Quyết định số 55/2000/QĐ-UB-DA về việc giao trách nhiệm lập, tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 55/2000/QĐ-UB-DA về việc giao trách nhiệm lập, tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 55/2000/qđ-ub-da về việc giao trách nhiệm lập, tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư do uỷ ban nhân dân thành phố hà nội ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2000/QĐ-UB-DA về việc giao trách nhiệm lập, tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 55/2000/Q -UB-DA TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2000 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C GIAO TRÁCH NHI M L P, T CH C TH M TRA VÀ PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N U TƯ. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành i u l Qu n lý u tư và xây d ng ; Căn c Ngh nh s 12/2000/XD-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 135/1999/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 1999 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c ; Căn c Thông tư s 138/1999/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 1999 c a B Tài chính hư ng d n nhi m v , quy n h n và t ch c b máy qu n lý tài chính u tư c a S Tài chánh-V t giá t nh, thành ph ; Căn c Thông tư s 70/2000/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2000 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán v n u tư ; Xét ngh c a S Tài chánh-V t giá thành ph t i T trình s 3044/TCVG- TSC ngày 25 tháng 9 năm 2000 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n quy nh v giao trách nhi m l p, t ch c thNm tra, quy t toán v n u tư các d án u tư hoàn thành, d án quy ho ch hoàn thành, chi phí chuNn b u tư ã k t thúc, s d ng các lo i ngu n v n thu c ph m vi qu n lý c a thành ph . i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th quy t nh s 17/2000/Q -UB-DA ngày 24/4/2000 c a y ban nhân dân thành ph v giao trách nhi m l p, t ch c thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - TT/TU, TT.H ND/TP KT. CH TNCH - Thư ng tr c UBND TP PHÓ CH TNCH - VPUB : PVP/ T, KT - T DA, T. TM - Lưu Vũ Hùng Vi t QUY NNH V VI C GIAO TRÁCH NHI M L P VÀ T CH C TH M TRA QUY T TOÁN V N U TƯ. (Ban hành kèm theo quy t nh s 55 /2000/Q -UB-DA ngày 05 tháng 10 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- T t c các d án u tư (ti u d án, d án thành ph n, ho c h ng m c công trình hoàn thành n u c l p khai thác, s d ng và ư c phép c a cơ quan quy t nh u tư) c a các cơ quan Nhà nư c và các doanh nghi p Nhà nư c sau khi hoàn thành ưa d án vào khai thác, s d ng u ph i quy t toán v n u tư. Ch u tư có trách nhi m l p báo cáo quy t toán toàn b v n u tư d án hoàn thành n p cho các cơ quan có ch c năng thNm tra quy t toán theo úng n i dung ã quy nh t i Thông tư s 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 c a B Tài chính. i u 2.- H sơ báo cáo quy t toán v n u tư. a) Báo cáo quy t toán theo m u ính kèm Thông tư s 70/2000/TT-BTC. b) Các tài li u pháp lý có liên quan : - Văn b n ngh phê duy t quy t toán v n u tư hoàn thành (b n g c). - Các văn b n pháp lý có liên quan (b n g c ho c b n sao kèm theo bi u 01/QT T). - Các biên b n nghi m thu giai o n, biên b n t ng nghi m thu bàn giao d án hoàn thành ưa vào s d ng ho c biên b n nghi m thu bàn giao d án gi a ch u tư và nhà th u (b n g c ho c b n sao). - Biên b n bàn giao tài s n gi a ch u tư v i các ơn v s d ng (b n g c n u có).
  3. - Toàn b các b n quy t toán kh i lư ng A-B c a t t c các gói th u trong d án (b n g c). - Các h p ng kinh t gi a ch u tư v i các nhà th u, các ơn v , cá nhân tham gia th c hi n d án (b n g c ho c b n sao). - H sơ u, ch n th u, khoán giá : + i v i hình th c u th u : Quy t nh phê duy t k ho ch u th u, biên b n m th u, quy t nh phê duy t k t qu u th u kèm theo b n giá tr kh i lư ng d th u trúng th u kèm theo h sơ d th u c a các nhà th u trúng th u (b n g c ho c b n sao). + i v i hình th c ch nh th u khoán giá : Văn b n cho phép ch nh th u khoán giá c a c p có thNm quy n, biên b n h p thương th o giá, quy t nh phê duy t giá tr h p ng kèm theo b ng giá tr kh i lư ng thương th o giá (b n g c ho c b n sao). - Quy t nh phê duy t giá tr kh i lư ng phát sinh, kèm theo b ng giá tr kh i lư ng phát sinh (b n g c ho c b n sao). - Quy t nh phê duy t giá tr n bù gi i t a kèm theo b ng d toán n bù gi i t a (b n g c ho c b n sao n u có). - Quy t toán chi phí n bù gi i t a (b n g c, n u có). - Các ch ng t , hóa ơn có liên quan, n các lo i chi phí khác (ngoài các chi phí ã ký h p ng tư v n) : chi phí thNm tra d án, thi t k d toán, thNm tra quy t toán, gi y phép xây d ng ... - H sơ hoàn công, nh t ký thi công (b n g c ho c b n sao). Ngoài ra, khi th y c n thi t cơ quan thNm tra quy t toán ư c yêu c u ch u tư cung c p thêm các tài li u khác có liên quan n quy t toán v n u tư c a d án. i u 3.- H sơ báo cáo quy t toán d án quy ho ch và chi phí chuNn b u tư : a) Báo cáo quy t toán theo m u ính kèm Thông tư s 70/2000/TT-BTC. b) Các tài li u có liên quan : - Văn b n ngh phê duy t quy t toán v n u tư c a ch u tư (b n g c). - Ch trương c a c p có thNm quy n cho phép th c hi n quy ho ch, chuNn b u tư (b n g c ho c b n sao). - Quy t nh duy t d toán c a c p có thNm quy n kèm theo b ng d toán giá tr công vi c th c hi n (b n g c ho c b n sao). - B ng nghi m thu công vi c ho c báo cáo k t qu công vi c hoàn thành (b n g c).
  4. - B ng quy t toán giá tr công vi c th c hi n quy ho ch, chuNn b u tư (b n g c). - Các h p ng kinh t . Riêng quy t toán v n chuNn b u tư ph i ư c y ban nhân dân thành ph cho phép (d án b h y b ho c giai o n th c hi n u tư ư c chuy n sang ơn v khác th c hi n). i u 4.- N i dung thNm tra quy t toán ư c th c hi n theo úng quy nh t i Thông tư s 70/2000/TT-BTC. V i n i dung cơ b n như sau : - ThNm tra n i dung các văn b n pháp lý c a h sơ d án. - ThNm tra tính pháp lý các H p ng kinh t (xây l p, thi t b , tư v n). - ThNm tra ngu n v n u tư và cơ c u v n u tư so v i quy t nh duy t d án, quy t nh t ng duy t d toán, d toán. - ThNm tra giá tr kh i lư ng hoàn thành b ng cách so sánh giá tr xây l p ngh quy t toán v i giá tr kh i lư ng xây l p c a d toán ư c duy t (n u ch nh th u không khoán giá) v i giá tr kh i lư ng trúng th u, khoán giá (n u th c hi n theo hình th c u th u, khoán giá). - ThNm tra giá tr và kh i lư ng phát sinh ngoài gói th u, d toán. Xác nh nguyên nhân tăng gi m. - ThNm tra giá tr kh i lư ng thi t b hoàn thành b ng cách so sánh s phù h p v danh m c, ch ng lo i, s lư ng, giá c c a thi t b v i quy t nh u tư, h p ng kinh t (n u ch nh th u) v i giá trúng th u và d toán d th u (n u th c hi n theo hình th c u th u, khoán giá). - ThNm tra các kho n chi phí khác, b ng cách so sánh s v n ngh quy t toán c a t ng lo i ã th c hi n so v i d toán ư c duy t và ch hi n hành v qu n lý chi phí khác trong u tư xây d ng. Chương 2: T CH C TH C HI N i u 5.- S Tài chánh-V t giá thành ph có trách nhi m : - T ch c thNm tra quy t toán các d án hoàn thành ho c h ng m c công trình khi hoàn thành c l p v n hành khai thác s d ng do y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư ho c y quy n cho S K ho ch và u tư quy t nh s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c u tư (v n ngân sách t p trung, v n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, v n ph thu ti n i n, nư c, v n thu t ti n qu ng cáo c a ài Truy n hình, Truy n thanh, v n ngân sách y thác sang Qu u tư Phát tri n ô th cho vay, v n vay u tư thu c chương trình kích c u c a thành ph ).
  5. - Hư ng d n và ki m tra vi c thNm tra, phê duy t quy t toán i v i các d án u tư ã ư c y ban nhân dân thành ph phân c p cho y ban nhân dân các qu n-huy n quy t nh u tư. - ThNm tra các d án do ngân sách u tư m t ho c m t s h ng m c c th , ho c các d án u tư có s v n tham gia c a Ngân sách Nhà nư c trên 30% t ng v n u tư c a d án, các d án u tư theo phương th c BT (do y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư). - ngh y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh các d án c n t ch c thuê ki m toán. i u 6.- Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n cho Giám c S Tài chánh- V t giá thành ph phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành do Giám c S K ho ch và u tư thành ph phê duy t quy t nh u tư. i u 7.- H i ng qu n tr các T ng Công ty có trách nhi m : - T ch c b ph n tr c thu c t ch c thNm tra quy t toán ho c yêu c u ki m toán các d án hoàn thành do H i ng qu n tr T ng Công ty quy t nh u tư theo quy nh t i i u 11 Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999. - Phê duy t quy t toán d án hoàn thành thu c thNm quy n và g i văn b n phê duy t quy t toán cho S Tài chánh-V t giá theo dõi. i u 8.- y ban nhân dân qu n-huy n có trách nhi m : - T ch c b ph n ch c năng tr c thu c t ch c thNm tra quy t toán các d án hoàn thành s d ng v n ngân sách ư c y ban nhân dân thành ph phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t quy t nh u tư. - Phê duy t quy t toán d án hoàn thành do Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t quy t nh u tư và g i văn b n phê duy t quy t toán cho S Tài chánh- V t giá theo dõi. i u 9.- Các d án s d ng v n phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c (có s d ng m t ph n v n h tr t v n ngân sách Nhà nư c ho c v n có ngu n g c t ngân sách, v n do doanh nghi p t tích lũy, v n tín d ng thương m i u tư phát tri n, qu u tư phát tri n, qu d phòng tài chính, qu phúc l i. V n kh u hao cơ b n tài s n c nh và các kho n thu c a Nhà nư c l i cho doanh nghi p u tư, và các ngu n v n h p pháp khác do doanh nghi p Nhà nư c quy t nh u tư theo kho n 2 i u 12 Ngh nh s 52/1999/N -CP và kho n 6 i u 1 Ngh nh s 12/2000/N -CP, doanh nghi p Nhà nư c có trách nhi n th c hi n quy t toán v n u tư. T ch c qu n lý v n c a doanh nghi p (Chi c c Tài chính Doanh nghi p, T ng Công ty, S ch qu n, Ban Tài chánh Qu n tr Thành y) và t ch c h tr v n cho d án có trách nhi m ki m tra s li u quy t toán v n u tư theo n i dung quy nh t i Thông tư s 70/2000/TT- BTC xác nh giá tr tài s n c nh tăng thêm.
  6. i u 10.- Các d án s d ng ngu n v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. Giao cho cơ quan cho vay ch u trách nhi m thNm tra quy t toán trình y ban nhân dân thành ph phê duy t i u 11.- H th ng Kho b c thành ph , Qu u tư Phát tri n ô th thành ph , Ngân hàng u tư Phát tri n thành ph , Chi nhánh Qu H tr Phát tri n thành ph , các Ngân hàng thương m i có trách nhi m : - Ph i h p v i S Tài chánh-V t giá, y ban nhân dân qu n-huy n ôn c các ch u tư l p báo cáo quy t toán v n u tư khi d án hoàn thành có s d ng các ngu n v n thu c trách nhi m thanh toán, cho vay c a ơn v mình. - Hàng tháng thông báo cho S Tài chánh-V t giá, y ban nhân dân qu n-huy n ( i v i các d án do qu n-huy n quy t nh u tư) các d án ã hoàn thành t ng nghi m thu bàn giao ưa vào khai thác s d ng. i u 12.- C p trên tr c ti p c a ch u tư có trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c các ch u tư (Ban Qu n lý d án Doanh nghi p Nhà nư c s d ng v n kh u hao cơ b n và các kho n thu c a Nhà nư c l i cho Doanh nghi p Nhà nư c u tư) l p báo cáo quy t toán v n u tư ngay sau khi d án hoàn thành. i u 13.- Trách nhi m c a ch u tư : - L p báo cáo quy t toán v n u tư ngay sau khi d án hoàn thành bàn giao ưa vào khai thác s d ng. - Ch u trách nhi m v tính chính xác i v i s li u và tài li u trong báo cáo quy t toán v n u tư. - Ch u trách nhi m v kh i lư ng và ch t lư ng c a công trình ã th c hi n. - Có trách nhi m cung c p y tài li u có liên quan n quy t toán v n u tư theo yêu c u c a cơ quan thNm tra quy t toán. - Hàng tháng có trách nhi m báo cáo ti n th c hi n các d án u tư cho cơ quan thanh toán v n, S Tài chánh-V t giá và cơ quan qu n lý tr c ti p c a ch u tư. - Hàng tháng báo cáo tình hình quy t toán v n u tư i v i các d án ã hoàn thành bàn giao cho các cơ quan thNm tra quy t toán liên quan. - Hàng năm có trách nhi m l p báo cáo th c hi n v n u tư y n i dung theo úng m u bi u s 01/BC-THN quy nh t i Thông tư s 70/2000/TT-BTC g i cho cơ quan thanh toán v n và S Tài chánh-V t giá. - L p th t c c n thi t chuy n kinh phí thNm tra quy t toán c a d án hoàn thành theo t l ho c m c trích ã quy nh t i Thông tư s 70/2000/TT-BTC vào tài kho n c a cơ quan thNm tra quy t toán. i u 14.- Các d án c n thi t ki m toán :
  7. - Các d án nhóm B có yêu c u k thu t ph c t p, th i gian thi công kéo dài. - Các d án u tư b ng nhi u ngu n v n khác nhau. - M t s d án c bi t, cơ quan thNm tra quy t toán trình c p quy t nh u tư xem xét quy t nh. - Chi phí thuê ki m toán t i a là 75% chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán theo quy nh t i Thông tư s 70/2000/TT-BTC. i u 15.- Các ch u tư vi ph m th i gian l p báo cáo quy t toán v n u tư ã quy nh t i Thông tư s 70/2000/TT-BTC ; giao cho S Tài chánh-V t giá ph i h p v i Kho b c Nhà nư c thành ph l p danh sách ki n ngh y ban nhân dân thành ph ngưng c p phát ho c có bi n pháp x lý thích h p. i u 16.- i u kho n thi hành. - Quy nh này có hi u l c k t ngày ký. - Th trư ng các S , Ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n, các ch u tư và các ơn v có liên quan có trách nhi m tri n khai và th c hi n nghiêm túc quy nh này. - Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có phát sinh vư ng m c yêu c u các ơn v báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét x lý./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản