Quyết định số 543/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định số 543/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 543/2002/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 543/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 543/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU TRUNG TÂM CHÍNH TR BA ĐÌNH, TH ĐÔ HÀ N I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Theo ngh c a B trư ng B Xây d ng và Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i t i t trình s 12/TTr-BXD-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2000, c a B trư ng B Xây d ng t i t trình s 02/TTr-BXD ngày 08 tháng 01 năm 2001 và công văn s 591/BXD-KTQH ngày 24 tháng 4 năm 2002, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu Trung tâm chính tr Ba ình, Th ô Hà N i v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1. Ph m vi nghiên c u và ranh gi i quy ho ch chi ti t : Khu Trung tâm chính tr Ba ình r ng 105 ha có ranh gi i l p quy ho ch chi ti t như sau : - Phía B c giáp ph Phan ình Phùng, ư ng Hoàng Hoa Thám; - Phía Nam giáp ư ng Tr n Phú, ph Ông ích Khiêm, ph Sơn Tây; - Phía ông giáp ư ng Hoàng Di u; - Phía Tây giáp ư ng Ng c Hà. 2. M c tiêu : Xác l p nhi m v b o t n, tôn t o, ch nh trang, nâng c p các di s n văn hoá l ch s , c nh quan, công trình ki n trúc có giá tr , k t h p c i t o và xây d ng m i hoàn thi n ch c năng, làm phong phú giá tr truy n th ng, văn hoá, l ch s ; hi n i hoá h t ng k thu t, t ng bư c xây d ng hoàn ch nh Khu Trung tâm chính tr Ba ình. 3. Tính ch t :
  2. Khu Trung tâm chính tr Ba ình là nơi t p trung các di tích văn hoá, l ch s , các công trình ki n trúc, c nh quan có giá tr ; nơi xây d ng m t s tr s cơ quan lãnh o c a ng, Qu c h i, Chính ph , m t s công trình văn hoá, công c ng có t m quan tr ng i v i Th ô Hà N i, c nư c và Qu c t ; nơi t ch c các ho t ng chính tr , văn hoá, du l ch, tham quan c a nhân dân trong nư c và khách nư c ngoài. 4. Quy ho ch s d ng t: a) Cơ c u s d ng t: - t xây d ng công trình : 58,88 ha, chi m 56%, - Cây xanh, m t nư c : 16,69 ha, chi m 16%, - Giao thông, công trình h t ng k thu t : 29,43 ha, chi m 28%. b) Phân khu ch c năng : - Khu xây d ng các công trình g m các lô t: + Lô A có di n tích 21,19 ha n m phía Tây qu ng trư ng Ba ình, có ch c năng b o t n, gìn gi các di tích văn hoá l ch s và nơi làm vi c c a l c lư ng b o v Lăng, bao g m : Lăng Ch t ch H Chí Minh, B o tàng H Chí Minh, B o tàng Cách m ng, khu di tích Nhà sàn - Ao cá Bác H , khu ón ti p khách vi ng Lăng, khách tham quan, chùa Diên H u, chùa M t C t, tr s B Tư l nh c nh v , Trung oàn 600 và B Tư l nh B o v Lăng. Các ch tiêu qu n lý ki n trúc, quy ho ch ch y u : m t xây d ng t i a 20%; chi u cao t i a c a các công trình xây d ng 21,6 m; t ng cao trung bình 1,25; h s s d ng t t i a 0,25. + Lô B có di n tích 7,72 ha n m phía Tây qu ng trư ng Ba ình, có ch c năng b o t n, tôn t o các di tích văn hoá l ch s và nơi làm vi c c a Ch t ch nư c, c a Chính ph , bao g m : Ph Ch t ch, tr s Chính ph và Văn phòng Chính ph . Các ch tiêu qu n lý ki n trúc, quy ho ch ch y u : m t xây d ng t i a 20%; t ng cao trung bình 1,25; h s s d ng t t i a 0,25. + Lô C có di n tích 8,66 ha n m phía B c qu ng trư ng Ba ình, là nơi làm vi c c a Trung ương ng và B K ho ch và u tư, bao g m : tr s Văn phòng Trung ương ng, nhà làm vi c c a các Ban c a ng; tr s B K ho ch và u tư, T ng c c Th ng kê và m t s nhà công v . Các ch tiêu qu n lý ki n trúc, quy ho ch ch y u : m t xây d ng t i a 30%; t ng cao t i a 7 t ng ; t ng cao trung bình 2,5; h s s d ng t t i a 0,75. + Lô D có di n tích 5,77 ha n m phía ông qu ng trư ng Ba ình, là khu ch c năng ph c v h i h p, làm vi c, ti p khách c a ng và Nhà nư c, bao g m : Nhà Qu c h i, H i trư ng Ba ình.
  3. Các ch tiêu qu n lý ki n trúc, quy ho ch ch y u : m t xây d ng t i a 40%; t ng cao trung bình 3,0; h s s d ng t t i a 1,2. Gi i pháp b c c ki n trúc t i lô D s ư c c th hoá sau khi phương án ki n trúc d án u tư xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) ư c phê duy t. + Lô E có di n tích 3,66 ha, n m phía ông qu ng trư ng Ba ình là khu ch c năng ph c v h i h p, làm vi c, ti p khách c a Nhà nư c và t ch c chính tr xã h i, tr s m t s cơ quan, bao g m : tr s B Ngo i giao (lô E1), tr s y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và m t s công trình công c ng khác có ch c năng ph c v ho t ng trong khu v c qu ng trư ng Ba ình (lô E2). Các ch tiêu qu n lý ki n trúc, quy ho ch ch y u : Lô E1 có di n tích 1,3 ha, m t xây d ng t i a 28%, h s s d ng t t i a 0.85; Lô E2 có di n tích 2,36 ha, m t xây d ng t i a 25%, t ng cao t i a 7 t ng, t ng cao trung bình 3,0, h s s d ng t t i a 0,75. + Lô G có di n tích 0,46 ha, n m phía ông qu ng trư ng Ba ình, có ch c năng là nơi tôn vinh các anh hùng, li t sĩ c a dân t c và cách m ng bao g m t ng th tư ng ài Li t sĩ vô danh, h nư c và sân vư n, cây c nh. + Lô H có di n tích 11,42 ha n m phía Nam qu ng trư ng Ba ình, là khu ch c năng ph c v h i h p, làm vi c, ti p khách c a ng, Nhà nư c; cơ quan i di n ngo i giao m t s nư c và t ch c qu c t , bao g m : tr s B Tư pháp, tr s m t s cơ quan thu c B Ngo i giao, B Công an, Trung tâm H i ngh Qu c t ; Trung tâm giao d ch i u hành vi n thông qu c gia; m t s nhà công v ; i s quán, văn phòng i di n m t s nư c và t ch c qu c t . Các ch tiêu qu n lý ki n trúc, quy ho ch ch y u : m t xây d ng t i a 30%, t ng cao t i a 7 t ng, t ng cao trung bình 3,0, h s s d ng t t i a 0,9. - Khu cây xanh, m t nư c g m các lô t: + Lô I có di n tích 3,59 ha n m phía trư c Lăng Ch t ch H Chí Minh, là qu ng trư ng Ba ình, nơi t ch c mít tinh tr ng th k ni m các ngày l l n, các ho t ng chính tr , văn hoá c a nhân dân Th ô và c nư c. + Lô K có di n tích 13,1 ha là công viên Bách Th o, có ch c năng là khu công viên cây xanh ph c v nhu c u vui chơi gi i trí c a nhân dân Th ô, t o c nh quan, c i thi n i u ki n vi khí h u và môi trư ng cho khu Trung tâm chính tr Ba ình và khu v c lân c n. Các ch tiêu qu n lý ki n trúc, quy ho ch ch y u : m t xây d ng t i a 5,0%; t ng cao t i a 3 t ng; t ng cao trung bình 1,5; h s s d ng t t i a 0,1. + t xây d ng cơ s h t ng k thu t có di n tích 29,43 ha, bao g m : ư ng, qu ng trư ng, cây xanh ven ư ng, bãi xe công c ng và các công trình ng m có liên quan. 5. Ki n trúc và c nh quan :
  4. a) B o t n, tôn t o ch nh trang nâng c p các công trình, c nh quan có giá tr l ch s , văn hoá, ki n trúc và các di tích ư c x p h ng trên cơ s b o v và gìn gi các giá tr g c. b) T t c các công trình c i t o và xây d ng m i ph i tuân th quy ho ch chi ti t ư c duy t và ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. Chi u cao t i a c a các công trình ki n trúc ti p giáp v i qu ng trư ng Ba ình không quá 21,6m; các công trình khu v c phía sau, xa qu ng trư ng, chi u cao công trình có th cao hơn. Trư ng h p vư t m c quy nh ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. 6. Quy ho ch xây d ng h t ng k thu t : a) Giao thông : - V cơ b n gi nguyên m ng lư i ư ng hi n có; t ch c giao thông trong khu v c b ng bi n pháp phân lu ng k t h p m r ng ư ng vành ai i u ti t giao thông g m các ư ng Nguy n Tri Phương, Ng c Hà, Hoàng Hoa Thám; m thông ư ng Tr n Phú v i ư ng Kim Mã - C u Gi y; - M r ng ư ng c L p, ư ng Hoàng Văn Th (m t c t 30m) v phía qu ng trư ng Ba ình, n i ư ng c L p v i ư ng Chùa M t C t; m tuy n ư ng ngang n i ư ng i n Biên Ph v i ư ng B c Sơn (m t c t 25m) và hoàn thi n ư ng B c Sơn; - B trí h th ng tr m xe công c ng n i ô d c các tuy n ư ng giao thông khu v c; xây d ng ga-ra ng m t i khu v c vư n hoa tư ng ài Lênin, vư n hoa Lý T Tr ng và Trung tâm th d c th thao qu n Ba ình ( ư ng Quán Thánh); xây d ng bãi xe d c ư ng Hoàng Di u, t i khu v c B o tàng H Chí Minh và khu v c vư n ươm trên ư ng Hoàng Hoa Thám. Di n tích xây d ng các bãi xe kho ng 4,5 - 5 ha. b) H th ng các công trình k thu t h t ng khác : C i t o, nâng c p và xây d ng ng b , hoàn ch nh h th ng các công trình c p thoát nư c, thông tin liên l c, v sinh môi trư ng, c p i n, chi u sáng v i ch t lư ng cao, hi n i. 7. V quy ho ch xây d ng t u: a) Xây d ng m i : Xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i), B o tàng Cách m ng, Phòng h p Trung ương ng, tr s làm vi c c a l c lư ng b o v Lăng, tr s y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Trung tâm giao d ch i u hành vi n thông qu c gia và m t s công trình khác; m r ng tr s B Ngo i giao, nhà làm vi c c a các Ban Trung ương ng. b) C i t o, ch nh trang :
  5. Khu v c tr s Trung ương ng; Ph Ch t ch; tr s Chính ph và Văn phòng Chính ph ; sân vư n B o tàng H Chí Minh; tr s B Tư pháp; tr s B K ho ch và u tư, T ng c c Th ng kê; tr s B Ngo i giao; khu v c Trung tâm H i ngh Qu c t và m t s công trình khác. c) C i t o, nâng c p, hi n i hoá h th ng h t ng k thu t : M r ng các ư ng c L p, Hoàng Văn Th , Hoàng Hoa Thám, Ng c Hà, Nguy n Tri Phương; thông tuy n ư ng Tr n Phú kéo dài qua Xí nghi p may Chi n Th ng; xây d ng m t s ga-ra, bãi xe và m ng lư i c p nư c, thoát nư c, chi u sáng, v sinh môi trư ng ô th . i u 2. Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i : 1. Phê duy t h sơ thi t k Quy ho ch chi ti t Khu Trung tâm chính tr Ba ình, 2. Trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. 3. T ch c th c hi n Quy ho ch chi ti t Khu Trung tâm chính tr Ba ình. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. B trư ng B Xây d ng; Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - Thành y, H ND, UBND thành ph Hà N i, - Văn phòng Qu c h i, Phan Văn Kh i - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN , các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu : CN (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản