Quyết định số 5476/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định số 5476/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5476/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành chương trình hành động của ngành du lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5476/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA, TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 5476/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A NGÀNH DU LNCH B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 63/2008/Q -TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Du l ch tr c thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t và ban hành kèm theo quy t nh này Chương trình Hành ng c a Ngành Du l ch nh m tăng cư ng thu hút khách qu c t và thúc Ny du l ch n i a. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 ; - Th tư ng Nguy n T n Dũng ( b/c); - Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ( b/c); - Văn phòng Chính ph ; - B trư ng Hoàng Tu n Anh ( b/c); - Các B : CT, TC, NG, CA, QP, GTVT, BCVT, - Các S VHTTDL; Tr n Chi n Th ng - C c HTQT, V KHTC B VHTTDL; - Lưu: VT(1), TCDL(2) CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG
  2. C A NGÀNH DL NH M TĂNG CƯ NG THU HÚT KHÁCH QU C T VÀ THÚC Y DL N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5476 /Q -BVHTTDL ngày 31/12/2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch) Trư c tác ng tiêu c c c a cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u i v i Ngành Du l ch th gi i nói chung và Ngành Du l ch Vi t Nam nói riêng, nh m ch n à suy gi m, tăng cư ng thu hút khách qu c t n Vi t Nam cũng như thúc Ny du l ch n i a, B Văn hoá, Th thao và Du l ch ban hành Chương trình hành ng c a Ngành Du l ch trong th i gian t i như sau: I. XÂY D NG VÀ TRI N KHAI CHƯƠNG TRÌNH KHUY N M I DU LNCH TRONG PH M VI C NƯ C: ây là gi i pháp c p bách có tính kích c u c a ngành Du l ch, ư c tri n khai ngay trên ph m vi c nư c. 1.1. Xây d ng và công b h th ng s n phNm du l ch khuy n m i: a. T ng c c Du l ch l a ch n m t s doanh nghi p l hành qu c t l n, xây d ng g p các tour du l ch khuy n m i i n hình nh m thu hút m nh m khách t các th trư ng chính c a Du l ch Vi t Nam. Th i gian khuy n m i, gi m giá t tháng 1- 9/2009. Trong các chương trình khuy n m i này: - Các khách s n cam k t gi m giá t 30 - 50% (so v i giá h p ng ã ký v i các Công ty l hành) trong th i gian t tháng 1 n tháng 9/2009). - Hàng không Vi t Nam cam k t khuy n m i t 30 – 50% giá vé các ư ng bay qu c t và n i a cho các tour khuy n m i này. T ng c c Du l ch ang trao i v i m t s hãng Hàng không khác tham gia vào Chương trình khuy n m i này. - Các nhà cung c p d ch v (v n chuy n, hư ng d n, mua s m, ăn u ng, c bi t là các c a hàng, nhà hàng t chuNn du l ch) cam k t ăng ký tham gia Chương trình này, gi m giá d ch v cho khách du l ch. b. Sau khi hoàn thành các tour khuy n m i, T ng c c Du l ch s công b chi n d ch khuy n m i c a ngành Du l ch Vi t Nam t tháng 1- 9/2009, t ch c qu ng bá r ng rãi chi n d ch trên các phương ti n thông tin i chúng trong và ngoài nư c, t i các s ki n du l ch qu c t và qu c gia. KhNu hi u c a chi n d ch này là: n tư ng Vi t Nam! Tên ti ng Anh là: Impressive Vietnam! c. Tháng 3/2009, T ng c c Du l ch ph i h p v i các doanh nghi p l hành, khách s n, Hàng không Vi t Nam tri n khai t 2 c a Chương trình khuy n m i v i m ng lư i doanh nghi p tham gia Chương trình khuy n m i r ng hơn, v i nhi u d ch v khác, ng th i Ny m nh qu ng bá Chương trình này. 1.2. Th c hiên chi n d ch qu ng bá m nh m cho Chương trình khuy n m i c a Ngành Du l ch Vi t Nam:
  3. Th c hi n ng b m t chi n d ch xúc ti n, qu ng bá m nh m cho Chương trình khuy n m i c a ngành Du l ch Vi t Nam c trong và ngoài nư c, bao g m c c p qu c gia, a phương và doanh nghi p, nh m thu hút m t cách m nh m khách du l ch vào Vi t Nam và thúc Ny du l ch n i a phát tri n. Các ho t ng c th bao g m: a. Kh i ng chi n d ch qu ng bá m nh m v Du l ch Vi t Nam trên m ng internet. Thi t k trang web chính th c gi i thi u Chương trình khuy n m i c a ngành Du l ch Vi t Nam. Trang web này s công b ư ng link t i các trang web c a các doanh nghi p l hành tham gia vào Chương trình khuy n m i này. C ng c , ào t o c p t c l c lư ng, thu th p, c p nh t thông tin các doanh nghi p và t ch c thi t k h th ng cung c p thông tin lên m ng internet. ây là gi i pháp t phá quan tr ng trong i u ki n h n ch v kinh phí qu ng bá. b. T ch c qu ng bá du l ch Vi t Nam trên các phương ti n thông tin i chúng c a các qu c gia là th trư ng tr ng i m c a Du l ch Vi t Nam, như trên kênh truy n hình Châu Âu, Châu M , Ôtxtrâylia, ông B c Á, ông Nam Á. Trư c tiên t p trung gi i thi u chi ti t chương trình khuy n m i, gi m giá c a Du l ch Vi t Nam. c. T ch c m i các oàn Famtrip và Presstrip cho các hãng l hành và báo chí nư c ngoài vào Vi t Nam. d. T ch c qu ng bá v các i m du l ch m i Vi t Nam trên truy n hình trung ương và a phương trong nư c nh m thúc Ny thu hút khách du l ch n i a. T ch c FAMTRIP cho các doanh nghi p l hành và các nhà báo trong nư c chuyên vi t v du l ch t i các i m du l ch c a Vi t Nam, c bi t là các i m du l ch m i. e. T ch c t t các s ki n du l ch trong nư c nh m thu hút khách du l ch B Văn hoá, Th thao và Du l ch ph i h p v i các a phương t ch c t t các s ki n văn hóa, du l ch, trong ó chú tr ng các s ki n bao g m: - Di n àn Du l ch ASEAN và H i ch TRAVEX t i Hà N i. Nhân t ch c Di n àn Du l ch ATF và H i ch TRAVEX, tri n khai r m r vi c gi i thi u qu ng bá Chương trình khuy n m i toàn qu c c a Ngành Du l ch Vi t Nam. Phân phát tài li u, n phNm v Chương trình này cho các buyer, seller, các nhà báo n tham d . - T p trung t ch c các l h i l n vào d p u xuân K S u (L h i Chùa Hương, Yên T , n Hùng, H i Lim) và các l h i khác như L h i C u Ngư, l h i Kate, L h i Ooc Om bok, l h i c a ng bào các dân t c. - Các s ki n Du l ch và l h i t i Tây Nguyên. - Các ho t ng chuNn b cho Năm Du l ch qu c gia 2010 t i Hà N i. II. TRI N KHAI NG B VI C XÂY D NG CÁC S N PH M DU LNCH M I, TĂNG CƯ NG XÚC TI N DU LNCH VI T NAM: ây là gi i pháp lâu dài, t o i u ki n cho s phát tri n b n v ng c a Du l ch Vi t Nam. Tuy nhiên, c n tri n khai ngay trong giai o n này làm cơ s cho các bư c ti p theo tăng cư ng thu hút khách qu c t vào Vi t Nam và thúc Ny du l ch n i a.
  4. 2.1. Ti p t c nghiên c u kh o sát xây d ng các s n phNm du l ch m i: - T ng c c Du l ch t ch c nghiên c u, trao i v i m t s hãng hàng không giá r , m tuy n bay Tam Á, H i KhNu (H i Nam, Trung Qu c) v i Hà N i và Thành ph H Chí Minh thu hút ngu n khách qu c t ã n H i Nam n i tour sang Vi t Nam. - T ch c kh o sát tuy n i m du l ch Trung Qu c, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore, Myanmar hình thành tour liên qu c gia. - T ch c kh o sát các tuy n i m du l ch t i các a phương có ti m năng du l ch nhưng chưa phát tri n như các t nh Tây B c, ông B c, m t s t nh ng b ng B c b , m t s t nh B c Trung b và Nam Trung b , tuy n ư ng H Chí Minh, Tây Nguyên, du l ch bi n o. 2.2. T p trung xúc ti n, qu ng bá thu hút khách t m t s th trư ng quan tr ng : a. Thúc Ny thu hút khách du l ch t các qu c gia ASEAN: - Tri n khai Chương trình ‘Ba qu c gia - m t i m n’ và Chương trình c ASEAN là m t i m n du l ch th ng nh t. - T ch c oàn caravan k t h p t ch c gi i thi u qu ng bá du l ch Vi t Nam t i 5 nư c Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore. - T ch c các cu c g p g chính th c gi a T ng c c Du l ch Vi t Nam v i TAT (Thái Lan), cơ quan du l ch Malaysia và STB Singapore bàn chương trình h p tác, hành ng c th nh m tăng cư ng trao i khách. - Tri n khai m t s roadshow gi i thi u Du l ch Vi t Nam t i các th trư ng này. b. Thúc Ny ho t ng xúc ti n thu hút khách t th trư ng Trung Qu c - T ch c chương trình qu ng bá Du l ch Vi t Nam t i th trư ng Vân Nam, Qu ng ông, Qu ng Tây, Trùng Khánh, Phúc Ki n, Thư ng H i nh m thu hút khách Trung Qu c qua tuy n ư ng s t, ư ng bi n, ư ng không. - T ch c oàn caravan kh o sát và qu ng bá Du l ch Vi t Nam t i m t s t nh c a Trung Qu c và t ch c kh o sát tuy n du l ch bi n B c H i- H Long. c. Ny m nh ho t ng xúc ti n thu hút khách ông B c Á - T ch c các ho t ng xúc ti n qu ng bá hình nh Du l ch Vi t Nam t i Nh t B n, Hàn Qu c và ài Loan. - T ch c roadshow gi i thi u v i m n Vi t Nam t i m t s thành ph l n c a Nh t B n, Hàn Qu c và ài Loan. d. Ti p t c thúc Ny các ho t ng xúc ti n thu hút khách du l ch t các th trư ng truy n th ng Tây Âu, B c Âu và ông Âu. H p tác v i Hàng không Vi t Nam và các
  5. i s quán Vi t Nam t i các nư c trong khu v c nêu trên t ch c các ho t ng xúc ti n Du l ch Vi t Nam. e. Ny m nh các ho t ng xúc ti n thu hút khách tàu bi n: Tham d m t s H i ch , H i ngh , H i th o qu c t v du l ch tàu bi n. Ph i h p v i các t ch c tàu bi n qu c t t ch c các s ki n du l ch tàu bi n qu c t Vi t Nam. T ch c cho oàn cán b C c Du l ch Singapore và Trung tâm Du thuy n Singapore i kh o sát các c ng bi n Vi t Nam tư v n giúp Vi t Nam phát tri n c ng bi n du l ch. f. T ch c chi n d ch xúc ti n du l ch Vi t Nam (h i th o và roadshow) t i Ôtxtrâylia và Niu Di Lân. 2.3. Thúc Ny m nh th trư ng du l ch n i a a. Xây d ng Chương trình khuy n m i cho du l ch n i a: Các doanh nghi p l hành ph i h p v i các khách s n và các nhà cung c p d ch v xây d ng các tour khuy n m i cho khách du l ch n i a, nh m kích thích th trư ng n i a, thay th m t ph n cho th trư ng du l ch qu c t . b. T ch c chi n d ch qu ng bá các i m du l ch Vi t Nam trên các phương ti n thông tin i chúng thúc Ny ngư i dân trong nư c i du l ch, c bi t là trong d p T t Nguyên án, Qu c t Lao ng 1/5 và Qu c khánh 2/9. Các nhà cung c p d ch v du l ch t i các a phương c n th ng nh t cam k t th c hi n các chương trình gi m giá khích l ngư i dân i du l ch trong nư c. c. Tăng cư ng thông tin, qu ng bá v s n phNm ph c v du l ch n i a. Các s qu n lý du l ch a phương ch ng cung c p thông tin, tuyên truy n v các i m du l ch a phương; M i các doanh nghi p l hành và báo chí t i kh o sát các i m du l ch a phương; T ch c h p v i các doanh nghi p cung c p d ch v t i a phương (khách s n, nhà hàng, v n chuy n, i m mua s m, i m du l ch) th ng nh t chương trình khuy n m i. d. Gi m l phí vào các i m du l ch. 2.4. Ny m nh các ho t ng nâng cao ch t lư ng d ch v du l ch. - Phát ng chi n d ch nâng cao ch t lư ng d ch v du l ch trong toàn ngành Du l ch. Ny m nh công tác tiêu chuNn hóa, hư ng d n và ki m tra, ánh giá ch t lư ng d ch v du l ch cung c p cho khách. - Tăng cư ng l c lư ng lao ng lành ngh , chuyên nghi p, t ch c ào t o nâng cao ch t lư ng i ngũ qu n lý và nhân viên t i cơ s lưu trú, nhà hàng. - Th c hi n t t quy nh v v sinh an toàn th c phNm, an ninh và tr t t , phòng ch ng cháy n , t n n xã h i và thiên tai. Ny m nh thu gom, x lý rác, nư c th i. H n ch t i a tình tr ng bán hàng rong, chèo kéo khách.
  6. - M chi n d ch làm s ch môi trư ng t i các i m du l ch. - Nâng cao ch t lư ng d ch v v n chuy n khách du l ch theo hư ng văn minh, l ch s , hi n i, m b o ti n nghi. III. T CH C TH C HI N 3.1. T ng c c Du l ch 3.1.1. Ch o tri n khai Chương trình khuy n m i du l ch toàn qu c: a. B Văn hóa, Th thao và Du l ch giao T ng c c trư ng T ng c c Du l ch tr c ti p t ch c tri n khai Chương trình khuy n m i c a ngành Du l ch Vi t Nam. Thành l p b ph n tri n khai g m V L hành (Thư ng tr c), V Khách s n (T ng c c Du l ch), C c H p tác qu c t (B Văn hoá, Th thao và Du l ch). b. Kinh phí tri n khai Chương trình khuy n m i ư c l y t ngu n kinh phí c a Qu Xúc ti n u tư, Thương m i và Du l ch ã c p cho Ngành Du l ch. c. Các ơn v ư c phân công xây d ng k ho ch chi ti t và d trù kinh phí, th i gian tri n khai trình Lãnh o T ng c c Du l ch phê duy t. Các ơn v khác có trách nhi m ph i h p, th c hi n nghiêm túc s phân công, m b o úng ti n công vi c các ho t ng ư c tri n khai úng k ho ch, có k t qu . d. T ng c c Du l ch (V L hành) tr c ti p ch o tri n khai ho t ng c a các Nhóm công tác th trư ng, coi ây là l c lư ng xung kích tri n khai Chương trình khuy n m i và thu hút khách du l ch. e. T ng c c Du l ch ch o Trung tâm Thông tin du l ch xây d ng trang web chính th c cho Chương trình khuy n m i c a ngành Du l ch Vi t Nam và d trù kinh phí, ngu n kinh phí xây d ng và v n hành trang web này. 3.1.2. Tri n khai các ho t ng xây d ng s n phNm và xúc ti n du l ch: - T ng c c Du l ch ti p t c Ny m nh vi c tri n khai các ho t ng xây d ng s n phNm du l ch, chú ý c bi t n các s n phNm liên qu c gia, các s n phNm c thù c a các a phương. - Tri n khai m nh m các chương trình xúc ti n du l ch t i các th trư ng tr ng i m c a Du l ch Vi t Nam. 3.2. Các B , Ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương: 3.2.1. Các B , Ngành: ngh các B , Ngành liên quan ti p t c ch o c i ti n, ơn gi n hoá hơn n a quy trình, th t c theo hư ng gi m u m i.
  7. - T p trung c i ti n th t c xu t nh p c nh t i t t c các c a khNu ư ng không, ư ng b , ư ng bi n theo hư ng ơn gi n hoá t khai, hi n i hoá trang thi t b ki m tra hành lý, hành khách, gi i quy t nhanh th t c cho khách. - Nghiên c u, xu t th c hi n hoàn thu giá tr gia tăng cho khách du l ch, gi m thu VAT t 10% xu ng còn 5% cho các doanh nghi p du l ch, khách s n. - T o i u ki n thu n l i v th t c cho khách du l ch mang phương ti n vào Vi t Nam cũng như khách thuê và s d ng phương ti n t lái t i Vi t Nam theo hư ng th ng nh t m t u m i c p phép, t o i u ki n thu hút khách du l ch vào Vi t Nam. - ngh B Giao thông v n t i ch o tri n khai chi n d ch nâng cao văn minh ph c v trong d ch v taxi, th c hi n công khai giá, ki m tra và có bi n pháp x lý nghiêm nh ng t ch c, cá nhân kinh doanh taxi l a o khách, c bi t là lái xe taxi v n chuy n khách t sân bay v các thành ph . - ngh B Công thương cho phép thu giá i n và nư c t i khách s n theo m c giá s n xu t kinh doanh (không quy nh gi cao i m, không phân bi t 3 lo i giá như hi n nay), xây d ng án hoàn thu giá tr gia tăng cho khách du l ch t i các c a khNu qu c t và gi m thu nh p khNu xăng d u. - ngh B Bưu chính vi n thông cho phép các khách s n t tho thu n v i khách giá thu các d ch v bưu chính vi n thông - ngh B Công an tri n khai vi c c p visa t i c a khNu, cho phép các khách s n ph c v các d ch v gi i trí cho khách t i khách s n t i 2 gi sáng (b quy nh trư c 12 gi êm như hi n nay) - ngh B Ngo i giao c i ti n công tác c p visa t i các i s quán Vi t Nam nư c ngoài theo hư ng công khai, rõ ràng và t o thu n l i cho khách du l ch. 3.2.2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương: ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương quan tâm ch o, t o i u ki n thu n l i cho ho t ng du l ch a phương: a. Ch o các S , Ngành liên quan th c hi n vi c gi m l phí 30-50% l phí tham quan t i các i m du l ch a phương cho khách du l ch t tháng 1 n tháng 9 năm 2009. b. Bãi b quy nh c m xe v n chuy n khách du l ch vào thành ph vào gi cao i m, t o i u ki n cho xe v n chuy n khách du l ch ra vào thành ph vào t t c các gi trong ngày. c. Bãi b vi c c p phép tham quan du l ch t i các i m du l ch. i v i nh ng i m du l ch vùng biên gi i, các a phương th ng nh t v i B i Biên phòng t o i u ki n cho khách t i du l ch mà không ph i xin gi y phép. 3.3. Các S Văn hoá, Th thao và Du l ch:
  8. a. Xây d ng k ho ch hư ng ng Chương trình hành ng này. T ch c h p v i các doanh nghi p cung c p d ch v du l ch trên a bàn th ng nh t chương trình gi m giá cho khách qu c t và n i a. Ch trì xu t, trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương v vi c th c hi n gi m 30-50% l phí tham quan cho khách du l ch t i các i m du l ch a phương t tháng 1 n tháng 9 năm 2009. b. Hư ng d n, theo dõi, ôn c các doanh nghi p l hành, khách s n và các cơ s cung c p d ch v du l ch trên a bàn nghiêm túc th c hi n các cam k t trong quá trình tri n khai Chương trình khuy n m i này. 3.4. Hi p h i Du l ch - Tham gia v i T ng c c Du l ch vi c t ch c tri n khai các s ki n, ph i h p hình thành các nhóm doanh nghi p du l ch theo th trư ng. - Trong năm 2009, thành l p Hi p h i L hành, Hi p h i Khách s n t o i u ki n cho các doanh nghi p du l ch Ny m nh h p tác và c nh tranh. 3.5. Các doanh nghi p du l ch 3.5.1. Thành l p các Nhóm công tác th trư ng: Thành l p 9 Nhóm công tác th trư ng, bao g m các doanh nghi p l hành qu c t , có s tham gia c a m t s khách s n, nhà hàng, c a hàng. ây là l c lư ng nòng c t tri n khai Chương trình khuy n m i c a Ngành Du l ch nêu trên. a. Nhóm công tác th trư ng Pháp và Tây Âu. b. Nhóm công tác th trư ng Nh t B n. c. Nhóm công tác th trư ng ASEAN. d. Nhóm công tác th trư ng Ôtxtrâylia và Niu Di Lân. e. Nhóm công tác th trư ng Trung Qu c. f. Nhóm công tác th trư ng B c M . g. Nhóm công tác th trư ng Nga và ông Âu. h. Nhóm công tác th trư ng B c Âu. i. Nhóm công tác th trư ng Hàn Qu c T t c các Nhóm công tác th trư ng u có thành viên là Vietnam Airlines ho c các hãng hàng không khác t nguy n ăng ký tham gia. 3.5.2. Tham gia Chương trình khuy n m i:
  9. - Các doanh nghi p (l hành, khách s n, v n chuy n, bán hàng, ăn u ng, gi i trí) ăng ký tham gia Chương trình khuy n m i toàn qu c c a Ngành Du l ch trư c ngày 31/12/2008. Th c hi n nghiêm các cam k t khi tham gia các Nhúm công tác th trư ng, m b o th c hi n t t Chương trình khuy n m i cho khách du l ch. - Hư ng ng tham gia các ho t ng c a Ngành Du l ch. Xây d ng k ho ch gi m giá t nay n tháng 9/2009. Công b công khai giá d ch v n nh. - Các doanh nghi p ã tham gia Chương trình khuy n m i xây d ng các tour khuy n m i và ưa lên trang web c a doanh nghi p, sau ó g i a ch trang web và ư ng link t i T ng c c Du l ch ưa vào trang web chính th c v Chương trình khuy n m i c a Ngành Du l ch Vi t Nam. - Các T ng Công ty Du l ch và T ng Công ty có kinh doanh khách s n ch o các khách s n tham gia vào Chương trình khuy n m i này. tri n khai t t các gi i pháp và khích l các doanh nghi p nâng cao ch t lư ng d ch v thu hút khách du l ch, B Văn hoá, Th thao và Du l ch s báo cáo ki n ngh Th tư ng Chính ph và các B , Ngành h u quan v vi c mi n, gi m thu VAT cho các doanh nghi p du l ch, phê duy t Quy ch qu n lý phương ti n v n chuy n c a khách du l ch mang vào Vi t Nam du l ch, th c hi n thí i m 1 năm các doanh nghi p liên doanh du l ch ưa khách Vi t Nam i du l ch nư c ngoài và ngư i nư c ngoài hành ngh hư ng d n du l ch t i Vi t Nam, tri n khai vi c c p visa t i c a khNu, c i ti n công tác c p visa t i các i s quán Vi t Nam nư c ngoài, th c hi n thu giá i n và nư c t i khách s n theo m c giá s n xu t kinh doanh, giá thu các d ch v bưu chính vi n thông t i khách s n, hoàn thu giá tr gia tăng cho khách du l ch, gi m thu nh p khNu xăng d u và kéo dài th i gian ph c v gi i trí v êm cho khách t i các khách s n. Trên ây là Chương trình hành ng c a Ngành Du l ch nh m khôi ph c l i t c tăng trư ng khách qu c t n Vi t Nam. ư c s quan tâm ch o c a Chính ph , h tr và ph i h p c a các B , Ngành, chính quy n a phương, các S Văn hoá, Th thao và Du l ch, các doanh nghi p du l ch c a c nư c và các phương ti n th ng tin i chúng, Ngành Du l ch s tích c c tri n khai Chương trình hành ng, ph n u khôi ph c t c tăng trư ng khách du l ch trong năm 2009 và th i gian t i./.
Đồng bộ tài khoản