Quyết định số 545 TVN/VP1 về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác và tiêu thụ than do Tổng công ty than Việt Nam ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 545 TVN/VP1 về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác và tiêu thụ than do Tổng công ty than Việt Nam ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 545 TVN/VP1 về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác và tiêu thụ than do Tổng công ty than Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 545 TVN/VP1 về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác và tiêu thụ than do Tổng công ty than Việt Nam ban hành

  1. T NG CÔNG TY THAN VI T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 545TVN/VP1 Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 1996 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ KHAI THÁC VÀ TIÊU TH THAN T NG GIÁM C CÔNG TY THAN VI T NAM Căn c Ngh nh s 13 CP ngày 27/1/1995 c a Chính ph v thành l p T ng Công ty than Vi t Nam và ban hành i u l c a T ng Công ty. Căn c Quy t nh 381 TTg ngày 27/7/1994, Ch th 382 TTg ngày 28/7/1994, Ch th 417 TTg ngày 17/7/1995 và k t lu n c a Th tư ng Chính ph t i cu c h p ngày 19/4/1996 v l p l i tr t t trong khai thác kinh doanh than. Căn c Ngh quy t c a H i ng qu n tr thông qua "D án i m i t ch c và cơ ch qu n lý ti n t i m c tiêu 10 tri u t n than thương ph m vào năm 2000". QUY T NNH i u 1: Ban hành "Quy ch qu n lý khai thác và tiêu th than" áp d ng trong n i b T ng Công ty Than Vi t Nam, thay th quy ch t m th i ban hành kèm theo Quy t nh s 291 TVN/KTCN ngày 10/3/1995. i u 2: Giám c các doanh nghi p thành viên, các ơn v tr c thu c các doanh nghi p thành viên, Trư ng các ban c a T ng Công ty ch u trách nhi m thi hành quy t nh này k t ngày ban hành. oàn Văn Ki n ( ã Ký) QUY CH QU N LÝ KHAI THÁC VÀ TIÊU TH THAN (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 545 TVN/VP1 c a T ng Giám c Than Vi t Nam). Chương 1:
  2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Quy n qu n lý tài nguyên than và khai thác than trong ranh gi i m . 1.1 T ng Công ty Than Vi t Nam ư c Nhà nư c giao ranh gi i các m than t ch c thăm dò, khai thác, T ng Công ty giao l i cho các doanh nghi p thành viên trách nhi m b o v tài nguyên và ti n hành các ho t ng thăm dò, khai thác. Trư ng h p ngo i l có quy t nh riêng c a T ng Giám c. 1.2 M i doanh nghi p thành viên (Công ty, m ) ư c T ng Công ty giao qu n lý m t m ho c m t s m . Trong ph m vi ranh gi i ã ư c giao các doanh nghi p thành viên ho c tr c ti p t mình ho c giao cho các ơn v tr c thu c ti n hành các ho t ng thăm dò, khai thác và ph i h p v i chính quy n a phương trong vi c b o v tài nguyên theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ngo i l có quy t nh riêng c a T ng Giám c. 1.3 M i ơn v ư c giao ranh gi i m có quy n và trách nhi m t ch c thăm dò, l p quy ho ch, thi t k và ti n hành khai thác toàn b tr lư ng than n m trong ranh gi i m ư c giao (ranh gi i giao theo to X, Y, Z) bao g m các v a than, các i m than có qui mô khai thác công nghi p và các v a m ng, v a k p, l v a, các i m than có qui mô khai thác t n thu. i u 2: i tư ng và ph m vi áp d ng. Quy ch này áp d ng i v i toàn b ho t ng thăm dò, khai thác, sàng tuy n và tiêu th than trong n i b T ng Công ty Than Vi t Nam. Riêng vi c khai thác t n thu ư c áp d ng "Quy ch t m th i khai thác t n thu than trong ranh gi i m " ban hành kèm theo Quy t nh s 423 TVN/KT HSX2 ngày 11/4/1996. i u 3: Gi i thích t ng Trong quy ch này các t ng sau ây ư c hi u như sau: 3.1 Ranh gi i m : là khu v c có tr lư ng than ư c xác nh b i h th ng các i m to X, Y, Z ư c th hi n b ng các c t m c c th trên th c a. 3.2 Khai trư ng: là nơi ang ti n hành các ho t ng khai thác trong ph m vi ranh gi i m 3.3 Ch m : là ngư i ng u ơn v ư c T ng Công ty ho c doanh nghi p thành viên giao ranh gi i m tr c ti p ti n hành các ho t ng thăm dò và khai thác. 3.4 Giám c i u hành m : Trong n i b T ng công ty Than Vi t Nam, ch m ng th i là Giám c i u hành m . Trư ng h p ngo i l có quy t nh riêng c a T ng Giám c. 3.5 H tiêu th than: (nhà tiêu th than) là các doanh nghi p tr c ti p s d ng than làm nguyên li u hay nhiên li u trong quá trình s n xu t.
  3. 3.6 Nhà cung ng than: là các doanh nghi p nh n than c a nhà s n xu t than cung ng cho nhà tiêu th than b ng phương th c i lý ho c mua bán t o n ho c bán u thác... 3.7 Giám nh: là vi c xác nh trung th c kh i lư ng và ch t lư ng than trư c, trong và sau khi giao hàng. Ch ng ch giám nh ư c s d ng làm ch ng t thanh toán gi a ngư i bán và ngư i mua. Chương 2: CÁC I U KI N C N CÓ KHI TI N HÀNH CÁC HO T NG THĂM DÒ, KHAI THÁC, SÀNG TUY N VÀ TIÊU TH THAN. Các doanh nghi p thành viên và ơn v tr c thu c thành viên có các i u ki n sau ây ư c T ng Công ty cho phép ti n hành các ho t ng thăm dò, khai thác sàng tuy n và tiêu th than: i u 4: i u ki n pháp lý. 4.1 Có gi y ăng ký hành ngh kinh doanh thăm dò và /ho c khai thác và/ho c kinh doanh than. 4.2 Có gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh than m ( i v i các ơn v mu n th c hi n các ho t ng thương m i than) 4.3 Có phương án thăm dò ư c duy t ( i v i ơn v ho t ng thăm dò), có gi y phép c p t, cho thuê t và thi t k k thu t ư c duy t ( i v i ơn v khai thác). i u 5: i u ki n v cơ s v t ch t, k thu t. 5.1 Cơ s h t ng: ư ng xá, cung c p i n nư c, v n t i và trang thi t b chuyên dùng phù h p v i quy mô và trình khai thác ư c c p trong thi t k k thu t. 5.2 Có các cơ s ph c v cho sinh ho t c a ngư i lao ng phù h p v i quy nh c a Lu t lao ng. 5.3 Có các bi n pháp m b o an toàn cho ngư i lao ng, bi n pháp b o v tài nguyên, b o v tài s n và b o v môi trư ng phù h p v i thi t k và quy nh c a pháp lu t. i u 6: i u ki n v nhân l c. 6.1 Giám c i u hành m ph i là ngư i am hi u ngh làm m , có kinh nghi m th c t , có s c kho và năng l c qu n lý phù h p v i quy mô nhi m v ư c giao. T ng Giám c t ch c ki m tra trư c khi b nhi m ho c tho thu n b nhi m Giám c i u hành m . 6.2 Có i ngũ cán b k thu t nghi p v và công nhân k thu t phù h p v i quy mô và trình công ngh ư c l a ch n.
  4. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 7: Công tác thăm dò 7.1 Công tác thăm dò t m t i các khoáng sàng chưa khai thác và thăm dò b sung t i các m băng phương pháp khoan t trên m t t và các phương pháp hi n i khác ư c giao cho Công ty a ch t và khai thác khoáng s n th c hi n; riêng vùng N i a giao cho xí nghi p thăm dò kh o sát và d ch v k thu t Công ty than N i a ph i h p v i Công ty a ch t và khai thác khoáng s n th c hi n. Trư ng h p ngo i l có quy t nh riêng c a T ng Giám c. 7.2 Các Công ty, các ch m ti n hành thăm dò b ng phương pháp ào lò thăm dò, khoan trong h m lò, ào hào và thu th p nâng c p tài li u thông qua c p nh t trong quá trình xây d ng và khai thác m . Vi c khoan thăm dò trong h m lò ch m có th h p ng v i m t ơn v trong T ng Công ty có năng l c th c hi n. 7.3 Chi phí thăm dò t m các khoáng sàng chưa khai thác, các khoáng sàng có tin c y th p (c p tr lư ng th p) ư c T ng Công ty phân b vào giá thành c a các m ang khai thác theo k ho ch hàng năm, các ch m n p kho n này v T ng Công ty. 7.4 Chi phí thăn dò b sung trong quá trình khai thác ư c phân b tr c ti p vào giá thành c a m . Ch m th c hi n trích và phân b theo k ho ch kh i lư ng ư c duy t. i u 8: Công tác khai thác, v n t i m , sàng tuy n. 8.1 Vi c khai thác, v n t i, th i sàng tuy n than ph i ư c ti n hành úng theo thi t k k thu t, k ho ch k thu t s n xu t ư c duy t hàng năm. Ch m ph i m b o vi c kh u than (l y than) phù h p v i h s b c t và ào lò ư c duy t hàng năm. Trư ng h p không bóc t không ào mét lò theo ch tiêu ã ư c giao thì ch m ph i d ng l y than. Trư ng h p ngo i l s do T ng Giám c quy t nh. 8.2 Ch m ph i tìm cách kh u than ch n l c nh m nâng cao phNm c p than, gi m t n th t than. 8.3 Vi c sàng, tuy n than ph i phù h p v i k ho ch tiêu th và năng l c c a các nhà máy tuy n, các c m sàng t i m . Giám c các Công ty, các ch m có trách nhi m ch p hành s phân công và k ho ch sàng tuy n ư c giao, khu v c CNm Ph và Hòn Gai vi c sàng tuy n các lo i than c c, than cám 7, cám 8 xu t khNu ư c t p trung ch y u v hai nhà máy tuy n than. Hai nhà máy tuy n than có trách nhi m ph c v cho t t c các ơn v trong vùng có nhu c u theo giá tho thu n ho c do T ng Công ty ban hành. 8.4 Các Công ty, các ch m , các nhà máy tuy n t t ch c phân lo i, x lý bã sàng, tách nh t than ra kh i bã sàng. Không ư c coi bã sàng còn l n than là m t s n phNm em bán. Trư ng h p ngo i l ph i ư c T ng Công ty phê duy t.
  5. 8.5 Các Công ty, các ch m có th thuê các doanh nghi p khác th c hi n m t ph n công tác khai thác, ch bi n than dư i d ng h p ng giao nh n th u. i u 9: Tiêu th than. 9.1 Ch các Công ty, các ch m th c s có s n xu t than m i ư c phép tiêu th than. Kh i lư ng than tiêu th c a m i ch m ph i phù h p v i kh i lư ng than do t mình s n xu t ra c ng v i kh i lư ng than do h p ng v i các ch lò khai thác t n thu (n u có). Ít nh t 6 tháng 1 l n T ng Công ty ki m tra các doanh nghi p thành viên v kh i lư ng s n xu t và tiêu th than, n u doanh nghi p nào có kh i lư ng tiêu th l n hơn kh i lư ng s n xu t mà không ch ng minh ư c tính h p pháp c a kh i lư ng dôi dư thì b coi là kinh doanh than trái phép và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 9.2 Các Công ty, các ch m ch t ch c tiêu th than các kho bãi, sân ga, b n sông, b n c ng (sau ây g i chung là nơi x p hàng) n m trong quy ho ch ư c T ng Công ty duy t. khu v c Hòn Gai và CNm Ph các Công ty, các ch m không ư c cho khách hàng ưa ô tô vào khai trư ng nh n than. Trư ng h p ngo i l có quy t nh riêng c a T ng Giám c. 9.3 Vi c tiêu th than trong nư c ư c th c hi n theo các phương th c sau ây: - Các công ty, các ch m giao hàng cho các Công ty thu c Công ty kinh doanh ch bi n than mi n B c giao hàng cho các h tiêu th theo h p ng T ng Công ty ã ký. - Các Công ty, các ch m giao hàng cho các Công ty ch bi n, kinh doanh than trong T ng Công ty theo h p ng mua t bán o n, ho c u thác, ho c i lý do hai bên tho thu n. - Các Công ty, các ch m bán tr c ti p cho khách hàng là các h tiêu th than tr c ti p ho c các doanh nghi p thương m i, các nhà cung ng có gi y phép ch ng nh n có i u ki n kinh doanh than m theo thông tư liên b s 07/TTLB ngày 30 tháng 10/1995 c a B Năng lư ng và Thương m i hư ng d n v i u ki n kinh doanh than m . 9.4 Các Công ty s n xu t, các ch m không mua than c a nhau tiêu th , tr trư ng h p có h p ng h p tác kinh doanh ư c T ng Công ty phê duy t. 9.5 C m các Công ty c s n xu t và cung ng than, các ch m và ngư i dư i quy n mua than có ngu n g c trái phép. 9.6 Vi c xu t khNu than ư c qu n lý t p trung, th ng nh t, m i h p ng xu t khNu u dư i danh nghĩa ngư i bán là T ng Công ty than Vi t Nam. T ng Giám c có th u quy n cho giám c doanh nghi p thành viên ký m t s h p ng. 9.7 Các h p ng cung ng than dài h n v i các nhà tiêu th than l n trong nư c và nư c ngoài u do T ng Công ty tr c ti p ký và i u hành.
  6. 9.8 Các doanh nghi p thành viên có trách nhi m th c hi n nghiêm túc s phân công th trư ng c a T ng Công ty, không c nh tranh giành khách hàng c a nhau. Các ch m tr c thu c Công ty ch u s phân công, i u hành tiêu th c a Giám c Công ty. 9.9 Vi c giám nh than bán trong nư c và xu t khNu ư c giao cho Trung tâm o lư ng và giám nh s n phNm (trư ng h p ngo i l có qui nh riêng). Chi phí giám nh do T ng Công ty qui nh và ư c h ch toán vào giá thành và doanh thu. 9.10 Giá bán than t i thi u do T ng Công ty qui nh. Chi phí cho các ho t ng giao d ch, t ch c bán than ư c h ch toán vào giá thành và doanh thu và do T ng Công ty quy nh. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 10: Hi u l c thi hành. Qui ch này có hi u l c t ngày ban hành và thay th qui ch t m th i s 291 TVN/KTCN ngày 10/3/1995. Các văn b n ã ban hành như Ch th s 2212 TVN/VP1 ngày 10/11/1995, Ch th s 115 TVN/VP2 ngày 7/2/1996 v vi c tăng cư ng công tác ti p th , Ny m nh tiêu th và phân công th trư ng; Quy t nh s 456 TVN/VP1 ngày 20/3/1996 v giám nh kh i lư ng, ch t lư ng than, Quy t nh s 423 TVN/KT HSX2 ngày 11/4/1996 v vi c ban hành Qui ch (t m th i) v khai thác t n thu than trong ranh gi i m u ư c th c hi n cùng v i qui ch này. i u 11: Thư ng ph t. 11.1 M i hành vi vi ph m qui ch u b coi là trái phép và b x ph t theo ch k lu t lao ng ho c b truy t trư c pháp lu t. 11.2 Nh ng ơn v và cá nhân th c hi n t t qui ch ư c ch m , Giám c Công ty và T ng Công ty khen thư ng thích áng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản