Quyết định số 55/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 55/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2004/QĐ-UB về việc Ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 55/2004/Q -UB Hà N i, ngày 14 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH .V VI C BAN HÀNH K HO CH XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I NĂM 2004 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c 10 Chương trình công tác c a Thành u Hà N i; Th c hi n Ngh quy t i h i ng b Thành ph l n th XIII; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp TP Hà N i t i T trình s 249/TT-TP ngày 26 tháng 02 năm 2004. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “K ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i năm 2004” i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng HDND và UBND Thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành c a Thành ph ; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
 2. K HO CH XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I NĂM 2004 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2004/Q -UB ngày 14 tháng 04 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) I- M C ÍCH – YÊU C U: 1. M c ích: Nh m th c hi n nghiêm ch nh Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Pháp l nh Th ô Hà N i, 10 Chương trình công tác tr ng tâm c a Thành u Hà N i giai o n 2001- 2005, Ngh quy t c a H i ng nhân dân Thành ph v nhi m v phát tri n kinh t – xã h i – an ninh qu c phòng c a Thành ph Hà N i trong năm 2004, ti p t c th c hi n Quy t nh 157/2002/Q -UB ngày 21/11/2002 c a U ban nhân dân Thành ph Quy nh trình t , th t c, so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân và so n th o Ngh quy t c a H i ng nhân dân; Nâng cao ch t lư ng công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a Thành ph . 2. Yêu c u: Vi c xây d ng, s a i, b sung văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân Thành ph c n ư c ti n hành khNn trương, úng ti n k ho ch t ra, tôn tr ng ý ki n c a các c p, các ngành và nhân dân Th ô trên cơ s tuân th các quy nh c a h th ng pháp lu t hi n hành; Văn b n ư c xây d ng, ban hành c n ph i m b o tính h p hi n, h p pháp, th ng nh t, kh thi và hi u qu trong th c ti n. II- N I DUNG K HO CH: - K ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân Thành ph năm 2004 g m 97 văn b n; trong ó có 70 văn b n xây d ng m i và 29 văn b n chuy n ti p t năm 2003 (có ph l c k ho ch kèm theo). - Trách nhi m c a các S , Ban, Ngành c a Thành ph trong vi c ch trì, ph i h p xây d ng văn b n; ti n th c hi n theo ph l c c a K ho ch này. Giám c các S , Th trư ng các Ban, Ngành Thành ph căn c K ho ch này ch ng tri n khai th c hi n. III- T CH C TH C HI N: 1. Các S , Ban, Ngành c a Thành ph - Ch ng ph i h p v i S Tư pháp xây d ng k ho ch chi ti t và t ch c so n th o, s a i, b sung văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c giao theo K ho ch, b o m ch t lư ng và áp ng yêu c u ti n ra; - C m t ng chí cán b lãnh o ngành, ơn v tr c ti p ch o, tri n khai k ho ch này; - Báo cáo k t qu , ti n th c hi n k ho ch theo yêu c u c a UBND Thành ph và S Tư pháp. 2. S Tư pháp Hà N i
 3. - Ch trì và ph i h p các cơ quan liên quan so n th o các văn b n quy ph m pháp lu t theo K ho ch; Ph i h p v i các S , Ban, Ngành c a Thành ph , các ơn v so n th o rà soát, ki m tra, thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t trư c khi trình H i ng nhân dân, U ban nhân dân Thành ph ký ban hành; - Ph i h p S Tài chính l p k ho ch tài chính ph c v tri n khai k ho ch; - ôn c các S , Ban, Ngành tri n khai K ho ch b o m ti n , k t qu , ch t lư ng công vi c; T ng h p, báo cáo UBND Thành ph k t qu th c hi n K ho ch theo quý, năm. 3. Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph Hà N i - Ch trì, ph i h p v i S Tư pháp và các S , Ban, Ngành c a Thành ph có liên quan so n th o, ki m tra, rà soát, thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t theo K ho ch trư c khi trình H i ng nhân dân, U ban nhân dân Thành ph ký ban hành; - T ng h p, báo cáo ti n tri n khai k ho ch v i lãnh o Trung ương và Thành ph . 4. S Tài chính Hà N i; S K ho ch và u tư Hà N i Ph i h p v i S Tư pháp làm vi c v i các S , Ban, Ngành c a Thành ph v d toán kinh phí c n thi t ph c v cho vi c xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, trình UBND TP xem xét, quy t nh; K p th i c p phát và quy t toán kinh phí tri n khai k ho ch này./. PH L C K HO CH XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I NĂM 2004 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2004/Q -UB ngày 14 tháng 04 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Cơ quan CƠ QUAN PH I Ti n STT N i dung văn b n ch trì H P hoàn thành Lĩnh v c N i chính 1 Quy t nh v/v ban hành S N iv Ti p năm Cơ ch chính sách i v i 2003 ngư i làm công tác công ngh thông tin c a thành ph Hà N i 2 Quy t nh v/v ban hành S N iv Ti p năm Quy ch ào t o, b i dư ng 2003 cán b , công ch c Nhà nư c 3 Quy t nh v vi c ban S Tư pháp Các S , Ban, Quý I/2004 hành K ho ch xây d ng Ngành c a TP
 4. văn b n quy ph m pháp lu t c a UBND thành ph Hà N i năm 2004 4 Quy t nh v/v ban hành S Tư pháp S N iv Ti p năm Quy ch t ch c, ho t ng 2003 tr giúp pháp lý trên a bàn thành ph 5 Quy t nh v/v ban hành S Tư pháp Ti p năm Quy ch xây d ng, qu n lý, 2003 khai thác t sách pháp lu t cơ s . 6 Quy t nh v/v B sung S Tư pháp S N i v , S Tài Ti p năm m t s i u t i Quy t nh chính 2003 2326/ Q -UB ngày 16/6/1997 c a UBND TP v ch c năng, nhi m v c a Trung tâm d ch v bán u giá tài s n (th c hi n i u 61 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002) 7 Ch th v vi c tri n khai S Tư pháp Văn phòng Năm 2004 th c hi n Ngh nh H ND - UBND 135/2003/N -CP ngày 14 Thành ph , Ban tháng 11 năm 2003 c a pháp ch H ND Chính ph v Ki m tra và TP x lý văn b n quy ph m pháp lu t. 8 Quy t nh v vi c ban S Tư pháp Quý I/2004 hành K ho ch th c hi n Ch th 32 – CT/ TW và án c a Thành y Hà N i v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác PBGDPL 9 Quy t nh v vi c ban S Tư pháp Quý I/2004 hành K ho ch Ph bi n giáo d c pháp lu t năm 2004 trên a bàn TP Hà N i 10 Quy t nh v vi c ban S Tư pháp S N i v , S Tài Quý hành Quy ch v ch b i chính IV/2004 dư ng ho t ng nghi p v c a nh ng ngư i làm công tác ph bi n giáo d c pháp lu t Hà N i 11 Quy t nh v vi c ban Công an B Công an, B Ti p năm
 5. hành Quy ch qu n lý dân Thành ph Tư pháp, Văn 2003 cư trên a bàn Th ô Hà phòng Chính ph , N i các S , Ban, Ngành c a TP và UBND các qu n, huy n 12 Quy t nh v vi c qu n lý Công an S Lao ng, Ti p năm kinh doanh ch a tr trên Thành ph Thương binh và 2003 a bàn TP Hà N i Xã h i, S Tư pháp, S Tài chính, S N i v , Ban pháp ch H ND TP 13 Quy t nh i tên và Quy Công an S Lao ng, Ti p năm ch ho t ng c a tr i phân Thành ph Thương binh và 2003 lo i L c Hà Xã h i, S Tư pháp, S Tài nguyên- Môi trư ng và Nhà t, S Giáo d c - ào t o, UBND các huy n liên quan Lĩnh v c Văn – Xã 1 Quy t nh v qu n lý, u S Văn hóa Ti p năm tư tu b và phát huy tác Thông tin 2003 d ng các di tích l ch s văn (Ban Qu n hoá trên a bàn Hà N i lý Di tích – Danh th ng) 2 Quy t nh v Qu n lý c S Văn hóa Ban Tôn giáo Quý v t và th t trong các di Thông tin Thành ph ; Vi n IV/2004 tích l ch s – văn hóa trên (Ban Qu n Nghiên c u tôn a bàn TP Hà N i lý Di tích – giáo; Vi n Nghiên Danh th ng) c u Hán Nôm và các UBND qu n, huy n 3 Quy t nh v/v ban hành S Văn hóa Các Nhà văn hoá Quý II/2004 Quy ch ho t ng Nhà văn Thông tin qu n, huy n hoá phư ng, xã, th tr n trên a bàn TP Hà N i 4 Quy t nh v/v ban hành S Văn hóa V Pháp ch B Ti p năm Quy ch v qu ng cáo b ng Thông tin VHTT; C c 2003 bi n, b ng và băng dzôn VHTT cơ s ; S trên a bàn Thành ph Hà Tư pháp; S Quy N i ho ch – Ki n trúc; S Xây d ng và UBND các qu n,
 6. huy n 5 Quy t nh v ch kinh S Văn hóa V Thư vi n – B Quý II/2004 phí ho t ng i v i h Thông tin VHTT; Thư vi n th ng thư vi n xã, phư ng, (Thư vi n Qu c gia Hà N i th tr n trên a bàn Thành Hà N i) ph Hà N i 6 Quy t nh v qu n lý ch t S Yt S Tư pháp Năm 2004 lư ng m phNm trên a (Phòng QLD bàn Hà N i và Trung tâm KHDP - HMP) 7 Quy t nh v/v ban hành Liên minh Các S , Ban, Quý II/2004 Quy ch công nh n danh H p tác xã Ngành c a Thành hi u “Làng ngh Hà N i ” Hà N i ph có liên quan 8 Quy t nh v cơ ch , chính S Lao Các S , Ban, Quý II/2004 sách ào t o ngh và gi i ng, Ngành, và các quy t vi c làm cho nhân Thương binh qu n, huy n liên dân vùng b m t t canh và Xã h i quan tác th c hi n d án ô th m i B c sông H ng 9 Quy t nh v vi c i u S Lao C c Th ng kê Quý ch nh chuNn nghèo c a ng, Thành ph III/2003 Thành ph giai o n 2005- Thương binh 2010 và Xã h i 10 Quy t nh v vi c ban S Lao ng S Tài chính Quý hành quy nh t m th i cơ -Thương IV/2003 ch h tr tài chính cho binh và Xã công tác xu t khNu lao ng h i 11 Ch th c a UBND Thành C c Th ng S Tư pháp, Văn Quý I / ph Hà N i v vi c tri n kê TP phòng HDND - 2004 khai th c hi n Lu t Th ng UBND Thành ph kê trên a bàn Thành ph Hà N i 12 Quy t nh v vi c th c U ban Dân S Tư pháp Quý I/2004 hi n chính sách dân s Hà s – Gia N i ình và Tr em Hà N i 13 ATLAS Dân s – Gia ình U ban Dân S Tư pháp, C c Năm 2004 và Tr em Hà N i s – Gia Th ng kê, Công ình và Tr an Thành ph Hà em Hà N i N i Lĩnh v c Nông nghi p – Lâm nghi p 1 Quy t nh v/v phê duy t S Nông S KH T, S Tài Năm 2004 Chính sách khuy n khích nghi p và chính, Chi c c
 7. phát tri n r ng và du l ch Phát tri n Ki m lâm, UBND sinh thái trên a bàn nông thôn huy n Sóc Sơn, Huy n Sóc Sơn S Tài nguyên môi trư ng và Nhà t 2 Quy t nh v/v phê duy t S Nông S K ho ch - Năm 2004 Chính sách khuy n khích nghi p và u tư, S Tài phát tri n kinh t trang tr i Phát tri n chính, S Tài Hà N i nông thôn nguyên - Môi trư ng và Nhà t, Ngân hàng Nhà nư c Thành ph 3 Quy t nh v/v phê duy t S Nông S K ho ch - Năm 2004 Chính sách khuy n khích nghi p và u tư, S Tài phát tri n chăn nuôi l n n c Phát tri n chính, Ngân hàng Hà N i nông thôn nhà nư c Thành ph 4 Quy t nh v h tr kinh S Nông S K ho ch - Năm 2004 phí khoán b o v r ng nghi p và u tư, S Tài phòng h c d ng trên a Phát tri n chính, Chi c c bàn huy n Sóc Sơn nông thôn Ki m lâm, UBND huy n Sóc Sơn 5 Quy t nh v vi c s a i, S Nông S Tài chính, S Năm 2004 b sung m t s i u, ban nghi p và N i v , Trung tâm hành kèm theo Quy t nh Phát tri n Khuy n nông Hà s 65/2003/Q -UB v t nông thôn N i ch c và ho t ng c a khuy n nông viên cơ s 6 Quy t nh v/v phê duy t S Nông S K ho ch & Năm 2004 Chính sách khuy n khích nghi p và u tư, S Tài phát tri n H p tác xã Nông Phát tri n chính, Liên minh nghi p nông thôn H p tác xã TP 7 Quy t nh v/v ban hành cơ S Nông S Tư pháp, Năm 2004 ch ph i h p, trách nhi m nghi p và UBND các qu n, c a các ngành, các c p Phát tri n huy n trong vi c ch o công tác nông thôn tư i tiêu nư c ph c v s n xu t nông nghi p 8 Quy t nh phê duy t quy S Nông Quý I/2004 ho ch phát tri n nông nghi p và nghi p Hà N i n năm Phát tri n 2010 nông thôn 9 Quy t nh phê duy t quy Chi c c ê Quý I/2004 ho ch ê i u i u và phòng ch ng l t bão
 8. 10 Quy t nh phê duy t quy S Nông Quý II/2004 ho ch nư c s ch nông thôn nghi p và 3 huy n Sóc Sơn, ông Phát tri n Anh, Gia Lâm nông thôn 11 Quy t nh phê duy t quy S Nông Quý II/2004 ho ch thu l i 5 huy n nghi p và ngo i thành Phát tri n nông thôn Lĩnh v c Tài nguyên – Môi trư ng và Nhà t 1 Quy t nh v/v phê duy t S Tài Năm 2004 án phát tri n nhà cho nguyên, Môi các i tư ng có khó khăn trư ng và v nhà trên a bàn Thành Nhà t ph giai o n 2003 - 2005 2 Quy t nh v/v ban hành S Tài Ti p năm Quy ch qu n lý, s d ng nguyên, Môi 2003 nhà chung cư cao t ng t i trư ng và Hà N i Nhà t 3 Quy t nh v/v ban hành S Tài Ti p năm các quy nh i v i ngư i nguyên, Môi 2003 Vi t Nam nh cư nư c trư ng và ngoài mua nhà t i Hà N i Nhà t 4 Quy t nh v/v ban hành S Tài Ti p năm Quy ch qu n lý, s d ng nguyên, Môi 2003 nhà chuyên dùng thu c s trư ng và h u Nhà nư c cho thuê Nhà t 5 Quy t nh v qu n lý nhà S Tài Ti p năm cho thuê t i các d án phát nguyên, Môi 2003 tri n nhà trên a bàn trư ng và Thành ph Hà N i Nhà t 6 Quy t nh v/v ban hành S Tài Ti p năm các quy nh v nhi m v , nguyên, Môi 2003 quy n h n c a UBND trư ng và qu n, huy n, xã, phư ng, Nhà t th tr n trong lĩnh v c qu n lý, s d ng tài nguyên, môi trư ng và nhà t trên a bàn Thành ph Hà N i 7 Quy t nh v/v ban hành S Tài Năm 2004 Quy ch qu n lý, s d ng nguyên, Môi nhà công v trư ng và Nhà t 8 Quy t nh v qu n lý, s S Tài Năm 2004 d ng t ng 1 nhà chung cư nguyên, Môi cao t ng do Thành ph trư ng và
 9. qu n lý trên a bàn Hà N i Nhà t 9 Quy t nh v nguyên t c S Tài Năm 2004 mua, bán, kinh doanh nhà nguyên, Môi trên a bàn Thành ph Hà trư ng và N i Nhà t 10 Quy t nh v l p và qu n S Tài Năm 2004 lý, s d ng h sơ a chính nguyên, Môi trên a bàn Thành ph Hà trư ng và N i Nhà t 11 Quy t nh v phân c p S Tài Năm 2004 thNm quy n gi i quy t tranh nguyên, Môi ch p khi u n i trong qu n trư ng và lý nhà t Nhà t 12 Quy t nh v/v ban hành S Tài Năm 2004 các Quy nh t m th i v nguyên, Môi trình t th t c khai thác trư ng và cát, s i và s d ng b n bãi Nhà t ch a, trung chuy n cát, s i trên các sông thu c a bàn Thành ph 13 Quy t nh v/v S a i m t S Tài Năm 2004 s quy nh v trình t , th nguyên, Môi t c ư c giao t, cho trư ng và thuê t trên a bàn Thành Nhà t ph 14 Quy t nh v/v S a i m t S Tài Năm 2004 s quy nh v vi c giao t nguyên, Môi giãn dân t i khu v c nông trư ng và thôn trên a bàn Hà N i Nhà t 15 Quy t nh v/v ban hành S Tài Năm 2004 Quy trình v th t c, h sơ nguyên, Môi giao t, cho thuê t i trư ng và v i các H p tác xã trên a Nhà t bàn Thành ph 16 Quy t nh v qu n lý th S Tài Năm 2004 trư ng b t ng s n trên a nguyên, Môi bàn Thành ph Hà N i trư ng và Nhà t 17 Quy t nh v vi c thu phí S Tài Năm 2004 b o v môi trư ng i v i nguyên, Môi nư c th i trên a bàn trư ng và Thành ph Nhà t 18 Quy t nh v trình t , th S Tài Năm 2004 t c tho thu n ánh giá tác nguyên, Môi ng môi trư ng i v i trư ng và
 10. các d án u tư trên a Nhà t bàn Thành ph 19 Quy t nh v qu n lý mua S Tài Các S , qu n, Quý I/2004 bán nhà t các d án phát nguyên, Môi huy n liên quan tri n nhà trên a bàn trư ng và Thành ph Hà N i Nhà t 20 Quy t nh v/v ban hành cơ Ban ch o Các S , qu n, Quý I/2004 ch , chính sách gi i phóng GPMB huy n liên quan m t b ng th c hi n d án Thành ph khu ô th m i B c sông H ng 21 Quy t nh v/v ban hành S Tài Các S , qu n, Quý I/2004 cơ ch , chính sách qu n lý nguyên, Môi huy n liên quan t ai khu v c th c hi n trư ng và d án ô th m i B c sông Nhà t H ng Lĩnh v c Kinh t – Thương m i - Du l ch 1 Ch th c a UBND Thành Chi nhánh S Tài nguyên và Quý I/ 2004 ph Hà N i v vi c ăng ký Ngân hàng Môi trư ng và giao d ch b o m trên a Nhà nư c Nhà t, S Tư bàn TP Hà N i TP pháp 2 Quy t nh v/v ban hành Liên minh Các S , Ban, Quý Quy ch ph i h p gi a các H p tác xã Ngành c a Thành III/2004 S , Ban, Ngành c a Thành Thành ph ph có liên quan ph th c hi n án s 17 c a Thành u Hà N i v “Ti p t c i m i phát tri n và nâng cao hi u qu kinh t t p th ” 3 Quy t nh v/v phê duy t Liên minh Các S , Ban, Quý Chính sách khuy n khích H p tác xã Ngành c a Thành IV/2004 phát tri n kinh t t p th Thành ph ph có liên quan Hà N i theo tinh th n án s 17/ A-TU c a Thành u Hà N i 4 Quy t nh v vi c xác nh S Tài chính Các S , Ban, Năm 2004 giá tr Doanh nghi p và phê (Chi c c Tài Ngành c a Thành duy t phương án c ph n chính doanh ph có liên quan hoá Doanh nghi p (các nghi p) Doanh nghi p thu c di n c ph n hoá năm 2004) 5 Quy t nh v vi c chuy n S Tài chính Các S , Ban, Năm 2004 Doanh nghi p Nhà nư c (Chi c c Tài Ngành c a Thành sang Công ty c ph n (các chính doanh ph có liên quan Doanh nghi p thu c di n c nghi p)
 11. ph n hoá năm 2004) 6 Quy t nh v/v ban hành S Tài chính S K ho ch và Năm 2004 Quy ch h tr lãi su t ti n (Chi c c Tài u tư vay và quy t nh c p h chính doanh tr m t ph n lãi su t ti n nghi p) vay 7 Quy t nh v/v ban hành S Tài chính S Tài nguyên, Quý I/2004 B ng giá t i u ch nh, b Môi trư ng và sung Quy t nh s Nhà t; C c 3519/Q -UB thu ; UBND các Qu n, Huy n 8 Quy t nh v/v ban hành S Tài chính Quý II/2004 Quy ch i u hành ngân sách 9 Quy t nh v/v ban hành S Tài chính S K ho ch và Năm 2004 Cơ ch tài chính v huy u tư; S Nông ng v n óng góp xây nghi p và Phát d ng cơ s h t ng c a xã, tri n nông thôn phư ng, th tr n 10 Quy t nh v/v ban hành cơ S Tài chính Các S , qu n, Quý I/2004 ch , chính sách tài chính ưu huy n liên quan ãi trong khu ô th m i B c sông H ng 11 Quy t nh v ch c năng, S Tài chính S N iv Năm 2004 nhi m v và cơ c u b máy S Tài chính Hà N i 12 Quy t nh v/v ban hành S Thương Các S , Ban, Ti p năm i u l qu n lý xây d ng m i Ngành, UBND 2003 theo quy ho ch c i t o và các qu n, huy n phát tri n m ng lư i ch Hà N i n năm 2020 13 Quy t nh v/v S a i S Thương Các S , Ban, Ti p năm Quy ch qu n lý Văn phòng m i Ngành, UBND 2003 i di n (theo Ngh nh các qu n, huy n s a i Ngh nh 45/2000/ N - CP c a Chính ph s p ban hành) 14 Quy t nh v/v S a i b S Thương S Tài chính, H i Ti p năm sung Quy ch xét thư ng m i ng thi ua khen 2003 xu t khNu cho doanh nghi p thư ng Thành ph có thành tích trong ho t ng xu t khNu trên a bàn Thành ph Hà N i 15 Quy t nh v/v ban hành S Thương S K ho ch - Ti p năm Cơ ch u tư và qu n lý u tư, S Tài
 12. sau u tư xây d ng, c i t o m i chính, Vi n 2003 ch nh trang ch và lò gi t nghiên c u phát m gia súc tri n kinh t – xã h i Hà N i, S Tư pháp 16 Quy t nh v/v S a i S Thương S K ho ch - Ti p năm Quy t nh 3569/Q -UB m i u tư, S Tài 2003 ngày 16/9/1997 Quy nh chính, S Tư v t ch c kinh doanh và pháp, UBND các qu n lý ch trên a bàn qu n, huy n Thành ph Hà N i ( s a i theo Ngh nh c a Chính ph s p ban hành) 17 Quy t nh v/v ban hành S Du l ch Văn phòng Quý Quy ch qu n lý các i m H ND-UBND IV/2004 du l ch trên a bàn Thành Thành ph , S ph Hà N i N iv ,S KH T, S Tư pháp, S Văn hóa - Thông tin, Công an Thành ph TP Lĩnh v c Công nghi p 1 Quy t nh v qu n lý i n S Công Công ty i n l c Năm 2004 nông thôn trên a bàn nghi p Thành ph , Các Thành ph Hà N i S chuyên ngành, B Công nghi p Lĩnh v c Xây d ng, Quy ho ch - ki n trúc 1 Quy t nh v/v ban hành S Xây d ng S Quy ho ch - Quý Quy ch t m th i i v i Ki n trúc, S Tài IV/2004 m t s yêu c u v k thu t, nguyên - Môi ki n trúc trong c i t o, xây trư ng và Nhà t d ng nhà c a nhân dân trên a bàn Hà N i 2 Quy t nh v/v i u ch nh S Xây d ng S Tài chính, S Quý b ơn giá xây d ng cơ b n Giao thông công IV/2004 ban hành kèm theo Quy t chính, S Nông nh s 24/1999/ Q - UB nghi p và phát ngày 15/4/1999 c a UBND tri n nông thôn, Thành ph Hà N i S Công nghi p, V Kinh t – Tài chính (B Xây d ng) 3 Quy t nh v/v ban hành S Xây d ng S Tài chính, S Quý nh m c ơn giá xây d ng Giao thông công
 13. cơ b n m t s công tác xây chính, S Nông IV/2004 l p nhà cao t ng trên a nghi p và phát bàn Hà N i tri n nông thôn, S Công nghi p, V Kinh t – Tài chính (B Xây d ng) 4 Quy t nh v/v i u ch nh, S Xây d ng S Quy ho ch – Quý II/2004 b sung m t s i u t i Ki n trúc; S a Quy t nh s 19/2003/Q - chính Nhà t, UB ngày 24/01/2003 c a UBND các qu n, UBND Thành ph v qu n huy n lý tr t t xây d ng trên a bàn Hà N i 5 Quy t nh v/v Hư ng d n S Xây d ng Vi n K thu t xây Quý I/2004 th c hi n công tác ki m tra d ng (S Xây Nhà nư c v ch t lư ng d ng) công trình xây d ng trên a bàn 6 Quy t nh v s n xu t, thi S Xây d ng Quý II/2004 công và nghi m thu dàn (Vi n K mái lư i không gian b ng thu t xây kim lo i trên a bàn Hà d ng) N i 7 Quy t nh v c a kính S Xây d ng Quý I/2004 khung nhôm trong xây (Vi n K d ng t i Hà N i thu t xây d ng) 8 Quy t nh v thi công, S Xây d ng Quý I/2004 nghi m thu s n phNm g (Vi n K trong xây d ng t i Hà N i thu t xây d ng) 9 Quy t nh v kháng ch n S Xây d ng Quý II/2004 trong các công trình xây (Vi n K d ng t i Hà N i thu t xây d ng) 10 Quy t nh v thi công và S Xây d ng Quý II/2004 nghi m thu k t c u d m sàn (Vi n K ng su t trư c căng sau thu t xây trong công trình xây d ng d ng) t i Hà N i 11 Quy t nh v/v ban hành S Xây d ng Quý Quy trình quan tr c a k (Vi n K III/2004 thu t trong công trình xây thu t xây d ng nhà cao t ng t i Hà d ng) N i
 14. 12 Quy t nh v i u ki n, S K ho ch Các S , UBND Ti p năm quy n l i, trách nhi m c a - u tư qu n, huy n liên 2003 các doanh nghi p có v n quan u tư nư c ngoài tham gia xây d ng, phát tri n các khu ô th m i trên a bàn Thành ph Hà N i 13 Quy t nh v qu n lý u S K ho ch Các S , UBND Ti p năm tư xây d ng và khai thác - u tư qu n, huy n liên 2003 các b n bãi, i m xe trên quan a bàn Thành ph Hà N i 14 Quy t nh v/v ban hành S K ho ch Các S , UBND Ti p năm Cơ ch l a ch n ch u tư - u tư qu n, huy n liên 2003 công trình h t ng xã h i t i quan các khu ô th m i trên a bàn Thành ph 15 Quy t nh v/v ban hành S K ho ch Các S , UBND Ti p năm Cơ ch l a ch n ch u tư - u tư qu n, huy n liên 2003 xây d ng tr s , văn phòng quan cho thuê t i khu ô th m i C u Gi y 16 Quy t nh v th c hi n S Quy Các S , UBND Quý I/2004 công tác quy ho ch và thi t ho ch - Ki n qu n, huy n liên k ô th áp d ng cho ô trúc quan th m i Hà N i 17 Quy t nh v/v ban hành cơ S K ho ch Các S , UBND Quý I/2004 ch huy ng v n u tư - u tư qu n, huy n liên vào khu ô th m i B c quan sông H ng 18 Quy t nh v qu n lý xây S Xây d ng Các S , UBND Quý I/2004 d ng các khu ô th và nhà qu n, huy n liên trên a bàn Thành ph quan Hà N i Lĩnh v c Giao thông công chính 1 Quy t nh v/v ban hành S Giao Các S , UBND Ti p năm Quy ch qu n lý ngu n thông công qu n, huy n liên 2003 nư c, s n xu t, cung c p và chính quan s d ng nư c máy 2 Quy t nh v/v ban hành S Giao Các S , UBND Ti p năm Quy ch Qu n lý và b o v thông công qu n, huy n liên 2003 h th ng thoát nư c chính quan 3 Quy t nh v/v ban hành S Giao Các S , UBND Ti p năm Quy ch Qu n lý v sinh ô thông công qu n, huy n liên 2003 th chính quan
 15. 4 Quy t nh v/v ban hành S Giao Các S , UBND Ti p năm Quy ch Qu n lý và b o v thông công qu n, huy n liên 2003 h th ng công viên, cây chính quan xanh, vư n thú 5 Quy t nh v/v ban hành S Giao Các S , UBND Ti p năm Quy ch Qu n lý và b o v thông công qu n, huy n liên 2003 h th ng chi u sáng công chính quan c ng Ghi chú: * S , Ban, Ngành ngh xây d ng VBQP: 20 S , Ban, Ngành * Các lĩnh v c: - N i chính 13 VB - Văn - Xã 11 VB - Nông - Lâm nghi p 11 VB - Tài nguyên – Môi trư ng - Nhà t 21 VB - Kinh t – Thương m i – Du l ch 17 VB - Công nghi p 01 VB - Xây d ng – Quy ho ch – Ki n trúc 18 VB - Giao thông công chính 05 VB * T ng c ng 99 VB Trong ó: - Xây d ng m i: 70 VB - Ti p năm 2003: 29 VB - Văn b n d b : 0 VB
Đồng bộ tài khoản