Quyết định số 55/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
1
download

Quyết định số 55/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2000/QĐ-UB về việc điều chuyển nguồn vốn XDCB của một số dự án, chương trình đã giao tại quyết định số 45/2000/QĐ-UB ngày 5-5-2000 của Uỷ ban nhân dân Thành phố do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 55/2000/Q -UB Hà N i, ngày 31 tháng 05 năm 2000 QUY T Đ NH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I V VI C ĐI U CHUY N NGU N V N XDCB C A M T S D ÁN, CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ GIAO T I QUY T Đ NH S 45/2000/QĐ-UB NGÀY 5-5-2000 C A UBND THÀNH PH . ------------------------- U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Lu t ngân sách Nhà nư c và Ngh nh s 87/CP ngày 19-12-1996, Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18-7-1998; Căn c quy t nh s 44/2000/Q -BTC ngày 22-3-2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c thư ng vư t d toán thu ngân sách năm 1999; Căn c công văn s 46/TC/NSNN ngày 29-3-2000 c a B Tài chính v t m ng v n nhàn r i Kho b c nhà nư c; Căn c quy t nh s 45/2000/Q -UB, ngày 5-5-2000 c a UBND Thành ph v vi c giao b sung k ho ch v n XDCB năm 2000 cho các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n th c hi n các d án xây d ng h t ng k thu t ô th tr ng i m và ph c v 990 năm Thăng Long; Xét ngh c a liên S K ho ch& u tư - Tài chính V t giá t i t trình s : 1329/TT-LS ngày 29 -5-2000 v vi c xin i u chuy n ngu n v n c a m t s d án, chương trình ã giao t i quy t nh s 45/2000/Q -UB ngày 5-5-2000 c a UBND Thành ph , QUY T NNH i u 1: i u chuy n ngu n v n XDCB c a m t s d án, chương trình ã giao t i quy t nh s 45/2000/Q -UB ngày 5-5-2000 c a UBND Thành ph sang ngu n v n s nghi p (chi ti t theo bi u ính kèm ). i u 2: S Tài chính - V t giá có trách nhi m qu n lý, c p phát ngu n kinh phí c a các d án, chương trình ã ghi t i i u 1 quy t nh này theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Th trư ng các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n có trách nhi m qu n lý, s d ng ngu n kinh phí ư c b sung úng m c ích và thanh quy t toán theo qui nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, Quy ch qu n lý u tư và xây d ng.
  2. i u 3: Các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n và Ch u tư các d án, chương trình trong danh m c i u ch nh ghi t i Quy t nh này ph i th c hi n nghiêm túc ch báo cáo và i u hành theo quy nh t i Ch th s 07/2000/CT-UB ngày 5/5/2000 và Quy t nh s 20/2000/Q -UB ngày 28/02/2000 c a UBND Thành ph . i u 4: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng n i dung không ghi trong quy t nh này v n th c hi n theo Quy t inh s 45/2000/ Q -UB ngày 05/5/2000 c a UBND Thành ph . i u 5: Chánh văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư Tài chính V t giá, Kho b c nhà nư c Hà n i; T trư ng t công tác Liên ngành Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ư c b sung d toán và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - TTH NDTP Phó ch t ch - /c Ch t ch UBND TP K/T CH TNCH - Các /c PCTUBND TP PHÓ CH TNCH - Các thành viên UBND TP - Như i u 5 - V1, V3, TC, VX, CN, XD, TH - Lưu Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản