Quyết định số 54-VHTT/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 54-VHTT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54-VHTT/QĐ về việc xếp hạng 18 di tích lịch sử và văn hóa do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54-VHTT/QĐ

  1. B VĂN HÓA THÔNG TIN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c L p - T Do - H nh Phúc ******* S : 54-VHTT/Q Hà N i, ngày 29 tháng 04 năm 1979 QUY T NNH X P H NG 18 DI TÍCH LNCH S VÀ VĂN HÓA B TRƯ NG B VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 519-TTg ngày 20/10/1957 c a Th tư ng Chính ph v b o v di tích l ch s và danh lam th ng c nh; Căn c quy t nh s 96-CP ngày 28/10/1978 c a H i ng Chính ph v t ch c ngành văn hóa và thông tin; Xét ngh c a V b o t n b o tàng v vi c x p h ng các di tích l ch s và văn hóa, QUY T NNH: i u 1: Nay x p h ng mư i tám (18) di tích l ch s và văn hóa thu c các t nh và thành ph sau ây: Hà B c: 1. Nh ng di tích v cu c kh i nghĩa nhân dân Yên Th do c Hoàng Hoa Thám lãnh o (cu i th k 19 – u th k 20) g m n Hom, n Ph n Xương, n H Chu i, chùa Lèo thu c xã Tam Hi p và xã Ph ng Xương, huy n Yên Th ; 2. Ngôi nhà c àm Thi (Nguy n Ti n Tu n) xóm Th nh Lang, xã ình B ng, huy n Tiên Sơn, nơi h p h i ngh Trung ương, ng c ng s n ông Dương l n th b y. Hà Sơn Bình: 3. Chùa B i Khê, di tích ki n trúc ngh thu t (th k 14 – 15) thu c xã Tam Hưng, huy n Thanh Oai. Thành ph Hà N i: 4. Ngôi nhà s 48 hàng Ngang, nơi H Ch T ch vi t b n Tuyên ngôn c l p ngày 02 tháng 9 năm 1945. 5. Khu di tích Khâm Thiên nơi ghi l i t i ác c a gi c M ném bom hu di t khu ông dân b ng máy bay B52. Hà Nam Ninh: 6. Nh ng di tích l ch s ch ng M c u nư c: - Khu ch huy s c a thành y và c a nhà máy d t Nam nh; - C a hàng ăn u ng và c a hàng c t tóc dư i h m t i ph Nguy n Du; - Khu di tích ph Hàng Thao – nơi ghi l i t i ác c a gi c M ; 7. Khu di tích ch ng M , c u nư c thu c t nh Ninh Bình cũ g m tr s t nh y, y ban và h i trư ng c a t nh thu c xã Trư ng Yên, huy n Gia Khánh. Thanh Hóa: 8. n và lăng Bà Tri u t i núi Giai, núi Tùng thu c thôn Phú i n, xã Tri u L c, huy n H u L c. Ngh Tĩnh: 9. Quê hương Ch t ch H Chí Minh t i làng Sen và làng Chùa, xã Kim Liên. huy n Nam àn. Bình Tr Thiên: 10. Khu di tích l ch s ki n trúc thành n i Hu và các lăng Minh M ng, lăng T c và lăng Kh i nh. Qu ng Nam – à N ng: 11. Khu di tích ki n trúc ngh thu t tháp Chàm M Sơn (th k 7 – 12) g m khu tháp chùa, khu tháp ch và khu tháp H kh thu c xã M Sơn (Duy Tân), huy n Duy Xuyên.
  2. 12. Núi thành, Di tích l ch s ch ng M , c u nư c g m Núi Thành, Khu i A và i B thu c thôn Long Phú, xã Tam Nghĩa, huy n Tam Kỳ. Nghĩa Bình: 13. Khu di tích Sơn M , nơi ghi l i t i ác c a gi c M thu c thôn Tư Cung, xã T nh Khê, huy n Sơn T nh. 14. Khu di tích l ch s i n Tây Sơn (g m khu n th , khu n n nhà và vư n cũ c a ông, bà Nguy n Phi Phúc, thân sinh ra anh hùng dân t c Nguy n Hu ), thu c xã Bình Thành, huy n Tây Sơn. Phú Khánh: 15. Khu di tích ki n trúc ngh thu t tháp Bà (Pô Nagar th k 9) g m toàn b các tháp và các ki n trúc khác t i khu núi tháp Bà thu c phư ng Vĩnh Phư c, th xã Nha Trang. Thu n H i: 16. Khu di tích ki n trúc ngh thu t Pô Klong Giarai (th k 14) g m toàn b các tháp và ki n trúc khác trên i tháp Chàm thu c phư ng ô Vinh, th xã Phan Rang. H u Giang: 17. Khu di tích l ch s Côn o, Nơi ghi l i t i ác c a gi c Pháp và gi c M ã giam c m, hành h và tán sát các chi n sĩ cách m ng. Thành ph H Chí Minh: 18. Khu di tích l ch s ch ng M , c u nư c C Chi g m các h m, a o c a quân i, qu n y, dân y khu, dân y qu n thu c xã Phú M Hưng, qu n C Chi. i u 2: Các ông Chánh văn phòng B văn hóa và thông tin, V trư ng V b o t n b o tàng, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph , giám c và trư ng ty, S văn hóa và thông tin các t nh, thành ph k trên ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG B VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN Nguy n Văn Hi u
Đồng bộ tài khoản