tính lư ng giá ti n TT A B C 1 2 3=(1x2) D
  3. C ng T ng s ti n (vi t b ng ch )... ..... Ngày... /... /199.... B Tài chính Ngư i mua (Ch Ngư i bán (Ch K toán trư ng Th trư ng ơn phát hành ký, h tên) ký, h tên) (Ch ký, h tên) v (Ch ký, h tên, óng d u ơn v bán... M U S 01B/BH (Ban hành theo Q s 54-TC/TCT ngày 20-2-1991 c a B a ch ... Tài chính) HOÁ ƠN (BÁN HÀNG, V N CHUY N, DNCH V ) H , tên ngư i mua... Quy n s ... a ch ... S ... Hình th c thanh toán... (kh 19 x 13) S TT Tên, quy cách s n phNm ơn v S ơn Thành Ghi hàng hoá (tên lao v , d ch tính lư ng giá ti n chú v ) A B C 1 2 3=(1x2) D C ng T ng s ti n (vi t b ng ch )... ..... Ngày... /... /199 B Tài chính phát hành Ngư i mua Ngư i bán (Ch ký, h tên) (Ch ký, h tên)
  4. ơn v bán... M U S 02/BH (Ban hành theo Q s 54-TC/TCT ngày 20-2-1991 c a B a ch ... Tài chính) HOÁ ƠN KIÊM PHI U XU T KHO H , tên ngư i mua... Quy n s ... a ch ... S ... Xu t t i kho... Hình th c thanh toán... (kh 19 x 27) S Tên, quy cách s n phNm ơn v S ơn Thành Ghi TT hàng hoá (tên lao v , d ch tính lư ng giá ti n chú v ) A B C 1 2 3=(1x2) D C ng T ng s ti n (vi t b ng ch )... ..... Ngày... /... /199... B Tài chính Ngư i mua (Ch Th kho (Ch K toán trư ng Th trư ng ơn phát hành ký, h tên) ký, h tên) (Ch ký, h tên) v (Ch ký, h tên, óng d u HƯ NG D N CÁCH L P HOÁ ƠN I- HOÁ ƠN "BÁN HÀNG, V N CHUY N, DNCH V " M U S 01/BH - Hoá ơn do ngư i bán l p khi bán hàng ho c cung ng d ch v thu ti n. Trư ng h p là bán s n phNm, hàng hoá thì g ch b các ch "v n chuy n, d ch v ". Trư ng h p là v n chuy n thì g ch b ch "bán hàng, d ch v " v.v... - Ghi rõ tên, a ch ho c óng d u ơn v bán hàng ho c cung ng d ch v thu ti n (phía trên góc trái). - Ghi rõ h , tên ho c tên hi u, a ch c a ngư i mua. - Ghi rõ theo thanh toán b ng séc, ti n m t ho c trao i hàng v.v...
  5. - Các c t: + C t A, B: Ghi s th t , tên, quy cách phNm ch t c a s n phNm, hàng hoá ho c tên lao v d ch v cung ng thu ti n. N u là v n chuy n ph i ghi rõ: Lo i hàng, nơi i, nơi n; + C t C: ơn v tính c a s lư ng ho c tr ng lư ng s n phNm, hàng hoá ho c d ch v thu ti n: + C t 1: Ghi s lư ng tr ng lư ng t ng lo i, s km ư ng v n chuy n; + C t 2: Ghi ơn giá bán c a t ng lo i; + C t 3 = c t 1 x c t 2. - Nh ng dòng còn th a phía dư i c a các c t B, C, 1, 2, 3 ư c g ch chéo 1 ư ng t trên xu ng; - Nh ng hoá ơn ã thanh toán b ng ti n m t, ho c b ng séc sau khi thu ti n, ngư i bán hàng óng d u " ã thanh toán". N u thanh toán b ng séc ghi thêm: "S hi u, ngày... tháng... năm.." c a t séc vào hoá ơn. Hoá ơn bán hàng c a ơn v kinh t trong t ng ký bán l s n phNm hàng hoá, lao v , d ch v s lư ng không l n thì s d ng m u s 01B/BH ho c m u s 01A/BH thì ch c n ch ký c a ngư i mua và ngư i bán. Trư ng h p bán l v i s lư ng l n, và bán buôn ho c theo yêu c u qu n lý c a ơn v thì có thêm ch ký c a k toán trư ng, th trư ng và óng d u c a ơn v bán. - Hoá ơn ư c l p 3 liên ( t gi y than vi t 1 l n): liên 1 lưu, liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 dùng cho ngư i bán làm ch ng t thu ti n ho c cu i ngày mang cùng ti n m t, séc n p cho k toán làm th t c nh p qu và ghi vào các s k toán có liên quan (n u ã thu ti n); Riêng i v i các h cá th , h ti u thương, ti u th công nghi p hoá ơn ư c l p thành 2 liên, liên 1 lưu, liên 2 giao cho khách hàng. II- HOÁ ƠN KIÊM PHI U XU T KHO (M U S 02/BH) - Hoá ơn kiêm phi u xu t kho do ngư i bán hàng l p khi bán s n phNm, hàng hoá tr c ti p t khó; - Ghi rõ tên, a ch ho c óng d u c a ơn v bán hàng ho c cung ng d ch v thu ti n (phía trên, góc trái); - Ghi rõ h tên ho c tên hi u, a ch ngư i mua; - Ghi rõ tên kho xu t hàng bán; - Ghi rõ hình th c thanh toán: b ng séc, ti n m t, ho c trao i hàng. - Các c t:
  6. + C t A, B: Ghi s th t , tên, quy cách, phNm ch t c a s n phNm, hàng hoá ã bán. + C t C: ơn v tính c a s lư ng ho c tr ng lư ng, s n phNm, hàng hoá; + C t 1: Ghi s lư ng ho c tr ng lư ng t ng lo i; + C t 2: Ghi ơn giá bán c a t ng lo i; + C t 3 = c t 1 x c t 2; - Nh ng dòng còn th a phía dư i c a các c t B, C, 1, 2, 3 ư c g ch chéo 1 ư ng t trên xu ng. - Nh ng hoá ơn ã thanh toán b ng ti n m t ho c b ng séc sau khi thu ti n, ngư i bán hàng óng d u " ã thanh toán". N u thanh toán b ng séc ghi thêm: "s hi u, ngày, tháng, năm" c a t séc vào hoá ơn. - Hoá ơn kiêm phi u xu t kho l p xong ph i có ch ký c a k toán trư ng, c a th trư ng và d u c a ơn v (n u có). Sau khi xu t kho, th kho và ngư i mua cùng ký tên vào hoá ơn; - Hoá ơn kiêm phi u xu t kho ư c l p thành 3 liên ( t gi y than vi t 1 l n); liên 1 lưu, liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 sau khi th kho ghi vào th kho ư c chuy n ho b ph n k toán ghi s k toán và làm th t c thanh toán ( i v i nh ng hoá ơn chưa tr ti n). CH QU N LÝ, S D NG HOÁ ƠN C A CƠ S S N XU T, KINH DOANH (Ban hành theo Quy t nh s 54-TC/TCT ngày 20-2-1991 c a B Tài chính) Căn c i u 8 Ngh nh s 351-H BT và s 353-H BT ngày 2-10-1990 c a H i ng B trư ng quy nh chi ti t thi hành Lu t thu doanh thu, Lu t thu l i t c; B Tài chính quy nh ch qu n lý, s d ng hoá ơn (g m hoá ơn và hoá ơn kiêm phi u xu t kho) c a cơ s s n xu t kinh doanh như sau: 1. T t c các cơ s s n xu t kinh doanh, thu c các t ch c kinh t c a Nhà nư c, c a t p th , ho c cá th , tư nhân thu c m i lĩnh v c, khi bán hàng ho c cung ng d ch v thu ti n ph i c p hoá ơn do B Tài chính phát hành cho khách hàng. 2. N u ngư i bán hàng ho c cung ng d ch v , không c p hoá ơn theo quy nh cho khách hàng thì coi là hành ng tr n thu s b x lý theo quy nh c a các Lu t thu . Ngư i mua hàng có trách nhi m yêu c u ngư i bán hàng c p hoá ơn. N u ngư i mua không nh n hoá ơn thì ư c coi là thông ng tr n thu . Các trư ng h p sau ây, n u khách hàng không yêu c u thì ngư i bán ho c cung ng d ch v không ph i l p hoá ơn. a) i v i ngành s n xu t:
  7. - Nông dân tr c ti p mang s n phNm c a mình s n xu t bán l trên th trư ng cho ngư i tiêu dùng. - Nh ng ngư i làm kinh t gia ình và nh ng h cá th nh s n xu t s n phNm tr c ti p bán l trên th trư ng. b) i v i ngành v n t i: Các d ch v v n t i b ho c v n t i thu ch hành khách ã th c hi n bán vé thu ti n theo quy nh trong Thông tư s 58-TT/LB ngày 23-12-1988 c a Liên B tài chính - Th ng kê, v n t i ch hành khách b ng phương ti n thô sơ (như xe p th , xe xích lô, ò ngang...). c) i v i ngành ph c v : - Các d ch v s a ch a không c n b o hành, tân trang, ph c h i s n phNm tiêu dùng cho cá nhân, - Các d ch v ph c v sinh ho t, i s ng như c t tóc, u n tóc, gi t là, tNy nhu m v.v... d) i v i ngành thương nghi p ăn u ng: - Các ho t ng bán hàng rong, v a hè, các h cá th bán nư c chè, quà v t. - Các ho t ng kinh doanh hàng tươi s ng tr c ti p bán l cho ngư i tiêu dùng. h) Các trư ng h p bán hàng d ch v thu ti n tr giá tương ương 10kg g o tr xu ng tính theo th i giá t i a phương i v i m i l n thu ti n. Các trư ng h p nói i m 2 trên ây tuy không ph i l p hoá ơn, nhưng các ơn v kinh t qu c doanh, t p th , cá th thu c di n gi s sách k toán thì v n ph i ghi chép, c p nh t doanh s bán hàng cung ng d ch v ph n ánh y k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v c a cơ s theo úng ch k toán th ng kê c a Nhà nư c. Danh m c c th các ho t ng không ph i l p hoá ơn do U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương quy nh cho phù h p v i tình hình th c t t i a phương. 3. T t c hàng hoá bán thu c di n ph i l p hoá ơn khi v n chuy n trên ư ng, n u không có hoá ơn h p l kèm theo thì coi là vi ph m pháp lu t và ph i x lý theo lu t nh. 4. Hoá ơn ph i ghi rõ tên, a ch c a cơ s và các y u t khác theo quy nh c a t ng m u hoá ơn trư c khi xu t hàng cho khách. 5. Vi t hoá ơn ph i lót gi y than cho nh ng liên sau, ph i ghi rõ ràng c th , y , g ch chéo ph n b tr ng do không ghi h t n i dung; không ư c tNy xoá, s a ch a
  8. trên hoá ơn. Trư ng h p vi t sai c n hu b hoá ơn thì không ư c xé r i ra kh i cu ng. 6. Hoá ơn bán hàng ph i ư c b o qu n cNn th n, không ư c th t l c. M i trư ng h p m t hoá ơn ph i báo cáo cơ quan thu và cơ quan công an s lư ng hoá ơn m t, hoàn c nh b m t có bi n pháp xác minh, x lý theo pháp lu t. Hoá ơn ã s d ng ph i ư c s p x p theo th t th i gian và lưu tr theo quy nh c a ch lưu tr ch ng t k toán. Ph i xu t trình hoá ơn ang dùng ho c m nh hoá ơn cho cơ quan thu và cơ quan có trách nhi m khi c n thi t. 7. N u vi ph m nh ng quy nh trên thì s tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m mà b x lý theo i m a, b kho n 1 i u 20 Lu t thu tiêu th c bi t; i m a, b kho n 1 i u 27 Lu t thu l i t c; i u 7, i u 18 Pháp l nh k toán th ng kê và các văn b n pháp quy khác quy nh v l p ch ng t mua bán hàng và cung ng d ch v thu ti n. Trư ng h p có hành vi l i d ng bán, cho mư n hoá ơn làm hoá ơn gi nh m tr n l u thu ho c làm ăn phi pháp thì tuỳ theo m c vi ph m có th b ph t ho c truy c u trách nhi m hình s . 8. Hoá ơn và hoá ơn kiêm phi u xu t kho ư c in, phát hành và qu n lý s d ng theo quy nh c a ch qu n lý s d ng n ch .
Đồng bộ tài khoản