Quyết định số 55/2002/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 55/2002/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2002/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2002/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/2002/QĐ-TTg Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 2002 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 55/2002/QĐ-TTG S 55/2002/QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2002 V TH C HI N THÍ ĐI M C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH T I CÁC C NG BI N KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t đ nh s 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai đo n 2001 - 2010; Xét đ ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i t i t trình s 126/TTr-BGTVT ngày 14 tháng 01 năm 2002, QUY T Đ NH: Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Cho phép th c hi n thí đi m c i cách th t c hành chính đ i v i tàu thuy n ra vào c ng bi n khu v c thành ph H Chí Minh, tr tàu quân s và tàu bi n ch y b ng năng lư ng nguyên t c a nư c ngoài, tàu c a l c lư ng vũ trang Vi t Nam ph c v m c đích an ninh, qu c phòng và các lo i tàu công v nhà nư c khác ho t đ ng t i các c ng bi n khu v c thành ph H Chí Minh. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Quy t đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. "Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành": Là t ch c đư c giao th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i khu v c c ng bi n thành ph H Chí Minh, bao g m: C ng v Sài Gòn, Biên phòng c a kh u c ng Sài Gòn, Chi c c H i quan c ng Sài Gòn, Trung tâm ki m d ch y t qu c t thành ph H Chí Minh, Chi c c Ki m d ch th c v t vùng II, Trung tâm thú y vùng thành ph H Chí Minh.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. "Tàu thuy n": Bao g m các tàu bi n, phương ti n thu n i đ a c a Vi t Nam có t ng dung tích t 50 GT ho c tr ng t i 100 DWT tr lên và các lo i tàu thuy n c a nư c ngoài. 3. "Ch tàu": Là ngư i s h u, qu n lý, khai thác tàu bi n ho c ngư i đư c y quy n h p pháp. Chương 2: TH T C TÀU THUY N Đ N VÀ R I C NG Đi u 3. Th t c cho tàu thuy n nư c ngoài đ n c ng 1. Vi c xin phép cho tàu thuy n nư c ngoài đ n c ng th c hi n theo quy đ nh sau: a) Ch m nh t 24 gi trư c khi tàu d ki n đ n vùng nư c phao s "O" Vũng Tàu, ch tàu ph i g i cho C ng v Sài Gòn gi y xin phép tàu đ n c ng v i các n i dung sau: - Tên, qu c t ch, hô hi u, nơi đăng ký c a tàu và tên ch tàu; - Chi u dài, chi u r ng, chi u cao và m n nư c c a tàu khi đ n c ng; - T ng dung tích, tr ng t i toàn ph n; s lư ng và lo i hàng hóa; - S thuy n viên, hành khách và nh ng ngư i khác đi theo tàu; - Tên c ng r i và th i gian d ki n đ n phao s "O" Vũng Tàu; - M c đích đ n c ng, th i gian d ki n r i c ng và tên c ng ti p theo; - Tên đ i lý, đ i di n c a ch tàu t i Vi t Nam. b) Ch m nh t 02 gi , k t khi nh n đư c gi y xin phép quy đ nh t i m c a kho n 1 Đi u này, C ng v Sài Gòn ph i tr l i b ng văn b n cho ch tàu bi t vi c ch p thu n hay không ch p thu n; trư ng h p không ch p thu n, ph i tr l i rõ lý do. 2. Mi n th t c xin c p phép đ i v i tàu thuy n nư c ngoài đ n c ng: a) Tàu thuy n đăng ký mang c qu c t ch c a nư c đã ký k t Hi p đ nh hàng h i v i Vi t Nam mà có quy đ nh v mi n th t c xin c p phép cho tàu đ n c ng m i bên ký k t. b) Các tàu thuy n v n chuy n hàng hoá ho c hành khách c a nư c ngoài đã đ n c ng trong th i gian không quá 12 tháng, k t ngày c a l n cu i cùng r i c ng. Đi u 4. Thông báo tàu thuy n đ n c ng 1. Ch m nh t 08 gi trư c khi tàu d ki n đ n vùng nư c phao s "O" Vũng Tàu, ch tàu ph i g i "T khai tàu đ n/r i c ng" (Ph l c 1) cho C ng v Sài Gòn.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Đ i v i tàu thuy n nư c ngoài và tàu thuy n Vi t Nam nh p c nh, sau khi nh n đư c "T khai tàu đ n/r i c ng" (Ph l c 1), C ng v Sài Gòn ph i thông báo ngay cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng bi n khu v c thành ph H Chí Minh. Đi u 5. Xác báo tàu thuy n đ n c ng 1. Ch m nh t 02 gi trư c khi tàu d ki n đ n vùng nư c phao s "0" Vũng Tàu, ch tàu ph i xác báo cho C ng v Sài Gòn bi t. 2. Sau khi nh n đư c xác báo c a ch tàu, C ng v Sài Gòn ph i thông báo ngay cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành và C ng v Vũng Tàu bi t đ ph i h p tri n khai th c hi n nhi m v theo quy đ nh. Đi u 6. Đi u đ ng tàu thuy n vào c ng 1. Căn c đi u ki n th c t v b o đ m an toàn hàng h i, phòng ng a ô nhi m môi trư ng và k ho ch đi u đ khai thác c a c ng bi n do doanh nghi p c ng ho c ch hàng cung c p, C ng v Sài Gòn thông báo cho ch tàu, Công ty Hoa tiêu khu v c I bi t vi c quy t đ nh đi u đ ng tàu t vùng nư c phao s "O" Vũng Tàu vào neo ho c đ u t i v trí thu c c ng bi n đó. 2. Trư ng h p tàu thuy n nư c ngoài và tàu thuy n Vi t Nam nh p c nh thì ngay sau khi quy t đ nh vi c đi u đ ng tàu vào c ng, C ng v Sài Gòn ngoài vi c thông báo quy đ nh t i kho n 1 c a Đi u này, còn ph i thông báo cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác bi t th i gian và đ a đi m đư c ch đ nh cho tàu vào neo ho c đ u t i c ng. Đi u 7. Đ a đi m, th i h n và gi y t khi làm th t c tàu vào c ng 1. Tàu thuy n Vi t Nam ho t đ ng tuy n n i đ a: a) Đ a đi m làm th t c: Tr s C ng v Sài Gòn. b) Th i h n làm th t c c a ch tàu: Ch m nh t là 02 gi k t khi tàu đã vào neo, đ u t i c u c ng ho c trư c thu di n c ng, ho c 04 gi khi tàu đã vào neo t i các vùng nư c khác c a c ng. c) Th i h n làm th t c c a C ng v sài Gòn: Ch m nh t 01 gi k t khi ch tàu n p và xu t trình đ các gi y t h p l , quy đ nh t i đi m d dư i đây. d) Khi làm th t c, ch tàu ph i n p và xu t trình các gi y t sau: - Các gi y t ph i n p: + T khai tàu đ n/đi (Ph l c 1); + Danh sách thuy n viên (Ph l c 2); + Danh sách hành khách (đ i v i tàu khách - Ph l c 3).
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Các gi y t ph i xu t trình (b n chính): + Gi y ch ng nh n đăng ký tàu thuy n; + Các gi y ch ng nh n v an toàn k thu t c a tàu theo quy đ nh; + S danh b thuy n viên ho c s thuy n viên tương ng; + Các ch ng ch kh năng chuyên môn c a thuy n viên theo quy đ nh; 2. Tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài nh p c nh: a) Đ a đi m làm th t c: Tr s C ng v Sài Gòn. Riêng đ i v i tàu khách và tàu đ nh tuy n, n u các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v biên phòng, ki m d ch xét th y c n ph i lên tàu ki m tra th c t , thì đ a đi m làm th t c nh p c nh có th là trên tàu khi neo t i vùng nư c phao s "0" Vũng Tàu ho c trong quá trình tàu hành trình t vùng nư c phao s "0" Vũng Tàu vào c ng và ch do cơ quan có yêu c u nói trên ch u trách nhi m th c hi n. b) Th i h n làm th t c c a ch tàu: Ch m nh t 02 gi k t khi tàu đã vào neo ho c đ u an toàn t i đ a đi m theo ch đ nh c a C ng v Sài Gòn. c) Th i h n làm th t c c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành: Không quá 01 gi , k t khi ch tàu n p và xu t trình đ các gi y t h p l sau đây: - Các gi y t ph i n p: + T khai tàu đ n/r i c ng (Ph l c 1); + Danh sách thuy n viên (Ph l c 2); + Danh sách hành khách (n u có - Ph l c 3); + T khai d tr c a tàu (Ph l c 4); + T khai hàng hoá, hành lý thuy n viên (theo m u do T ng c c H i quan quy đ nh); + B n khai ki m d ch y t qu c t (theo m u do B Y t quy đ nh); + Gi y khai báo ki m d ch th c v t (theo m u do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh); + T khai ki m d ch đ ng v t (theo m u do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh). + T khai d ng c c m dùng t i c ng (theo m u do B đ i biên phòng quy đ nh). - Các gi y t ph i xu t trình (b n chính):
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Gi y ch ng nh n đăng ký tàu thuy n; + Các gi y ch ng nh n v an toàn k thu t c a tàu theo quy đ nh; + S danh b thuy n viên (đ i v i tàu thuy n Vi t Nam); + H chi u thuy n viên; + Phi u tiêm ch ng qu c t c a thuy n viên; + Các gi y t liên quan hàng hóa nh p kh u, quá c nh, t m nh p - tái xu t; + Gi y ch ng nh n ki m d ch y t ; + Gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t; + Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t ho c Gi y ch ng nh n s n ph m đ ng v t (n u hàng hoá là s n ph m đ ng v t) c a nư c xu t hàng. Riêng đ i v i tàu khách, thì hành khách ph i xu t trình các gi y t sau (khi đư c yêu c u): + H chi u; + Phi u tiêm ch ng qu c t . Đi u 8. Xác báo tàu thuy n r i c ng 1. Ch m nh t 02 gi trư c khi tàu r i c ng, ch tàu ph i xác báo cho C ng v Sài Gòn tên tàu và th i gian tàu d ki n r i c ng. 2. Đ i v i tàu thuy n xu t c nh thì ngay sau khi nh n đư c n i dung xác báo c a ch tàu, C ng v Sài Gòn ph i thông báo ngay cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành bi t đ k p th i làm th t c xu t c nh cho tàu. Đi u 9. Đ a đi m, th i h n và gi y t khi làm th t c tàu r i c ng 1. Tàu thuy n Vi t Nam ho t đ ng tuy n n i đ a: a) Đ a đi m làm th t c: Tr s C ng v Sài Gòn. b) Th i h n làm th t c c a ch tàu: Ch m nh t 02 gi trư c khi tàu r i c ng. c) Th i h n làm th t c c a C ng v Sài Gòn: Ch m nh t 01 gi k t khi ch tàu xu t trình đ các gi y t h p l quy đ nh t i đi m d dư i đây. d) Khi làm th t c, ch tàu ph i n p và xu t trình các gi y t sau: - N p 01 b n T khai tàu đ n/r i c ng (Ph l c 1);
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Xu t trình các gi y ch ng nh n c a tàu và ch ng ch kh năng chuyên môn c a thuy n viên (n u có thay đ i so v i khi đ n); - Xu t trình các gi y t liên quan đ n xác nh n n p phí, l phí ho c thanh toán các kho n n theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài xu t c nh: a) Đ a đi m làm th t c: Tr s C ng v Sài Gòn, riêng đ i v i tàu khách và tàu đ nh tuy n thì đ a đi m làm th t c là t i tàu. b) Th i h n làm th t c c a ch tàu: Ch m nh t 02 gi trư c khi tàu r i c ng. Riêng tàu khách và tàu đ nh tuy n, th i h n ch m nh t là ngay trư c th i đi m tàu chu n b r i c ng. c) Th i h n làm th t c c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành: Ch m nh t là 01 gi k t khi phía ch tàu đã n p và xu t trình đ các gi y t h p l theo quy đ nh t i đi m d dư i đây. d) Khi làm th t c, ch tàu ph i n p và xu t trình các gi y t (b n chính): - Các gi y t ph i n p: + 01 b n T khai tàu đ n/r i c ng (Ph l c 1); + 01 Danh sách thuy n viên, n u thay đ i so v i khi đ n (Ph l c 2); + 01 Danh sách hành khách, n u thay đ i so v i khi đ n (Ph l c 3); + 01 T khai d tr c a tàu (Ph l c 4); + 01 T khai hành lý thuy n viên (m u do T ng c c H i quan quy đ nh); + Nh ng gi y t do các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành đã c p cho tàu, thuy n viên và hành khách theo quy đ nh hi n hành (đ thu h i). - Các gi y t ph i xu t trình: + Các gi y ch ng nh n c a tàu (n u có thay đ i so v i khi đ n); + Ch ng ch kh năng chuyên môn c a thuy n viên (n u có thay đ i so v i khi đ n); + H chi u thuy n viên, H chi u c a hành khách; + Phi u tiêm ch ng qu c t c a thuy n viên, hành khách (n u thay đ i so v i khi đ n); + Gi y ch ng nh n ki m d ch y t ;
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t ho c Gi y ch ng nh n s n ph m đ ng v t (n u hàng hoá là s n ph m đ ng v t) c a Trung tâm thú y vùng thu c C c Thú y; + Các gi y t liên quan đ n hàng hóa xu t kh u, quá c nh, t m nh p - tái xu t ho c chuy n t i theo quy đ nh; + Các gi y t liên quan đ n xác nh n vi c n p phí, l phí ho c thanh toán các kho n n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 10. Phương th c làm th t c tàu thuy n đ n và r i c ng 1. Vi c làm th t c tàu thuy n vào và r i c ng do ch tàu th c hi n. 2. Vi c g i ho c chuy n các gi y t khai báo đ i v i tàu đ n và r i c ng, ch tàu ph i chuy n qua trung tâm thông tin c a C ng v Sài Gòn (Fax, thư đi n t - Email) ho c g i qua bưu đi n ho c chuy n tr c ti p. Chương 3: M TS QUY Đ NH V QU N LÝ NHÀ NƯ C CHUYÊN NGÀNH T I C NG Đi u 11. M t s quy đ nh đ i v i qu n lý tàu thuy n 1. Trư ng h p tàu thuy n khi r i c ng mà các lo i gi y t v đăng ký, an toàn k thu t c a tàu và gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn c a thuy n viên không thay đ i so v i khi đ n, thì ch tàu không ph i n p ho c xu t trình các lo i gi y t nói trên. 2. Tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài đã làm th t c nh p c nh m t c ng khác c a Vi t Nam, sau đó đ n c ng khu v c thành ph H Chí Minh thì không ph i làm l i th t c nh p c nh như quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 7 c a Quy t đ nh này. C ng v Sài Gòn căn c "Gi y phép r i c ng" do C ng v nơi tàu r i c ng trư c đó c p đ quy t đ nh cho tàu vào c ng; các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác căn c "H sơ chuy n c ng" (n u có) do các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành tương ng nơi tàu r i c ng trư c đó c p đ th c hi n nghi p v qu n lý c a mình theo quy đ nh hi n hành. 3. N u qua khai báo trư c c a ch tàu đã kh ng đ nh tàu đư c mi n d ch, b o đ m an toàn đ i v i d ch b nh c a ngư i và đ ng th c v t, ho c trư c khi đ n Vi t Nam tàu đó ho t đ ng nh ng khu v c không có d ch b nh c a ngư i, đ ng v t, th c v t mà đư c cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v ki m d ch ch p nh n, thì không ti n hành th t c ki m d ch y t , ki m d ch đ ng v t ho c th c v t đ i v i tàu, hàng hóa t i vùng nư c phao s "O" Vũng Tàu, tr trư ng h p có cơ s đ nghi ng v tính xác th c khai báo c a ch tàu. 4. Đ i v i hành lý c a hành khách trên tàu khách nư c ngoài khi đ n và r i c ng khu v c thành ph H Chí Minh trong cùng m t chuy n đi, thì không áp d ng th t c khai báo h i quan. Đi u 12. ng d ng công ngh thông tin
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng đư c s d ng b n phô-tô, FAX, thư đi n t liên quan đ n h sơ gi y t c a tàu, hàng hóa, thuy n viên, hành khách do ch tàu, ngư i khai h i quan cung c p trư c khi tàu vào ho c r i c ng. Khi làm th t c, ch tàu ho c ngư i khai h i quan ph i xu t trình, n p đ b n g c ho c b n sao các lo i gi y t h p l theo quy đ nh. 2. Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành tri n khai ngay d án v đ u tư l p đ t, n i m ng và t ch c khai thác hi u qu h th ng thông tin máy tính c a cơ quan mình và đư c đ u tư l p đ t theo nguyên t c dư i đây: a) H th ng th ng thông tin máy tính c a t ng cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ph i đư c n i m ng v i h th ng trung tâm c a C ng v Sài Gòn. b) Kinh phí đ u tư và qu n lý h th ng thông tin do các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t thu x p ngu n theo quy đ nh c a B Tài chính t i Thông tư s 99/2001/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2001 hư ng d n vi c ưu tiên kinh phí đ ng d ng và phát tri n công ngh thông tin. 3. Khuy n khích các doanh nghi p tham gia ho t đ ng hàng h i, thương m i, du l ch t i c ng đ u tư l p đ t, n i m ng h th ng thông tin máy tính c a đơn v mình v i h th ng thông tin máy tính c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng. 4. C ng v Sài Gòn ch trì, ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác t i c ng tri n khai vi c ng d ng công ngh thông tin quy đ nh t i kho n 2 Đi u này nh m b o đ m th ng nh t và hi u qu . Đi u 13. Ho t đ ng ki m tra, giám sát chuyên ngành 1. Vi c ki m tra, giám sát c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng đ i v i tàu, hàng hóa, hành khách và thuy n viên ph i đư c th c hi n theo đúng các quy đ nh c a Quy t đ nh này, pháp lu t Vi t Nam và các Đi u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 2. Tr nh ng trư ng h p có d u hi u vi ph m pháp lu t ho c trong nh ng trư ng h p xét th y c n thi t ph i b o đ m an ninh, qu c phòng và tr t t an toàn xã h i, các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành không th c hi n các nghi p v dư i đây: a) Ti n hành giám sát h i quan, giám sát biên phòng tr c ti p trên tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài theo hành trình r i c ng khu v c thành ph H Chí Minh đ n vùng nư c phao s "O" Vũng Tàu đ xu t c nh, ho c ngư c l i khi tàu hành trình nh p c nh vào c ng. b) Ti n hành giám h biên phòng tr c ti p trên các tàu bi n Vi t Nam và nư c ngoài khi đang neo ho c đ u t i các v trí trong c ng khu v c thành ph H Chí Minh. 3. Nghiêm c m cán b , công ch c c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành có hành vi c a quy n, b n v , v l i, sách nhi u, gây phi n hà và các bi u hi n tiêu c c khác khi th c thi nhi m v đư c giao; m i vi ph m có liên quan đ u b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 14. Trách nhi m ph i h p ho t đ ng gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành 1. Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng có trách nhi m ph i h p t ch c th c hi n nhi m v theo quy đ nh c a pháp lu t có liên quan và t i Quy t đ nh này. 2. C ng v Sài Gòn là cơ quan ch trì trong vi c t ch c ph i h p ho t đ ng gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i các c ng khu v c thành ph H Chí Minh theo nguyên t c sau: a) Ch u trách nhi m ch trì đi u hành và ph i h p ho t đ ng gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng. b) T ch c nh n và chuy n k p th i cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác t i c ng nh ng thông tin, gi y t liên quan đ n tàu thuy n vào, r i c ng. 3. Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác t i c ng có trách nhi m ph i h p v i C ng v Sài Gòn t ch c th c hi n nhi m v qu n lý c a cơ quan mình theo nguyên t c sau: a) Th c hi n đ c l p v nghi p v qu n lý chuyên ngành theo quy đ nh, đ ng th i ph i h p ch t ch v i C ng v Sài Gòn. b) Sau khi nh n và x lý thông tin do C ng v Sài Gòn thông báo ho c trư ng h p có vư ng m c phát sinh thì các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ph i thông báo ngay cho C ng v Sài Gòn bi t đ ph i h p gi i quy t k p th i. 4. Ngoài th m quy n theo quy đ nh hi n hành, Giám đ c C ng v Sài Gòn đư c quy n th c hi n các công vi c sau: a) T ch c và ch trì các h i ngh , cu c h p trao đ i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng đ th ng nh t bi n pháp gi i quy t nh ng vư ng m c phát sinh. b) Yêu c u các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng thông báo k p th i n i dung, bi n pháp đ xu t đ i v i vi c gi i quy t nh ng vư ng m c phát sinh có liên quan. c) Ki n ngh v i Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh xem xét gi i quy t k p th i nh ng vư ng m c phát sinh thu c th m quy n c a thành ph , liên quan đ n qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng. Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 15. Hi u l c thi hành
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 7 năm 2002 và đư c th c hi n thí đi m cho đ n khi có quy đ nh m i. Đi u 16. T ch c th c hi n 1. B trư ng B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và lãnh đ o các B , ngành liên quan thành l p Ban Ch đ o th c hi n vi c thí đi m nêu t i Quy t đ nh này. Ban Ch đ o do 01 đ ng chí Th trư ng B Giao thông v n t i làm Trư ng Ban. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c phát sinh, B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m xem xét, ki n ngh cơ quan có th m quy n gi i quy t ho c gi i quy t theo th m quy n. 3. Sau 06 tháng áp d ng thí đi m, B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân thành ph H Chí Minh đánh giá k t qu th c hi n, báo cáo v i Th tư ng Chính ph . 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký) PH L C 1 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 55/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) T KHAI TÀU Đ N/R I C NG DECLARATION OF ARRIVAL/DEPARTURE Đ n[]R i[] Arrival Departure Tên và lo i tàu C ng đ n/r i Th i gian đ n/r i C ng r i/c ng đích Name and type of Port of Date - time of Port arrived from/Port ship arrival/departure arrival/departure of destination Qu c t ch tàu Hô hi u/S IMO Tên thuy n trư ng Chi u dài Chi u r ng Length
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. over all Nationality of ship Call sign/IMO No. Name of Master Breadth Tên và đ a ch c a ch tàu M n nư c mũi/lái Name and address of shipowner A/F Draft T ng dung tích Dung tích có ích T ng tr ng t i Tên và đ a ch c a đ i lý Gross tonnage Net tonnage Deadweight Name and address of ship's agent Đ c đi m chính c a chuy n đi (c ng cu i chuy n trư c và các c ng ph ; g ch chân hàng s d ) Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; underline where remaining cargo will be dischargeds S lư ng và lo i hàng hóa (xu t kh u, nh p kh u, quá c nh, n i đ a ho c chuy n t i) Quantity and kind of cargo (Outward, Inward, Transit, Domestic or Transshipment) S lư ng và lo i hàng hoá nguy hi m Ghi chú: Quantity and kind of dangerours cargo Remarks S thuy n viên S hành khách Number of crew (incl. Number of passsengers master) V trí tàu t i c ng M c đích đ n c ng ..., ngày ...... tháng ...... năm Position of ship in port Purpose to port Date Các yêu c u liên quan c a tàu Thuy n trư ng (đ i lý ho c sĩ quan) Other concerning requirement of ship Master (authorized agent or officer) PH L C 2 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 55/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) DANH SÁCH THUY N VIÊN
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CREW LIST Đ n [ ] Đi [ [ Trang: .......... Arrival Departure Page No Tên tàu: C ng đ n/đi: Ngày đ n/đi: Name of ship Port of Date of arrival/departure arrival/departure Qu c t ch tàu Đ n t c ng S H chi u Nationality of ship Port arrived from Nature and No.of identity document (seaman s passport) TT H và tên Ch c danh Qu c t ch Ngày và nơi sinh No Family name, Rank or rating Nationality given names Date and place of birth ..........., ngày ........ tháng .......... năm ......... Date Thuy n trư ng (Đ i lý ho c sĩ quan) Master (Authorized agent or officer) PH L C 3
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 55/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) DANH SÁCH HÀNH KHÁCH PASSENGER LIST Đ n [ ] Đi [ ] Trang: ........... Arrival Departure Page No Tên tàu: C ng đ n/đi: Ngày đ n/đi: Name of ship Port of Date of arrival/departure arrival/departure Qu c t ch tàu: Nationality of ship STT H và tên Qu c t ch S h chi u C ng lên tàu C ng r i tàu No Family Nationality number of Port of Port of name, given passport embarkati on disembark names ation ..........., ngày ........ tháng .......... năm ......... Date
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thuy n trư ng (Đ i lý ho c sĩ quan ) Master (Authorized agent or officer) PH L C 4 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 55/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) T KHAI D TR C A TÀU SHIP STORES DECLARATION Đ n [ ] Đi [ ] Trang: ........... Arrival Departure Page No Tên tàu: C ng đ n/đi: Ngày đ n/đi: Name of ship Port of Date of arrival/departure arrival/departure Qu c t ch tàu: C ngtrư c khi đ n/c ng t i Nationality of ship Port arrived from/Port of destination S ngư i trên tàu Th i gian c ng Nơi đ v t tư: Number of Period of stay Place of storage persons on board Tên v t tư S lư ng M c đích s d ng Name of article Quantity For official use
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ................., ngày ....... tháng ....... năm ...... Date Thuy n trư ng (Đ i lý ho c sĩ quan) Master (Authorized agent or officer)
Đồng bộ tài khoản