Quyết định số 547-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 547-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 547-TTg về việc thành lập Cục Quản lý dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 547-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 547-TTg Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 1996 QUY T NNH V VI C THÀNH L P C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM TR C THU C B Y T . TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t và Ngh quy t s 37/CP ngày 20 tháng 6 năm 1996 c a Chính ph v nh hư ng chi n lư c công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân trong th i gian 1996 - 2000 và chính sách qu c gia v thu c c a Vi t Nam; Theo ngh c a B trư ng B Y t và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p C c Qu n lý dư c Vi t Nam tr c thu c B Y t trên cơ s s p x p, t ch c l i V Dư c và các t ch c c a B Y t có liên quan n qu n lý Nhà nư c v dư c giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v dư c và m phNm có liên quan tr c ti p n s c kho nhân dân trong ph m vi c nư c. C c Qu n lý dư c Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, kinh phí ho t ng do ngân sách Nhà nư c c p, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, tr s t t i thành ph Hà N i. i u 2. C c Qu n lý dư c Vi t Nam có nhi m v , quy n h n ch y u sau ây: 1. Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành dư c B trư ng B Y t trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Xây d ng các d án Lu t, Pháp l nh, văn b n pháp quy, tiêu chuNn, chính sách, ch qu n lý chuyên ngành v dư c và m phNm B trư ng B Y t trình Chính ph ho c B trư ng ban hành theo thNm quy n. Ban hành theo thNm quy n các quy trình, quy ph m k thu t, nghi p v v qu n lý dư c và m phNm có nh hư ng tr c ti p n s c kho c a nhân dân.
  2. 3. Quy t nh theo thNm quy n vi c c p, ình ch ho c thu h i gi y phép s n xu t, xu t nh p khNu, lưu thông thu c và m phNm theo quy nh c a pháp lu t. 4. Xây d ng ho c tham gia xây d ng k ho ch d tr qu c gia v thu c và qu n lý d tr qu c gia v thu c. 5. Trình B trư ng B Y t ban hành các quy nh v tiêu chuNn, i u ki n i v i t ng lo i hình t ch c hành ngh dư c. C p, ình ch ho c thu h i gi y ch ng nh n hành ngh i v i các ơn v s n xu t, kinh doanh thu c, m phNm theo quy nh c a pháp lu t. 6. Qu n lý các ho t ng thông tin, qu ng cáo, gi i thi u thu c, m phNm và c p gi y phép thông tin, qu ng cáo, gi i thi u thu c, m phNm do Vi t Nam ho c nư c ngoài s n xu t. Ch o công tác tuyên truy n, hư ng d n vi c s d ng thu c an toàn, h p lý, hi u qu . 7. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các Lu t, Pháp l nh, quy nh c a Chính ph và B Y t v qu n lý thu c, m phNm trong ph m vi c nư c. Ch trì, ph i h p v i các ngành h u quan trong vi c phògn ch ng s n xu t, lưu thông thu c gi , thu c kém ch t lư ng, thu c nh p l u và l m d ng thu c gây nghi n trong ngành y t . X lý theo thNm quy n các vi ph m v qu n lý dư c và m phNm theo quy nh c a pháp lu t. 8. Qu n lý t ch c, công ch c, viên ch c, tài s n ư c giao theo úng quy nh c a Nhà nư c. i u 3. C c Qu n lý dư c Vi t Nam có C c trư ng và m t s Phó C c trư ng. C c trư ng, Phó C c trư ng do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v m i ho t ng c a C c. Các Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng và ch u trách nhi m trư c C c trư ng v nhi m v ư c phân công. i u 4. Các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m giúp U ban nhân dân t nh, thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v dư c, m phNm có nh hư ng tr c ti p n s c kho c a Nhân dân trên a bàn t nh, thành ph và ch u s ch o c a C c Qu n lý dư c Vi t Nam v chuyên môn nghi p v . i u 5. B trư ng B Y t có trách nhi m quy nh c th t ch c, biên ch c a C c Qu n lý dư c Vi t Nam và hư ng d n t ch c qu n lý dư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương sau khi tho thu n v i B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph . i u 6. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b .
  3. i u 7. B trư ng B Y t , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản